2 mei 2018

 

Fietsvergoeding voor Speed Pedelec

Wat voorafging.

Tijdens het onderhandelingscomité van 21 april 2017 (optrekking fietsvergoeding tot bedrag dat vrijgesteld wordt door de belastingadministratie) vroeg ACV Defensie om eveneens een fietsvergoeding toe te kennen voor het gebruik van de Speed Pedelec met als motivatie dat op 27 oktober 2016 drie CD&V volksvertegenwoordigers een wetsvoorstel hierover hadden ingediend.

De overheid gaf toen aan dat ze het toekennen van een fietsvergoeding voor het gebruik van de Speed Pedelec pas wou bespreken nadat het wettelijk kader volledig was geregeld.

Op 14 december 2017 besliste de ministerraad dat de fietsvergoeding van werknemers die met een Speed Pedelec naar het werk rijden wordt vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen.

Op 5 februari 2018 verzoekt ACV Defensie (per aangetekend schrijven) de minister om het onderhandelingscomité van het militair personeel bijeen te roepen met als doel het koninklijk besluit van 9 december 2010 houdende toekenning van een fietsvergoeding voor het gebruik van de fiets aan militairen aan te passen door eveneens de fietsvergoeding toe te kennen voor het gebruik van de Speed Pedelec.

Onderhandelingscomité.

Op vrijdag 27 april 2018 wordt het onderhandelingscomité bijeengeroepen om de wijzigingen aan het koninklijk besluit over de fietsvergoeding te bespreken.

Wijziging fietsvergoeding

In het voorliggend ontwerp van koninklijk besluit worden twee belangrijke wijzigingen aangebracht:

  • Toevoeging van het recht op fietsvergoeding bij het gebruik van de Speed Pedelec.

Onder fiets verstaat men elk voertuig met twee wielen voorzien van pedalen, aangedreven door spierkracht van de fietser en eventueel voorzien, van een bijkomend type van aandrijving met als primaire doel trapondersteuning te bieden, en waarvan de aandrijfkracht onderbroken wordt als het voertuig een maximale snelheid van 45 km per uur bereikt.

  • De combinatie fiets met eigen voertuig

Het fietsen mag voorafgaan aan of volgen op aanvullend gebruik van het gemeenschappelijk openbaar vervoer of van het eigen voertuig. De vergoeding kan evenwel nooit gecumuleerd worden met een tegemoetkoming in de kosten van het openbaar vervoer of van het eigen voertuig voor eenzelfde traject tijdens dezelfde periode.

In het verleden was de combinatie fiets en eigen voertuig verboden. In de toekomst zal het mogelijk zijn om bijvoorbeeld met de wagen te rijden tot een carpoolparking voor de stad Brussel en met de fiets door de stad naar de KMS te rijden om files te vermijden.

Bespreking andere problemen fietsvergoeding

De vakorganisaties hebben van de onderhandeling gebruik gemaakt om andere problemen die zich voordoen, zoals het vertrekpunt en het aankomstpunt bij de fietsvergoeding, met de overheid te bespreken.

De overheid engageerde zich in dit kader om binnen de maand na de analyse, twee verduidelijkingen en aanpassingen aan de richtlijn over de fietsvergoeding (DGHR-SPS-INDVER-003) aan te brengen:

  1. Vertrekpunt : verduidelijking van de notie van verblijfplaats-woonplaats
  2. Aankomstpunt : De overheid zal een analyse maken over een eventuele uitbreiding van de notie “Gewone plaats van het werk” die in de huidige regeling in de fietsvergoeding staat voor het wachtlokaal van de eenheid/basis en niet voor de werkelijke plaats van tewerkstelling.

Belangrijke opmerking.

Het voorliggend ontwerp waarbij enerzijds een fietsvergoeding wordt toegekend bij het gebruik van de Speed Pedelec en anderzijds de mogelijkheid wordt geboden om het gebruik van de fiets te combineren met het eigen voertuig zal pas mogelijk worden nadat dit koninklijk besluit bekrachtigd en gepubliceerd wordt in het Belgisch staatsblad.

 


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief