11 december 2018

 

Fietsvergoeding speedpedelec vanaf 1 januari 2019.

Fietsvergoeding speedpedelec gepubliceerd

Op 28 november 2018 werd het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 december houdende toekenning van een vergoeding voor het gebruik van de fiets aan militairen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin ze is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Met andere woorden kunnen de militairen een fietsvergoeding aanvragen voor het gebruik van een speedpedelec voor de afgelegde trajecten vanaf 1 januari 2019.

Fietsvergoeding - wat wijzigt er?

Op 5 februari 2018 vroeg ACV Defensie aan de minister van Defensie om het onderhandelingscomité te vatten met als doel het toekennen van een fietsvergoeding bij het gebruik van een speedpedelec.

Op 25 april 2018 ontvingen de vakorganisaties het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 december 2010 houdende toekenning van een vergoeding voor het gebruik van de fiets aan militairen waarin de speedpedelec werd opgenomen en waarin eveneens een uitbreiding werd gemaakt voor de combinatie fiets en eigen voertuig.

Alle vakorganisaties gaven een akkoord op het voorliggend ontwerp tijdens het onderhandelingscomité dat plaatsvond op vrijdag 27 april 2018.

Nieuwe definitie van fiets in het koninklijk besluit:

Onder fiets verstaat men elk voertuig met twee wielen voorzien van pedalen, aangedreven door de spierkracht van de fietser en eventueel voorzien, van een bijkomend type van aandrijving met als primaire doel trapondersteuning te bieden, en waarvan de aandrijfkracht onderbroken wordt als het voertuig een maximale snelheid van 45 km per uur bereikt.

Met een fiets wordt gelijkgesteld, een motorisch of niet-motorisch aangedreven rolstoel of een ander niet-motorisch aangedreven licht vervoermiddel.

Momenteel mag het fietsen enkel worden voorafgegaan of volgen op het aanvullend gebruik van de gemeenschappelijke openbare vervoermiddelen. Dit wil zeggen dat u een fietsvergoeding kan ontvangen voor het traject dat je aflegt van bij u thuis tot aan het station of de bushalte en dan verder gebruik maakt van het openbaar vervoer en/of dat u na gebruik van het openbaar vervoer uw fiets gebruikt tot op de werkplaats. De enige beperking is hierbij dat het traject enkel minimaal 1 km bedraagt.

Met de aanpassing in het koninklijk besluit wordt eveneens de mogelijkheid voorzien om het fietsen te combineren met het gebruik van het eigen voertuig. Met andere woorden, mag je bijvoorbeeld van thuis uit uw fiets vervoeren met uw eigen wagen tot aan bijvoorbeeld een parking voor een gebied waar permanent files zijn en kan u dit laatste stuk traject met de fiets afleggen.

Nieuwe uitbreiding gebruik van fiets in het koninklijk besluit:

Het fietsen mag voorafgaan aan of volgen op aanvullend gebruik van het gemeenschappelijk openbaar vervoer of van het eigen voertuig.

Let op!

De bestaande beperking blijft bestaan dat de fietsvergoeding nooit kan worden gecumuleerd met een tegemoetkoming in de kosten van het openbaar vervoer of van het eigen voertuig voor eenzelfde traject tijdens dezelfde periode.

Ter herinnering

Naar aanleiding van de onderhandeling over de fietsvergoeding van 27 april 2018 werden vanaf 1 juni 2018 al wijzigingen en verduidelijkingen over de verblijfplaats en over de effectieve plaats van het werk aangebracht in de SPS-INDVER-003 over de fietsvergoeding voor de militairen.

Zie ook onze nieuwsbrief “20 juni 2018 – wijziging reglementering fietsvergoeding

 


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief