28 oktober 2017

 

Herstructureringsvergoeding - Strategische visie 2030

Sluiting kwartieren - Mutaties

Op vrijdag 27 oktober 2017 kwamen in verschillende media het sluitingsplan van militaire kwartieren ter sprake. Nog diezelfde dag brachten de minister en de CHOD een “Flash Defensie” uit waarin staat dat er tijdens deze regeerperiode geen kwartieren gesloten zullen worden, tenzij deze beslissing al door de vorige regering werd genomen.

Verder spreekt men in deze “Flash Defensie” dat in uitvoering van de strategische visie, een aantal zaken anders georganiseerd moeten worden. De militairen die hierdoor mutatie moeten doen, zullen daarvan ruimschoots op voorhand worden ingelicht.

Vervolgens verwijst de overheid naar het onderhandelingscomité over de herstructureringsvergoeding dat diezelfde dag plaatsvond. Deze herstructureringsvergoeding werd gecreëerd, om de vergoeding die werd toegekend in het transformatieplan te vervangen, rekening houdende met de nadelen van deze vergoeding.

Lessons learned - Begeleidingsmaatregelen transformatieplan

In het koninklijk besluit van 26 augustus 2010 worden de verschillende financiële begeleidingsmaatregelen beschreven die van toepassing waren tijdens het transformatieplan van minister De Crem:

 • Een eerste maatregel trekt de vergoeding voor de overbrenging van de normale plaats van het werk (OGPW) op van drie maanden tot twaalf maanden onder voorwaarde dat:
  • De nieuwe gewone plaats van het werk op meer dan 10 km verwijderd ligt van de oude gewone plaats van het werk
  • De nieuwe gewone plaats van het werk op meer dan 30 km verwijderd ligt van de woonplaats. Indien de militair verhuist tijdens de periode van 12 maanden dat hij/zij recht heeft op de vergoeding, dan wordt de vergoeding herberekend naar de nieuwe woonplaats.

Indien de nieuwe woonplaats op minder dan 30 km van de nieuwe werkplaats is gelegen, stopt zelfs het recht op vergoeding OGPW.
Voor de berekening van de rechten op de OGPW werd rekening gehouden met de administratieve toestand van de militair: in dienst, op zending, op cursus, met verlof, met AGR, … .

 • Een tweede maatregel bestond uit een eenmalige forfaitaire vergoeding van 1.000,00 euro voor de herinrichting van de woning en was voorzien voor de militair die verhuisde tussen de 6 maanden voor de mutatie tot 18 maanden na de mutatie. Daarenboven moet de nieuwe gewone plaats van het werk meer dan 30 km verwijderd zijn van de oude gewone plaats van het werk, alsook van de woonplaats van de militair. Indien de militair zijn/haar woonplaats vestigde in de eenheid had hij/zij recht op 200,00 euro.

 • Een derde maatregel was een maandelijks forfaitaire vergoeding gedurende 1 jaar voor de opvang van elk kind ten laste op datum van de mutatie. Deze vergoeding bedroeg 60,00 euro voor kinderen jonger dan 3 jaar. Voor kinderen tussen de 3 en de 13 jaar bedrog deze vergoeding 20,00 euro indien de woonplaats zich tussen de 30 en 80 km van de nieuwe eenheid bevond. Bij meer dan 80 km, ontving men 40,00 euro.

 • Een vierde maatregel was een eenmalig forfaitaire taalinburgerings-vergoeding voor militairen die in een ander taalgebied gingen wonen. Het bedrag van de vergoeding was 150,00 euro voor de echtgeno(o)t(e) en 75,00 euro per kind.

Lessons learned

 • Dit vergoedingssysteem bracht een zeer grote werklast met zich mee.
 • Sommige rechten werden weinig aangevraagd, doordat ze te weinig gekend waren.

De herstructureringsvergoeding

Rekening houdende met de getrokken lessen uit het transformatieplan werd getracht een duidelijke, eenvoudige vergoeding met weinig werklast voor de ASE te creëren. Het resultaat hiervan is een “ALL-IN vergoeding” waarop elke militair die mutatie doet in het kader van de “Strategische visie 2030” onder bepaalde voorwaarden recht heeft. Het gaat dus over elke militair die hetzij mutatie doet vanwege de ontbinding of de verhuizing van zijn/haar eenheid of dienst, hetzij een mutatie krijgt die rechtstreeks het gevolg is van de “Strategische visie 2030”.

Om recht te hebben op het ALL-IN concept moet de nieuwe eenheid meer dan 10 km verwijderd zijn van de oude eenheid en moet de afstand tussen de woonplaats en de nieuwe eenheid meer dan 30 km bedraagt.

Het ALL-IN concept is een eenmalige forfaitaire vergoeding bestaande uit:

 • • Een bedrag dat wordt bepaald in functie van de afstand tussen de woonplaats en de nieuwe eenheid: (niet voor Hoofd- en Opperofficieren)
  • Afstand tussen de 30 en de 60 km : 3.086 euro
  • Afstand tussen de 60 en de 90 km : 3.614 euro
  • Afstand tussen de 90 en de 120 km : 4.166 euro
  • Afstand meer dan 120 km : 4.754 euro

 • • Een bedrag in functie van de familiale situatie op de dag van mutatie:
  • Per kind jonger dan 3 jaar: 795 euro
  • Per kind tussen de 3 en de 13 jaar:
   • Indien afstand tussen de 30 en de 80 km : 265 euro
   • Indien afstand meer dan 80 km : 530 euro

De eenmalig forfaitaire herstructureringsvergoeding wordt betaald samen met de wedde van de maand die volgt op de mutatie.

Belangrijke opmerking

De administratieve toestand van de militair: “in dienst, op zending, op cursus, met verlof, met AGR, … “, heeft geen enkele invloed op het bedrag dat toegekend wordt in functie van de herstructureringsvergoeding.

Enkel de militair die binnen de 12 maanden defensie verlaat (behalve om medische redenen naar aanleiding van de dienst) dient één twaalfde van de vergoeding per resterende 30 dagen terug te betalen aan Defensie.

 

Herstructureringsvergoeding

Vergelijking tussen herstructurering <> transformatieplan

Een voorbeeld geeft duidelijke het verschil weer tussen de vergoeding toegekend in het kader van het transformatieplan (oude vergoeding) en de herstructureringsvergoeding (nieuwe vergoeding).

Voorbeeld : Gegevens militair

een militair (geen hoofd- of opperofficier) waarvan de woonplaats op 68 km is gelegen van de nieuwe werkplaats en die 2 kinderen ten laste heeft, één van 2 jaar en één van 11 jaar.

Berekening volgens transformatieplan:

Voor de berekening volgens het transformatieplan werd fictief rekening gehouden met 3 ziektedagen, 5 dagen compensatie, 5 dagen zending, 2 brugdagen en de voorziene 30 verlofdagen, de 3 dagen dienstontheffing alsook met de 6 dienst ontheffingsdagen die hij/zij bekomt volgens dit transformatieplan. Uiteindelijk is deze militair 192 dagen effectief in zijn/haar eenheid aanwezig.

Deze militair ontvangt voor de reiskosten 12 maandabonnementen van 177,00 euro = 2.124,00 euro en voor de maaltijden 192 middagmalen voor een totaal van 821,76 euro. In het totaal ontvangt deze militair 2.945,76 euro aan OGPW.

Daarbovenop ontvangt deze militair gedurende een periode van één jaar een maandelijkse forfaitaire vergoeding voor de opvang van zijn/haar minderjarige kinderen. Voor het kind van 2 jaar ontvangt hij/zij 12 * 60,00 euro, zijnde 720,00 euro en voor het kind van 11 jaar ontvangt hij/zij 12 * 20,00 euro, zijnde 240,00 euro. In het totaal ontvangt hij/zij voor de opvang van zijn/haar kinderen 960,00 euro.

Dit brengt het totaal bedrag van de toegekende vergoeding volgens het transformatieplan op 3.905,76 euro (2.945,76 + 960,00)

Berekening herstructureringsvergoeding (All-in)

Voor het bepalen van de bedragen worden forfaitair 22 werkdagen per maand genomen. Dit komt overeen met 264 dagen per jaar. De herstructureringsvergoeding bestaat uit twee delen. Een eerste deel is een forfaitair bedrag volgens de afstand tussen de woonplaats en de nieuwe werkplaats. Een tweede deel is een forfaitair bedrag volgens de familiale situatie op de dag van de mutatie.

Hij/zij ontvangt voor het eerste deel voor een aftand tussen de 60 en de 90 km, 3.614,00 euro.

Voor het tweede deel ontvangt hij/zij 795,00 euro voor het kind van twee jaar oud en 265,00 euro voor het kind van 11 jaar oud, zijnde een totaal van 1.060,00 euro.

De totale herstructureringsvergoeding komt hiermee op 4.674,00 euro (3.614,00 + 1.060,00)

Verschil tussen transformatieplan en herstructureringsvergoeding

In het nieuwe ontwerp van koninklijk besluit ontvangt de betrokken militair uit ons voorbeeld 768,24 euro meer aan vergoeding dan dat hij/zij zou ontvangen volgens de berekening in het transformatieplan.

Onderhandelingscomité van 27 oktober 2017

Al tijdens de technische vergaderingen over dit dossier drong ACV Defensie erop aan om deze bedragen te indexeren. De herstructureringsvergoeding kent namelijk een looptijd van 1 mei 2017 tot 1 januari 2022. Indien er na deze einddatum nog mutaties plaatsvinden in het kader van de strategische visie 2030, kan de minister van Defensie de toekenningsperiode via een wijziging van het koninklijk besluit verlengen.

De overheid benadrukte het grote voordeel van deze vergoeding ten opzichte van de vorige vergoeding en wenste geen indexatie toe te passen.

ACV Defensie gaf aan dat de waarde van de vergoeding bij een eventuele verlenging van de toekenningsduur, door de niet indexatie, sterk kan verminderen en verzocht de overheid om minstens het engagement te nemen om bij een verlenging van de einddatum van 1 januari 2022 door de minister, een herberekening uit te voeren en de bedragen te actualiseren aan de op dat moment geldende maaltijdvergoeding, spoorwegtarieven, … .

De overheid ging in op onze vraag en laat dit mede opnemen in het protocol van het onderhandelingscomité.

Daarenboven drong ACV Defensie erop aan om de andere bijkomende maatregelen, zoals dienstontheffingen bij mutatie die toegekend werden in de vorige herstructurering opnieuw te bekijken en te overleggen.

ACV Defensie ging, mits onze bemerkingen opgenomen worden in het protocol, akkoord met het voorliggend ontwerp van koninklijk besluit houdende een uitzonderlijke herstructureringsvergoeding voor personeelsleden van het ministerie van landsverdediging die rechtstreeks betrokken zijn bij de “strategische visie 2030” van de krijgsmacht.

 


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief