15 januari 2018

 

Aanpassen TRAVARB Deel VI - Verloven Ops.

Wat voorafging.

Op 20 januari 2016, dus al ruim twee jaar geleden, richtte ACV Defensie een schrijven aan de minister Steven Vandeput met de vraag om het hoog overlegcomité te vatten met als doel het Deel VI van het reglement TRAVARB aan te passen aan de operationele inzet in België. ACV Defensie stelde vast dat de bestaande tekst van het Reg TRAVARB geschreven was naar duidelijk afgelijnde operaties met een vaste duurtijd van enkele maanden. De deelnemers aan de operatie Vigilant Guardian (OVG) hadden ten gevolge van deze toekenningsvoorwaarden geen recht op enige dienstontheffing na operationele inzet. ACV Defensie verzocht de overheid om per 30 kalenderdagen, door optelling van de verschillende korte periodes, deelname aan binnenlandse operaties een dienstontheffing toe te kennen. (zie onze nieuwsbrief van 9 maart 2016 – Dienstontheffingen operatie “Homeland”).

Op de vergadering van 26 februari 2016, tussen de vakorganisaties en DGHR, waarbij onze vattingsaanvraag werd besproken, werd afgesproken, om snel maatregelen in uitvoering te laten treden door deze in eerste instantie per nota te verspreiden. (Nota DGHR van 8 maart 2016 – Verlof 2015 en dienstontheffingen in het kader van de Operatie Vigilant Guardian (OVG). In tweede instantie zou gekeken worden om het reglement TRAVARB aan te passen.

ACV Defensie was enerzijds tevreden dat er een regeling was om de deelnemers aan OVG 1 dag dienstontheffing toe te kennen per 30 dagen inzet, evenals met de maatregelen genomen om de resterende verlofdagen 2015, na 30 april 2016 om te zetten in dienstontheffing wegens operaties.

Anderzijds was ACV Defensie teleurgesteld dat de toenmalige DGHR weigerde om na 120 kalenderdagen een bijkomende dat dienstontheffing toe te kennen. Maar eveneens vonden we het jammer dat de militaire overheid van deze gelegenheid geen gebruik had gemaakt om alle operationele inzetten te valoriseren.

Het overleg.

De nota DGHR van 8 maart 2016 zorgde er voor dat de militairen die deelnamen aan OVG, ook al was dat voor ACV Defensie onvoldoende, onmiddellijk iets kregen aan compensatie.

ACV Defensie keek dan ook uit naar de technische vergaderingen en het overleg om de reglementaire basis aan te passen in het reglement TRAVARB.

Deze vergaderingen zijn gestart op 17 juli 2016 en werden na anderhalf jaar, op 16 februari 2018, afgesloten met mooie aanpassingen aan het reglement TRAVARB – Deel VI.

De oorspronkelijke doelstelling was aan de deelnemers van de opdracht “Operatie Vigilant Guardian” (OVG) een dienstontheffing per gepresteerde 30 dagen toe te kennen zoals deze ook voorzien is bij buitenlandse operaties.

Uiteindelijk werden in het reglement TRAVARB – deel VI aanpassingen en verbeteringen doorgevoerd aan de verloven en dienstontheffingen die toegekend worden bij zowel binnenlandse als bij buitenlandse operaties.

TRAVARB - Deel VI - De nieuwe versie.

We starten al met een nieuwe titel van het Deel VI: “Verloven en dienstontheffingen tijdens en na de deelname aan operaties” die een ruimere omschrijving aangeeft van het oorspronkelijk Deel VI. Het nieuwe deel VI bestaat uit twee hoofstukken, één dat handelt over operaties in het binnenland en één dat de buitenlandse operaties bespreekt. Het deel VI is van toepassing voor alle categorieën van militairen.

Principiële aanpassingen

Het basisprincipe dat het vakantieverlof moet opgenomen zijn tijdens het jaar van toekenning tot uiterlijk 30 april van het jaar volgend op het toekenningsjaar blijft van toepassing. De omzetting van vakantieverlof in “dienstontheffing wegens operaties” dient een uitzonderlijke maatregel te blijven.

Enkel bij buitenlandse operaties wordt de regeling van het vakantieverlof, de dienstontheffing van het departement en de compensaties in tijd opgeschort.

De regeling van de feestdagen, compensatieverlofdagen en collectieve dienstontheffingen beschreven in het deel VI van de TRAVARB zijn automatisch van toepassing van zodra een militair zich één dag in een van de deelstanden, “operationele inzet”, “militaire bijstand” of “hulpverlening” bevindt.

Feestdagen, compensatieverlofdagen en collectieve dienstontheffingen die in de operatie vallen worden omgezet naar “dienstontheffingen wegens operaties” die opneembaar zijn tot einde loopbaan.

Het deel VI is ook integraal van toepassing voor de officieren.

Voor de vereenvoudiging wordt er niet meer gesproken in maanden maar worden alle periodes in schijven van 30 dagen in operatie bekeken. De dienstontheffing bij definitieve terugkeer verdwijnt en wordt vervangen door een toekenning van “dienstontheffing wegens operaties”. Deze “dienstontheffingen wegens operaties” zijn opneembaar gedurende de volledige loopbaan van de militair.

De regelgeving voor de operaties in het buitenland die meer dan 9 maanden (270 dagen) duren blijft onveranderd.

Regeling "omzetten restant verlofkrediet"

Het resterend verlof van het vorige jaar wordt op 1 mei van het huidige jaar van ambtswege (= automatisch) omgezet in “dienstontheffing wegens operaties” als voldaan werd aan volgende voorwaarde:

De doorgebracht duur in operatie (gecumuleerd buitenland en binnenland) moet minimaal 90 dagen bedragen in het jaar van toekenning van het verlofkrediet

of

moet minimaal 30 dagen bedragen in het jaar volgend op de toekenning van het verlofkrediet.

Voor officieren wordt de omzetting beperkt tot het restant van de werkdagen die niet konden worden opgenomen tegenover het quotum van 30 werkdagen.

Toekennen extra dienstontheffingen

Operaties binnenland.

De Nota DGHR van 8 maart 2016 kende 1 dag dienstontheffing toe per 30 kalenderdagen deelname aan operatie en kende geen dienstontheffing toe per 120 kalenderdagen deelname aan operaties.

ACV Defensie is dan ook tevreden met de aanpassingen in het reglement TRAVARB die we hebben bekomen, zijnde een toekenning van 2 dagen dienstontheffing per 30 kalenderdagen deelname aan operatie en 1 bijkomende dag per schijf van 120 kalenderdagen deelname aan operatie en dit met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017.

Operaties buitenland.

Tijdens de buitenlandse operatie kan, indien de operationele commandant ter plaatse het toestaat, een verlof (LEAVE = geen recht) worden genomen hetzij binnen of buiten de “mission area”. Indien er geen specifieke richtlijn bestaat over het aantal toegekende dagen LEAVE, worden 2,5 dagen voorzien per gepresteerde kalendermaand. In de vorige versie van de TRAVARB wordt indien er geen LEAVE werd toegestaan, na de operationele inzet 1 dag UNO-dienstontheffing toegekend.

In de nieuwe versie worden indien tijdens de operatie geen, of slechts gedeeltelijk LEAVE werd toegestaan of indien de militair deze LEAVE niet of niet volledig wenst op te nemen, per 2,5 kalenderdag niet opgenomen LEAVE, supplementair 2 werkdagen “dienstontheffing wegens operaties” toegekend.

Daarenboven krijgt de militair per schijf van 30 kalenderdagen in buitenlandse operatie, 1 dag “dienstontheffing wegens operaties” toegekend en per schijf van 120 kalenderdagen in buitenlandse operatie komt daar 1 bijkomende dag “dienstontheffing wegens operaties” bij.

LEAVE

Het al dan niet toekennen van “leave” in buitenlandse operaties wordt bepaald door het hoger echelon (buitenlandse of ACOS Ops&Trg en CHOD). Indien “leave” wordt toegekend zal dit veelal 2,5 dag per 30 dagen bedragen. Het kunnen opnemen van de “leave” is ondergeschikt aan de dienstnoodwendigheden en kan zowel binnen als buiten de “mission area”. In de praktijk zien we veelal dat 2,5 dag per schijf van 30 dagen worden toegekend. De opname ervan is afhankelijk van de duur van de operatie. Zo zien we veelal dat bij operaties van 4 maanden geen “leave” wordt genomen tijdens de operatie. Bij operaties die minder dan 6 maanden duren wordt de opname ervan veelal in de operatiezone genomen en bij operaties van meer dan 6 maanden krijgt de militair de mogelijkheid om de “leave” op te nemen in België. Hierbij voorziet men dan nog 2 reisdagen.

Als er “leave” kan worden genomen blijft de keuze van het al dan niet opnemer ervan bij de militair liggen. Hij kan beslissen deze volledig, gedeeltelijk op te nemen of helemaal niet op te nemen.

De eventuele restant wordt per volle 2,5 dag “leave” (kalenderdagen) omgezet in 2 dagen (werkdagen) “dienstsontheffing wegens operaties”

buitenlandse operaties met opname "leave".

Buitenlandse operatie met opname leave

In bovenstaande tabel worden de 2,5 dag “leave” per 30 dagen opgenomen tijdens de operationele inzet. De militair ontvangt per 30 dagen operationele inzet 1 dag “dienstontheffing wegens operaties” en per 120 dagen operationele inzet komt daar nog 1 dag “dienstontheffing wegens operaties” bij. Bij buitenlandse operaties is een verplichte cool down-periode voorzien. (zie cool down-periode)

buitenlandse operaties zonder opname "leave".

Buitenlandse operatie zonder opname leave

In bovenstaande tabel wordt geen “leave” opgenomen tijdens de operationele inzet. De “leave” wordt per schijf van 2,5 dag (kalenderdag) omgezet in 2 dagen (werkdagen) “dienstontheffing wegens operaties”. Daarbovenop ontvangt de militair per 30 dagen operationele inzet 1 dag “dienstontheffing wegens operaties” en per 120 dagen operationele inzet komt daar nog 1 dag “dienstontheffing wegens operaties” bij. Bij buitenlandse operaties is een verplichte cool down-periode voorzien. (zie cool down-periode)

binnenlandse operaties.

Binnenlandse operatie

De militair ontvangt per 30 dagen operationele inzet 1 dag “dienstontheffing wegens operaties” en per 120 dagen operationele inzet komt daar nog 1 dag “dienstontheffing wegens operaties” bij.

Cool down-periode

Na de deelname aan een buitenlandse operatie is een verplichte cool down-periode van 10 dagen voorzien die onmiddellijk en aansluitend(1) op de operatie moet worden genomen. Voor binnenlandse operaties is geen cool down-periode voorzien.

(1) De korpscommandant kan uitzonderlijk, voor individuele gevallen wegens gegronde redenen een latere opnamedatum toestaan.

Cool down-periode

Volgens het aantal dagen dat een militair zich bevond in operationele inzet werden “dienstontheffingen wegens operaties” toegekend (zie vorige uitleg). Bij het beëindigen van een buitenlandse operatie moet de militair hiervan minimaal 10 dagen opnemen, zijnde de cool down-periode. Vanaf de 11de dag “dienstontheffing wegens operaties” kan de militair zelf beslissen deze op te sparen en later op te nemen.

Bepalingen "dienstontheffing wegens operaties"

voor officieren.

Wordt het restant verlofkrediet berekend tegenover de wettelijk gegarandeerde 30 werkdagen verlofkrediet per jaar. (Wet A16-G1) De korpscommandant kan geen bijkomende “dienstontheffingen wegens operaties” meer toekennen. De omsluitingsregel geldt niet voor “dienstontheffingen wegens operaties”

Opname "dienstontheffing wegens operaties".

De opname van “dienstontheffing wegens operaties” gebeurt onder dezelfde voorwaarden als de opname van het vakantieverlof met dien verstande dat voor de officieren de omsluitingsregel niet geldt. De “dienstontheffing wegens operaties” kunnen opgenomen worden tot het einde van de loopbaan (pensioen, ontslag, einde BDL, …)

Voorbeeld van de verschillende mogelijkheden

Voorbeel van mogelijkheden

 


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief