9 december 2019

 

Deeltijds ouderschapsverlof ook voor militairen!

Flexibele ouderschapsbescherming

Militairen kenden minder flexibele verlofstelsels voor ouderschapsbescherming dan de personeelsleden van andere overheidsinstellingen.

De huidige samenleving, waarin het aantal scheidingen en nieuw samengestelde gezinnen alsmaar toeneemt, vergt flexibele opnamemogelijkheden van het ouderschapsverlof en van het verlof voor ouderschapsbescherming. Dit draagt bij tot meer evenwicht in de balans tussen werk en gezin.

TRAVARB Ouderschapsbescherming

Op dinsdag 3 december 2019 werd de TRAVARB met de aanpassingen aan de ouderschapsbescherming gepubliceerd.

Doorgevoerde aanpassing

Er werd voorzien in flexibelere opnamemogelijkheden voor zowel het ouderschapsverlof als het verlof voor ouderschapsbescherming. Naast de bestaande opnamemogelijkheid per maand wordt er nu ook voorzien in een versoepeling van opnamemogelijkheden van halftijds, één vijfde en zelfs één tiende voor beide verlofstelsels.

Daarnaast wordt voor beide stelsels de leeftijd van 12 jaar opgetrokken tot 21 jaar voor het kind dat een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid of aandoening heeft.

Belangrijkste wijzigingen specifiek voor het ouderschapsverlof:

  • Het verlof kan opgenomen worden tot wanneer het kind 12 jaar is in plaats van de leeftijdsgrens van 10 jaar.
  • Wanneer beide ouders militairen zijn van het actief kader mogen zij gelijktijdig ouderschapsverlof opnemen. In de vorige versie werd de gelijktijdige opname verboden. Het ouderschapsverlof kan opgenomen worden per kind.
  • Naast de geboorte of adoptie van het kind, wordt ook de plaatsing van een kind in een opvanggezin in het kader van de pleegzorg toegevoegd aan de redenen voor vraag tot ouderschapsverlof.
  • Na de opname van het volledig ouderschapsverlof kan de militair voor een periode van zes maanden een aangepast dienstrooster vragen.

Bovendien werden regelingen uitgewerkt over opvangverlof en adoptieverlof.

Het overleg

Tijdens het overleg heeft ACV Defensie, om de opnameflexibiliteit te garanderen, gevraagd om de tekst te verfijnen.

Aangezien dat na het vastleggen en toestaan van de opnamekalender nog aanpassingen aan de opnamedata kunnen gevraagd worden door zowel de individuele militair als door zijn departementsmanager, heeft ACV Defensie erop aangedrongen om onderstaande garanties te voorzien:

  • Er moet gestreefd worden om zo veel mogelijk de gevraagde spreiding te handhaven.
  • Aanpassingen aan het werkrooster moeten in onderling overleg tussen de militair en zijn departementsmanager worden genomen. Zonder toestemming van de militair kunnen 10 werkdagen voor de geplande afwezigheid geen wijzigingen meer worden doorgevoerd.
    P.S. ACV vroeg een periode van 2 maanden om militairen de mogelijkheid te bieden kinderopvang te regelen. Defensie kende slechts 10 werkdagen toe.

Overgangsperiode

ACV Defensie wees de overheid op de lange periode tussen het publiceren van de wet in het Belgisch staatsblad en het publiceren van het reglement.

Op vraag van ACV Defensie ging de overheid akkoord om, indien een aanvraag wordt ingediend voor een kind dat twaalf jaar is geworden tussen de inwerkingtreding van de wet en deze van het reglement, de aanvraag voor ouderschapsverlof toch toe te staan.

Historiek - verwezenlijking ACV Defensie

4 september 2018 - vattingsaanvraag ACV Defensie

ACV Defensie dient een vattingsaanvraag in bij de Minister van Defensie om de wet over het ouderschapsverlof aan te passen en ook voor de militairen de mogelijkheid te voorzien om deeltijds ouderschapsverlof op te nemen, zoals dit wordt toegekend aan de personeelsleden van het openbaar ambt.

23 oktober 2018 - antwoord Minister van Landsverdediging

Vatting ouderschapsverlof - antwoord MOD

Val van de regering

Door de val van de regering, eind 2018, werd het onmogelijk om op redelijke termijn aanpassingen aan het ouderschapsverlof via de normale weg door te voeren.

ACV Defensie, die dit project zo snel mogelijk wou verwezenlijkt zien, heeft contact opgenomen met CD&V met de vraag om de besproken en voorgelegde wijzigingen aan de wet over de ouderschapsbescherming via een wetsvoorstel in te dienen.

Op 20 maart 2019 dienen de heer Hendrik Bogaert en Mevrouw Nahima Lanjri (CD&V) een wetsvoorstel in om het verlofstelsel voor ouderschapsbescherming van militairen gelijk te schakelen met dat van de personeelsleden van de rijksbesturen.

Publicatie Belgisch Staatsblad

Op 20 mei 2019 wordt dit wetsvoorstel aangenomen en op 17 juni 2019 wordt dit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Tevreden!

ACV Defensie is tevreden dat dit project, ondanks het ingewikkelde traject, tot een goed einde is gekomen. Vandaag kunnen ook militairen, zoals andere federale ambtenaren, genieten van deeltijds ouderschapsverlof en van verlof voor ouderschapsbescherming.

 


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief