10 juli 2017

 

Pensioen militairen: Eindelijk stappen vooruit ?!

Nieuwsbrief vakbondsfront.

Op 17 mei, 7 juni en 10 juli 2017 werden de vier representatieve vakorganisaties uitgenodigd op het kabinet Pensioenen om, samen met de delegatie van het kabinet Defensie en de defensiestaf, de mogelijke versoepelingsmaatregelen te bespreken met betrekking tot de hervorming van het pensioenstelsel van de militairen.

De bijsturingen ten opzichte van de principebeslissing van half oktober 2016, die nu op tafel liggen, vormen een wezenlijke stap in de goede richting. Heel wat van de onverteerbare elementen van deze rampzalige beslissing werden grondig bijgewerkt.

De belangrijkste positieve elementen zijn:

  • Een lange overgangsperiode t.e.m. 2031, waarbij de militairen, kunnen genieten van een billijke transitieperiode waarbij hun pensioenleeftijd slechts beperkt verhoogd wordt.
  • Het ambtshalve pensioen blijft tot en met 2031 behouden. Gedurende deze periode blijft bijgevolg het pensioen op leeftijdsgrens van toepassing, zonder dat de lengte van de loopbaan een rol speelt.
  • De militairen die op jonge leeftijd Defensie vervoegd hebben (lange loopbaan) kunnen gunstiger loopbaanvoorwaarden bekomen en aldus de dienst nog vroeger dan werd voorgesteld verlaten.
  • Het in plaats stellen van een nieuw systeem voor de vrijwillige verlenging van de militaire loopbaan in het kader van de nieuwe pensioenleeftijden.

Een aantal onbekende elementen en onduidelijkheden kunnen bovenstaande nog beïnvloeden, waaronder:

  • Het milderend effect van de zware beroepen.
  • Een nieuw concept van ‘loopbaansparen’, waardoor de dienstduur als actieve militair nog zou kunnen ingekort worden.

Onder voorbehoud van goedkeuring van de voorgestelde versoepelingsmaatregelen door het kernkabinet enerzijds en anderzijds de positieve uitkomst van het debat over de zware beroepen en het voorstel inzake ‘loopbaansparen’, kan besloten worden dat de overheid hiermee een wezenlijke stap in de richting van een aanvaardbare oplossing heeft gezet.

Voor alle duidelijkheid dient opgemerkt te worden dat, zolang er geen uitkomst is in het ‘zware beroependebat’, het huidige pensioenstelsel van toepassing blijft.

Dit zijn de eerste belangrijke elementen die onderwerp hebben uitgemaakt van de gesprekken. De representatieve vakorganisaties krijgen nu de tijd om hun achterban te consulteren om een zo ruim en breed mogelijk advies te kunnen krijgen van de basis. De bedoeling is om deze terugkoppeling met de achterban af te ronden tegen eind september 2017.

 

 

 

Logo ACV Openbare Diensten
 

Logo ACMP
 

Logo VSOA
 

Logo ACOD

 


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief