12 juli 2016

 

Eerste stappen naar het veiligheidskorps werden gezet !

Op 22 december 2015 heeft de kern van de Regering 20 maatregelen voor de politie beslist,

welke zijn vervat in het zogenaamde Kerstakkoord. Een aantal maatregelen krijgen stilaan vorm. Een van deze maatregelen is het oprichten van een nieuwe directie bewaking en bescherming, waarin ook plaats is voor militairen die vanuit defensie willen doorstromen naar deze nieuwe dienst.

Wat stelt de overheid voor inzake de oprichting van een nieuwe ‘Directie Bewaking en Bescherming’?

Situering binnen de federale politie

De Directie bewaking en bescherming (afgekort DAB) situeert zich binnen de Federale Politie onder de algemene directie van de administratieve politie (DGA) onder de gespecialiseerde steun. In het totaal zou deze nieuwe dienst bestaan uit 1660 manschappen.

De plaats van tewerkstelling is zowel centraal in Brussel als op verschillende sites in diverse provincies.

Welke zijn de opdrachten?

 1. beveiliging van de koninklijke paleizen;
 2. beveiliging van de instellingen van de SHAPE en de NAVO;
 3. beveiliging van de internationale en Europese instellingen;
 4. beveiliging van de nationale en de internationale overheidsgebouwen;
 5. beveiliging van de kritieke infrastructuren;
 6. beveiliging van de nucleaire sites;
 7. beveiliging van de infrastructuren van de luchthaven Brussel-Nationaal;
 8. punctuele beveiliging van de politionele operaties;
 9. politie van Hoven en Rechtbanken en overbrenging van gevangenen;
 10. het uitvoeren van protocollaire escortes en andere punctuele ondersteuningstaken voor de politie

Wie zal deel uitmaken van DAB?

 De nieuwe directie zal samengesteld worden uit personeel van:

 • Defensie, militairen in actieve dienst , in eerste instantie voor dezen bekleed met een graad van vrijwilliger en dit op vrijwillige basis. Deze militairen zullen de mogelijkheid krijgen te postuleren voor openstaande betrekkingen van beveiligingsagent van politie ( BAGP), dit met duidelijkheid omtrent de plaats van tewerkstelling.
 • Van bij de start worden de militairen overgedragen naar Politie en zullen ze benoemd worden na het slagen in de opleiding. Mochten ze zich niet kunnen vinden in de job of wanneer ze mislukken in de opleiding hebben ze de mogelijkheid om te worden heropgenomen in de Krijgsmacht en dit binnen de twaalf maanden volgend op de datum van de overplaatsing.
 • Het veiligheidskorps van de FOD justitie voor de politie van hoven en rechtbanken en voor de overbrenging van gevangenen. Het personeel wordt bij KB overgeplaatst als beveiligings-assistent van politie of beveiligingscoördinator van politie.
 • Veiligheidspersoneel van BAC (Brussels Airport Company) – op vrijwillige basis – de luchtvaartinspectie verdwijnt
 • Leden van de Federale Politie (middenkader en officierenkader) – de inspecteurs van politie tewerkgesteld bij de Koninklijke Paleizen en de SHAPE blijven hun tewerkstelling behouden. Het is echter een uitdovend scenario. Bij vertrek worden ze vervangen door beveiligingsagenten van politie - BAGP. Binnen DAB voorziet men in regime niet in tewerkstelling voor agenten en inspecteurs van politie.
 • Er wordt tevens voorzien in externe werving

Prioriteiten

In eerste instantie wenst de overheid zo snel als mogelijk over te gaan tot overplaatsing van 140 militairen (dit zou voor de beveiliging van de nucleaire sites zijn). Er wordt omkadering voorzien door hoofdinspecteurs en commissarissen van politie voor wat betreft de bevoegdheden van officier van gerechtelijke en bestuurlijke politie.

Herkomst van het personeel?

Voor wat betreft de beveiligingsagenten van politie is er prioriteit uit defensie uit de graden van de vrijwilligers. Eerst zullen alle vacante ambten opengesteld worden voor militairen. Nadien voorziet men in externe werving (geen diplomavereiste). Het is de bedoeling dat in de eerste periode invulling komt vanuit het operationeel kader van defensie. In regime is het de bedoeling dat dit aanbod blijft gelden voor de mensen in het statuut beperkte duur ( BDL). De beveiligingsassistenten komen in eerste instantie uit het veiligheidskorps van de FOD justitie voor de politie van hoven en rechtbanken en voor de overbrenging van gevangenen (totaliteit VKCS – 8 BCSP). In voorkomend geval komen er leden van BAC. Nadien volgens behoeften van omkadering mogelijke invulling door onderofficieren van defensie. De beveiligingscoördinatoren van het veiligheidskorps van de FOD justitie zitten in een uitdovend kader en worden op termijn vervangen door hoofdinspecteurs van politie.

Welke opleidingen zijn nodig.

Er wordt voorzien in een opleiding met diverse modules, die deels gemeenschappelijk zijn aan deze van agent van politie en deels specifiek zijn voor de functies nodig voor deze dienst. De opleiding duurt even lang als deze van agent van politie, met name zes maanden, stage incluis.

Welke loonschalengroepen en baremische loopbaan worden voorzien?

Voor de beveiligingsagent van politie voorziet men dezelfde loonschalengroep en baremische loopbaan als de agent van politie (loonschalen HAU1 – HAU2 – HAU3 / overgang naar de volgende loonschaal mits volgen en slagen van een opleiding alsook een niet-ongunstige evaluatie). Het zijn deze weddenschalen die zullen gelden voor de vrijwilligers van defensie die wensen over te komen.

Welke bevorderingsmogelijkheden worden voorzien?

De beveiligingsagenten en beveiligingsassistenten kunnen na twee jaar deel nemen aan de sociale promotie naar inspecteur van politie. Men voorziet in dezelfde selectie als deze voor agenten van politie. Momenteel zijn alle reglementaire teksten voor overgang nog niet afgerond. Deze zullen voor wat betreft ACV Openbare Diensten moeten onderhandeld worden op de diverse onderhandelingscomités voor Politie, Defensie en Justitie. Momenteel ligt het overleg op niveau Politie echter stil omwille van onenigheid tussen vakbonden van Politie en overheid.

Wat moeten we nog weten ?

Voor de militairen is het belangrijk te weten welke modaliteiten worden voorzien door defensie. Zoals het er nu uitziet mikt men op mensen boven de veertig jaar en beoogt men een jaarlijkse overgang van een 150tal militairen. Defensie zal ook moeten inzetten op concrete informatie aan het personeel dat in aanmerking komt en zorgen voor een goede begeleiding.

Hoe staat ACV Defensie hier tegenover?

 Dit is zeker een project met veel potentieel: het geeft perspectief in het kader van de nakende herstructurering van defensie, alsook voor de militairen die vanaf nu in de loopbaan beperkte duur worden aangeworven. Omdat we al jaren op deze nagel kloppen en omdat volgens ons enkel dergelijke projecten een juist antwoord kunnen zijn op de loopbaan beperkte duur is het nodig dit potentieel maximum uit te bouwen.

Om dit te verwezenlijken hebben we binnen ACV Openbare Diensten uiteraard niet stilgezeten: Van bij de bekendmaking in december hebben we de hoofden samen gestoken met onze collega’s van Politie en Justitie en zijn we actief met onze ideeën op stap gegaan richting beide kabinetten en administraties.

Statutair is dit dan ook zeker een zinvolle oefening geworden voor onze vrijwilligers van defensie . Het biedt niet alleen perspectief binnen een openbare dienst: we zien tevens een rechtvaardige inschaling en kansen om zich verder te ontplooien binnen politie.

De ambities van Binnenlandse Zaken zijn scherp; ze wensen te starten in 2017. De ambities van defensie zijn voorlopig minder scherp; men zou minstens het aanbod vanuit defensie moeten opkrikken, het zij progressief, zodat er een gezonde structuur kan worden opgebouwd in deze dienst, zodat ook in regime de militairen uit het statuut beperkte duur reële kansen maken op deze doorstroom.

Het project zal immers maar slagen als defensie hierin ook ambitie en lef toont.

Rest ons nog te wachten op de uitwerking van de modaliteiten, waarin we onze rol verder zullen spelen, en op de timing. We hopen dat de onenigheid bij de collega’s van politie alvast snel wordt ontmijnd, zodat dit dossier ook verder een gunstig gevolg kent.

 

Ilse Heylen

Secretaris Bijzondere Korpsen

Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief