10 juli 2016

 

Jaarverslag 2015 Interne Dienst Preventie en Bescherming op het werk (IDPBW)

Op 9 juni werd op een technische vergadering het jaarverslag 2015 aan ons voorgesteld, het ACV Openbare Diensten vindt het dan ook belangrijk om jullie hierover wat informatie mee te geven.

Ongevallen

Aan de hand van de data dat werd ingebracht door de 23 Lokale Diensten Preventie en Bescherming op het werk (LDPBW), constateren we dat het aantal ongevallen ongeveer gelijk gebleven is.

We zouden misschien kunnen spreken van een lichte daling, maar dit kan een vertekend beeld geven het personeelsbestand van Defensie de laatste jaren gedaald is.

statistiek ongevalle

 Als we iets meer inzoomen kunnen we het aantal ongevallen indelen volgen 4 categorieën.

onderverdeling ongevallen

 Uit deze grafiek kunnen we afleiden, dat iets meer dan de helft van de ongevallen gebeurd is door het uitvoeren van dagdagelijkse activiteiten, een vierde door sport en een zesde door manoeuvres en oefeningen.

Al deze cijfers werden verder geanalyseerd en wanneer er een groot aantal gelijkaardige incidenten of ongevallen werden opgemerkt, dan informeerde de IDPBW de nodige diensten hierover. Deze diensten werd gevraagd om  na te kijken of er maatregelen kunnen genomen worden om het aantal ongevallen te verminderen.

  • Een groot aantal incidenten en dagen AGR konden genoteerd worden voor sprongongevallen. Defensie probeert het aantal sprongongevallen maximaal te beperken door maatregelen uit te werken.

Arbeidsveiligheid

Op het vlak van arbeidsveiligheid werden ook een heleboel inspanningen gedaan.

Hiervan zullen we er een aantal hernemen:

  • Het uittesten en valideren van het informaticaproject “risk Management” met vier pilooteenheden.
  • De volledige ingebruikname van de registratietool “incidenten” en deze ook verder optimaliseren.
  • Het herschikken van de samenstelling der LDPBW om deze aan te passen aan de realiteit van de kwartiergroeperingen na de vorige reorganisatie.
  • Standaardiseren van de werking binnen de preventiestructuur
  • Risico Analyses werden uitgevoerd naar aanleiding van de introductie van klein en zwaar kaliber wapens, adviezen voor de gepaste gehoorbescherming werden meegegeven
  • Herzien van het proces “aanvragen en toelagen gevaarlijk en ongezond werk
  • Uitwerken of herschrijven van richtlijnen, zoals 3 groen lichten, ATEX, …
  • … 
  •  

Pschychosociale luik

Op basis van de nieuwe wetgeving kan een lid van de hiërarchische lijn of tenminste één derde van de werknemersvertegenwoordigers in het BOC om een punctuele risicoanalyse a posteriori verzoeken, wanneer zij zelf een gevaar vaststellen of daarvan op de hoogte worden gebracht door de werknemers.

Aan de hand van 2 uitgevoerde punctuele risicoanalyses werden reeds collectieve maatregelen voorgesteld:

   • Naar het personeel toe communiceren in het kader van een verandering op het werk
   • Hervalorisering van het werk en erkenning van de werknemers
   • In het kader van veranderingen op het werk: geruchten vermijden, de nadruk leggen op de positieve punten, opmerkingen van de werknemers aanvaarden en op een participatieve manier inzien of er geen andere oplossingen bestaan
   • De werknemers meer betrekken in de manier waarop opdrachten uitgevoerd worden
   • Management competenties bij leidinggevende ontwikkelen
   • … We hopen dan ook dat Defensie Staf deze maatregelen weerhouden heeft, en ermee aan de slag gaat. Dit kan enkel onze organisatie ten goede komen.

We hopen dan ook dat Defensie Staf deze maatregelen weerhouden heeft, en ermee aan de slag gaat. Dit kan enkel onze organisatie ten goede komen.

 

We kunnen besluiten dat we het geluk hebben om heel veel gemotiveerde preventie adviseurs binnen Defensie te hebben, die zich dagdagelijks inzetten voor het welzijn van anderen binnen onze organisatie. We moeten er natuurlijk over waken dat deze mensen niet hun eigen welzijn vergeten. Dankzij hun inzet zijn we erin geslaagd om weer een stap vooruit te zetten, er is natuurlijk nog veel werk, maar Rome werd ook niet op 1 dag gebouwd.

Een volgende belangrijke uitdaging is om ervoor te zorgen, dat er een veiligheidscultuur ontstaat binnen Defensie. Het is van belang dat de geschreven procedures worden toegepast en dat elke werknemer een andere werknemer corrigeert of informeert wanneer hij verkeerd of op de oude manier de opdracht uitvoert . Dan zouden we een grote sprong voorwaarts kunnen zetten, en de risico’s verder kunnen verminderen. Niettegenstaande dat we als militair een zwaar en gevaarlijk beroep hebben en in alle omstandigheden kunnen ingezet worden, probeert Defensie (indien mogelijk) waar het kan de risico’s voor zijn personeel te beperken of te verminderen, wetende dat bepaalde risico’s ook altijd zullen blijven bestaan. Hiervoor moet een militair ook beschikken over een goeie fysieke geschiktheid en discipline.

 

 

Dirk Deheegher

Vaste Afgevaardigde

Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief