20 januari 2016

 

Strategisch Plan Defensie

Het strategisch plan van Defensie die we hier toelichten handelt over wat Defensie in de toekomst gaat doen en hoeveel personeelsleden en budget daarvoor nodig is. Nadien in de implementatiefase wordt de concrete invulling en realisatie uitgewerkt, evenals de invulling van de kwartieren.

Strategisch plan = Budget, aantal personeelsleden en wat gaan we doen
Implementatiefase = Hoe gaan we dit doen

De toelichting bij dit strategisch plan gaat over de veiligheidsomgeving tot 2030, de kerntaken van Defensie, op het concept van een uit militair oogpunt solidaire en evenwichtige Defensie, op de capaciteiten omstreeks 2030 en op de uitvoeringsprincipes.

Korte historiek

Op 30 maart 2015 presenteerde de minister een eerste voorstel van strategisch plan aan de Generale Staf. Deze voorstellen werden verder uitgewerkt door de Staf, het kabinet van defensie en de interkabinettenwerkgroep. Een eerste presentatie gebeurde op 8 mei 2015, waarna op basis van de analyse van de veiligheidsomgeving keuzes werden gemaakt.

Op de vergadering van het kernkabinet van 24 juli 2015 werd een voorstel van Strategisch Plan voorgelegd. De ministerraad besliste toen om nog een vijftal bijkomende scenario’s uit te werken.

Op 22 december 2015 keurde de regering het Strategisch Plan van Defensie voor een Defensie met 25.000 medewerkers en waarbij tegen 2030 een bedrag van 9,2 miljard euro zal worden geïnvesteerd.

De veiligheidsomgeving

In het oosten was Rusland tot voor kort een strategische partner van de NAVO. Er bestond een samenwerking op lange termijn. Door de assertiviteit, of volgens sommigen door de agressiviteit van Poetin komt de dreiging nu ook uit het oosten.

Traditioneel richt België in het zuiden de focus op Centraal-Afrika. Vandaag staat de Sahelregio en het Midden-Oosten echter in brand en dat heeft gevolgen voor onze interne veiligheid, met de vluchtelingenstroom, het terrorisme dat de kop opsteekt, de criminaliteit, de drugshandel en de mensensmokkel.

In het westen is vooral de rol van de marinecomponent belangrijk.

De noordelijke Afrikaanse sector wordt alsmaar belangrijker. Het gebied heeft niet alleen veel natuurlijke bodemrijkdommen, ook de noordelijke vaarroute zal de komende tien jaar aan invloed winnen. Europa is bijgevolg niet langer het eiland van vrede, maar wordt omringd door een periferie die meer en meer een bedreiging vormt voor die vrede.

Daarnaast zijn er nog twee heel belangrijke mondiale bewegingen bezig: de cyberbeweging en de maritieme transporten. Tegelijk hebben België en andere Europese landen hun defensie in de voorbije 20 à 30 jaar geleidelijk afgebouwd. Vandaar vinden opnieuw Europese debatten plaats over nieuwe investeringen inzake Defensie.

Kerntaken Defensie en andere taken

Vooreerst werden de kerntaken van Defensie gedefinieerd evenals de andere taken waarvoor een beroep kan worden gedaan op Defensie.

De kerntaken:

  • Collectieve Defensie      
    Dit is de verdediging van het eigen grondgebied en dat van onze bondgenoten.
  • Collectieve veiligheid    
    Hierbij werken we samen met andere internationale partners om de veiligheid in andere werelddelen onder controle te krijgen.
  • Bescherming landgenoten in het buitenland

Voor de investeringen ligt de focus op de kerntaken maar de Defensiecapaciteit kan ook worden aangewend voor andere taken zoals:

  • Ondersteuning interne veiligheid
  • Humanitaire hulpverlening binnen- en buitenland

Militaire inspanningen

Volgens de statistieken zijn we het zesde Europese land qua bbp per hoofd van de bevolking maan staan we onderaan het klassement voor de militaire inspanningen.

Bruto binnenlands product per inwoner van de Europese NAVO-landen

 BBP per inwoner van de Europese NAVO-landen

 

Defensie inspanningen van de Europese Navo-landen (in % BBP)

 Defensie inspanningen van de Europese NAVO-landen

 

NAVO-norm = 2%
Europees gemiddelde = 1,5%
Europees gemiddelde zonder nucleaire capaciteiten = 1,2%

De regeringsbeslissing van 22 december 2015 zorgt ervoor dat België weer kan aansluiten bij de kopgroep wat niet meer dan normaal is voor het land waar het hoofdkwartier van de NAVO, SHAPE en de Europese instellingen zijn gevestigd.

Principe van gebalanceerde Defensie

De focus wordt gelegd op een capaciteit die de kerntaken kan invullen. We moeten streven naar een breed inzetbare Defensie en een evenwicht tussen de vier capaciteitsdimensies (opgelet capacitaire dimensies zijn geen componenten!). Hierbij moet elke dimensie over minstens één duurzame en geloofwaardige gevechtscapaciteit beschikken.

We maken een duidelijke keuze over wat we in conflicten kunnen aanbieden en houden rekening met de vragen van de internationale partners en met de vaststelling dat we alleen in specifieke niches een meerwaarde kunnen bieden. We willen inzetten op strategische enablers die een antwoord kunnen bieden op de Europese capability gaps. Binnen de NAVO moet meer Europees gecoördineerd worden, zodat Europa autonoom kan optreden.

We willen meer aandacht voor de civiel-militaire en niet-kinetische capaciteiten ter voorkoming van conflicten en in de nazorg. Defensie zal geen rol spelen in het heetst van de strijd, maar wel in peacekeeping en in de heropbouw van een land. We willen evolueren naar een gezondere kostenstructuur met daarin een gezondere verhouding tussen de diverse kosten en de bijdragen die onze partners verlangen.

Momenteel bevat de begroting 78% proportionele kosten. Tegen 2030 wordt dit percentage teruggebracht naar 50%. Werkingskosten worden opgetrokken van 16 tot 25% en de investeringen die momenteel quasi 0% bedragen zal evolueren naar 25%.

 Budgettair traject

 

  2015 2030
 Personeel   78,5 %   48,3 %
 Werking  16,5 %  24,4 %
 Investeringen  5 %  25,8 %

 

Met een gezonde kostenstructuur zal in de toekomst ruimte zijn voor vervangingsprogramma’s en de voortzetting van lopende programma’s.

Capaciteiten tot 2030

Tussen nu en 2030 starten we met een marge van 9,2 miljard euro. De ambities voor 2030 werden vastgelegd. De politiek zal toezien op de invulling van de capaciteiten en de uitvoering van de investeringsbudgetten.

In het strategisch plan worden geen componenten of dimensies over het hoofd gezien. De cijfers die u hieronder leest zijn indicatief en uitgedrukt in constante euro 2015. Het strategisch plan loopt over 15 jaar en er kunnen dus nog lichte verschillen zijn voorkomen in aantal personen of in budget investeringen. 

 

Inlichtingen-Cyber-Influence
Militaire inlichtingedienst
CLASSIFIED
Stijging personeel en werkingsbudgetten
Aangepast aan nieuwe inzetomgeving: sociale media, kabelcommunicatie, anti-terrorisme
MALE- Verkenningsdrones
120 pers - € 550 Mio
Investering: 2 MALE-drones op korte termijn en 4 bijkomende op lange termijn
Ambitie: gedurende 6 maand 1 ingezette drone
HALE- Verkenningsdrones
12 pers
Deelname met personeel aan NAVO-programma Alliance Ground Surveillance
Inlichtingenvergaring via satellieten
39 pers - € 44,5 Mio
Investering: deelname aan het Franse project (Composante Spatiale Optique)
Cyber
199 pers - € 10,2 Mio
+ Res
Cyberdefensie, cyberveiligheid en offensieve cyber
De noodzakelijke cybercapaciteiten voor de operationele inzet
Defensie ook nationale partner voor de cyberomgeving
Influence

166 pers - € 7 Mio
+ Res
Informatieoperatie-teams aangepast aan de nieuwe inzetomgeving
Civiel-militaire-samenwerkingsteams essentieel voor steun bevolking en comprehensive approach met andere gouvernementele en niet-goevernementele actoren in inzetgebied
Niet-kinetische capaciteiten essentieel voor het behoud en verkrijgen van de steun van de lokale bevolking tijden crisismanagementoperaties en hybride conflicten

 

 

Land
Algemeen:
Investeren in de inzetbaarheid van onze landstrijdkrachten op korte termijn
Investering: modernisering van de individuele bewapening (standaardwapen, gevechtsvesten (BEST), nachtoptiek, thermische observatie, zware machinegeweren, lichte mortieren)
Investering: modernisering van de communicatiemiddelen (multi-role-radio’s, satellietcommunicatie, tablets voor Battlefield Management System)
Investering: jammers tegen geïmproviseerde bommen
Investering: De vervanging van de huidige ongepantserde lichte troepentransportmiddelen en ongepanserde logistieke voertuigen door gepanserde
Algemeen:
Investeren in de inzetbaarheid van onze landstrijdkrachten op langere termijn
Investering: upgrades van de huidige gevechtsvoertuigen MPPV (Dingo) en AIV (Piranha)
Investering: aanvang vervanging MPPV’s en LMV’s voor 2030
Interwapen-gemototriseerde capaciteit

6461 pers - € 1900 Mio

Indien scenario met Ballistic Missile Defence-capaciteit
€ 1400 Mio
Gebouwd rond 5 à 6 gemotoriseerde manoeuvre-bataljons met bijhorende Combat Support en Combat Service Support
Sterkere nadruk op interwapenkarakter bij paraat-stelling, inzet en organisatie om de inzetbaarheid van de gemotoriseerde landstrijdkrachten te vergroten
Ambitie: gedurende 6 maanden Joint Forces Command/Force Headquarter aanleveren
Ambitie: onbeperkt een interwapen-Battlegroup van 800 à 1200 VTE kunnen aanleveren o.a. voor crisismanagementoperaties
Ambitie: gedurende 6 maanden bijkomend ofwel één Battlegroup (1250 VTE) voor EU Battlegroup, NATO Response Force of Very High Readiness Joint Task Force ofwel twee interwapencompagnies (2 x 250 VTE) voor eventueel verschillende inzetgebieden
Ambitie: gedurende 2 maanden één interwapencompagnie (250 VTE) kunnen aanleveren o.a. voor snelle interventie en evacuatieoperaties
Naast algemene investeringen voor de landstrijdkrachten (incl. CIS) bijkomende investeringen voor de combat support en combat service support
Investeringen gevechtsgenie: mobiele brugslagmiddelen, middelen om wegen te ontmijnen
Investeringen artillerie: mobiele 155mm-precisie-artillerie, radar om vijandelijke vuren te localiseren
Investeringen ISTAR: upgrade/tweedehandse verkenningsvoertuigen, taktische en mini-drones, multi-sensoren-pakket
Investeringen logistiek: containers, gepantserde vrachtwagens, opvolgsoftware
Homeguard
Res
Compensatie kwantitatieve afbouw landstrijd-krachten om blijvend te kunnen beantwoorden aan piekcapaciteit voor het verzekeren van de interne veiligheid (rampen, bewaking Niv 3-4)
Geïntegreerd in gemotoriseerde capaciteit onder controle territoriale staf
Special Forces

Special Forces Support Group

869 per - € 103,4 Mio
Bijdrage aan een Special Operations Command via NAVO-samenwerking met NLD en DNK
Special Forces Group wordt versterkt met bijkomend materieel en personeel tot 225 VTE
Oprichting van Special Forces Support Group (Rangers)
Ambitie: gedurende 12 maanden een Special Operation Task Group die ondersteund kan worden door een interwapen-compagnie (250 VTE) van de Special Forces Support Group
Special Operations Aviation
190 pers - € 200 Mio
Investering: luchtmiddelen
Ambitie: 2 toestellen gedurende 12 maanden

Tactisch luchttransport

214 pers - €30,6 Mio

Op basis van de bestaande 4 Multirole Transport Helicopters van het NH90-type
Investering: upgrades
Ambitie: gedurende 12 maanden 2 helikopters
Ook inzetbaar voor medevac – Benelux pooling – samenwerking FRA/DEU
Militaire constructie

293 pers - € 36,9 Mio
+ Res
Investering: vrachtwagens, kranen, sets voor bruggenbouw
Ambitie: onbeperkt inzetbare militaire constructie-teams
Naast inzet voor de militaire ondersteuning eveneens ondersteuning opdracht civiel-militaire samenwerkingsteams en inzet in het kader van de interne veiligheid (rampen)
Nauwere samenwerking en coördinatie met Civiele Bescherming zal nagestreefd worden
CBRN-capaciteit

116 pers - € 20,3 Mio
Investering: CBRN-verkenningsvoertuigen, mobiel ontsmettingsstation en –tenten, nieuwe beschermende kledij en gasmaskers voor de ingezette troepen
Ambitie: onbeperkt expeditionair inzetbare CBRN-teams
Ambitie: optimalisering van bijdrage aan CBRN-responscapaciteit binnen interne veiligheid
Nauwere samenwerking en coördinatie met Civiele Bescherming zal nagestreefd worden
EOD/C-IED-capaciteit

