Nieuwsbrief 2018

 

26 december 2018 - Evaluatie huidige legislatuur Defensie

Enkele dagen voor kerstdag is de regering gevallen. We hebben nu een regering van lopende zaken tot aan de verkiezingen. Hierdoor zullen grote of nieuwe dossiers niet meer worden doorgevoerd.

Hoog tijd dus om eens een evaluatie van deze legislatuur voor Defensie te maken. De politieke leiding van het departement Defensie werd waargenomen door drie verschillende ministers van Defensie. De eerste Steven Vandeput trad aan op 11 oktober 2014 en stond zijn plaats af aan zijn partijgenoot Sander Loones op 12 november 2018. Sander Loones vertrok dan weer na juist geen maand Minister te zijn omdat zijn partij de regering verliet. En sindsdien neemt minister Didier Reynders van MR de post van Defensie in lopende zaken voor zijn rekening.

Lees meer...

 

15 december 2018 - Aanpassing en uitbreiding functietoelage

Op 28 november 2018 werd een koninklijk besluit, het welke de functietoelage aanpast en uitbreidt, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. ACV Defensie vroeg al geruime tijd voor deze uitbreiding en heeft tijdens de onderhandeling die plaatsvond op 22 juni 2018 zijn akkoord gegeven op dit dossier.

De wijzigingen zijn van toepassing vanaf 1 januari 2019.

Aanpassing functietoelage

In de huidige teksten wordt een functietoelage toegekend aan de onderofficier van niveau C van het actief kader die tijdelijk aangeduid is voor het uitoefenen van een in het organiek kader opgenomen ambt van een hogere functie van officier.

Lees meer...

 

11 december 2018 - Fietsvergoeding speedpedelec vanaf 1 januari 2019

Fietsvergoeding speedpedelec gepubliceerd

Op 28 november 2018 werd het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 december houdende toekenning van een vergoeding voor het gebruik van de fiets aan militairen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin ze is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Met andere woorden kunnen de militairen een fietsvergoeding aanvragen voor het gebruik van een speedpedelec voor de afgelegde trajecten vanaf 1 januari 2019.

Lees meer...

 

15 oktober 2018 - Kapitein verlaat bij eerste opportuniteit zinkend schip

Vrouwen en kinderen eerst

Anders dan bij Defensie, mogen vrouwen en kinderen eerst een zinkend schip verlaten, Daarna is het de beurt aan de andere passagiers, de bemanning en als laatste de officieren en de kapitein.

Gevoerd defensiebeleid

Minister Steven Vandeput heeft gedurende meer dan 4 jaar een uiterst rechts beleid gevoerd dat geen rekening hield met het personeel. In de strategische visie, die zeer lang op zich liet wachten, werd vooral aandacht geschonken aan het aankopen van nieuw en duur defensiemateriaal. Daarnaast werd de getalsterkte sterkt teruggeschroefd en zette men in op outsourcing van niet specifiek militaire taken. Het moderniseren van het leger is zeker noodzakelijk, maar nog veel belangrijker is het, om in de huidige krapte op de arbeidsmarkt, gemotiveerd en bekwaam personeel te vinden.

Lees meer...

 

1 oktober 2018 - Actie "ziek zijn is geen keuze!"
bedanking en steunbetuiging

Bedanking : Actie “Ziek zijn is geen Keuze!”

Op 28 september 2018 betoogden meer dan 10.000 ambtenaren, militairen, leden van de politie en de brandweer. Dank zij deze mobilisatie en grote opkomst is onze boodschap aangekomen.

De situatie voor de militairen ligt anders dan voor de andere ambtenaren. De militairen beschikken over geen cumulerend ziektekrediet waar ziektedagen vanaf getrokken worden. Maar toch is het de doelstelling van de overheid om het loon van de zieke militair eveneens na 30 dagen ziekte te reduceren tot 60%.

Tijdens de manifestatie had ACV Defensie een onderhoud met de kabinetschef van Defensie, waarbij een afspraak met minister Steven Vandeput werd vastgelegd op woensdag 3 oktober 2018.

Lees meer...

 

18 september 2018 - Actie op 28 september - ziek zijn is geen keuze!

Ziek zijn is geen keuze!

Vakbondsfront in actie op 28 september 2018

Ziek zijn is geen keuze en dagen ziekte zijn geen vakantieverlof! Dat leggen we graag uit aan minister Vandeput. Want hij heeft het duidelijk niet begrepen.

De regering besliste hardvochtig om het ziektekapitaal voor het federaal openbaar ambt en gelijkaardige stelsels voor bijzondere korpsen vanaf 1 januari 2019 af te schaffen.

Vooral langdurige zieken zullen de rekening betalen.

Lees meer...

 

7 september 2018 - Tijd voor actie want ziek zijn is geen keuze!

Ook Defensie de pineut!

Gisteren lichtten we nog toe dat, ondanks dat militairen geen ziektedagen hebben, zij toch getroffen worden door de regeringsbeslissing. Het doel op zich is niet de afschaffing van het ziektekrediet, doch wel het reduceren van de wedde van de zieke militair met 40% vanaf de 31ste dag afwezigheid om gezondheidsredenen. ACV toonde zich verbolgen dat de maatregel ook op de militairen van toepassing was. Maar volgens het kabinet van de minister van Ambtenarenzaken was dat evenwel altijd al de bedoeling geweest.

Lees meer...

 

6 september 2018 - Toelichting over "ook defensie de pineut!"

Over onze nieuwsbrief van gisteren 5 september 2018 “Opbouw ziektekrediet verdwijnt: ook defensie de pineut !”, horen we uit sommige reacties dat militairen toch geen ziektekrediet hebben. Dit klopt ! Vandaar deze bijkomende toelichting.

Ziektekrediet

Ambtenaren, werknemers bij politie, bij brandweer, … hebben jaarlijks recht op een ziektekrediet. Een Politie inspecteur bijvoorbeeld krijgt per jaar 30 dagen ziektekrediet.

Per dag dat deze inspecteur ziek is wordt er één dag van zijn ziektekrediet afgetrokken. Indien het ziektekrediet is opgebruikt, gaat deze inspecteur over in disponibiliteit wegens ziekte. Tijdens deze disponibiliteit ontvangt hij slechts 60% van zijn laatste loon.

Lees meer...

 

5 september 2018 - Opbouw ziektekrediet verdwijnt: ook defensie de pineut!

We vernemen via de federale collega’s dat ook defensie de pineut zal zijn bij het knibbelen aan het stelsel van het ziektekapitaal. Het Kabinet Vandeput verduidelijkte immers aan hen dat in de princiepsbeslissing van deze zomer de bijzondere korpsen moeten gelezen worden als politie, brandweer, defensie, rechterlijke orde en overheidsbedrijven. We zijn ronduit verbolgen. We vroegen al eind juni duidelijkheid aan minister Vandeput over deze regeringsbeslissing. Ons heeft hij niets laten weten. Nu moeten we het vernemen via onze collega’s.

Lees meer...

 

4 september 2018 - Oorzaken personeelstekort

Evolutie van het actief personeel

In 2003 telde Defensie nog bijna 41.000 militairen. Vandaag in 2018 is dit aantal geslonken naar minder dan 28.000 militairen. Dit betekent een vermindering van bijna 1/3de van de getalsterkte aan militair personeel. Dit is onder andere het gevolg van verschillende politieke beslissingen die in de afgelopen 15 jaar zijn genomen.

Daarenboven bestaat de militaire populatie voor een groot deel uit oudere militairen. Tussen nu en 2022 zullen volgens de huidige wetgeving ongeveer 6.600 militairen worden gepensioneerd.

Al deze gepensioneerde militairen moeten vervangen worden door nieuwe jonge militairen. Tussen 2019 en 2022 stelt Defensie hiervoor 7.930 vacatures open.

Lees meer...

 

20 juni 2018 - Wijziging reglementering fietsvergoeding

Onderhandelingscomité van 27 april 2018

Tijdens het onderhandelingscomité van 27 april 2018 waarbij onder andere het gebruik van de speed pedelec (*) werd ingevoegd in het koninklijk besluit over de fietsvergoeding heeft de militaire overheid op vraag van de vakorganisaties zich geëngageerd om een verduidelijking uit te werken over onderstaande twee problematieken:

  1. Vertrekpunt: verduidelijking van de notie van “verblijfplaats-woonplaats”
  2. Aankomstpunt: analyse voor een uitbreiding van de notie “gewone plaats van het werk”

De overheid beloofde aan de vakorganisaties om binnen een termijn van 1 maand, na de analyse met betrekking tot het aankomstpunt, de richtlijn “Fietsvergoeding voor militairen” (DGHR-SPS-INDVER-003) aan te passen.

Lees meer...

 

15 juni 2018 - Onderhandelingscomité pensioen militairen

De regering heeft de pensioenvoorwaarden veranderd, met de belofte voor de zware beroepen een aparte overlegde regeling uit te werken.

In oktober 2016 kondigde de regering de afschaffing van de preferentiële leeftijdsgrenzen af waardoor de militair een pensioen bekomt onder de zelfde voorwaarden als de personeelsleden van de openbare sector.

ACV Defensie zet in op garanties

ACV Defensie sluit zich aan bij de beschouwingen die FCSOD (Federatie van de christelijke syndicaten der openbare diensten) heeft gemaakt in het Comité A.

Lees meer...

 

2 mei 2018 - Fietsvergoeding voor Speed Pedelec

Wat voorafging.

Tijdens het onderhandelingscomité van 21 april 2017 (optrekking fietsvergoeding tot bedrag dat vrijgesteld wordt door de belastingadministratie) vroeg ACV Defensie om eveneens een fietsvergoeding toe te kennen voor het gebruik van de Speed Pedelec met als motivatie dat op 27 oktober 2016 drie CD&V volksvertegenwoordigers een wetsvoorstel hierover hadden ingediend.

De overheid gaf toen aan dat ze het toekennen van een fietsvergoeding voor het gebruik van de Speed Pedelec pas wou bespreken nadat het wettelijk kader volledig was geregeld.

Op 14 december 2017 besliste de ministerraad dat de fietsvergoeding van werknemers die met een speed pedelec naar het werk rijden wordt vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen.

Lees meer...

 

2 mei 2018 - Aanpassing tweetaligheidstoelage militairen

Doel van de aanpassing.

Het aanpassen van het koninklijk besluit van 23 december 1998 tot toekenning van een toelage voor tweetaligheid aan sommige militairen aan de equivalente taalexamens en toelagen die voorzien zijn en toegekend worden aan de personeelsleden van het federaal openbaar ambt. (KB van 13 juli 2017).

Verhoging van de toelage voor tweetaligheid.

Momenteel ontvangen 46 vrijwilligers en 672 onderofficieren die geslaagd zijn in het militaire examen over de werkelijke kennis van de tweede landstaal en aan 771 officieren die geslaagd zijn in het examen van de grondige kennis van de tweede landstaal een maandelijkse toelage voor tweetaligheid.

Lees meer...

 

24 april 2018 - Pensioen op punten !? Nee dank u !

Het pensioen op punten is een volledig nieuwe methode om pensioenen te berekenen. De weddebasis, het berekeningspercentage, de loopbaanduur, de pensioendatum … alles verandert.

En alles wordt heel onzeker. Het pensioen op punten is namelijk afhankelijk van de evolutie van de levensverwachtingen, de budgettaire situatie en heel wat andere factoren. Dat heeft grote gevolgen voor iedereen die vanaf 2025 op pensioen gaat.

Tussen regering en sociale partners is er geen enkele consensus om over te stappen naar de regeling.

Met alles wat vandaag bekend is, ziet ACV Openbare Diensten en ACV Defensie het puntenstelsel helemaal niet zitten.

Lees meer...

 

31 maart 2018 - Groen licht voor start onderhandelingen zware beroepen

De regering geeft groen licht om de onderhandelingen zware beroepen te starten.

Waar staan we tot nu toe?

Eind vorig jaar hebben de overheidsvakbonden en de minister van Pensioenen in het nationaal pensioencomité (NPC) een consensus bereikt over een aantal opties over de regeling van de zware beroepen in de openbare sector. Dat was toen een doorbraak in het dossier. Op dat ogenblik is onder meer afgesproken de regeling uit te werken op basis van vier criteria.

Op de zelfde moment bespraken de militaire vakbonden met zowel het kabinet pensioenen als het kabinet defensie overgangsmaatregelen voor de militairen in het licht van de abrupte beslissing van deze regering om de pensioensleeftijd van de militairen op te trekken. In een principe nota werden toen contouren vastgelegd als basis voor verdere gesprekken.

Lees meer...

 

8 maart 2018 - Internationale vrouwendag en Defensie

Internationale vrouwendag

Over de hele wereld wordt op 8 maart internationale vrouwendag gevierd. Dit is de dag waarop vrouwenrechten wereldwijd aandacht krijgen. Tevens wordt er aandacht gevraagd voor situaties waarin vrouwen nog achtergesteld worden. Internationale vrouwendag is het gevolg van ruim een eeuw vrouwenemancipatie.

Op 8 maart 1908 vond in New York de eerste vrouwenstaking plaats. De textielarbeiders protesteerden tegen hun slechte arbeidsomstandigheden. Enkele jaren later, op 8 maart 1917 kwamen ook de textielarbeiders in Sint-Petersburg massaal in opstand tegen de verschrikking van de oorlog en het voedseltekort. Hun stakingen en demonstraties werden later het symbool voor de strijd voor gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen.

Lees meer...

 

17 februari 2018 - Aanpassing TRAVARB Deel VI - Verloven Ops.

Wat voorafging.

Op 20 januari 2016, dus al ruim twee jaar geleden, richtte ACV Defensie een schrijven aan de minister Steven Vandeput met de vraag om het hoog overlegcomité te vatten met als doel het Deel VI van het reglement TRAVARB aan te passen aan de operationele inzet in België. ACV Defensie stelde vast dat de bestaande tekst van het Reg TRAVARB geschreven was naar duidelijk afgelijnde operaties met een vaste duurtijd van enkele maanden. De deelnemers aan de operatie Vigilant Guardian (OVG) hadden ten gevolge van deze toekenningsvoorwaarden geen recht op enige dienstontheffing na operationele inzet. ACV Defensie verzocht de overheid om per 30 kalenderdagen, door optelling van de verschillende korte periodes, deelname aan binnenlandse operaties een dienstontheffing toe te kennen. (zie onze nieuwsbrief van 9 maart 2016 – Dienstontheffingen operatie “Homeland”).

Lees meer...

 

15 januari 2018 - Kandidatuurstelling externe mobiliteit beveiligingsagent.

De regering besliste op 22 december 2015 tijdens het kerntakendebat politie om een nieuw veiligheidskorps op te richten. Deze “Directie beveiliging” (DAB) van de Federale Politie zal op termijn 1660 personeelsleden tellen. Het huidige veiligheidskorps van Justitie dat 400 leden telt zal integraal overgaan naar de Directie beveiliging van de Federale Politie. Voor de verdere invulling zal prioritair beroep worden gedaan op beroepsvrijwilligers bij Defensie (Niveau D) à rata van 150 militairen per jaar vanaf 2018.

Opdrachten DAB

De bewakingsagenten van de DAB zullen instaan voor de beveiliging en/of de uitvoering van:

  • de 4 nucleaire sites (Tihange, Fleurus, Dessel/Mol/Geel, Doel)
  • ...

Lees meer...