22 oktober 2016

 

Nieuw ontwerp verlofsysteem Officieren ingetrokken

Voorgesteld ontwerp

Na maanden onderhandelen bestond de ultieme versie van het nieuwe ontwerp “verlof officieren” uit een verlof van 38 werkdagen (in KB) waarbij de ingesloten weekenddagen niet meer dienden aangevraagd te worden als verlofdagen en daarbovenop een dienstontheffing van 5 kalenderdagen (in TRAVARB) die in het jaar van recht enkel en alleen konden opgelegd worden door de korpscommandant. Tot 30 april van het jaar volgend op het jaar recht kon de officier het resterend krediet van de 5 kalenderdagen dienstontheffing aanvragen volgens dezelfde modaliteiten als het vakantieverlof.

ACV Defensie lichtte dit voorstel door en stelde vast dat het voorgestelde stelsel ontoereikend is voor officieren die vele niet gecompenseerde weekenddagen presteren. We denken hier onder andere aan de officieren aan boord van een schip bij de marine en jonge officieren in gevechtseenheden. Ons voorstel om voor hen een vorm van dienstontheffing te voorzien werd door de overheid niet aanvaard.

Na beraadslaging in het gemeenschappelijk groepscomité militairen op 19 oktober 2016 werd beslist NIET AKKOORD te gaan met de voorliggend ontwerpteksten.

Onderhandelingscomité van vrijdag 21 oktober 2016 

Nadat de overheid gemeld had gemeld geen nieuwe structurele aanpassingen aan de tekst uit te voeren brachten de vier syndicale organisaties hun advies uit. Het was vier maal “Niet akkoord”.

De minister was nu aan zet en kon ofwel:

  • het dossier verder uitvoeren en zijn beslissing hieromtrent motiveren.
  • Het dossier intrekken

De voorzitter, afgevaardigde van de minister, GenMaj J-P Claeys deelde de vakorganisaties mee dat de minister had gekozen om het dossier in te trekken.

Hierdoor blijft het huidige verlofsysteem voor officieren bestaan. ACV Defensie dringt er bij de overheid wel op aan om dit systeem correct toe te passen!

 


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief