Nieuwsbrief 2015

 

22 december 2015 - Akkoord over het strategisch plan voor Defensie 2030.

Onderstaand persbericht werd door het kabinet MOD verspreid:

Vandaag werd een historische beslissing genomen voor de toekomst van de Belgische Defensie.

Principebeslissingen:

  • We positioneren ons als een gebalanceerde en multilateraal solidaire defensie ten opzichte van onze partners: de NAVO, de EU en de VN.
  • Er wordt een globaal budget ter beschikking gesteld van 9,2 miljard euro voor nodige investeringsdossiers voor de dimensies Land, Lucht, Maritiem en Cyber/Intelligence tegen 2030.
  • Defensie zal evolueren naar een personeelseffectief van 25.000 VTE militairen en burgers, met een gemiddelde leeftijd van ca 34 jaar (waar dat nu nog ca 40 jaar is) voor de militairen, en inzetten op een modernisering van het personeelsbeleid, het statuut, de vorming en het kennismanagement binnen de organisatie. Enkele aandachtspunten:

Lees meer...

 

21 december 2015 - Welzijnsperikelen binnen Defensie.

Stagnatie op het gebied van welzijn

Op het Hoger Overleg Comité (HOC) van 8 oktober werd het Globaal Preventie Plan (GPP) 2016-2020 en het Jaar Actie Plan (JAP) 2016 van Defensie besproken met de vakorganisaties. Aan het JAP werd er enkel één nieuwe fiche toegevoegd, namelijk de fiche “veiligheidscultuur binnen Defensie”. De rest van het JAP 2016 was eigenlijk een copy paste van het JAP 2015.

De vakorganisaties ondervonden al een tijdje, dat het welzijn enkel werd uitgevoerd, omdat het wettelijk moet, maar dat Defensie daar de meerwaarde niet van inzag. Daarom hadden de vakorganisaties samen besloten om een negatief advies te geven op het JAP in zijn geheel. Wij betreurden dat de overheid maar één nieuwe fiche had aangebracht, terwijl men zoveel tools (jaarverslagen, Rondgangen, inspecties,…) binnen handbereik heeft om problemen op het niveau van de Defensiestaf aan te pakken.

Lees meer...

 

17 december 2015 - Antwoord van de premier op onze "Open brieven".

Hieronder vindt u het antwoord van de premier, Charles Michel, op onze open brieven van 1 oktober 2015 en 1 december 2015.


Mijnheer de algemeen secretaris,

Ik heb op zes maanden tijd twee keer een bezoek mogen brengen aan de militairen die zich inzetten voor de veiligheid van ons land. In Marche-en-Famenne heb ik de soldaten kunnen feliciteren die hebben deelgenomen aan de Homeland-missie. Aan boord van het fregatschip Leopold I heb ik enkele weken geleden gewezen op de essentiële rol van onze marine in de strijd tegen mensensmokkel in het kader van de operaties Triton en Eunavfor Med – Sophia.

Lees meer...

 

1 december 2015 - Open brief aan de Premier.

Eén maand geleden stuurde ACV Openbare Diensten een open brief aan de heer Eerste minister, Charles Michel. Tot op heden hebben wij nog geen antwoord ontvangen en stellen wij tevens vast dat de regering nog niets heeft ondernomen rond het Defensiedossier.

Het huidige dreigingsniveau heeft de noodzaak van een goed uitgerust leger duidelijk gemaakt.

Opnieuw sturen we een open brief aan de Eerste minister om aan te dringen op een snelle en correcte afhandeling van het defensiedossier. Dit houdt in dat Defensie over voldoende middelen (materieel, personeel en infra) moet kunnen beschikken om hun taken in de toekomst te kunnen uitvoeren. Tevens moet men zorgen voor voldoende personeel en werkbare structuren.

Het personeel heeft recht om te weten wat hun toekomst te bieden heeft.

Lees meer...

 

17 November 2015 - Inzet Defensie bij opvang vluchtelingen en Steun politie.

Opvang vluchtelingen

In de maand juli werd Defensie gecontacteerd door het kabinet van de heer Franken met de vraag om militaire locaties open te stellen voor de opvang van vluchtelingen. Defensie heeft toen verschillende verlaten kwartieren alsook gedeelten van enkele operationele kwartieren onder concessie ter beschikking gesteld van Fedasil en het Rode Kruis. (Zie onze nieuwsbrief van 10 oktober 2015).

De tenten die zich in de bestaande asielcentrum bevinden dienen echter door wooncontainers te worden vervangen. Daarenboven heeft Defensie nog enkele bijkomende locaties opengesteld en bepaalde bestaande locaties uitgebreid. We spreken hier dan over Elsenborn, Weelde, Zeebrugge, Vlasmeer en loodsen in Sijsele. In Stockem worden er ....

Meer taken weggelegd voor Defensie

Lees meer...

 

19 Oktober 2015 - Ontmoeting Minister en evolutie syndicaal overleg.

In de maand september 2015 heeft ACV Openbare Diensten groep militairen naar aanleiding van bijna één jaar Minister Steven Vandeput een balans gemaakt van de al uitgevoerde projecten en de stand van zaken rond het strategisch plan.

Al snel moesten we vaststellen dat gedurende dit jaar verschillende projecten van de overheid op de onderhandelingstafel zijn terechtgekomen, maar dat er nog geen enkel van onze wensen en bezorgdheden die we al tweemaal aan de minister hebben doorgegeven in aanmerking werden genomen om te overleggen.

Nochtans vragen wij al vele maanden om bijvoorbeeld dringend een oplossing uit te werken voor de vrijwilligers uit het aanvullingskader die voordien de overgang naar het beroepskader hebben gemaakt. In het nieuwe statuut (wet G1) werden zij benadeeld ten opzichte van diegene die door de afschaffing van het aanvullingskader overgegaan zijn naar het beroepskader.

Lees meer...

 

10 Oktober 2015 - Opvang vluchtelingen in militaire kwartieren.

Toen we vernamen dat er vluchtelingen gingen worden opgevangen in militaire kwartieren waar ook militairen aanwezig zijn kwamen er heel wat vragen bij ons op. Eveneens ontvingen we vanop het terrein heel wat ongeruste berichten.

De militairen zijn ongerust over hun veiligheid en gezondheid. Enerzijds staan de kwartieren nog steeds in een verhoogd veiligheidsniveau, wordt het de militair verboden om in militaire kledij naar huis te gaan, mag de parkeerkaart van het kwartier niet meer zichtbaar voor de autoruit liggen na het verlaten van het kwartier. Anderzijds gaat de regering vluchtelingen, waarvan men niet op voorhand weet of er geen IS strijders of extremisten onder deze vluchtelingen aanwezig zijn, in de militaire kwartieren huisvesten. Daarenboven zijn er al besmettelijke ziektes vastgesteld bij bepaalde vluchtelingen. Maar eveneens vragen we ons af of de regering wel een juiste beslissing neemt door vluchtelingen in bepaalde militaire kwartieren te huisvesten. We nemen hier het voorbeeld van Lombardsijde. 

Lees meer...

 

1 Oktober 2015 - Open brief aan de Premier.

Na één jaar regeren stellen we vast dat de regering totaal geen toekomstvisie heeft over Defensie, De debatten en studies over "De toekomst van Defensie - horizon 2030" hebben de regering niet aangezet om beslissingen te nemen. Meer nog, het Defensiedossier is blijkbaar helemaal geen prioritaire zaak.

Nochtans heeft België zich volgens gemaakte afspraken (met de NAVO) geëngageerd om Defensie terug op de nodige middelen te geven. (Zie ook regeerakkoord !?)

De problematiek over de broodnodige investeringen, de taken die Defensie in de toekomst nog moet kunnen uitvoeren en de daarbij horende middelen (materieel, personeel en infra), de structuren van Defensie en hun personeelsbezetting, ze worden altijd opnieuw voor zich uitgeschoven.

Het personeel heeft recht om te weten wat hun toekomst te bieden heeft.

ACV Openbare Diensten eist dat de regering knopen doorhakt en duidelijkheid brengt over de toekomst van Defensie en schrijft daarvoor onderstaande open brief aan de heer Eerste Minister, Charles Michel.

Lees meer...

 

20 September 2015 - Waarom betoogt ACV op 7 oktober 2015

betoging 01 betoging 02

Lees meer...

 

25 Juli 2015 - Strategisch plan voor Defensie: next steps.

Op 24 juli 2015 heeft minister Steven Vandeput een tussentijds verslag gebracht op de Kern in verband met het Strategisch Plan voor Defensie.

Het kabinet van de minister stuurde ons onderstaande persmededeling:

Een iteratief beslissingsproces:

Zoals het regeerakkoord oplegt, heeft de minister binnen de zes maanden na de start van de regering een strategisch visie voorgelegd aan de coalitiepartners. Op 8 mei 2015 heeft de kern akte genomen van deze visie en het eerste hoofdstuk uit deze strategische visie – De Belgische veiligheidsomgeving tot 2030 – goedgekeurd. Er werd toen beslist verdere besprekingen rond het defensieplan te voeren via een ‘groupe de travail de politique générale’ (GTPG). Ondertussen werden er 8 GTPG’s georganiseerd waar uitgebreid informatie werd gedeeld en besproken.

Lees meer...

 

10 juli 2015 - Werken in warme omstandigheden?

Vorige week steeg de temperatuur regelmatig boven de 30°C en kregen we verschillende vragen van leden wat hun rechten en plichten waren in deze warme omstandigheden. Door onze tussenkomsten werd vaak het probleem aangepakt en opgelost. In de richtlijn ACWB-SPS-WRKPR-004 worden de maatregelen besproken die genomen moeten worden bij thermische omgevingsfactoren.

ACV Defensie ontving berichten waar de hiërarchische lijn positief reageerde, daar werden werk en de middelen aangepast. Extra drank en rustpauzes werden voorzien. Spijtig genoeg kregen we ook enkele meldingen waar er niet voldoende rekening werd gehouden met de hitte. Na de tussenkomst van onze militanten en/of ACV Defensie werden de nodige aanpassingen voorzien.

In BOC 23 heeft de arbeidsgeneesheer het initiatief genomen en een advies overhandigd aan de hiërarchische lijn zodat de militairen op een veilige en aangename manier hun opdrachten konden uitvoeren. Als het goed is, zegt ACV het ook: dus “proficiat aan deze hiërarchische lijn!”

Lees meer...

 

27 Juni 2015 - Verruimen doelgroep "toelage tweetaligheid".

Ruim twee jaar na het onderhandelingscomité van het militair personeel (zie ook onze nieuwsbrief van 23 maart 2013) werd op 15 juni 2015 in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit gepubliceerd dat wijzigingen aanbrengt aan het koninklijk besluit van 23 december 1998 tot toekenning van een toelage voor tweetaligheid aan sommige militairen in actieve dienst.

Verruiming doelgroep

Door de aangebrachte wijziging moet de militair niet langer dienst doen in een eenheid van gemengd taalstelsel of in een eentalige eenheid van het andere taalstelsel om recht te hebben op de toelage van tweetaligheid.

Door deze wijziging zal vanaf 1 juli 2015 elke officier die slaagde in het examen van de grondige kennis van de andere landstaal en elke andere militair die slaagde in het examen van de werkelijke kennis van de andere landstaal aanspraak maken op de toelage voor tweetaligheid.

Lees meer...

 

12 juni 2015 - Nieuw reglement "Eretekens" gepubliceerd op E-dir.

Op 11 juni 2015 heeft de militaire overheid het nieuw overlegde reglement over de “Eretekens” gepubliceerd. ACV Openbare Diensten had de overheid verzocht om enkele bestaande problemen recht te trekken.

Minister hakt knopen door

Sinds 1951 bestaat er een vijfjaarlijkse burgerlijke procedure tot toekenning van titels en erekentekens van de arbeid die zich exclusief richtte tot de luchtmacht. Sinds 2010 werd deze procedure uitgebreid tot het geheel van Defensie. Voor het toekennen van deze eretekens wordt een Nationaal Organiserend Comité samengesteld bestaande uit vertegenwoordigers aangeduid door Defensie en leden van de representatieve syndicale organisaties. Dit comité werkt nauw samen met het Instituut der Eliten van de Arbeid van België.

Lees meer...

 

29 mei 2015 - Creëren wettelijke basis "Werken op afstand".

De constante herstructurering van Defensie en de sluiting van talrijke kazernes hebben zware gevolgen voor het personeel. Werken op afstand is één van de moderne tegemoetkomingen om werk en privéleven beter op elkaar af te stemmen. Voor het burgerpersoneel van het federaal openbaar ambt werd telewerken al wettelijk mogelijk gemaakt met het koninklijk besluit van 22 november 2006. ACV Openbare Diensten vindt het dan ook belangrijk dat “Werken op afstand” wettelijk wordt geregeld voor het militair personeel. Defensie ontwikkelde hiervoor een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit.

Vormen van werken op afstand

Defensie biedt werken op afstand aan onder drie vormen:
  • Het thuiswerken ... .
  • Het telewerken ... .
  • Het werken in een satellietkantoor ... .

Lees meer...

 

8 mei 2015 - Strategische visie voor Defensie.

Brussel, Vrijdag 8 mei 2015

De afgelopen weken werd de Strategische Visie voor Defensie via constructieve bilaterale afstemmingen besproken binnen de regering.
Vandaag werd binnen de ‘Kern’ een akkoord gesloten over de verdere voortgang van dit belangrijk dossier voor de toekomst van Defensie.

De premier en de vice-premiers erkennen de analyse van de veiligheidsomgeving zoals aan hen voorgesteld door de minister van Defensie.

Ze nemen verder akte dat de besparingsmaatregelen voor Defensie onverwijld van kracht blijven. Maar staan toe dat er voor de duur van deze legislatuur (dus tot en met 2019) jaarlijks binnen de regering de noodzaak bekeken wordt voor het terugvloeien van 100 miljoen euro naar Defensie aan vereffeningskredieten voor aflossing schuld en vastleggingskredieten voor investeringen.

Lees meer...

 

10 maart 2015 - ACV Openbare Diensten zet 100% in op preventie!

High Visibility vesten 

Tijdens een vergadering met de syndicale partners vroeg de overheid aan de vakorganisaties om mee de schouders te steken onder de 2de bestelling van de High Visibility vesten, met de bedoeling dat de mensen die ingezet worden voor EOD of IEDD gebruik kunnen maken van deze kledij . Het personeel voert regelmatig deze opdracht uit tijdens nachtelijke of gure weersomstandigheden (mist, sneeuw,…). Door deze vesten te gebruiken zorgen we ervoor dat onze mensen beter zichtbaar zijn.

In 2012 had de eenheid een bestelling gedaan en er de nodige documenten bijgevoegd, zoals de op het Basis Overleg Comité (BOC) goedgekeurde risicoanalyse (RA) EOD en IEDD. De jassen zijn toen geleverd, maar er moesten nog een aantal ... .

Lees meer...

 

2 maart 2015 - Colloquium - toekomst Defensie - horizon 2030.

Voor Minister Steven Vandeput blijft Defensie één van de cruciale bestanddelen van onze veiligheid en een absolute noodzaak om een geloofwaardig buitenland- en veiligheidsbeleid te voeren. In een wereld die tal van problemen en uitdagingen kent op het vlak van veiligheid is het belangrijk dat België zich blijft inschrijven in een model van internationale samenwerking en solidariteit binnen de NAVO, de EU en de VN.

Daartegenover moeten we ons nu ernstig de vraag stellen of Defensie met de huidige voorziene middelen nog wel in staat zal zijn om zijn operationeel capaciteiten te ontplooien. Het materieel is verouderd en aan het einde van zijn levenscyclus gekomen. Het dient dringend te worden vervangen en zonder deze nodige investeringen voor vernieuwing van het materieel zal Defensie weldra nog weinig betekenisvol zijn in de operationele wereld.

Lees meer...

 

11 februari 2015 - De toekomst van Defensie.

Onbekend is onbemind

Al sinds 1992 is Defensie aan het transformeren. De afschaffing van de dienstplicht, de val van het ijzeren gordijn, de veranderende dreigingssituaties, … liggen aan de grondslag van deze transformaties. En steeds opnieuw is het personeel de dupe van deze reorganisaties. De laatste jaren beschouwt men zelfs “mobiliteit van de militair” als een aan de job gerelateerd begrip. Daarenboven verwacht men van diezelfde militair een hoge graad van motivatie en steeds meer en meer flexibiliteit en beschikbaarheid. Dit alles zonder enige compensatie.

Maar ook de aanvallen op het Defensiebudget wegen zwaar op de werking van Defensie. De huidige regering erkent dat het defensiebudget grote inspanningen heeft geleverd in de sanering van de overheidsfinanciën en verklaart dat zij aan het leger terug de middelen gaat geven om haar taak naar behoren te vervullen. Toch moeten wij vaststellen dat ze dezelfde weg van de vorige regering inslaan door in de volgende vijf jaar ongeveer duizend zeshonderd miljoen te knippen in het Defensiebudget.

Lees meer...

 

28 januari 2015 - Benefits voor alle militairen!

Beste leden,

Na jaren intensief lobbywerk door ACV Defensie krijgen de militairen ook een benefitplatform. Andere overheidsdiensten zoals het Federaal Openbaar Ambt waartoe de burgers van Defensie behoren konden al genieten van de Fed+ kaart, de politie heeft financiële voordelen via hun sociale dienst SSD GPI en het spoorwegpersoneel geniet van de aanbiedingen van Rail facilities.

Het is deze laatste organisatie “Rail facilities” die een overeenkomst heeft gesloten met CDSCA om hun benefits ter beschikking te stellen van het militair personeel en de gepensioneerde militairen.

Vanaf maandag 2 februari 2015 kan u kan genieten van deze voordelen via de online webshop van CDSCA: http://www.cdsca-ocasc-ticketsonline.be/ (zie onze folder hieronder)

Lees meer...