Nieuwsbrief 2017

 

28 oktober 2017 - Herstructureringsvergoeding - Strategische visie 2030

Sluiting kwartieren - Mutaties

Op vrijdag 27 oktober 2017 kwamen in verschillende media het sluitingsplan van militaire kwartieren ter sprake. Nog diezelfde dag brachten de minister en de CHOD een “Flash Defensie” uit waarin staat dat er tijdens deze regeerperiode geen kwartieren gesloten zullen worden, tenzij deze beslissing al door de vorige regering werd genomen.

Verder spreekt men in deze “Flash Defensie” dat in uitvoering van de strategische visie, een aantal zaken anders georganiseerd moeten worden. De militairen die hierdoor mutatie moeten doen, zullen daarvan ruimschoots op voorhand worden ingelicht.

Vervolgens verwijst de overheid naar het onderhandelingscomité over de herstructureringsvergoeding dat diezelfde dag plaatsvond. Deze herstructureringsvergoeding werd gecreëerd, om de vergoeding die werd toegekend in het transformatieplan te vervangen, rekening houdende met de nadelen van deze vergoeding.

Lees meer...

 

20 oktober 2017 - Veiligheidskorps Politie - next steps

Algemeen

Op donderdag 19 oktober 2017 heeft de kamer het “wetsontwerp betreffende de beveiligingsassistenten en –agenten van politie en tot wijziging van sommige bepalingen met betrekking tot de politie” aangenomen met 74 “ja” stemmen, 0 “nee” stemmen en 57 onthoudingen. Hierdoor heeft de regering de volgende stap gezet in de realisatie van een nieuw op te richten veiligheidskorps van de politie onder de benaming “Directie beveiliging” (afgekort DAB).

Dit wetsontwerp, maar ook de overgangsmodaliteiten van militairen werden op 13 januari 2017 met ACV Defensie onderhandeld. Zie ook onze vorige nieuwsbrieven: “12 juli 2016 – Eerste stappen naar het veiligheidskorps werden gezet !” en “19 mei 2017 – Dossier: Overgang militairen naar veiligheidskorps (DAB)”.

Lees meer...

 

12 oktober 2017 - Resultaten enquête pensioenvoorstel.

Bevraging militairen

Vanaf 11 september tot het einde van de maand september heeft ACV Defensie via de website de mogelijkheid geboden aan de militairen om zich uit te spreken over het momenteel op tafel liggend voorstel van overgangsmaatregelen pensioenen, via een enquête.

Advies pensioendossier

Dit voorstel is erop gericht om de principebeslissing die de ministerraad genomen heeft in het weekend van 15/16 oktober 2016 te versoepelen. De leeftijd waarop militairen uiteindelijk Defensie kunnen verlaten zal afhangen van enerzijds de maatregelen die genomen zullen worden door de regering (op advies van de Nationale Pensioen Commissie (NPC)) en anderzijds van de maatregelen die Defensie zal nemen in het kader van een teruggave op het einde van de loopbaan van gepresteerde en niet vergoede uren, zeg maar, een opname van een soort van tijdsparen.

Lees meer...

 

11 oktober 2017 - Advies ACV Defensie op pensioenvoorstel.

Vandaag, woensdag 11 oktober 2017 werden de vier vakorganisaties ontvangen op het kabinet van de Minister van Pensioenen, in aanwezigheid van het Kabinet van Defensie en DGHR om hun adviezen uit te brengen en toe te lichten op het voorliggend ontwerp van overgangsmaatregelen militaire pensioenen.

Op 29 september 2017 heeft ACV Defensie zijn advies (zie hieronder) per post verstuurd naar beide ministers.

Lees meer...

 

6 oktober 2017 - Wijziging rendementsregels na tussenkomst ACV Defensie.

Toepassing rendementsregels G1

Vanaf 1 november 2016 weigerde de minister van Defensie alle ontslagaanvragen van militairen van het beroepskader die zich in hun rendementsperiode van 3 jaar na de basisvorming bevonden. Deze weigering vond zijn basis in de strikte toepassing van de wet van 28 februari 2007 (Wet G1).

Acties ACV Defensie

ACV Defensie besprak deze problematiek verschillende keren met de militaire overheid. De grondwet voorziet in een vrije keuze van arbeid en voor ACV Defensie moet elke militair, ongeacht of hij zich in de rendementsperiode bevindt of niet, zijn ontslag kunnen aanvragen en bekomen.

Lees meer...

 

28 september 2017 - Gebruik munitiekisten AIFV als transportmiddel voor bewapening.

Fysieke klachten

Via meerdere bronnen kregen we te horen dat meerdere wapenmakers te kampen hadden met fysieke klachten door het gebruik van de munitiekisten AIFV voor het vervoer van bewapening:

  • Gehoorproblemen door het manipuleren van deze kisten in een wapenmagazijn (grote akoestiek) of in metalen containers.
  • Rugklachten door het manipuleren van deze kisten. Deze kisten wegen leeg rond de 10 kg en worden gevuld met 5 tot 8 FNC (afhankelijk van eenheid tot eenheid). Vervolgens moeten deze kisten getild worden op een Volvo, Unimog, …. Dit zorgt voor een ergonomische belasting met rugklachten tot gevolg.
  • ...

Lees meer...

 

11 september 2017 - Bevraging militairen over voorliggend pensioenvoorstel.

Doe van een bevraging

Met deze enquête willen we een zo goed mogelijk beeld krijgen van uw mening over het voorstel van pensioenen/defensie dat momenteel als overgangsmaatregelen op tafel ligt.

Dit voorstel is erop gericht om de principebeslissing die de ministerraad in het weekend van 15/16 oktober 2016 heeft genomen te versoepelen. De leeftijd waarop militairen uiteindelijk defensie kunnen verlaten zal afhangen van enerzijds de maatregelen die genomen zullen worden door de regering (op advies van de Nationale Pensioen Commissie (NPC)) en anderzijds van de maatregelen die Defensie zal nemen in het kader van een teruggave op het einde van de loopbaan van gepresteerde en niet vergoede uren, zeg maar, een opname van een soort van tijdsparen.

Lees meer...

 

27 juli 2017 - Toelichting voorstel overgangsmaatregelen militaire pensioenen.

Voorafgaande belangrijke opmerking

Hieronder vindt u in de eerst plaats een kort overzicht van de doelstellingen die ACV Defensie in zijn memorandum "Pensioenleeftijd militairen - zware beroepen" heeft bepaald en die eveneens hernomen werden in de krachtlijnen vastgelegd door het gemeenschappelijk vakbondsfront. Daarna geven we uitleg over de stand van zaken na drie informele vergaderingen tussen het kabinet van Pensioenen, het kabinet van Defensie en de vakorganisaties.

Hierbij moeten we opmerken dat deze vergaderingen erop gericht zijn om de principebeslissing die de ministerraad in het weekend van 15/16 oktober 2016 heeft genomen te versoepelen. De leeftijd waarop militairen uiteindelijk defensie kunnen verlaten zal afhangen van enerzijds de maatregelen die genomen zullen worden door de regering ... .

Lees meer...

 

20 juli 2017 - Raadpleging militairen over maatregelen pensioenen.

Op maandag 10 juli vond een derde informele vergadering plaats tussen de representatieve vakorganisaties, het kabinet van de minister van pensioenen, het kabinet van de minister van Defensie en vertegenwoordigers van DGHR. Na deze vergadering bracht het gemeenschappelijk vakbondsfront de nieuwsbrief uit “Pensioen militairen : Eindelijk stappen vooruit ,!” waarin we aankondigden om de toe te lichten wat nu voorlicht en jullie mening hierover te vragen.

Om jullie op een correcte manier te raadplegen moeten we onze militanten zeer goed informeren over het ontwerp dat nu op tafel ligt, zodat ze een correcte boodschap kunnen overbrengen. Een eerste groep militanten hebben we op 18 juli 2017 al kunnen voorzien van de nodige bagage. Een volgende informatievergadering van onze militanten zal doorgaan op 4 september 2017.

Lees meer...

 

10 juli 2017 - Pensioen militairen: Eindelijk stappen voorruit ?!

Op 17 mei, 7 juni en 10 juli 2017 werden de vier representatieve vakorganisaties uitgenodigd op het kabinet Pensioenen om, samen met de delegatie van het kabinet Defensie en de defensiestaf, de mogelijke versoepelingsmaatregelen te bespreken met betrekking tot de hervorming van het pensioenstelsel van de militairen.

De bijsturingen ten opzichte van de principebeslissing van half oktober 2016, die nu op tafel liggen, vormen een wezenlijke stap in de goede richting. Heel wat van de onverteerbare elementen van deze rampzalige beslissing werden grondig bijgewerkt.

Lees meer...

 

31 Mei 2017 - Wetsvoorstel politieke mandaten

Op verzoek van een aantal fracties werd over het wetsvoorstel omtrent politieke mandaten van militairen op 31 mei jl een hoorzitting georganiseerd waarbij de vakorganisaties van defensie werden uitgenodigd.
Hierbij onze analyse:

Voorafgaandelijke opmerkingen van ACV Defensie

ACV Defensie betreurt dat parlementsleden wetswijzigingen trachten door te voeren aan de hand van een wetsvoorstel. De syndicale wet bij Defensie geeft aan dat alle aangelegenheden met betrekking tot werving, rechten en plichten van de militairen en hun bevordering moeten voorafgaand onderhandeld worden met de syndicale organisaties. Een wetsvoorstel ingediend door verschillende parlementsleden wordt niet met de vakorganisaties onderhandeld en omzeilt de wettelijke verplichting uit de syndicale wet.

Lees meer...

 

19 Mei 2017 - Dossier: Overgang militairen naar veiligheidskorps (DAB)

Regeringsbeslissing

Op 22 december 2015 heeft de kern van de Regering 20 maatregelen voor de politie beslist, welke zijn vervat in het zogenaamde kerstakkoord. Eén van deze maatregelen is het oprichten van een nieuwe directie bewaking en bescherming, waarin ook plaats is voor militairen die vanuit defensie willen doorstromen naar deze nieuwe dienst. (zie nieuwsbrief van 12 juli 2016 – Eerste stappen naar het veiligheidskorps werden gezet!)

Onderhandelingsfase

Ondertussen hebben verschillende technische vergaderingen plaatsgevonden om de wettelijke basis te creëren voor deze overgang. Deze wettelijke basis bestaat uit één wet om het kader van de beveiligingsagenten te bepalen en twee koninklijke besluiten. Eén om de rechtspositieregeling vast te leggen en één om de overplaatsing van bepaalde militairen naar het kader van beveiligingsagenten (en assistenten) mogelijk te maken.

Lees meer...

 

10 Mei 2017 - Onderhandeling wijziging vergoedingsstelsel buitenland.

Het vergoedingsstelsel toepasselijk op militairen die dienstreizen volbrengen in het buitenland vindt u terug in de militaire bezoldigingsinstructie deel V (BIP-V-023). Dit ministerieel besluit dateert van 3 februari 1975 en geeft uitvoering aan het koninklijk besluit van 15 januari 1962.

Deze vrij oude wetgeving was aan modernisering toe. De militaire overheid dacht er ook zo over en herwerkte het ministerieel besluit dat de toekenning van maaltijdvergoeding bij tijdelijke zendingen in het buitenland regelde.

Waarom maaltijdvergoeding buitenland aanpakken?

De forfaitaire maaltijdvergoeding bij tijdelijke zendingen in het buitenland werd berekend op basis van tabellen uit de bezoldigingsinstructie V-023. Tabel 1.a. geeft per land de forfaitaire bedragen weer van de hoofdmaaltijden (middag- en avondmaal), Tabel 6.a. geeft per land de bedragen weer van forfaitaire vergoeding voor kleine uitgaven en tabel 6.b. geeft de forfaitaire vergoeding weer voor het ontbijt en de nachtmaaltijd.

Lees meer...

 

8 Mei 2017 - Militaire pensioenen - Onderhoud kabinet Premier.

Nieuwsbrief - vakbondsfront

Beste collega's,

Naar aanleiding van de pensioenproblematiek van het militair personeel hebben de 4 representatieve vakorganisaties eind januari elk hun memorandum ingediend bij de ministers van defensie en pensioenen. Op donderdag 16 februari en op donderdag 9 maart 2017 kregen de vakorganisaties de mogelijkheid om hun memorandum toe te lichten aan respectievelijk de MoD en aan de kabinetschef pensioenen. Het is vandaag nog steeds wachten op enig reactie van beide kabinetten.

De 4 representatieve vakorganisaties hebben vanuit de verschillende memoranda een synthese van krachtlijnen opgemaakt. Deze samenvatting werd op maandag 8 mei 2017 afgegeven op het kabinet van de Eerste-minister Charles Michel en bediscussieerd met zijn medewerkers. Ze zal tevens schriftelijk overgemaakt worden aan de MoD, de minister van pensioenen en aan de CHOD.

Lees meer...

 

27 april 2017 - Wijzigingen fietsvergoeding militairen.

Ontwerp KB "wijzigingen fietsvergoeding"

Een ontwerp koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 december 2010 houdende de toekenning van een vergoeding voor het gebruik van de fiets aan militairen werd door Defensie op de onderhandelingstafel gebracht. Deze wijzigingen zouden een uitwerking hebben vanaf 1 juli 2017, ongeacht of het koninklijk besluit al is gepubliceerd of niet.

Wat verandert er voor de fietsgebruiker?

Het bedrag van de fietsvergoeding dat momenteel is vastgelegd op 0,20 euro per kilometer, wordt opgetrokken naar het bedrag dat elk jaar voor het gebruik van de fiets van de belastingen kan worden vrijgesteld van belastingadministratie...

Lees meer...

 

27 maart 2017 - Defensie - Van uitbuiting tot dwangarbeid.

Uitbuiting

De laatste jaren worden de militairen meer en meer belast, echter zonder rekening te houden met een evenwichtige balans tussen werken en vrije tijd. Daarenboven worden de vele extra uren die gepresteerd worden, allesbehalve marktconform verloond. De problematiek situeert zich enerzijds in het niet bestaan van een prestatiegrens en anderzijds in een niet marktconform verloningbeleid.

Prestatiegrens?

De hoofdstukken III, arbeids- en rusttijden en IV, zijnde de bijzondere bepalingen betreffende nachtarbeid van de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector zijn niet van toepassing op militairen.

Lees meer...

 

10 maart 2017 - Toelichting memorandum op het kabinet pensioenen.

Op donderdag 9 maart werden de representatieve vakorganisaties ontvangen op het kabinet Pensioenen, in de aanwezigheid van afgevaardigden van Defensie.

Doelstelling van de vergadering

Naar aanleiding van ons eerste contact werden memoranda gevraagd aan de vakorganisaties in het kader van overgangsmaatregelen naar aanleiding van de regeringsbeslissing van 15 oktober vorig jaar. Het was onze (van de vakbonden) vraag om de memoranda toe te lichten.

Lees meer...

 

3 maart 2017 - Visie op de outsourcing van Defensie.

De strategische visie van Defensie geeft een duidelijke richting aan voor wat betreft de uitvoering van ondersteunende taken. Als ACV Defensie zien we het toch enigszins anders. Bovendien roept deze keuze van Defensie ook heel wat vragen op, zowel naar kostprijs als naar de conformiteit met de fetish van het langer werken en zelfs naar de reden waarom net Defensie een welbepaalde rol in veiligheid heeft. We zetten enkele zaken op een rij:

De strategische visie

Defensie moet continu streven naar efficiëntie. Daarom moet de werking van Defensie maximaal gerationaliseerd worden. Het kernproces voor Defensie is militaire capaciteit genereren om operaties uit te voeren in het kader van drie kerntaken: collectieve defensie, collectieve veiligheid en het beschermen van de Belgische onderdanen wereldwijd. Defensie moet zich dus focussen op militair-specifieke taken. Voor ondersteunende taken moet men zoveel als mogelijk via een sourcingbeleid beroep doen op de markt.

Lees meer...

 

16 februari 2017 - Hoorzitting vakorganisaties over de "Strategische visie"

De commissie voor de Landsverdediging heeft tijdens haar vergadering van woensdag 25 januari 2017 ingestemd met het verzoek van een aantal fracties om vertegenwoordigers van de vakorganisaties bij Defensie uit te nodigen voor een hoorzitting over de Strategische Visie voor Defensie en de gevolgen ervan voor het personeel. Deze hoorzitting vond plaats op 15 februari 2017 in de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Deze hoorzitting startte met een uiteenzetting door de vakorganisaties gevolgd door een vragenronde van de parlementairen.

ACV Defensie presenteerde onderstaande uiteenzetting aan de parlementsleden.

Lees meer...

 

9 februari 2017 - ACV Defensie - Memorandum Pensioenen

Op 12 december 2016 waren de representatieve vakorganisaties uitgenodigd voor een werkvergadering over de pensioenmaatregelen op het kabinet pensioenen samen met een afvaardiging van het kabinet Defensie.

Tijdens deze vergadering werd afgesproken dat elke vakorganisatie zijn standpunten inzake de pensioenhervorming en het aspect overgangsmaatregelen zou overmaken in de maand januari 2017 onder de vorm van een memorandum.

Op 27 januari 2017 verstuurde het gemeenschappelijk vakbondsfront gezamenlijk hun 4 memoranda over de pensioenhervorming naar enerzijds de minister van Defensie, Steven Vandeput en anderzijds naar de minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine. Tevens vroegen we aan beide ministers om ons te ontvangen zodanig dat we onze memoranda kunnen toelichten.

Lees meer...

 

23 januari 2017 - Gemeenschappelijk vakbondsfront bij het NPC

Vandaag werden we gehoord door het Nationaal Pensioencomité (NPC) in het kader van de discussie aangaande de militaire specificiteit en de zware beroepen.

Naast de vakbonden heeft ook de militaire overheid van de gelegenheid gebruik gemaakt om aan te geven hoe bijzonder het beroep van militair is in het licht van de eisen die eraan gesteld worden en de verplichtingen waaraan de militair onderworpen is.

Vanuit verschillende invalshoeken brachten we de boodschap dan ook eensluidend: militair zijn is meer dan een zwaar beroep en moet in die zin ook gevaloriseerd worden in de discussie rond de pensioenhervorming.

Lees meer...