31 maart 2018

 

Groen licht voor start onderhandelingen zware beroepen.

De regering geeft groen licht om de onderhandelingen zware beroepen te starten

Waar staan we tot nu toe?

Eind vorig jaar hebben de overheidsvakbonden en de minister van Pensioenen in het nationaal pensioencomité (NPC) een consensus bereikt over een aantal opties over de regeling van de zware beroepen in de openbare sector. Dat was toen een doorbraak in het dossier. Op dat ogenblik is onder meer afgesproken de regeling uit te werken op basis van vier criteria.

Op de zelfde moment bespraken de militaire vakbonden met zowel het kabinet pensioenen als het kabinet defensie overgangsmaatregelen voor de militairen in het licht van de abrupte beslissing van deze regering om de pensioensleeftijd van de militairen op te trekken. In een principe nota werden toen contouren vastgelegd als basis voor verdere gesprekken.

Op basis van die consensus heeft de minister van Pensioenen een wetsontwerp uitgewerkt dat de regeling van de zware beroepen concreet maakt. De afgelopen maanden was daarover een politieke blokkering ontstaan. De N-VA stelde de consensus in het nationaal pensioencomité totaal in vraag.

ACV Openbare Diensten heeft de druk opgevoerd en duidelijkheid gevraagd: Zou de regering haar belofte om de zware beroepen te regelen nu eens eindelijk hard maken, of zou ze haar belofte inslikken?

Het kernkabinet heeft de minister van Pensioenen nu groen licht gegeven om de finale onderhandelingen met de overheidsvakbonden op te starten.

Welke voorstellen liggen op tafel?

Vier criteria

In het nationaal pensioencomité is op voorstel van de vakbonden, afgesproken dat zware beroepen zullen worden bepaald aan de hand van vier criteria:

  • fysiek zwaar werk,
  • belastende werkorganisatie, bijvoorbeeld nachtarbeid of werken in ploegenregelingen,
  • belasting door verhoogde veiligheidsrisico's,
  • en mentale of emotionele belasting.
    De regering vindt dat dit criterium enkel geldt enkel in combinatie met een ander criterium. Ze beschouwt het dus als een soort aanvullend criterium.

Tijdens de onderhandelingen met de vakbonden moet de concrete lijst worden opgesteld van de zware beroepen, met telkens het aantal criteria waaraan ze voldoen.

Wat is het gevolg van een erkenning als zwaar beroep?

Hoe meer criteria van toepassing zijn op een beroepsgroep, hoe meer dat zal doorwegen (tot max 1,15) bij de berekening van de loopbaanjaren die nodig zijn om met vervroegd pensioen te kunnen gaan.

Het resultaat van de erkenning van een zwaar beroep is op de eerste plaats dat je nog steeds vroeger met pensioen kan. Vaak blijft vervroegd pensioen op 60 jaar mogelijk. Eerder dan 60 jaar vervroegd pensioen opnemen kan niet.

De bestaande regeling van de voordelige pensioenbreuken wordt stopgezet en vervangen door de regeling van de zware beroepen.

Wie voorheen een voordelige tantième (= pensioenbreuk van 1/55e, 1/50e of 1/48e), blijft de vroegere periode met een voordelig tantième van voor 2019 wel behouden voor de berekening van het pensioenbedrag (= vrijwaring van verworven recht).

Voor de militairen voorziet men een overgangsperiode van 20 jaar. Hierover werd al veel uitgewerkt in de principenota opgesteld in het najaar van vorig jaar.

Wat is de verdere opstelling van ACV Defensie?

Ons uitgangspunt blijft het memorandum dat we opstelden begin vorig jaar en de principes die we met het vakbondsfront naar voor schoven mei vorig jaar waarin we gingen voor een mogelijke uitstap op 58, wat kan via een som van maatregelen genomen door pensioenen en defensie.

Een deel kan via de zware beroepen worden gerealiseerd. ACV Defensie ging steeds voor het maximum mogelijke, ook al volgde defensie zelf maar schoorvoetend en deed onze minister geen enkele noemenswaardige inspanning om het in dit verhaal op te nemen voor de militairen.

In de komende gesprekken zullen we ons blijven inspannen voor het maximaal mogelijke binnen pensioenen.

De minister van defensie is aan zet om de rest van de maatregelen te nemen die er voor zorgen dat de uitstap op 58 mogelijk blijft.

 


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief