20 oktober 2017

 

Veiligheidskorps Politie - next steps

Algemeen

Op donderdag 19 oktober 2017 heeft de kamer het “wetsontwerp betreffende de beveiligingsassistenten en –agenten van politie en tot wijziging van sommige bepalingen met betrekking tot de politie” aangenomen met 74 “ja” stemmen, 0 “nee” stemmen en 57 onthoudingen. Hierdoor heeft de regering de volgende stap gezet in de realisatie van een nieuw op te richten veiligheidskorps van de politie onder de benaming “Directie beveiliging” (afgekort DAB).

Dit wetsontwerp, maar ook de overgangsmodaliteiten van militairen werden op 13 januari 2017 met ACV Defensie onderhandeld. Zie ook onze vorige nieuwsbrieven: “12 juli 2016 – Eerste stappen naar het veiligheidskorps werden gezet !” en “19 mei 2017 – Dossier: Overgang militairen naar veiligheidskorps (DAB)”.

ACV Defensie is van in de beginfase de drijvende kracht om een vrijwillige overgang naar het operationeel kader van de politie voor militairen te creëren. Op 11 februari 2016 heeft ACV Defensie op het kabinet Binnenlandse Zaken hiervoor al een vergelijkend dossier van de verschillende doelgroepen voorgesteld. Tevens hebben we toen de militairen gepromoot en de nodige overgangsvoorwaarden (correcte inschaling, vrijstellingen bij selectie, …) besproken om van deze overgang een succesverhaal te maken.

Opdrachten DAB

Het veiligheidskorps zal op termijn beschikken over een totale capaciteit van 1.600 VTE die zullen instaan voor de beveiliging en/of de uitvoering van:

 • De 4 nucleaire sites (Tihange, Fleurus, Dessel/Mol/Geel en Doel) – 331 VTE
 • De politie van hoven en rechtbanken en overbrenging van gedetineerden – 910 VTE
 • De infrastructuren van de luchthaven Brussel-Nationaal – 68 VTE
 • De internationale instellingen en kritieke punten (EU, NAVO, de ambassades van de VS/UK/Israël/Frankrijk, het federaal parlement, de Wetstraat 16 en de Lambermont) – 117 VTE
 • De SHAPE – 9 VTE
 • De koninklijke paleizen – 80 VTE

Bovendien zullen 21 VTE tewerkgesteld worden bij de directie en zal de DAB beschikken over een centrale reserve van 64 VTE

DAB personeel

Het DAB personeel zal hoofdzakelijk bestaan uit “beveiligingsagenten”. Dit zijn volwaardige, gewapende en zorgvuldig opgeleide leden van het operationeel kader van de federale politie. Hiervoor zal een nieuwe graad worden geïntroduceerd waaraan zekere politiebevoegdheden zijn gekoppeld, waaronder het gebruik van dwang.

De capaciteit van de DAB zal worden ingevuld door overplaatsing van ambtenaren van het veiligheidskorps van justitie, militairen en personeelsleden van “Brussels Airport Company” (BAC) die zich kandidaat stellen, alsook van nieuwe extern gerekruteerde personeelsleden en een beperkte politionele omkadering.

Militairen worden nu al doeltreffend ingezet om de politiediensten bij te staan bij bepaalde bewakingsopdrachten in het kader van het verhoogde dreigingsniveau. Tevens werd er vooropgesteld om militairen uit het statuut beperkte duur (BDL) via een selectieprocedure over te plaatsen naar dit veiligheidskorps. Maar ook actieve militairen kunnen onder de statutaire voorwaarden van de wet “G1” (minimum anciënniteit van 20 jaar bij overgang) hun aanvraag doen om deel te nemen aan de selectie voor overplaatsing naar het veiligheidskorps. Defensie wil jaarlijks echter niet meer dan ongeveer 150 militairen overhevelen.

De overgang is toegankelijk voor vrijwilligers en onderofficieren. De overgegane militairen zullen respectievelijk in de graad van “beveiligingsagent” en “beveiligingsassistent” worden geplaatst. Het onderscheid tussen deze graden hebben geen betrekking op hun politionele bevoegdheden, maar zijn gecreëerd om de overdracht mogelijk te maken, door de overgegane militairen op te nemen in weddenschalen die overeenstemmen met hun huidige graden.

Het koninklijk besluit die de overgang van militairen naar de directie beveiliging van de federale politie regelt, werd eveneens onderhandeld op vrijdag 13 januari 2017 maar moet door de kamer nog worden bekrachtigd.

Planning werving

Doordat de wet op 19 oktober 2017 door de kamer werd aangenomen, is de federale politie gestart met het openstellen van de kandidatuur. Elke burger kan zich voor deze externe werving inschrijven via de website: https://ikbeveilig.be/

De effectieve selectie en werving kan pas gebeuren nadat verschillende uitvoeringsbesluiten (koninklijke besluiten) door de kamer worden bekrachtigd.

Voor de overgang in “externe mobiliteit” van militairen wacht Defensie op de bekrachtiging door de kamer van het uitvoeringsbesluit. De oproep en de modaliteiten voor het opmaken van een “Mod B” zullen dan pas verschijnen.

De werving en de inplaatstelling zal plaatsvinden in verschillende fases:

 • In een eerste fase wordt een capaciteit voorzien van 657 VTE voor enerzijds de vervanging van de militairen die momenteel de nucleaire sites bewaken en anderzijds voor de beveiliging van de Nationale luchthaven van Brussel. Aansluitend wordt de overname voorzien van de politie van hoven en rechtbanken in de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Luik en Henegouwen. Voor deze overname zal voorgang verleend worden aan leden van het veiligheidskorps en aan de weerhouden militairen. Ook wordt een deel van de omkadering in de centrale directie voorzien. Tevens zal men streven om 60 militairen die kritieke punten bewaken te vervangen door DAB-leden.
 • In een tweede fase zal een bijkomende capaciteit van 792 DAB leden zorgen voor de vervanging van militairen die instaan voor de beveiliging van een aantal kritieke punten in Brussel en wordt de volledige overname voorzien van de politie van hoven en rechtbanken. Gelijktijdig wordt de centrale reserve uitgebouwd en de omkadering in de centrale directie aangevuld. Ook in deze fase wordt voorrang verleend aan de leden van het veiligheidskorps en aan de weerhouden militairen.
 • In een derde fase worden nog eens 151 VTE in plaats gesteld. Daarmee start de geleidelijke overname door de DAB van de beveiligingsopdrachten bij de koninklijke paleizen en de SHAPE.

Selectieprocedure

De selectieprocedure van het kader van beveiligingsagenten van politie (operationele functie), waarbij elke proef eliminerend is, bestaat uit:

 1. Een cognitieve vaardigheidsproef + functionele parcours
  • Cognitieve vaardigheidsproef – evaluatie in verschillende testen van:
   • De potentiële mogelijkheid om de basisopleiding te volgen. Dit gebeurt door psychotechnische testen die het abstract redeneervermogen, de manier van omgaan met informatie en cijfers nagaan
   • De kennis van de moedertaal. Deze testen beoordelen de spelling- en grammaticakennis
   • De rapportagevaardigheden
  • Functionele parcours
   • Een parcours bestaande uit een reeks van 6 hindernissen dat driemaal moet worden afgelegd binnen een bepaalde maximumtijd afhankelijk van het geslacht en de leeftijd van de sollicitant.
   • Een krachtproef bestaande uit enkele fysieke proeven, af te leggen in maximum 1 minuut:
    • Het duwen en trekken van een kar met een gewicht van 200 kg (heen en terug over een afstand van 5 meter)
    • Het verplaatsen van een pop van 48 kg (heen en terug over een afstand van 5 meter)
 2. Persoonlijkheidsproef waar nagegaan wordt of het psychologisch profiel van de kandidaat overeenstemt met de persoonlijkheidskenmerken die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het politieambt. Deze persoonlijkheidsproef bestaat uit een viertal luiken:
  • Een geïnformatiseerde persoonlijkheidsvragenlijst
  • Een biografische vragenlijst
  • Een situatieproef waarbij men 4, 5 of 6 kandidaten in een bepaalde situatie brengt
  • Een gestructureerd interview
 3. Gesprek met selectiecommissie
  Dit is een gesprek voor een selectiecommissie (jury) van ongeveer één uur. Tijdens dit gesprek worden vier kerncompetenties van de kandidaat voor de functie geëvalueerd en wordt, in voorkomend geval, nader ingegaan op de resultaten van het gedetailleerd onderzoek naar de antecedenten en de omgeving van de kandidaat.
 4. Medische geschiktheidsproef
  Het medisch geschiktheidsonderzoek is een standaard medisch onderzoek dat wordt aangevuld met bijkomende klinische, paramedische of technische onderzoeken indien de medische toestand van de kandidaat dit vereist om een beslissing te kunnen nemen.

Doorheen het selectieproces wordt eveneens gepeild of de sollicitant van onberispelijk gedrag is en overeenstemt met de eisen van een job als politieman of –vrouw.

Opleiding beveiligingsagent van politie

De opleiding tot beveiligingsagent van politie zal 6 maanden duren, en bevat twee componenten:

 • Een basisopleiding
 • Een modulair luik

Deze opleiding vindt plaats in één van de Nationale politieacademies van de federale politie die gelegen zijn te Antwerpen, Gent, Jumet en Vottem.

Rechtstreekse werving of overgang "externe mobiliteit"

Indien u geïnteresseerd bent in de overgang naar het veiligheidskorps van de federale politie zijn er twee mogelijkheden, afhankelijk van uw militaire toestand, om zich kandidaat te stellen. Militairen uit het statuut beperkte duur (BDL) en militairen uit het beroepskader met minimaal 20 jaar anciënniteit als militair kunnen zich zowel kandidaat stellen in het kader van “externe mobiliteit”, als via de rechtstreekse werving.

Militairen uit het beroepskader die geen 20 jaar anciënniteit hebben als militair, en die zich willen kandidaat stellen om over te gaan naar het veiligheidskorps kunnen dit enkel doen via de rechtstreekse werving bij de politie.

Rechtstreekse werving

Zoals hiervoor al aangegeven kan elke burger (ook militair) zich voor deze externe werving inschrijven via de website: https://ikbeveilig.be/

Deze kandidaten moeten het volledig selectietraject doorlopen.

Als zij aanvaard worden en de opleiding van beveiligingsagent mogen aanvatten zullen ze een aanvraag om een tijdelijke ambtsontheffing om persoonlijke redenen of een ontslagaanvraag bij Defensie moeten indienen.

Bij een eventuele mislukking in de politieschool kunnen militairen die hun ontslag hebben gekregen, en terug willen keren naar defensie, in uitvoering van de statutaire wettelijke bepalingen binnen de drie jaar nadat ze Defensie hebben verlaten (Opgelet! Andere regeling voor militairen die Defensie verlaten tijdens hun rendementsperiode van drie jaar) hun heropname als militair aanvragen.

In bijlage vindt u de weddenschalen van de politie. De militairen die overgaan via de rechtstreekse werving zullen ingeschaald worden in de HAU 1 en waarbij rekening wordt gehouden met de opgebouwde anciënniteit bij Defensie.

Overgang "externe mobiliteit"

Vanaf 2018 zal Defensie 150 posten per jaar openstellen voor de overgang van vrijwilligers bij Defensie naar de directie beveiliging bij de federale politie. Deze posten zal men prioritair toekennen aan de vrijwilligers BDL die in de voorwaarden zijn voor een eindeloopbaan periode. De andere beroepsvrijwilligers kunnen eveneens postuleren voor de functie van beveiligingsagent van politie, indien ze minimaal 20 jaar dienstanciënniteit tellen bij Defensie.

De personeelsbeheerders van DGHR moet in eerste instantie de kandidaturen voor overplaatsing naar DAB aanvaarden.

Na het slagen in de selectieproeven, zal, indien de enveloppe van 150 militairen per jaar nog niet is overschreden, de militair overgaan naar de federale politie om de opleiding te volgen. De overgeplaatste militair heeft de mogelijkheid om binnen het eerste jaar na deze overplaatsing, heropgenomen te worden bij Defensie met de dienst- en geldelijke anciënniteit die hij/zij zou gehad hebben indien hij/zij niet zou zijn overgeplaatst.

Als de militair deze opleiding met vrucht afrondt, zal hij/zij, rekening houdende met zijn/haar wensen, een eerste affectatie binnen de DAB krijgen.

Voordelige overgangsmodaliteiten onderhandeld door ACV Defensie

Tijdens de onderhandelingen die afgerond werden op 13 januari 2017 heeft ACV Defensie gunstige voorwaarden bekomen voor de militairen die kunnen overgaan in het kader van “externe mobiliteit”.

Voor wat betreft de selectie:

 • Militairen worden vrijgesteld van de eerste selectieproef (Cognitieve vaardigheidsproef)
 • Militairen die geslaagd zijn in de “physical evaluation fitness” (Phef) testen in het jaar voorafgaand aan de kandidatuurstelling als beveiligingsagent worden vrijgesteld van het functioneel parcours.

Voor wat betreft de inschaling in de weddenbarema:

De weddenbarema van de beveiligingsagenten bevat drie tabellen: HAU 1, HAU 2 en HAU 3. Een beginnend beveiligingsagent wordt nogmaal ingeschaald met 0 jaar anciënniteit in de weddenschaal HAU 1. Per 6 jaar anciënniteit, en mits te voldoen aan bepaald voorwaarden, bekomt de beveiligingsagent een hogere weddenschaal. Met andere woorden bevindt een beveiligingsagent met een anciënniteit van 0 tot 5 jaar zich in weddenschaal HAU 1, met een anciënniteit van 6 tot 11 jaar zich in HAU 2 en met een anciënniteit van 12 jaar of meer zich in HAU 3.

Voor de militair beveiligingsagenten die via de overgang “externe mobiliteit” worden geworven, werd afgesproken om ze in te schalen in de respectievelijke schalen, afhankelijk van hun anciënniteit bij Defensie.

Voorbeeld:

 • BDL met een anciënniteit van 8 jaar die overgaat als beveiligingsagent zal ingeschaald worden in de weddenschaal HAU 2 met 8 jaar anciënniteit.
 • Beroepsmilitair met een anciënniteit van 23 jaar die overgaat als beveiligingsagent zal ingeschaald worden in de weddenschaal HAU 3 met 23 jaar anciënniteit.

De collega's van ACV Politie informeren en ondersteunen

ACV politie wil de kandidaten een handje helpen bij de voorbereiding op de selectieproeven. Daarom organiseert ACV Politie op regelmatige basis info- en oefensessie over een job bij de politie. Hou hiervoor dus vooral onze website www.acvpolitie.be en www.jeloopbaan.be in de gaten.


Overzichtstabel verschil werving "beveiligingsagenten"

Werving beveiligingsagenten politie

Vergelijkende weddenbarema's
Vrijwilligers Defensie <> Agent van politie

Vergelijking weddenbarema's vrijwilligers defensie met beveiligingsagenten politie

 


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief