1 juli 2016

 

Alle actoren van het psychosociale luik samen

Op 28 april 2014 verscheen het nieuwe KB betreffende de preventie van psychosociale risico’s op het werk. Deze wetgeving moest in voege zijn vanaf 1 september 2014, en moet de psychosociale belasting veroorzaakt door het werk voorkomen (waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk, …). Voordien moest de werkgever vanuit de wetgeving sensibiliseren en reactief reageren, d.w.z. dat Defensie maar actie moest ondernemen nadat er bepaalde feiten waren gebeurd. Nu moet de werkgever een Risico Analyse (RA) opmaken, en dit diende te gebeuren op niveau organisatie (Defensie), Kwartier/eenheid en het individu. Aan de hand van deze analyses, is het de taak van de werkgever om maatregelen in plaats te stellen, om zo de psychosociale risico’s te vermijden of te verminderen. Het comité of een lid van de  hiërarchische lijn kan een RA vragen van een specifieke arbeidssituatie. De individuele verzoeken met een collectief karakter worden eerst behandeld door de werkgever in overleg met de vakbondsafvaardiging.

De rol van de verschillende actoren die betrokken zijn bij de preventie van de psychosociale risico’s, alsook de uitwisseling van informatie tussen de verschillende actoren werd verduidelijkt. De verschillende factoren zijn: de werkgever, de Hiërarchische lijn, de rol van het comité en preventie op het werk, de vertrouwenspersonen, de preventieadviseur Psychosociale aspecten, preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, de preventieadviseur van de interne dienst van Defensie.

In het statuut van de vertrouwenspersonen werden een aantal wijzigingen aangebracht

  • Nieuwe onverenigbaarheden werden ingevoerd;
  • Kan uit zijn functie verwijderd worden op vraag van de werknemersvertegenwoordigers in het comité;
  • Moeten een opleiding gevolgd hebben van 5 dagen, waarvan de inhoud bepaald werd in het koninklijk besluit, alsook moet er een jaarlijkse supervisie gevolgd worden. De instellingen die deze opleidingen organiseren moeten aan bepaalde criteria voldoen en zullen op een lijst gepubliceerd worden van de FOD WASO
  • De preventieadviseur van de interne dienst zal automatisch de informatieopdrachten van de vertrouwenspersonen uitoefenen.

Door deze aanpassing in de wet is Defensie zijn structuur opnieuw aan het evalueren, en zullen er een aantal verschuivingen gebeuren. Een aantal centrale vertrouwenspersonen van DKM zullen de overstap maken naar ACOS WB-IDPBW en de vertrouwenspersonen in de eenheden hangen enkel af van ACOS WB-IDPBW.

Het ACV Openbare Diensten is al jaren vragende partij om het psychosociale luik van één dienst te laten afhangen, we vinden dan ook dat we een flinke stap voorwaarts hebben gezet. Weet dat er naast deze procedure, die intern Defensie wordt toegepast, ook andere mogelijkheden bestaan om klacht neer te leggen, dit kan bij de inspectie, de politie of het auditoraat.

 

Dirk Deheegher

Vaste Afgevaardigde

Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief