3 juni 2016

 

Ook militair protest op 31 mei

Manifestatie cultuur?

Het behoort niet tot de cultuur van de militairen om te betogen of te staken. Meer nog, staken is voor de militairen nog altijd bij wet verboden. Wij zijn dus aangewezen op overleg met de militaire overheid om onze problemen op te lossen en onze wensen en verwachtingen te verwezenlijken.

Maar hiervoor moet de overheid dus ruimte scheppen voor overleg, aandacht hebben voor de problemen die naar voorgebracht worden en de wil hebben om samen met de vakorganisaties tot een oplossing te komen. In het verleden kunnen we stellen dat er van overheidszijde zeker en vast moeite werd gedaan om tot een compromis te komen.

In de huidige legislatuur blijkt dat deze bereidheid veel minder is. De minister van defensie, Steven Vandeput, luistert wel naar onze problemen maar geeft onmiddellijk de indruk dat hij er geen rekening zal mee houden.

Als laatste, en voor de militairen één van de enige middelen is op straat komen en de bevolking laten zien dat we als militaire gemeenschap niet tevreden zijn. In het verleden betoogden de militairen al om dezelfde rechten op vakantiegeld te bekomen zoals deze werden toegekend aan het openbaar ambt. En eveneens kwamen we op straat als protest tegen de drastische besparingsmaatregelen en reorganisaties die minister Pieter De Crem doorvoerde.

Defensie problematiek

Als we de huidige legislatuur van Minister Steven Vandeput onder de loep nemen stellen we vast:

Dat de huidige regering opnieuw zwaar bespaart op het budget en de werking van Defensie. Maar buiten de financiële besparingen laat men het departement Defensie zonder visie verder werken. Op 22 december 2015 werden de grote krijtlijnen van het strategisch plan goedgekeurd door de regering. Dit is meer dan een half jaar na de voorziene en beloofde datum. En dan stellen we vast dat het scenario voor de implementatie van het strategisch plan op dezelfde wijze wordt uitgevoerd. Op 6 januari presenteerde minister Steven Vandeput hogervermeld “Strategisch Plan” en vertelde er duidelijk bij dat hij de uitwerking en de implementatie ervan tegen eind februari wou bekendmaken aan de vakorganisaties.
Tot op heden moeten we echter nog altijd wachten op verduidelijking en bekendmaking van de implementatie van het Strategisch Plan. Wel stellen we vast als we bij het kabinet van de minister vragen wanneer de implementatie van dit plan zal worden bekendgemaakt, dat men opnieuw de schuld legt bij de Premier. Ditzelfde scenario kregen we ook al voorgeschoteld, verleden jaar bij de opmaak van het Strategisch Plan.
ACV Openbare Diensten stelt duidelijk dat de militair recht heeft om te weten hoe zijn toekomst er zal uitzien. Deze onverschilligheid van de regering duidt op een totaal gebrek aan respect voor de militairen.

Nochtans worden deze militairen ingezet voor alles en nog wat. Vanwege een forfaitair vergoedingssysteem op zowel de compensatie in tijd als op de toelagen en vergoedingen zijn militairen goedkope arbeidskrachten ten opzichte van andere bewakingsdiensten. En onze regering heeft hierdoor het beroep van militair herleid tot klusjesman van de overheid.
De militaire bijstand aan de natie in het kader van een verhoogd veiligheidsniveau duurt nu al langer dan één jaar, waardoor dit eerder een structurele oplossing is geworden van de problemen, dan wel de bijstand van defensie bij een acuut probleem. Hierdoor zijn onze troepen overbevraagd. Meer en meer ontvangt ACV Openbare Diensten klachten van individuele militairen over de balans tussen werk en privé die vanwege deze operatie volledig verstoort is.
En daarbovenop, beslist de regering om militairen in te zetten in de gevangenissen voor de bewaking van gevangen. Deze regering houdt dus duidelijk geen rekening met de belasting van de militair en zijn familie, maar is er enkel op uit om op een goedkope manier zijn eigen problemen op te lossen.

En alsof dit nog niet voldoende is. In het kader van de pensioenhervormingen stapte ACV Openbare Diensten naar minister van Defensie, Steven Vandeput met de vraag om ondersteuning vanuit het kabinet om het beroep van militair te laten erkennen als “Zwaar beroep”. We vroegen de minister om een duidelijk engagement te nemen. Ook hier moeten we vaststellen dat de minister zijn militairen niet zal verdedigen. Op de eerste plaats is hij niet bereid om het beroep van militair te laten erkennen als “zwaar beroep”. De minister spreekt vooral over een erkenning van “zwaar beroep” van gevechtsfunctie, deelname aan operaties, … en dit beperkt tot de termijn van deelname. Hierdoor zullen de pensioen voordelen van de militairen herleidt worden tot weinig of niets.
Daarenboven is de minister niet van plan om bij het nationale pensioencomité, die bezig zijn met de criteria vast te leggen voor de erkenning van zware beroepen, de militairen te verdedigen. De minister stelde duidelijk dat hij de beslissing van het nationaal pensioencomité afwacht, en dan de invulling van de zware beroepen voor militairen zal bepalen.

En bovendien is ACV Openbare Diensten helemaal niet te spreken dat de minister van Defensie, Steven Vandeput de intentie heeft om nog deze legislatuur de pensioenleeftijd met 2 jaar op te trekken, zonder de resultaten van het nationaal pensioencomité over de zware beroepen af te wachten. Daarenboven houdt de minister ook geen rekening met het rapport van de pensioencommissie die voor de optrekking van de lage pensioenleeftijdsgrenzen lange overgangsmaatregelen legitiem vindt. En eveneens heeft de minister geen oren naar al onze argumenten die aangeven dat het optrekken van de pensioenleeftijd op korte termijn vele problemen met zich meebrengt.

Omdat we dus vaststellen dat deze regering totaal niet wakker ligt van bovenstaande problemen waarmee het departement Defensie en de individuele militairen worden geconfronteerd, stapten we met een delegatie van militairen mee in de manifestatie van ACV Openbare Diensten.

31 mei 2016 - betoging bijzondere korpsen

Oproep aan de regering!

ACV Openbare Diensten roept de regering op om hun verantwoordelijkheden te nemen en de toekomst van Defensie niet te hypothekeren door het nemen van ideologische maatregelen die niet bijdragen tot een betere werking van Defensie.

Respecteer uw trouwe en zeer loyale militairen
en zorg voor een stabiele, goed werkende Defensie

 

Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief