15 juni 2018

 

Onderhandelingscomité pensioen militairen

De regering heeft de pensioenvoorwaarden veranderd, met de belofte voor de zware beroepen een aparte overlegde regeling uit te werken.

In oktober 2016 kondigde de regering de afschaffing van de preferentiële leeftijdsgrenzen af waardoor de militair een pensioen bekomt onder de zelfde voorwaarden als de personeelsleden van de openbare sector. Zie tabel hieronder.

Loopbaanvoorwaarden Openbare Sector

ACV Defensie zet in op garanties

ACV Defensie sluit zich aan bij de beschouwingen die FCSOD (Federatie van de christelijke syndicaten der openbare diensten) heeft gemaakt in het Comité A.

Dit handelt over de bezwaren die FCSOD heeft aangebracht over de eerdere ingrepen inzake de overheidspensioenen. Een voorwaardelijke compromis moet ervoor zorgen dat er voor de in dienst zijnde personeelsleden geen pensioenverlies is op de pensioendatum, alsook garanties op de verworven rechten.

Ook ACV Defensie doet geen enkele afbreuk aan de bezwaren die ACV Defensie heeft ten aanzien van de abrupte beslissing van 16 oktober 2016 dewelke het specifieke stelsel voor de militairen afschaft.

Het spreekt dan ook voor zich dat de voorwaarde die FSCOD stelt met betrekking tot de uitgewerkte lijst, ook staat voor ACV Defensie voor wat betreft de erkenning van de militair als zwaar beroep met 4 criteria, factor 1,15.

Bijkomend wil ACV Defensie voor de militairen evenzeer garanties om pensioenverlies te voorkomen, dit via de dubbele berekening voor alle op 1 januari 2020 in dienst zijnde militairen, evenals de vrijwaring van de tijdsvoorwaarde (1,2 voor de jaren gepresteerd voor 2020).

Zware beroepen

In het overleg van 23 mei werd de lijst zware beroepen overeengekomen.

Uit die lijst blijkt dat militairen voldoen aan de vier criteria en hierdoor een coëfficiënt behalen van 1,15.

Deze criteria zijn:

 • Belastende arbeidsomstandigheden door fysieke inconveniënten verbonden aan de werkomgeving of door lichamelijke belasting;
 • Belastende werkorganisatie;
 • Belasting omwille van verhoogde veiligheidsrisico’s;
 • Belasting van mentale of emotionele aard.

Een evaluatie van de functies die erkend zijn als zwaar beroep zal om de 5 jaar gebeuren en de eerste maal op 1 januari 2025.

Voor het bepalen van de loopbaanduur om een pensioen op aanvraag te bekomen mag de gepresteerde periode in de functie zwaar beroep vermenigvuldigd worden met deze coëfficiënt. De voorwaarde is wel dat je minimaal 10 jaar een erkend zwaar beroep uitoefent.

Loopbaanvoorwaarden

Voor militairen die in dienst komen vanaf 1 januari 2020 betekent dit dat ze een pensioen op aanvraag kunnen bekomen op:

 • 63 jaar mits een minimale loopbaan als militair van 36 jaar en 7 maand
  Dit betekent dat een militair die in dienst gekomen is op de leeftijd van 26 jaar en 5 maanden een pensioen op aanvraag kan bekomen op 63 jarige leeftijd.

 • 61 jaar mits een minimale loopbaan als militair van 37 jaar en 5 maand
  Dit betekent dat een militair die in dienst gekomen is op de leeftijd van 23 jaar en 7 maanden een pensioen op aanvraag kan bekomen op 61 jarige leeftijd.

 • 60 jaar mits een minimale loopbaan als militair van 38 jaar en 4 maand
  Dit betekent dat een militair die in dienst gekomen is op de leeftijd van 21 jaar en 8 maanden een pensioen op aanvraag kan bekomen op 60 jarige leeftijd.

Voor de militairen die al in dienst zijn, wordt de verhogingscoëfficiënt voor de periode voor 1 januari 2020 vastgelegd op 1,10. Om op eenzelfde manier verworven rechten te vrijwaren als voor de anderen, vraagt ACV defensie 1,2 te voorzien voor de militairen.

Overgangsmaatregelen militairen

Voor de militairen zijn er lange overgangsmaatregelen voorzien.

Tot 2032 gaan de militairen op leeftijdgrens (zonder loopbaanvoorwaarden) maar kunnen eveneens in het kader van de lange loopbanen, als ze aan voldoende loopbaanjaren komen een pensioen op aanvraag bekomen.

Vanaf 2033 moet men voldoen aan loopbaanvoorwaarden en wordt de minimale leeftijd om een pensioen op aanvraag te bekomen stelselmatig opgebouwd om in 2040 over te stappen op het systeem in regime.

De tijdsbonificatie van twee jaar die elke militair met twaalf pensioen aanspraak verlenende jaren in de huidige regeling ontving wordt in het kader van de loopbaanvoorwaarden stelselmatig afgebouwd.

Voor het bepalen van de loopbaanjaren dient u uw effectieve jaren als militair te vermenigvuldigen met de coëfficiënt van 1,15 en hierbij uw eventuele tijdsbonificatie optellen (zie tabel). Het resultaat vergelijkt u met de minimale loopbaanvoorwaarde.

Pensioenvoorwaarden per geboortejaar

Vanaf 1 januari 2020 zal het ambtshalve pensioen toegekend worden op de eerste dag van de maand volgend op deze waarop men de pensioenleeftijd bereikt. Eveneens kan men een pensioen op aanvraag bekomen op de eerste dag van de maand die volgt op deze waarin alle voorwaarden zijn voldaan. (Niet meer trimestrieel)

Voor de pensioenen die ingaan in de maand januari, zijn de leeftijd en de duur van de diensten die in aanmerking moeten worden genomen deze die vastgelegd zijn voor het kalenderjaar dat onmiddellijk voorafgaat.

Pensioenvoorwaarden Offr Varend Personeel

Voor het varend personeel van de luchtmacht wordt de bonificatie voor de berekening van de loopbaanduur afgeschaft op 1 januari 2045 en teruggebracht tot:

 • 11 jaar voor de pensioenen die ingaan in 2022
 • 10 jaar voor de pensioenen die ingaan in 2023
 • 9 jaar voor de pensioenen die ingaan in 2024
 • 8 jaar voor de pensioenen die ingaan in 2025 of 2026
 • 7 jaar voor de pensioenen die ingaan in 2027, 2028, 2029, 2030, 2031 of 2032
 • 6 jaar voor de pensioenen die ingaan in 2033 of 2034
 • 5 jaar voor de pensioenen die ingaan in 2035 of 2036
 • 4 jaar voor de pensioenen die ingaan in 2037 of 2038
 • 3 jaar voor de pensioenen die ingaan in 2039 of 2040
 • 2 jaar voor de pensioenen die ingaan in 2041 of 2042
 • 1 jaar voor de pensioenen die ingaan in 2043 of 2044

Berekening militair pensioen

Voor de berekening van het militair pensioen worden de diensten vanaf 1 januari 2020 in aanmerking genomen ten belope van de breuk van 1/60ste .

De diensten gepresteerd voor 1 januari 2020 worden in aanmerking genomen ten belope van de breuk van 1/50ste.

Voor de diensten gepresteerd voor 1 januari 2020 wordt voor de berekening een bonificatie toegekend van:

 • 2 jaar voor de militairen die op 1 januari 2020 minstens 12 volledige loopbaanjaren tellen bij Defensie.
 • 1 jaar voor de militairen die op 1 januari 2020 minstens 6 volledige loopbaanjaren tellen bij Defensie

De volledige jaren gepresteerd voor 1 januari 2020 bij het varend personeel van de luchtmacht wordt als bonificatie toegekend zonder dat men 12 jaar mag overschrijden.

Om verworven rechten te vrijwaren werd de dubbele berekening voorzien. Dit moet volgens ACV Defensie voor de militairen specifiek worden vastgelegd.

Maatregelen Defensie

Aansluitend op de regels zware beroepen en om de kans te geven om op 58 jaar uit de loopbaan te stappen, stelde ACV Defensie een duurzaam concept tijd(loopbaan)sparen voor.

Maar ook de militairen die tijdens de overgangsmaatregelen langer wensen te werken moeten dit kunnen doen in het statuut van actief militair.

Om bovendien tegemoet te komen aan het specifieke en bijzondere karakter van het militaire beroep vroegen we tegemoetkomingen in work/life balance, verloning loopbaanopbouw en mobiliteit.

Defensie zal, naast de maatregelen die genomen zijn in het kader van de zware beroepen, zich moeten engageren om maatregelen te nemen die de attractiviteit van het militaire beroep verhogen en die de bijzondere inzet en motivatie van de militairen valoriseren.

Bovenstaande projecten worden met Defensie besproken, maar voldoen tot op heden niet aan de verwachtingen.

Belangrijke opmerking

In het voorjaar 2016 besliste de regering al om de preferentiële tantièmes af te schaffen. In de huidige pensioenregelgeving van de militairen betekende dit dat de militair een pensioen zou ontvangen met een bedrag dat 20% lager ligt dan het huidige pensioenbedrag.

Voor de oudere militairen werden omwille van onze voorstellen overgangsmaatregelen op de uitstapleeftijd bedongen tot 2040. Voor de jonge militairen en voor de leeftijdscategorie die uit de overgangsmaatregelen vallen moet de garantie op een aanvaarbare uitstapleeftijd enerzijds gerealiseerd worden door pensioenen (zware beroepen) en anderzijds door Defensie die verantwoordelijk is om een duurzame uitstapregeling uit te werken.

 


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief