15 december 2018

 

Aanpassing en uitbreiding functietoelage.

Op 28 november 2018 werd een koninklijk besluit, het welke de functietoelage aanpast en uitbreidt, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. ACV Defensie vroeg al geruime tijd voor deze uitbreiding en heeft tijdens de onderhandeling die plaatsvond op 22 juni 2018 zijn akkoord gegeven op dit dossier.

De wijzigingen zijn van toepassing vanaf 1 januari 2019.

Aanpassing functietoelage

In de huidige teksten wordt een functietoelage toegekend aan de onderofficier van niveau C van het actief kader die tijdelijk aangeduid is voor het uitoefenen van een in het organiek kader opgenomen ambt van een hogere functie van officier.

Deze tekst wordt aangepast zodanig dat de functietoelage eveneens kan toegekend worden aan een onderofficier van het niveau B die tijdelijk aangeduid wordt om de functie van officier uit te oefenen.

Uitbeiding functietoelage

Sommige militairen van de personeelscategorie van vrijwilligers worden eveneens wegens organisatorische redenen tijdelijk op posten van het niveau onderofficier van het niveau B of C geplaatst. Om deze vrijwilligers die tijdelijk een functie van een hogere personeelscategorie met meer verantwoordelijkheid uitoefenen te valoriseren, wordt de toekenning van dezelfde functietoelage aan deze militairen voorzien.

Bedrag van de functietoelage

De functietoelage bedraagt 1.000,00 € (aan 100%) op jaarbasis en is onderhevig aan de inhouding van de bedrijfsvoorheffing. Het huidig bruto geïndexeerd bedrag is 1.706,90 €. De functietoelage wordt maandelijks betaald a rata van 1/12 van het bedrag, zijnde bruto 142,24 €.

Welke vacante functies geven recht op de functietoelage?

Indien een vacante functie van Offr of OOffr onmogelijk kan ingevuld worden en de KorpsComd oordeelt dat deze functie, om dwingende redenen van omkadering, dient ingevuld te worden, kan deze KorpsComd per Mod B een gemotiveerd voorstel ter zake voorleggen aan DGHR. Met “dwingende redenen van omkadering” wordt bedoeld dat de effectieve invulling van de desbetreffende functie op korte termijn door de KorpsComd als absoluut noodzakelijk beschouwd wordt voor de uitvoering van zijn opdracht.

De Sectie Loopbaan zal de inplaatstelling in overweging nemen indien de bezetting door een militair van de respectievelijke categorie binnen drie opeenvolgende kalendermaanden onmogelijk is en de dwingende redenen van omkadering, geformuleerd door de KorpsComd, niet op een andere wijze ondervangen kunnen worden.

De affectatie van de vrijwilliger of de onderofficier naar respectievelijk een functie van onderofficier of officier opent het recht op de toekenning van de functietoelage.

Als algemene beheersregel voor de duur van deze affectatie zal HRB-Car/SOffr en HRB-Car/Vol werken met een minimumduur van drie opeenvolgende kalendermaanden en een maximumduur van twaalf kalendermaanden.

Wie komt in aanmerking voor deze vacante functie?

In de Dagelijkse Orders wordt bekendgemaakt dat een militair van een eerstvolgende lagere categorie wordt gezocht om een welbepaalde functie van een hogere categorie te bezetten.

Na analyse van de binnengekomen kandidaturen voor de invulling van de vacante post wordt het voorstel van de KorpsComd voor de invulling van de vacante post overgemaakt per Mod B gericht aan HRB-Car/SOffr of HRB-Car/Vol. Dit voorstel bevat:

  • Een gemotiveerd advies van de KorpsComd aangaande de geschiktheid van betrokkene en zijn specifieke competenties met betrekking tot de in te vullen functie. Elk ander relevant gegeven terzake dient bijkomend te worden vermeld.
  • Een door betrokken ondertekende verklaring met de vermelding of deze al dan niet bezwaar heeft om betreffende vacante functie van een hogere categorie op te nemen en de vermelding dat betrokkene op de hoogte is van de verantwoordelijkheden verbonden aan de te vullen vacante functie.

Tegelijkertijd zal de verantwoordelijke HR van de eenheid een aanvraag voor oppostplaatsing richten aan de actuele postbeheerder van betrokkene.

HRB-Car/SOffr of HRB-Car/Vol wijst de voorgestelde militair aan op basis van het voorstel van de KorpsComd, de adviezen van de betrokken personeelsbeheerders en op basis van andere persoonsgebonden gegevens eventueel aangevuld met een interview. Tevens regelen ze de verdere administratieve opvolging zoals de toekenning van de functietoelage.

Let op!

De functietoelage kan enkel worden toegekend voor een hoofdaffectatie op een vacante post.

 


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief