22 oktober 2016

 

Prijsverhoging middagmaal wordt doorgedrukt

Smakelijk!

Op vrijdag 21 oktober 2016 vernemen de syndicale organisaties tijdens een infovergadering dat de overheid besloten heeft om de opgeschorte maatregelen van juni 2016 integraal uit te voeren vanaf 3 november 2016.

Hierdoor:

  • Wordt de minimumprijs van een middagmaal vastgelegd op 4,50 euro wat voor de regelmatige deelnemer een hogere uitgave betekent van meer dan 200 euro per jaar.
  • Wordt het bedrag dat een eenheid mag besteden aan ‘sociale en culturele activiteiten’ herleidt tot 50% van de winst van RHDD in het vorige jaar. 
  • Moeten de voorraden beperkt worden
  • Moet elke horeca installatie een bijdrage leveren van 20% van het resultaat uit horeca-activiteiten gerealiseerd tijdens het boekjaar 2015 aan het centraal RHDD-fonds. Hiermee zal de bezoldiging betaald worden van ex-werknemers van de CPA. Met andere woorden: een deel van de prijs van uw middagmaal wordt gebruikt om werknemers van de RHDD te betalen.

De overheid heeft op geen enkel moment rekening gehouden met de aangebrachte elementen van ACV Defensie. 

Wat voorafging 

15 juli 2016

De plotse prijsverhoging van het middagmaal tot ten minste 4,50€ schoot duidelijk bij vele militairen in het verkeerde keelgat. En terecht. Als vakorganisaties toonden we de laatste vergaderingen dan ook zeer duidelijk dat we ‘not amused’ waren met deze maatregel: een dergelijke demarche roept ten minste om tekst en uitleg.

Het aandringen van de vakbonden leidde tot een toelichting en discussie met de voorzitter van de centrale beheerscommissie RHDD.

De toelichting verduidelijkte een aantal zaken, de discussie was pittig. Uit de toelichting leren we onder meer dat inderdaad ex-werknemers CPA, met een deel van de ‘opslag’ worden bezoldigd (met dien verstande dat het nog steeds werknemers zijn van RHDD, maar geherlocaliseerd onder een bijgesteld contract). We leren echter ook dat een (groot) deel van de installaties bijgestuurd moeten worden in hun beheer en dat een regeringsmaatregel daterend van de regeringsvorming voortaan belet het eigen vermogen aan te wenden. 

Dit zorgt niet alleen voor het ‘punctueel’ probleem van de ex-werknemers CPA (en we zetten punctueel tussen haakjes omdat we dit nog verschillende jaren zullen meeslepen), maar ook meer structurele problemen die we zeker ook onder de loep moeten nemen.

De discussie was pittig met een duidelijke boodschap van de vakbonden. De generaal zal dan ook terugkoppelen naar de minister met de expliciete vraag van de vakbonden om de maatregel op te schorten tot we aan tafel kunnen zitten om te kijken of we geen andere oplossing kunnen vinden voor wat betreft de bezoldiging van de ex-werknemers CPA en om te zien hoe we om zullen gaan met de regeringsmaatregel die maakt dat we het eigen vermogen niet langer kunnen aanwenden. We wachten nu af wat de boodschap van de generaal en/of de minister zal zijn. 

28 juli 2016

ACV Defensie vraagt aan DGBF, GenMaj K. Van Der Auwera naar de stand van zaken betreffende de terugkoppeling naar de minister 

8 augustus 2016

ACV Defensie stuurt een brief naar de minister met het expliciet verzoek om de maatregelen op te schorten en samen met de vakorganisaties en het beheerscomité een gedragen oplossing te zoeken. 

eind augustus 2016

De invoering van een minimale prijs van 4,50 euro voor het middagmaal wordt opgeschort tot 3 november 2016. 

6 september 2016

Aangezien de opschorting van twee maanden een vrij korte periode is om een goede, door iedereen gedragen oplossing te ontwikkelen vraagt ACV Defensie aan DGBF, GenMaj K. Van Der Auwera om de vakorganisaties via technische vergaderingen te betrekken in de uitwerking van een betere maatregel. 

12 september 2016

Naar aanleiding van ons verzoek van 6 september nodigt DGBF, ACV Defensie uit om over het probleem te komen spreken. We debatteren over de verschillende mogelijkheden die het probleem zouden kunnen oplossen. 

Infovergadering van vrijdag 21 oktober 2016

De syndicale vakorganisaties worden uitgenodigd en vernemen dat de overheid heeft beslist om de maatregelen die in juni 2016 werden beslist in uitvoering te brengen vanaf 3 november 2016. 

 


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief