17 november 2015

 

Inzet Defensie bij opvang vluchtelingen en steun politie.

Opvang vluchtelingen

In de maand juli werd Defensie gecontacteerd door het kabinet van de heer Franken met de vraag om militaire locaties open te stellen voor de opvang van vluchtelingen. Defensie heeft toen verschillende verlaten kwartieren alsook gedeelten van enkele operationele kwartieren onder concessie ter beschikking gesteld van Fedasil en het Rode Kruis. (Zie onze nieuwsbrief van 10 oktober 2015).

De tenten die zich in de bestaande asielcentrum bevinden dienen echter door wooncontainers te worden vervangen. Daarenboven heeft Defensie nog enkele bijkomende locaties opengesteld en bepaalde bestaande locaties uitgebreid. We spreken hier dan over Elsenborn, Weelde, Zeebrugge, Vlasmeer en loodsen in Sijsele. In Stockem worden er plaatsen gecreëerd voor 900 vluchtelingen. In het totaal stelt Defensie momenteel ongeveer 9000 opvangplaatsen ter beschikking van Fedasil en het Rode Kruis. En CDSCA heeft eveneens twee vakantieparken opengesteld voor de opvang van vluchtelingen. Eén te Lombardsijde dat gedurende de winterperiode open zal blijven en één te Senonchamps dat niet wintervast is en dus eerstdaags gaat sluiten.

Meer taken weggelegd voor Defensie

Maar vanwege de onophoudelijke toevloed van vluchtelingen, en doordat Fedasil en het Rode Kruis deze toevloed niet aankunnen, heeft de ministerraad op vrijdag 13 november 2015 aan Defensie gevraagd om actief mee te werken aan de opvang van vluchtelingen. Deze ondersteuning zal tweeledig zijn. In de eerste plaats zal defensie logistieke ondersteuning bieden door het mee helpen klaarmaken van nieuwe opvanglocaties. Vervolgens werd aan Defensie gevraagd om de opvangcentra mee te helpen uitbaten.

Voor wat het logistiek gedeelte betreft, zal Defensie instaan voor het klaarmaken van een loods in Lubbeek (Thuishaven van staatssecretaris Franken), 2 hangaars in Hechtel-Eksel, het reserve vliegveld van Ursel en het Fort Saint-Marie te Kallo. Het reservevliegveld te Ursel zal pas kunnen opgestart worden als er opnieuw wooncontainers beschikbaar zijn (momenteel groot tekort).

De ministerraad had eerst voorzien dat Defensie ook de Catering van deze locaties op zich zou nemen. Maar na discussie werd hier uiteindelijk van afgezien.

Voor al deze taken vraagt Defensie vrijwilligers.
Met het rode kruis werd afgesproken, voor het gemak van werken, dat Defensie één ploeg (altijd dezelfde personen) vrijwilligers stuurt die zullen tewerkgesteld worden van 08.00 uur s’morgens tot 22.00 hr s’avonds.

Deze militaire opdracht wordt erkend als een opdracht van nationale hulpverlenging en een coëfficiënt 2 zal hiervoor worden toegekend. (Is een politiek akkoord over maar moet nog bekrachtigd worden.)
Tijdens de dag zal er permanent een personeelslid van Fedasil of het Rode Kruis aanwezig zijn. S’nachts is een privé-firma verantwoordelijk voor de bewaking.
De beveiliging van het asielcentrum zal in elk geval niet uitgevoerd worden door Defensie. De militairen zullen ook niet tussenkomen bij problemen in het asielcentrum. Deze taak wordt toegewezen aan de politiediensten.

Alle kandidaten moeten in orde zijn met hun vaccinaties (zoals in Ops) en zullen daarenboven vooraleer de opdracht te starten een TBC – test ondergaan. Diezelfde TBC – test zal eveneens uitgevoerd worden na het beëindigen van de opdracht. De steun aan het Rode Kruis en Fedasil is voorzien voor maximum 3 weken. In die periode zou Fedasil zelf personeel aanwerven om deze opdracht verder uit te voeren.

Voor de locatie Lubbeek waar ± 300 vluchtelingen zullen worden opgevangen wordt beroep gedaan op 8 militairen (1 onderofficier en 7 vrijwilligers)
In Eksel, waar eveneens ± 300 vluchtelingen ondergebracht worden vraagt men kandidaten voor een technische ploeg van 5 personen en nadien 10 personen van het 18 Bn Log voor de uitbating van het asielcentrum (2 onderofficieren en 8 vrijwilligers).
Eveneens zal Defensie instaan voor opbouw en nadien van het uitbaten van de opvangplaats in het Fort Saint-Marie te Kallo.
In Stockem dienen eerst nog toegangswegen aangelegd te worden vooraleer men vluchtelingen kan opvangen. In een eerste fase worden hier 450 vluchtelingen verwacht.

Steun Politie

Maar ook in het kader van de verhoging van het nationaal dreigingsniveau van 2 naar 3 hebben de politiediensten bijkomende steun gevraagd aan Defensie.

Zondag 15 november 2015 kon men nog 239 militairen zien in het straatbeeld van Antwerpen en Brussel. Vandaag wordt dit aantal verhoogd met 300 militairen tot 539 militairen die hoofdzakelijk in de hoofdstad Brussel zullen worden ingezet.

De plaatsen waar militairen zullen ingezet worden voor bewaking worden bepaald in samenspraak met de politiediensten.

 


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief