27 juni 2015

 

Verruimen doelgroep "toelage tweetaligheid"

Ruim twee jaar na het onderhandelingscomité van het militair personeel (zie ook onze nieuwsbrief van 23 maart 2013) werd op 15 juni 2015 in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit gepubliceerd dat wijzigingen aanbrengt aan het koninklijk besluit van 23 december 1998 tot toekenning van een toelage voor tweetaligheid aan sommige militairen in actieve dienst.

Verruiming doelgroep

Door de aangebrachte wijziging moet de militair niet langer dienst doen in een eenheid van gemengd taalstelsel of in een eentalige eenheid van het andere taalstelsel om recht te hebben op de toelage van tweetaligheid.

Door deze wijziging zal vanaf 1 juli 2015 elke officier die slaagde in het examen van de grondige kennis van de andere landstaal en elke andere militair die slaagde in het examen van de werkelijke kennis van de andere landstaal aanspraak maken op de toelage voor tweetaligheid.

Kennis vreemde talen is belangrijk

Door de mondialisering van onze maatschappij wordt talenkennis steeds belangrijker. Voor een defensie die in NATO-, UNO- of EU-verband deelneemt aan verschillende buitenlandse operaties is een woordje kunnen meepraten met de partners, of met de plaatselijke bevolking zeer belangrijk. Zie maar naar de laatste operaties van onze krijgsmacht in Afrika (EUTM in Mali, PPM, MONUSCO en EUSEC in de Democratische Republiek Congo en de marine-operatie Atalanta) en in Azië (BELUFIL, UNIFIL, UNTSO in Libanon, de luchtmacht-operatie in Irak en ISAF in Afganistan).

Povertjes

Maar we moeten tevens vaststellen dat de toelage voor tweetaligheid van militairen, 24,79 euro (39,87 euro geïndexeerd) voor de officieren en 12,40 euro (19,94 euro geïndexeerd) voor de andere militairen, armtierig is ten opzichte van deze van het openbare ambt en de politie. Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad kent de federale overheid verschillende toelagen voor tweetaligheid toe aan het personeel. De bedragen van deze toelagen liggen tussen de 20 euro (32,17 euro geïndexeerd) en de 110 euro (176,92 euro geïndexeerd) per maand. Bij het operationeel kader van de politie in het Brussels gewest ligt deze taalpremie tussen de 89,25 euro (143,55 euro geïndexeerd) voor de talenkennis niveau 4 tot 223,11 euro (358,85 euro geïndexeerd) voor de talenkennis niveau 1.

Progressief denken

En toch blijft ACV Openbare Diensten op zijn honger zitten. We zijn natuurlijk tevreden dat de doelgroep is verruimd.

Maar anderzijds blijven we bij de overheid aandringen op een forse verhoging van de tweetaligheidstoelage om deze in overeenstemming te brengen met deze toegekend aan de andere overheidsdiensten.

Rekening houdende met onze buitenlandse operaties, waarbij onze militairen geconfronteerd worden aan een veelzijdigheid van verschillende talen, blijft ACV Openbare Diensten aandringen op de invoering van een meertaligheidstoelage.

Motibatiebeleid

Zelfstudie en zelfontplooiing zijn belangrijke begrippen in onze huidige economie.
Om enerzijds de hoge attritiecijfers bij defensie te bestrijden, en anderzijds tegemoet te komen aan bepaalde wensen en noden van het personeel zal de militaire overheid maatregelen moeten nemen op verschillende vlakken.

In het belang van elke individuele militair, en tevens in het belang van defensie zou de militaire overheid hun personeel kunnen aanzetten tot het volgen van taalcursussen. Meertalig personeel kunnen sturen naar buitenlandse missies verhoogt de communicatie en is een win-win situatie voor alle partijen.

Het creëren van een aangepaste “toelage voor meertaligheid”, evenals de optrekking van de bedragen van de huidige “toelage van tweetaligheid” zal hierbij als motiverende factor werken.

Meertaligheid = win/win


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief