Nieuwsbrief 2016

 

13 december 2016 - Vergadering op het kabinet pensioenen

Op 12 december 2016 werden de representatieve vakorganisaties opnieuw ontvangen op het kabinet van de minister van Pensioenen. Deze informele bijeenkomst werd voorgezeten door de kabinetschef van de minister van Pensioenen en verliep in aanwezigheid van een vertegenwoordiging van de minister van Defensie en de Defensiestaf.

Gedurende deze vergadering werd op vraag van de vakorganisaties door de verantwoordelijken van Pensioenen opnieuw herhaald dat er nog GEEN teksten bestaan, die als basis kunnen dienen om het sociaal overleg op te starten. Daarenboven werd nogmaals bevestigd dat er NIET zal geraakt worden aan de huidige pensioenregeling van de militairen zolang de werkzaamheden binnen het Nationaal Pensioencomité niet zijn afgerond en de regering er kennis van genomen heeft. Pas nadien kunnen er teksten opgemaakt worden, die onder meer in het militair onderhandelingscomité zullen worden voorgelegd.

Lees meer...

 

 

25 november 2016 - Pensioenproblematiek - Ontmoeting met de minister van Defensie en het kabinet pensioenen

Naar aanleiding van een gemeenschappelijk schrijven van 22 november 2016 hebben de vier representatieve vakorganisaties vandaag een ontmoeting gehad met de minister van Defensie en een vertegenwoordiging van het kabinet van de minister van Pensioenen.

Minister van Defensie Steven Vandeput verwees naar ons schrijven en bevestigde nogmaals dat het signaal dat vanuit de militaire gemeenschap werd gegeven op 15 november 2016 heel duidelijk is aangekomen bij de regering.

De vier representatieve vakorganisaties voor het militair personeel hebben vandaag het volgende kunnen vaststellen:

Lees meer...

 

 

22 november 2016 - Militaire vakbonden ontmoeten voorzitter nationaal pensioencomité

Op de vraag van de 4 representatieve vakbonden voor de militairen heeft de voorzitter Paul Windey van het nationaal pensioencomité (NPC) vandaag de vakbonden ontvangen.

Tijdens het gesprek is nogmaals gebleken dat de minister van Defensie Vandeput heeft nagelaten om de specificiteit van het militair beroep te gaan verdedigen t.o.v. het NPC.

Naar aanleiding van het gesprek van vandaag heeft het vakbondsfront het zeer specifieke karakter van het militair beroep een eerste keer kunnen toelichten. De voorzitter kon op zijn beurt enkel de werkzaamheden mededelen van het pensioencomité en uitleg geven over de 4 generieke criteria m.b.t. het zwaar beroep.

Lees meer...

 

 

15 november 2016 - Manifestatie militairen te Brussel

Militairen betogen tegen de verhoging van de pensioenleeftijd

Aan alle deelnemers manifestatie te Brussel van 15 november 
Van harte bedankt voor de massale opkomst !

Half oktober werd met één brute pennentrek en zonder enig overleg het pensioenstelsel van het militair personeel door de regering afgeschaft. Na de vele maatregelen van besparingen is de maat duidelijk meer dan vol.

Vandaag toonden meer dan 9.000 militairen hun ongenoegen.
De boodschap is duidelijk: we willen geen brute verlenging van de loopbaan!

We eisen respect voor de dagdagelijkse inzet van het militair personeel.

Lees meer...

 

2 november 2016 - Waarom betogen militairen op 15 november 2016.

De verhoging van de pensioenleeftijd van 56 jaar naar minimum 63 jaar (!), de afschaffing van de loopbaanbreuk 1/50ste (tantièmes) waarop onze pensioenen worden berekend, de invoering van een minimumaantal loopbaanjaren alvorens van een welverdiend pensioen te mogen genieten en de afschaffing van het medisch pensioen waarover de regering een principebeslissing heeft genomen aan de vooravond van een nieuwe herstructurering binnen Defensie, zijn de spreekwoordelijke druppels die de emmer doen overlopen.

Al jaren wordt Defensie uitgehold en wordt het personeel uitgenepen als een citroen.

Lees meer...

 

2 november 2016 - Premier wil de vakbonden niet ontvangen!

Charles Michel wil de representatieve vakbonden voor het militair personeel niet ontvangen!

Naar aanleiding van de principebeslissing van de federale regering op 15 oktober 2016 over de verhoging van de pensioenleeftijd voor de militairen hebben de vier representatieve militaire vakorganisaties in algemeen vakbondsfront op 18 oktober een dringend onderhoud gevraagd met de eerste minister Charles Michel.

Blijkbaar schuift hij de hete aardappel door naar zijn minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine, die de vakbonden heeft uitgenodigd op 26 oktober 2016.

Lees meer...

 

26 oktober 2016 - Bezoek aan Minister van Pensioenen Daniël Bacquelaine

Woensdag 26 oktober 2016 werden de vier representatieve vakorganisaties ontvangen door minister Daniël Bacquelaine van Pensioenen in het kader van de door de regering aangekondigde pensioenmaatregelen voor de militairen.

Tijdens deze meeting werd door de minister toelichting gegeven betreffende de maatregelen rond de verhoging van de pensioenleeftijd vanaf 2018, de afschaffing van de bijzondere pensioenberekening (tantièmes) vanaf januari 2019 en de introductie van loopbaanvoorwaarden (lees: minimumaantal jaren dienst) alvorens men met pensioen mag vertrekken.

Lees meer...

 

25 oktober 2016 - Syndicale actie KMS

Beste,

Met deze boodschap aan de korpscommandanten trokken we vandaag naar de poorten van de Koninklijke Militaire School, waar ze samenkwamen voor een vergadering met de CHOD, rekenend op het feit dat ze onze boodschap ondersteunen en op hun beurt hun grieven zullen uiten.

Geachte Korpscommandanten,

Dit zijn voor de militairen duidelijk de druppels te veel:

Lees meer...

 

22 oktober 2016 - Nieuw ontwerp verlofsysteem Officieren ingetrokken.

Voorgesteld ontwerp

Na maanden onderhandelen bestond de ultieme versie van het nieuwe ontwerp “verlof officieren” uit een verlof van 38 werkdagen (in KB) waarbij de ingesloten weekenddagen niet meer dienden aangevraagd te worden als verlofdagen en daarbovenop een dienstontheffing van 5 kalenderdagen (in TRAVARB) die in het jaar van recht enkel en alleen konden opgelegd worden door de korpscommandant. Tot 30 april van het jaar volgend op het jaar recht kon de officier het resterend krediet van de 5 kalenderdagen dienstontheffing aanvragen volgens dezelfde modaliteiten als het vakantieverlof.

ACV Defensie lichtte dit voorstel door en stelde vast dat het voorgestelde stelsel ontoereikend is voor officieren die vele niet gecompenseerde weekenddagen presteren. We denken hier onder andere aan de officieren aan boord van een schip bij de marine en jonge officieren in gevechtseenheden. Ons voorstel om voor hen een vorm van dienstontheffing te voorzien werd door de overheid niet aanvaard.

Lees meer...

 

22 oktober 2016 - Prijsverhoging middagmaal wordt doorgedrukt

Smakelijk!

Op vrijdag 21 oktober 2016 vernemen de syndicale organisaties tijdens een infovergadering dat de overheid besloten heeft om de opgeschorte maatregelen van juni 2016 integraal uit te voeren vanaf 3 november 2016.

Hierdoor:

  • Wordt de minimumprijs van een middagmaal vastgelegd op 4,50 euro wat voor de regelmatige deelnemer een hogere uitgave betekent van meer dan 200 euro per jaar.
  • Wordt het bedrag dat een eenheid mag besteden aan ‘sociale en culturele activiteiten’ herleidt tot 50% van de winst van RHDD in het vorige jaar.
  • Moeten de voorraden beperkt worden
  • Moet elke horeca installatie een bijdrage leveren van 20% van het resultaat uit horeca-activiteiten gerealiseerd tijdens het boekjaar 2015 aan het centraal RHDD-fonds. Hiermee zal de bezoldiging betaald worden van ex-werknemers van de CPA. Met andere woorden: een deel van de prijs van uw middagmaal wordt gebruikt om werknemers van de RHDD te betalen.

Lees meer...

 

20 oktober 2016 - Pensioenen - ontmoeting met de CHOD

Op onze vraag van afgelopen dinsdagavond heeft de Chef Defensie vandaag 20 oktober 2016 de 4 representatieve vakorganisaties ontvangen.

De Generaal Marc Compernol deelt mee wat de politieke principebeslissing naar aanleiding van de pensioenmaatregelen betekenen en verklaarde dat deze beslissing deel uitmaakt van het onvermijdelijke maatschappelijk debat voor wat betreft het pensioenstelsel in België tot 2030.

Lees meer...

 

19 oktober 2016 - Pensioen maatregelen regering

Principebeslissing regering - begrotingsconclaaf

Pensioenregime voor de militairen aan passen en laten convergeren naar het algemeen pensioen systeem maar ook ter zelfde tijd verder gaan met de uitwerking van maatregelen voor de functies die genieten van een erkenning als zwaar beroep.

Deze hervorming omvatten drie luiken:

  1. De aanpassing van de preferentiële tantièmes (één jaar werk telt momenteel voor 1/50 voor de berekening van het pensioen bedrag dus 37,5 jaar dienst om een volledig pensioen). De aanpassing van de reglementering wordt uiterlijk voorzien op 1 januari 2019. Deze aanpassing gaat samen in met het in plaats stellen van een nieuw systeem voor de zware beroepen.

Lees meer...

 

17 oktober 2016 - Aanpassing pensioenregeling militairen onaanvaardbaar

Op 17 oktober 2016 heeft minister Steven Vandeput de vier vakorganisaties geïnformeerd n.a.v. de principebeslissingen inzake de toekomst van de militaire pensioenen die het afgelopen weekend door de regering werden aangekondigd in het kader van de begrotingsopmaak 2017.

De voorstellen bevatten onder meer de verhoging van de pensioenleeftijd vanaf 2018, afschaffing van de bijzondere pensioenberekening (tantièmes) vanaf januari 2019 en de introductie van loopbaanvoorwaarden (lees: minimum aantal jaren dienst) alvorens men met pensioen mag vertrekken.

Lees meer...

 

30 september 2016 - Inzetbaarheid, belasting en verloning van de militairen

Militairen op straat – Goedkope arbeidskrachten?

Ze zijn nog steeds alomtegenwoordig in het straatbeeld, onze militairen die ingezet worden sinds de terreurniveaus de hoogte ingingen. Een rol die ze met veel engagement opnemen. Jammer genoeg zonder een duidelijke en vooral correcte regelgeving rond arbeidstijden en verloning. Met schrijnende toestanden als gevolg.

ACV Defensie vergeleek de wettelijke en reglementaire bepalingen met de concreet toegekende prestaties van het militair personeel. En we vonden verschillende hiaten waarvan de militair duidelijk het slachtoffer is.

Lees meer...

 

18 Juli 2016 - Veiligheid bij machines

In het Jaarverslag 2013 van ILE (Inspectorate for Labour and Enviroment) werd er aangekondigd dat de technische inspectie een inspectiecampagne zou opstarten met als thema de veiligheid van machines. De aanleiding daartoe was de vaststelling tijdens proactieve inspecties dat heel wat machines niet beantwoorden aan de door de wetgeving opgelegde eisen zoals: technische gebreken, geen indienststellingsverslag, gebrekkig onderhoud, …

ILE heeft steekproeven gedaan op het terrein door middel van gerichte inspecties te doen in een aantal eenheden, waarbij de houtbewerkingsmachines, metaalbewerkingsmachines en de machines van de groendiensten onder de loep werden genomen.

Lees meer...

 

12 Juli 2016 - Eerste stappen naar het veiligheidskorps zijn gezet !

Op 22 december 2015 heeft de kern van de Regering 20 maatregelen voor de politie beslist,

welke zijn vervat in het zogenaamde Kerstakkoord. Een aantal maatregelen krijgen stilaan vorm. Een van deze maatregelen is het oprichten van een nieuwe directie bewaking en bescherming, waarin ook plaats is voor militairen die vanuit defensie willen doorstromen naar deze nieuwe dienst.

Wat stelt de overheid voor inzake de oprichting van een nieuwe
‘Directie Bewaking en Bescherming’?

Situering binnen de federale politie

De Directie bewaking en bescherming (afgekort DAB) situeert zich binnen de Federale Politie onder de algemene directie van de administratieve politie (DGA) onder de gespecialiseerde steun. In het totaal zou deze nieuwe dienst bestaan uit 1660 manschappen.

De plaats van tewerkstelling is zowel centraal in Brussel als op verschillende sites in diverse provincies.

Lees meer...

 

 

10 Juli 2016 - Jaarverslag 2015 Interne Dienst Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW)

Op 9 juni werd op een technische vergadering het jaarverslag 2015 aan ons voorgesteld, het ACV Openbare Diensten vindt het dan ook belangrijk om jullie hierover wat informatie mee te geven.

Ongevallen

Aan de hand van de data dat werd ingebracht door de 23 Lokale Diensten Preventie en Bescherming op het werk (LDPBW), constateren we dat het aantal ongevallen ongeveer gelijk gebleven is.

We zouden misschien kunnen spreken van een lichte daling, maar dit kan een vertekend beeld geven het personeelsbestand van Defensie de laatste jaren gedaald is.

Lees meer...

 

7 juli 2016 - Alle actoren van het psychosociale luik samen

Op 28 april 2014 verscheen het nieuwe KB betreffende de preventie van psychosociale risico’s op het werk. Deze wetgeving moest in voege zijn vanaf 1 september 2014, en moet de psychosociale belasting veroorzaakt door het werk voorkomen (waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk, …). Voordien moest de werkgever vanuit de wetgeving sensibiliseren en reactief reageren, d.w.z. dat Defensie maar actie moest ondernemen nadat er bepaalde feiten waren gebeurd. Nu moet de werkgever een Risico Analyse (RA) opmaken, en dit diende te gebeuren op niveau organisatie (Defensie), Kwartier/eenheid en het individu. Aan de hand van deze analyses, is het de taak van de werkgever om maatregelen in plaats te stellen, om zo de psychosociale risico’s te vermijden of te verminderen. Het comité of een lid van de hiërarchische lijn kan een RA vragen van een specifieke arbeidssituatie. De individuele verzoeken met een collectief karakter worden eerst behandeld door de werkgever in overleg met de vakbondsafvaardiging.

Lees meer...

 

1 juli 2016 - De Strategische visie voor Defensie door een syndicale bril

De minister van defensie is een man met een plan. Na een strijd van twintig maanden met tussentijdse ‘wake up call’s’ voor de ingedommelden, kwam de minister deze week met een plan van 144 bladzijden op de proppen. Of toch met een visie waarover men binnen de regering een ambitieus akkoord heeft bereikt, of acte heeft van genomen. Of een tekst die de contouren creëert om zuurstof te geven aan het departement… Voor de minister is de visie en het perspectief met dit plan duidelijk.Het jarenlang intensief lobbywerk door ACV Defensie (van 2009 tot 2015) zorgde ervoor dat militairen sinds 2 februari 2015 kortingen bij verschillende bedrijven konden krijgen via de webshop van CDSCA.

Een uitnodiging

In een flash getiteld " een sterke toekomst voor Defensie" , gericht naar al de personeelsleden van defensie , nodigt hij iedereen uit om de tekst met veel kritische zin te lezen. Dat moet hij natuurlijk geen twee keer vragen. Deze boodschap is duidelijk ook voor ons.

En omdat we de essentiële rol van de sociale partners in dit plan dadelijk in het oog zien springen op pagina 138, gaan we graag op zijn uitnodiging in.

Lees meer...

 

24 juni 2016 - Binnenkort nieuw benefit platform via CDSCA !

Stopzetting Benefit platform "Rail Facilities"

Het jarenlang intensief lobbywerk door ACV Defensie (van 2009 tot 2015) zorgde ervoor dat militairen sinds 2 februari 2015 kortingen bij verschillende bedrijven konden krijgen via de webshop van CDSCA.

Na anderhalf jaar samenwerken zegde begin 2016 de partner Rail Facilities het contract met CDSCA op. Vanaf 1 juni 2016 is het dan ook niet meer mogelijk voor de militairen om aankoopbons via de website van “Rail Facilities” aan te kopen.

Webshop CDSCA

CDSCA heeft in dit anderhalf jaar ook zelf getracht om voor de militairen kortingen voor verschillende producten te bekomen. Het aanbod op de CDSCA webshop is mooi uitgebreid.

Lees meer...

 

3 juni 2016 - Ook militair protest op 31 mei

Manifestatie cultuur?

Het behoort niet tot de cultuur van de militairen om te betogen of te staken. Meer nog, staken is voor de militairen nog altijd bij wet verboden. Wij zijn dus aangewezen op overleg met de militaire overheid om onze problemen op te lossen en onze wensen en verwachtingen te verwezenlijken.

Maar hiervoor moet de overheid dus ruimte scheppen voor overleg, aandacht hebben voor de problemen die naar voorgebracht worden en de wil hebben om samen met de vakorganisaties tot een oplossing te komen. In het verleden kunnen we stellen dat er van overheidszijde zeker en vast moeite werd gedaan om tot een compromis te komen.

In de huidige legislatuur blijkt dat deze bereidheid veel minder is. De minister van defensie, Steven Vandeput, luistert wel naar onze problemen maar geeft onmiddellijk de indruk dat hij er geen rekening zal mee houden.

Lees meer...

 

23 mei 2016 - Zware beroepen - engagement MOD ?

Is het beroep van militair een “Zwaar beroep”? Voor ACV Defensie in elk geval wel! Deze problematiek is zo belangrijk dat ze in de toekomst de modaliteiten van het pensioen van de militairen zal bepalen. Daarom geeft ACV Defensie wat meer uitleg over dit thema, informeerden we de burger over onze job en vroegen hem naar zijn mening over de militairen.

Vervolgens trokken we op 23 mei 2016 naar de minister met een presentatie en de gefilmde visies van de geïnterviewde burgers. We vroegen de minister van Defensie om zich te engageren en steun te leveren om het beroep van militair als “zware beroepen” te erkennen.

"Zware beroepen"

In het nationaal pensioencomité (NPC) is men volop bezig met overleg om de criteria vast te leggen om een beroep te erkennen als "Zwaar beroep". Verschillende beroepstakken werden op hun vraag, gehoord door het comité en anderen hebben informatie over hun job, evenals wetenschappelijke documenten overgemaakt die moeten dienen om hun beroep als "Zwaar beroep" te erkennen.

ACV Defensie was dan ook verwonderd te ontdekken dat de militaire overheid zich blijkbaar niet betrokken voelt in deze problematiek.

Lees meer...

 

25 april 2016 - Open brief aan de ministers.

Situatieschets

In navolging van ons schrijven van 11 april jl. en volgende vroegen we aan de ministers klaarheid omtrent de gevolgen van de begrotingsmaatregelen voor politie, brandweer en militairen. In welke mate zullen politie, brandweer en militairen omwille van onder meer de impact van het afschaffen van de pensioenbreuken concreet worden gevat?
Wij gaan er immers van uit dat de ministers; politie, brandweer en militairen wel degelijk als zware beroepen aanziet.

De ongerustheid en het onbegrip is immers zeer groot. Hieronder vindt u onze open brief gericht aan de minister Steven Vandeput (Defensie) en aan de minister Jan Jambon (Binnenlandse Zaken).

Wij verwachten eerstdaags een onderhoud en een onvoorwaardelijke steun van de ministers om wel degelijk militairen, brandweer en politie als zwaar beroep te beschouwen.

Open brief:

Mijne heren ministers, 

Lees meer...

 

14 april 2016 - Vakbonden protesteren bij de minister van Pensioenen.

Gelieve hieronder ons bericht te willen vinden naar aanleiding van onze actie van woensdag 13 april 2016 bij de minister van pensioenen:

Tijdens het contact met de minister kwamen de volgende punten naar voren:

  • De minister van Pensioenen garandeert ons dat er geen vermindering zal zijn van het pensioen waar het personeel in de openbare sector kan op uitzien. Dat is onder meer van belang voor de kwestie van de diplomabonificatie.
  • De voordelige pensioenbreuken worden niet zomaar stopgezet. De minister bevestigt dat dit geen budgettaire maatregel is (vandaar dat hij voor de regering ook ‘pro memorie’ is genoteerd). Wel zou de regeling worden geactualiseerd en billijker gemaakt. Deze problematiek is gekoppeld aan de kwestie van de zware beroepen die wordt behandeld in het nationaal pensioencomité. De vakbonden willen hierover voor het groot verlof duidelijkheid.
  • ...

Lees meer...

 

13 april 2016 - Vakbondspremie 2015

Een document dat 90€ waard is!

De aanvraagformulieren voor het bekomen van de syndicale premie voor het referentiejaar 2015 worden door de militaire overheid per post verstuurd naar elk lid van defensie. Bezorg ons het ingevuld en ondertekend formulier voor 1 juli 2016. Het formulier kan je aan de lokale afgevaardigde overhandigen (zie onze website: http://www.acvdefensie.be/acvleden/index.php/militanten-n ) , of versturen naar:

ACV Openbare Diensten
groep militairen
Walter Van den Broeck
Helihavenlaan 21
1000 Brussel

Lees meer...

 

11 april 2016 - Militairen slachtoffer van nieuwe pensioenmaatregelen

Woensdag 6 januari 2016

ACV Openbare Diensten wordt op 6 januari om 11 uur uitgenodigd voor een bespreking van de beslissingen van het Kernkabinet van 22 December 2015 door de Minister van Defensie.

Na deze bespreking kondigt de minister aan dat hij een studie heeft gevraagd aan de CHOD over de budgettaire impact die een verhoging van de pensioenleeftijd met zich zou meebrengen.

Woensdag 23 maart 2016

ACV Openbare Diensten wordt uitgenodigd op het kabinet van minister Steven Vandeput voor een bilaterale vergadering. Vanwege de terreuraanval van 22 maart liet de minister zich verontschuldigen en vervangen door de Generaal Majoor Claeys.

Het thema van deze vergadering handelde over mogelijke pistes in de evolutie van de militaire loopbaan. In het document dat we ter voorbereiding ontvingen stond eveneens een alinea over het pensioen:

Lees meer...

 

9 maart 2016 - Dienstontheffing operatie "Homeland"

Operatie Vigilant Guardian

Vanwege de terreurdreiging in België beslist de regering in januari 2015 om militairen in te zetten ter ondersteuning van de Federale politie.

Deze geleverde steun duurt nu al meer dan één jaar en vindt plaats in het kader van de militaire operatie “Vigilant Guardian”, die ook operatie “Homeland” wordt genoemd. De belasting en de druk op de eenheden en op de families is hierbij zeer groot. Militairen hebben moeite om hun verlofdagen op te nemen en zijn meerdere malen verschillende weken, inclusief weekends, weg van familie en vrienden.

Deze militaire operatie kenmerkt zich voornamelijk omdat ze plaatsvindt op het Belgisch grondgebied en zich niet afspeelt in een buitenlands internationaal theater.

Lees meer...

 

4 maart 2016 - Terugroepbaar? Wie? Wanneer?

Historiek

Historiek Het koninklijk besluit van 18 maart 2003 handelt over de bezoldigingsregeling van de militairen en worden verder eenzijdig door de militaire overheid uitgewerkt via administratieve beslissingen. In december 2014 past de militaire overheid de bijlage aan deze administratieve beslissing met de voorziene beurtrollen aan. Door deze aanpassing worden bepaalde rollen geschrapt en andere herleid naar een lagere frequentie. Zo wordt de beurtrol van de kapitein van week, officier op de hoogte, officier 1ste interventie, waaraan een terugroepbaarheid was verbonden van 7 dagen herleid naar prestatie enkel in het weekend, zijnde 2 dagen. Dit ten gevolge van een wilde besparing van de militaire overheid ten koste van het personeel.

Lees meer...

 

26 februari 2016 - Wijziging modaliteiten "Toelage voor geselecteerde".

Bestaande toekenningsvoorwaarden

De toelage voor geselecteerde wordt toegekend aan de kapitein-commandant die geslaagd is voor de bevorderingsproeven voor bevordering tot de graad van majoor en aan de adjudant die geslaagd is voor het vergelijkend kwalificatie-examen voor de graad van adjudant-chef en die niet in deze graad werden benoemd twee jaar na de datum op dewelke zij tot deze graad konden benoemd worden naar aanleiding van het eerste onderzoek van hun kandidatuur tot deze graad door een bevorderingscomité.

Lees meer...

 

29 januari 2016 - ACV verzoekt MOD om "Reg TRAVARB" aan te passen.

Militairen op straat

Militairen van verschillende eenheden leveren al één jaar steun aan de federale politie door samen met hen te patrouilleren en cruciale punten in verschillende steden te bewaken. Deze militaire opdracht , “Operatie Vigilant Guardian” (Ook operatie Homeland genoemd) vindt plaats in het kader van de hulp die Defensie aan de natie kan bieden bij een verhoging van het dreigingsniveau.

ACV Openbare Diensten is vanaf het begin van deze actie begaan met het welzijn van de militairen die eraan deelnemen. We stelden heel wat problemen vast en hebben hiervoor al verscheidene interventies ondernomen bij de overheid.

Lees meer...

 

20 januari 2016 - Strategisch Plan Defensie

Het strategisch plan van Defensie die we hier toelichten handelt over wat Defensie in de toekomst gaat doen en hoeveel personeelsleden en budget daarvoor nodig is. Nadien in de implementatiefase wordt de concrete invulling en realisatie uitgewerkt, evenals de invulling van de kwartieren.

Strategisch plan = Budget, aantal personeelsleden en wat gaan we doen
Implementatiefase = Hoe gaan we dit doen

De toelichting bij dit strategisch plan gaat over de veiligheidsomgeving tot 2030, de kerntaken van Defensie, op het concept van een uit militair oogpunt solidaire en evenwichtige Defensie, op de capaciteiten omstreeks 2030 en op de uitvoeringsprincipes.

Lees meer...