280 pers - € 9 Mio
DOVO levert vandaag zowel steun voor militaire inzet, in het kader van de interne veiligheid en voor het opruimen van de historische munitievervuiling.
Investering: vervanging munitiebehandelings-installatie Poelkapelle (gedeeltelijk door Defensie gefinancierd)
Ambitie: onbeperkt expeditionair inzetbare EOD/C-IED-teams
Ambitie: optimalisering van bijdrage aan EOD/C-IED-capaciteit binnen interne veiligheid
Eventueel:
Ballistic Missile Defence-capaciteit
172 pers - € 588 Mio
Investering: 1 batterij met 6 lanceerinstallaties (type PATRIOT)
Ambitie: gedurende 12 maanden 1 batterij

 

 

Lucht
Multirole-luchtgevechts-capaciteit
2206 pers-€ 3592,5 Mio
Investering: 30 (+4 attritie) gevechtsvliegtuigen van een nieuwe generatie, finale upgrades van de F-16-gevechtsvliegtuigen, aanvang van de upgrades voor de nieuwe toestellen
Ambitie: 6 gevechtsvliegtuigen onbeperkt beschikbaar binnen de 3 dagen
Ambitie: 2 gevechtsvliegtuigen onbeperkt beschikbaar binnen de 15 minuten voor QRA
Ambitie: permanent inzetbaar Combat Mission Center
Tactische luchtvuursteun Investering en Ambitie : zie MALE-verkenningsdrones
De MALE-drones zullen bewapenbaar zijn indien de regering hiertoe beslist.
Tankervliegtuig en strategisch (medisch) transport
STUDIE
Pers: zie strategisch transport - € 300 Mio
Investering: aankoop van één Belgisch Multirole Tanker Transporttoestel
Ambitie: deelname aan de EDA-pool om steeds air-to-air-refueling-steun te hebben
Bijdrage aan het invullen van een Europese capacitair tekort
Strategisch transport
772 pers - € 37 Mio
Op basis van de A400-M-transportvliegtuigen waarvan aankoop reeds is beslist
Investering: 2 air-to-air-refueling (AAR) kits
Ambitie: 4 transportvliegtuigen onbeperkt inzetbaar, eventueel als tankervliegtuig
Bijdrage aan het invullen van belangrijk Europees capacitair tekort voor AAR
Commando- en bewakingsvliegtuigen
38 pers
Investering: via budgettaire lijn “internationale bijdragen”
Ambitie: deelname aan de NAVO AWACS-capaciteit

 

Maritiem
Surface Combatant-capaciteit

240 pers - € 996 Mio
Investering : 2 nieuwe Multipurpose-fregatten, finale upgrade huidige, tactische drones
Ambitie: gedurende 12 maanden 1 Multipurpose-fregat met ingescheepte fregathelikopter
Gezamenlijke ontwikkeling, verwerving en ondersteuning met de Nederlandse Marine
Fregathelikopters

281 pers - € 60,4 Mio
Op basis van de bestaande 4 NATO Frigate Helikopters van het NH90-type
Investering: 2 modules met sensoren en wapens voor de maritieme gevechtshelikopter (onderzeeboot- en oppervlaktebestrijding), upgrades
Ambitie: gedurende 12 maanden 1 helikopter op fregat
Mijnenbestrijding

378 pers - € 932 Mio
Investering: 6 nieuwe mijnenbestrijdingsschepen inclusief MCM-toolboxen
Ambitie: 2 mijnenbestrijdingsschepen onbeperkt inzetbaar
Ambitie: 1 mijnenbestrijdingsmodule voor havens en ondiep water
Gezamenlijke ontwikkeling, verwerving en ondersteuning met de Nederlandse Marine
Behoud rol leidende Partij BEL-NLD-marine-samenwerking en expertiserol binnen NAVO
Kustwacht

63 pers - € 6 Mio
Investering: upgrade van de 2 verworven Coastal Patrol Vessels, nieuwe systemen Maritiem Informatie Kruispunt
Ambitie: onbeperkte bijdrage aan interdepartementaal Maritiem Informatie Kruispunt
Ambitie: 1 Coastal Patrol Vessel onbeperkt inzetbaar
Havenbescherming

80 pers - € 15 Mio
Investering: sensoren voor watergedeelte
Ambitie: onbeperkt een havenbeschermingsmodule kunnen aanbieden
Specifiek gevraagd door de NAVO en draagt bij aan veiligheid nationale havens
Compagnie Mariniers

140 pers - € 14,5 Mio

STUDIE
Geïntegreerd in Nederlands Mariniersbataljon (Vlissingen), na afstemming met NLD
Investering: basisbedrag, investeringen in samenspraak met Nederland
Ambitie: gedurende 6 maanden 1 amfibische compagnie
In kader Europese amfibische samenwerking, versterking Belgisch-Nederlandse marinesamen-werking en versterking Belgische inzetmogelijkheden
Maritieme logistiek, maritiem transport

35 pers

STUDIE
Medegebruik van het Nederlandse Joint Logistics Support Ship, na afstemming met NLD
Investering: Belgische bijdrage in kind via personeel, werking, helikopter
Ambitie: Bijdragen aan een gezamenlijke inzet van het Nederlandse JSS ter ondersteuning van de maritieme logistieke capaciteit van de Admiraal Benelux-vloot en strategisch transport

 

Ondersteuning
Command en Controle
2656 pers
Defensiestaf, commando Land/Lucht/Marine
Competence Management
3031 pers
Algemene vorming, competentiecentra Land/Lucht/Marine/Inlichtingen
Medische ondersteuning
1755 pers
Zowel operationele steun als paraatstelling
Andere ondersteuning
2124 pers
Meteo Wing, vliegveiligheid, luchtverkeerscontrole, internationaal Lucht/Marine, ondersteuning Marine, territoriaal commando, laboratoria
Internationale posities, defensie-attachés, diensten Minister, KHID
420 pers
Internationale posities buiten de capaciteiten
Leerlingen
1150 pers
KMS, KSOO

 

Huidige capaciteiten die worden verlaten of aangepast
V-SHORAD-luchtdoelartillerie
(Mistral)
Deze capaciteit is onvoldoende relevant in het toekomstig inzetkader van Defensie
A109-helikopters STUDIE
Een beperkt aantal van de huidige Agusta-helikopters (max 8)- wordt eventueel behouden, maar enkel als trainingscapaciteit voor de NH90-helikopters. Mogelijkerwijze wordt er gezocht naar een ander type helikopter en/of internationaal militaire samenwerking
Er zal bestudeerd worden of er binnen dit kader vormen van structurele interdepartementale samenwerking mogelijk zijn (o.a. Politie)
Witte vloot STUDIE
Search and Rescue STUDIE

Grote investeringen tussen 2016 en 2030: € 279,2 Mio
Indien scenario met Ballistic Missile Defence-capaciteit: € 191,2 Mio

Principes voor de implementatie

Defensie zal 25.000 medewerkers tellen (militairen en burgers)
Het streefdoel is een breed inzetbaar leger met een gemiddelde leeftijd van 34 jaar in 2030. Defensie zal ook werk maken van meer dynamisme en daarvoor moet er nagedacht worden over een aantrekkelijke nieuwe loopbaan voor de militairen die beantwoordt aan de behoefte. Defensie zal rekening moeten houden met het zogenaamde competentie management en dit vanaf de aanwerving van de militair tot aan hun vertrek, wanneer er werk voor hen moet worden gevonden in andere veiligheidsdepartementen of in de privésector.

Het rationalisatieprincipe houdt in dat we doelmatig en doeltreffend zullen werken. Samen met de generale staf zal het kabinet van de minister bekijken hoe we de structuren in staat kunnen stellen en tegemoetkomen aan de toekomstige behoeften. Door de afslanking van het personeel van 32.000 naar 25.000 zijn er aanpassingen nodig.

Defensie moet de infrastructuur rationaliseren en nagaan of niet-specifieke militaire taken niet beter kunnen worden uitgevoerd door burgers. Een goede regionale spreiding van kwartieren, capaciteiten en personeel is belangrijk. Defensie zal oplossingen zoeken om dat te garanderen.

Tevens moet er ook aandacht zijn voor interdepartementale en internationale samenwerking, dus met nationale of internationale partners inzake veiligheid.

De regering beslist om opnieuw te investeren in Defensie ten belope van 9,2 miljard euro, maar er moet een economische return zijn voor ons land, in de vorm van wetenschappelijke of technologische programma’s, of van werkgelegenheid.

 


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief