Nieuwsbrief 2019

 

16 december 2019 - Employer branding en resultaten imago audit Defensie

Op 5 december 2019 gaf Dr Griet Van Der Vurst, Lector in Bedrijfsmanagement (logistiek) en Office Management van de Hogeschool Gent, een lezing over het belang van “Employer Branding” aan de militanten van ACV Defensie. Aansluitend bracht ze de resultaten van de “Imago audit Defensie” die ACV Defensie in de maand oktober 2019 lanceerde.

War for talent: de mensen maken het verschil

Vlaanderen staat voor een gigantische uitdaging ! De Komende 20 jaar krimpt de bevolking op arbeidsleeftijd met 10.000 per jaar. Tegen 2020 zijn er 150.000 extra jobs (werkzaamheidsgraad EU 75). Daarnaast moeten de 50-plussers die uitstromen vervangen worden. Een krimpende beroepsbevolking zorgt ervoor dat de wervingsvijver verkleint. De War for talent moet nog losbarsten!

Lees meer...

 

9 december 2019 - Deeltijds ouderschapsverlof ook voor militairen!

Flexibele ouderschapsbescherming

Militairen kenden minder flexibele verlofstelsels voor ouderschapsbescherming dan de personeelsleden van andere overheidsinstellingen.

De huidige samenleving, waarin het aantal scheidingen en nieuw samengestelde gezinnen alsmaar toeneemt, vergt flexibele opnamemogelijkheden van het ouderschapsverlof en van het verlof voor ouderschapsbescherming. Dit draagt bij tot meer evenwicht in de balans tussen werk en gezin.

Lees meer...

 

25 oktober 2019 - Word afgevaardigde bij ACV Defensie

Maak jij het verschil?

Wil jij je actief inzetten voor je collega’s op de werkvloer?

Spreekbuis

De opdracht van vakbondsafgevaardigden is duidelijk: ze zijn de stem van hun collega’s. Ze luisteren naar vragen en klachten en bespreken die met de leidinggevenden. Maar ze doen meer dan dat. Ze komen op voor een veiligere werkplaats, betere werkomstandigheden, minder stress op het werk en een goed evenwicht tussen werk en privé. Tegelijk willen ze het behoud en/of uitbreiding van de huidige tewerkstelling, een beter en eerlijk loon, gelijke kansen en meer mogelijkheden tot opleiding en promotie.

Lees meer...

 

21 oktober 2019 - Waardevol syndicaal overleg en samenwerken in een crisisperiode

Personeel vindt geen gehoor bij de Defensiesstaf.
De basis wordt niet gehoord!

Het syndicaal overleg is herleid tot een verplicht nummertje. Er wordt niet meer gestreefd om een compromis te bereiken waar zowel het personeel als de organisatie kunnen achterstaan. Meer nog, de syndicale organisaties worden als vijand behandeld. De onderhandelings- en overlegdossiers worden gepresenteerd en toegelicht, maar de ruimte voor wijzigingen ontbreekt. Daarenboven hekelen we de manier waarop sommige dossiers tot stand komen, via chantage, dreigementen, leugens, … . Het ultieme doel is niet meer om te zoeken naar een compromis, maar wel om te trachten, zonder of met weinig aanpassingen, een dossier af te handelen. Door het toepassen van deze werkwijze gaat de militaire overheid totaal respectloos om met de afgevaardigden van het personeel, de vakorganisaties.

Lees meer...

 

1 oktober 2019 - Imago-audit Defensie

Beste collega militair,

De vragenlijst “Bouwen aan je employer brand – Imago-audit” werd opgemaakt door Hogeschool Gent en meet jouw perceptie van Defensie als werkgever. Bij het invullen van de vragenlijst houd je dus steeds Defensie als werkgever voor ogen.

Het invullen duurt ongeveer 10 minuten.

De bevraging is ANONIEM. Er kan niet achterhaald worden wie wat geantwoord heeft. Dit is trouwens niet relevant in het kader van dit onderzoek.

Lees meer...

 

28 septemsber 2019 - Concept tijdsparen ondermaats voor verhoging attractiviteit!

Het concept tijdsparen zorgt er enerzijds voor dat bepaalde bestaande periodes van afwezigheid die niet verbruikt zijn binnen de momenteel voorziene termijnen, toch verder in de tijd kunnen vooruitgeschoven worden.

Concreet betekent dit:

  • Dat je de uren boven de 38 uur die momenteel op het einde van het semester worden uitbetaald omdat deze niet overdraagbaar zijn naar het volgend semester, nu kan opsparen in een tijdspaarpot of laten uitbetalen.
  • Dat de niet opgenomen uren in het kader van ...

Lees meer...

 

19 juli 2019 - Gebruik van burn-pits in operaties

De laatste weken lazen we heel wat berichten in de media over de blootstelling van onze militairen aan giftige stoffen, als gevolg van afvalverbranding in burn-pits.

De concentratie van giftige stoffen hangt natuurlijk af van meerdere factoren: open of gesloten burn-pits, de afstand tot de burn-pit, de hoeveelheid wind en de richting, wat werd er verbrand, … Het grootste gevaar voor de mens zijn de kleinste partikels die hierbij vrijkomen. Deze komen immers veel dieper in het lichaam terecht en kunnen dus meer schade berokkenen.

ACV Defensie bleef niet bij de pakken zitten en ging op onderzoek uit. Onze contactpersonen analyseerden de metingen die werden gedaan door Defensie en door andere naties. Hieruit blijkt dat ...

Lees meer...

