Nieuwsbrief 2014

 

8 december 2014 - Inzet van militairen.

Groen op straat?

Jan Jambon, Minister van veiligheid en binnenlandse zaken, wil het leger inzetten op straat, onder meer voor bewakingsopdrachten. ACV Openbare Diensten gaat hiermee niet akkoord want militairen hebben een specifieke taak en opdracht te vervullen. Bovendien heeft een militair geen enkele politionele bevoegdheid. ACV Openbare Diensten staat wel achter de voorziene uitbreiding van de bevoegdheden van de militaire politie met het oog op het kunnen optreden bij verkeersinbreuken. Het regeerakkoord vermeldt hierover expliciet: “Dit kan echter niet tot gevolg hebben dat de militaire politie wordt ingeschakeld ter vervanging van de reguliere politiediensten”.

Doelstelling regeerakkoord

Het regeerakkoord voorziet in “een inzetbaar, efficiënt, gerationaliseerd, modern, goed getraind en jong leger”. Nochtans stelt ACV Openbare Diensten vast dat ... .

Lees meer...

 

8 december 2014 - Opstart Benefit-platform uitgesteld!

ACV Openbare Diensten kondigde in oktober aan dat het benefit-platform waarvoor ze jarenlang hadden gelobbyd bij de overheid zou worden opgestart. Zie onze nieuwsbrief van 5 oktober 2014. Tijdens de beheerraad van CDSCA was het licht op groen gezet en de webmaster had ons bevestigd dat tegen het einde van de maand oktober het benefit-platform van start zou gaan.

Bij de verdere opvolging van dit dossier stelden we echter vast dat de problemen waardoor het al zolang had geduurd om dit platform op te starten, niet van de baan waren. In het koninklijk besluit over de werking van CDSCA waren wel de nodige aanpassingen doorgevoerd, maar dit ligt momenteel bij de inspecteur van financiën.

Op 25 november 2014 stuurde ACV Openbare Diensten een brief betreffende dit benefit-platform aan de heer Minister, Steven Vandeput en eveneens ter info naar alle leden van de kamercommissie Landsverdediging:

Lees meer...

 

18 november 2014 - Minister Steven Vandeput en het regeerakkoord Defensie.

Op 4 november heeft ACV Openbare Diensten een onderhoud gehad met Minister Steven Vandeput en zijn kabinetsmedewerkers. Deze gesprekken hebben ons niet veel opgeleverd. De minister heeft er vooral aangekondigd dat hij een strategisch plan zal opstellen tegen 1 april 2015 en dat het op dit moment te vroeg was om al bepaalde beleidslijnen uit te tekenen. Hij gaf wel toe dat de budgettaire beperkingen van Defensie in 2015 voor een uitdaging zorgden.

ACV Openbare Diensten kreeg geen afdoend antwoord op de bezorgdheden die zij hebben over verschillende punten uit het regeerakkoord. Hieronder bespreken we enkele van deze punten en bepaalde vaststellingen die we vandaag de dag al kunnen nemen.

Hoe realistisch is het regeerakkoord?

Lees meer...

 

16 november 2014 - Wat is een regeerakkoord waard?

Regeerakkoord ten opzichte van een vermogenswinstbelasting?

De laatste dagen is er heel wat commotie ontstaan over een eventuele “vermogenswinstbelasting”. Zo stelde CD&V: “Als van iedereen inspanningen gevraagd worden, moeten ook de vermogenden bijdragen” en “De mensen verwachten dat we ook aan de vermogenden inspanningen vragen”. Daarenboven neemt de OESO hetzelfde standpunt in: “Verschuif de lasten van arbeid naar consumptie, vervuiling en vermogenswinst”.

Daarop benadrukte Vicepremier Jan Jambon (N-VA): “Extra bijdragen van vermogenden staat niet vermeld in het regeerakkoord”. Eveneens stelt Minister van Financiën, Johan Van Overtveldt (N-VA) dat een snelle beslissing over de invoering van een belasting op de meerwaarden uitgesloten is. Hij zegt: “Ik kan u zeggen dat de discussie vandaag gesloten is. We gaan nu absolute prioriteit geven aan de uitvoering van het regeerakkoord. Een vermogenswinstbelasting staat daar niet in”.

Lees meer...

 

9 oktober 2014 - Regeerakkoord - Defensie.

Hieronder vindt u de tekst uit het regeerakkoord die handelt over Defensie.

9.3 Defensie

De machtsverhoudingen in de wereld zijn de laatste decennia sterk veranderd en verschuiven nog steeds. De voorspelbaarheid van ontwikkelingen en van het effect van dreigingen is er niet eenvoudiger op geworden, integendeel.

Internationaal terrorisme, proliferatie van massavernietigingswapens, cyberaanvallen, falende staten of conflicten die regionale instabiliteit veroorzaken met mogelijke weerslag op ons land of op Europa: de behoefte aan veiligheid is groot.

Lees meer...

 

5 oktober 2014 - "Benefits" in de startblokken!

Benefits voor militairen in oktober 2014

In de loop van de maand oktober 2014 zal het online beenefit-platform voor militairen door de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging (CDSCA) worden geïnstalleerd.

Elke militair kan zich inschrijven op de webshop van CDSCA. Hiervoor gebruikt hij het best een privé-mailadres. Na zijn aanmelding op de webshop van CDSCA, zullen de gerechtigden via een link in de webshop van Rail Facilities terecht komen. De klanten krijgen bij hun eerste registratie een gebruikersnaam met dewelke zij zich bij Rail Facilities kunnen aanmelden.

Rail Facilities biedt producten aan zowel in de commerciële, financiële als culturele sfeer.

Lees meer...

 

1 september 2014 - Transitiemaatregelen beoordeling militairen

Van evaluatienota naar postbeoordeling

Indien de militair riskeert een eindvermelding onvoldoende te krijgen, vindt ten laatste drie maanden voor het evaluatiegesprek een functioneringsgesprek plaats tussen de eerste beoordelaar en de geëvalueerde militair. Eveneens moet er ten laatste drie maanden voor het evaluatiegesprek, een functioneringsgesprek gevoerd worden met de tweede beoordelaar, in aanwezigheid van de eerste beoordelaar.

Gedurende dit functioneringsgesprek overloopt de eerste beoordelaar samen met de geëvalueerde de beoordelingscriteria en doelstellingen. De aandacht wordt gevestigd op de beoordelingscriteria die tot de eindvermelding onvoldoende kunnen leiden, alsook de doelstellingen in verband met die beoordelingscriteria.

Lees meer...

 

20 juni 2014 - Informele CHOD - Een stabiel Defensiebudget!

Op woensdag 18 juni 2014 namen de syndicale organisaties deel aan hun halfjaarlijkse vergadering met de CHOD.

Tijdens deze vergadering werden ons de ingrijpende maatregelen meegedeeld die de defensiestaf moet nemen omwille het feit dat Defensie in 2014 opnieuw 145 miljoen euro extra moet besparen. In de vorige legislatuur was het departement Defensie steeds slachtoffer als er diende ingeleverd te worden.

Defensie heeft tot op heden meer dan andere departementen bijgedragen aan de besparingsinspanningen!

Lees meer...

 

11 mei 2014 - Memorandum ACV Defensie

Hoge norm voor veiligheid

Veiligheid : weten waar we mee bezig zijn

In onze welvaartstaat werken en leven we ten volle met het oog om ons als volwaardige mensen te kunnen ontplooien. Dit betekent dat we ons volop werpen in persoonlijke ambities in werk of elders, en tegelijk hoge normen stellen aan sociale contacten, ontspanning. We galopperen door het leven op zoek naar datgene wat ons boeit.

We doen dit alles in een stabiele omgeving waarin we ons veilig voelen. Veilig en geborgen. Veiligheid is zoals eten en drinken. Een ‘conditio sine qua non’ om te kunnen functioneren, om te kunnen leven zoals wij dat vandaag de dag doen.

Lees meer...

 

14 april 2014 - De potentieelinschatting

Het nieuwe statuut G1 voorziet dat voor bepaalde kandidaten een potentieelinschatting moet plaatsvinden. Hieronder lichten we deze nieuwe vorm van evalueren, “potentieelinschatting” verder toe.

Wat is een potentieelinschatting ?

De potentieelinschatting is een onderzoek dat tot doel heeft meer inzicht in persoonlijkheid, capaciteiten en doorgroeimogelijkheden te bekomen en wordt uitgevoerd door een assessor. De assessor is een militair of burgerspecialist zin het domein van de beoordeling van de competenties gevormd om de gedragsvaardigheden in verschillende beoordelingssituaties te beoordelen.

Lees meer...

 

5 april 2014 - Het nieuw evaluatiesysteem "De postbeoordeling"

Het nieuwe evaluatiesysteem: “De postbeoordeling” bestaat uit een evaluatiecyclus dat een proces is dat de evaluator ondersteunt bij zijn leidinggevende verantwoordelijkheden en dat gericht is op het stimuleren van de communicatie tussen chef en medewerker en op de ontwikkeling van de competenties van de geëvalueerde. Deze cyclus bevat verschillende stappen die leiden tot de beoordeling van elke militair. De evaluatie wordt uitgevoerd door een evaluator die de rechtstreekse meerdere is van de te evalueren militair. Bij betwisting wordt de eindbeslissing genomen door de eenheidscommandant of de korpscommandant van de geëvalueerde militair. De mogelijke quoteringen per te evalueren competentie, evenals de eindquotering van de evaluatie, blijven beperkt tot “goed”, “voldoende” en “onvoldoende”.

Lees meer...

 

21 maart 2014 - Compromistekst reglement "fysieke geschiktheid"

Op vrijdag 14 maart 2014 hebben de overheid en de syndicale organisaties een akkoord bereikt over de inhoud van het nieuwe reglement “De fysieke evaluatie fitness (PhEF)”.

Statutair karakter van de fysieke testen

Aangezien het nieuwe statuut (wet G1) een statutair karakter geeft aan de fysieke testen is het voor ACV Openbare Diensten zeer belangrijk dat de militaire overheid mee zijn verantwoordelijkheid neemt en voldoende trainingsmogelijkheden en begeleiding geeft aan de militair. De onderhandelingen werden bemoeilijkt omdat bepaalde chefs het recht op deze trainingsuren wilden beperken. Uiteindelijk werd een compromis bereikt met de overheid met onderstaande krachtlijnen:

Lees meer...

 

2 februari 2014 - Problematisch genderbeleid of ruimer probleem?

Resolutie genderbeleid 

In de kamercommissie landsverdediging werd een voorstel van resolutie over het genderbeleid in Defensie besproken. Men spreekt hierin over de meerwaarde van een evenwichtige balans tussen mannen en vrouwen. Vrouwen leveren een waardevolle bijdrage tot die verscheidenheid. Buitenlandse operaties die tegenwoordig gericht zijn op conflictbeheersing brengen een complexere wisselwerking tussen militairen en burgers met zich mee. Inzicht in de sociale, culturele en politieke verhoudingen in een gebied en een samenwerkingscultuur zijn van cruciaal belang. Precies daar komt de toegevoegde waarde van vrouwelijke militairen kijken. Zo leggen ze via lokale vrouwen vlot contact met een deel van de plaatselijke bevolking dat vroeger over het hoofd werd gezien, blijken ze er makkelijker in te slagen om het vertrouwen van de bevolking in te winnen en kunnen ze zonder problemen andere vrouwen fouilleren.

Lees meer...

 

14 januari 2014 - Minister De Crem ontvangt de vakorganisaties.

Op vrijdag 20 december 2013 voorzag de militaire overheid een technische vergadering over het ontwerp van reglement met betrekking tot de nieuwe sporttesten (Physical Evaluation Fitness – kortweg PhEF). Het was al van 31 januari 2013 geleden dat de syndicale organisaties hadden tezamen gezeten met de overheid om dit item te bespreken.

 Voorgeschiedenis.

Tijdens de besprekingen van het nieuwe statuut (Wet G1) waarin de militaire overheid de sporttesten statutair wilde maken, volgde steeds de belofte dat in het reglement een recht zou worden gegeven aan de militair om 3 maal 45 minuten (exclusief omkleden en douchen) fysiek te trainen onder begeleiding van een sportmonitor. Onder deze voorwaarden garandeerde de militaire overheid ons dat iedereen zonder problemen het niveau van 60 percentiel zou halen en levenslang kunnen behouden. Diezelfde visie werd ook ondersteund door de militaire artsen.

Lees meer...

 

9 januari 2014 - Vakbonden schorten de vergadering op!

Op 8 januari 2014 hebben de vier syndicale organisaties beslist niet meer deel te nemen aan syndicale vergaderingen met de militaire overheid in het kader van het nieuwe statuut. Met deze melding hebben de syndicale organisaties het technisch overleg over de postbeoordeling en de potentieelinschatting afgebroken.

Op 20 december 2013, hebben de vier syndicale organisaties eveneens geweigerd deel te nemen aan een technische vergadering over de nieuwe sporttesten. De reden hiervoor is dat de militaire overheid de overlegteksten heeft herwerkt en daardoor hun gemaakte beloften niet meer nakomt.
Het vertrouwen van de vakorganisaties in de militaire overheid werd hierdoor verbroken.

Lees meer...

 

7 januari 2014 - Dienstontheffing in 2014 toegekend door de minister.

Op 17 december 2013 richtte ACV Openbare Diensten een schrijven aan de minister met de vraag tot toekenning van een dienstvrijstelling aan de militairen op vrijdag 2 mei 2014 en maandag 10 november 2014. 

Mijnheer de Minister,

De compensatieverloven toegekend aan het militair personeel voor de feestdagen die op een zaterdag of een zondag vallen zijn vastgelegd in het reglement TRAVARB. (ref 1)

De ministerraad keurde op 7 november 2013 op voorstel van staatssecretaris Hendrik Bogaert een ontwerp van omzendbrief goed met de brugdagen voor 2014 die toegekend worden aan de ambtenaren van de federale overheid, inclusief burgerpersoneel van Defensie.

Lees meer...