 

17 mei 2019 - Personeelsbeleid

De krapte op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat de concurrentie zeer groot is en dat elke werkgever maatregelen zal moeten nemen om de aantrekkelijkheid als werkgever naar voor te schuiven. De beste reclame is hierbij de mond aan mond reclame. Dit houdt echter in dat elke militair zijn job promoot. Maar dit kan je enkel bekomen als elke militair tevreden is over zijn job inhoud, zijn leefomstandigheden en zijn statuut. Met andere woorden: “het verbeteren van de arbeidsomstandigheden draagt rechtstreeks bij aan het imago van aantrekkelijke werkgever”.

Het verbeteren van arbeidsvoorwaardelijke elementen in zowel professionele als sociale omstandigheden zijn hierbij noodzakelijk. We spreken hier bijvoorbeeld over ...

Lees meer...

 

15 mei 2019 - Verloning

Naast een eenmalige lineaire verhoging van 1%, dateren de eindweddenbarema’s van de militairen van 1994. De uitgevoerde wijzigingen in 2003 was een herschikking van de tussentijdse verhogingen en hadden geen invloed op de eindwedden. We kunnen dus stellen dat, behalve een eenmalige lineaire verhoging met 1%, er voor de militairen sinds 1994 geen koopkrachtverhoging heeft plaatsgevonden. (zie onze studie “attractieve verloning van militairen” van maart 2019 – www.acvdefensie.be)

Daarnaast worden toelagen en vergoedingen voor de uitvoering van opdrachten forfaitaire berekening in tijd en in geld waardoor dat militairen goedkope arbeidskrachten worden ...

Lees meer...

 

13 mei 2019 - Work-life balance

Een evenwichtige balance tussen werk en privé wordt één van de uitdagingen van een toekomstige attractieve Defensie. ACV Defensie heeft hierover al verschillende voorstellen ingediend waarvan we hieronder enkele kort toelichten:

  • Beperken van de inzetbaarheid op jaarbasis door regelgeving te ontwikkelen en een maximaal aantal uren inzetbaarheid van militairen vast te leggen.
  • Telewerk, thuiswerk en satellietwerken als standaard voorzien voor de functies die voor deze arbeidsmogelijkheden in aanmerking komen.
  • Ruime en flexibele glijtijden  …

Lees meer...

 

10 mei 2019 - Woon-werkverkeer

Verplaatsingskosten nemen een steeds grotere hap uit het gezinsinkomen van de militair. Veelal nemen ze proporties aan die de gemotiveerde militair toch aanzet om een andere job te zoeken, dichter bij de woning. De huidige mutatiepolitiek van Defensie versterkt dit enkel. De individuele militair wordt in de huidige besparingsfobie het slachtoffer van genomen beslissingen door lokale militaire overheden. Flexibel werken, ruime keuze aan arbeidstijden komen meer en meer op de helling te staan terwijl deze net antwoord kunnen bieden. Eco-mobiliteitsprojecten worden opgedoekt. ACV Defensie vraagt dan ook om prioriteit te geven aan de uitwerking van een mobiliteitsconcept. Hierbij moet de focus worden gelegd op het beperken van de reistijd door:

Lees meer...

 

8 mei 2019 - Investeringen in infrastructuur.

De infrastructuur van Defensie is grotendeels verouderd en wordt al decennialang verwaarloosd. Er dienen dringend onderhouds- en verfraaiingswerken te worden uitgevoerd om de leefomstandigheden van het militair personeel op te krikken.

De komende jaren zullen serieuze inspanningen moeten worden geleverd om de verouderde gebouwen naar de nieuwe normen, onder meer in het domein van de duurzaamheid te realiseren. Middelen voorzien voor nutsvoorzieningen (water, stookolie, elektriciteit en gas) moeten zorgen voor de verduurzaming van de infrastructuur.

Lees meer...

 

6 mei - Stakingsrecht - syndicaal overleg

Het ongenoegen bij de militair over de inkrimping van zijn statuut (zoals bijvoorbeeld de aanpassing van de pensioenleeftijd, de ziektedagen en de lichamelijke ongeschiktheid) is de laatste jaren zo gegroeid dat de militair in deze legislatuur al twee maal op straat kwam. Telkens gebruikte hij een vrije dag om zijn stem te kunnen laten horen, want stakingsrecht is hem niet gegund.

De beperking van het stakingsrecht is voorzien in het Europees verdrag van de rechten van de mens (EVRM) en de uitgebreide rechtspraak hieromtrent aanvaardt een uitzondering wanneer de nationale wet voorziet in het legaliteitsbeginsel, legitimiteitsbeginsel en proportionaliteitsbeginsel. ...

Lees meer...

 

4 maart 2019 - Nood aan een attractieve verloning van militairen !

Attractiviteit van het militaire beroep

De attractiviteit van het militaire beroep is het geheel aan arbeidsvoorwaarden en omstandigheden die worden genomen om het beroep aantrekkelijk te maken. Deze arbeidsvoorwaarden vindt men enerzijds terug in het statuut van de militair, zoals het verloningsbeleid, zoals de verlofregelingen en de dienstprestaties, de loopbaanmogelijkheden, … enz. En anderzijds vinden we binnen het welzijnsdomein aspecten terug die de aantrekkelijkheid van het militaire beroep zouden moeten waarborgen. Het gaat hier onder andere over een in evenwicht zijnde work-life balance, over de af te leggen afstand om zich naar de werkplaats te begeven, over een zinvol takenpakket en een goede werklastverdeling, maar evenzeer ook over aangename werkplaatsen die voldoen aan de algemene welzijnsnormen.

Lees meer...