1 oktober 2015

 

Open brief aan de Premier

Na één jaar regeren stellen we vast dat de regering totaal geen toekomstvisie heeft over Defensie, De debatten en studies over "De toekomst van Defensie - horizon 2030" hebben de regering niet aangezet om beslissingen te nemen. Meer nog, het Defensiedossier is blijkbaar helemaal geen prioritaire zaak.

Nochtans heeft België zich volgens gemaakte afspraken (met de NAVO) geëngageerd om Defensie terug op de nodige middelen te geven. (Zie ook regeerakkoord !?)

De problematiek over de broodnodige investeringen, de taken die Defensie in de toekomst nog moet kunnen uitvoeren en de daarbij horende middelen (materieel, personeel en infra), de structuren van Defensie en hun personeelsbezetting, ze worden altijd opnieuw voor zich uitgeschoven.

Het personeel heeft recht om te weten wat hun toekomst te bieden heeft.

ACV Openbare Diensten eist dat de regering knopen doorhakt en duidelijkheid brengt over de toekomst van Defensie.

 

Brussel, 30 september 2015

 

 

Aan     de heer eerste minister, Charles Michel
           Wetstraat 16
           1000 Brussel

 

Geachte heer eerste minister,

 

Weldra mag u het eerste kaarsje op uw regeertaart uitblazen. Hiervoor van harte proficiat.

Tot onze spijt stelt ACV Openbare Diensten groep militairen vast dat onze regering tijdens dit eerste jaar regeren, weinig of geen aandacht heeft besteed aan Defensie.

Laten we dit even verduidelijken:
Uw regeerperiode startte voor Defensie, dachten we, nochtans met een positieve noot. Na jarenlange opgelegde besparingen en reorganisaties die langzamerhand de ondergang van Defensie inluiden, ging Defensie opnieuw ademruimte krijgen en zich kunnen uitbouwen tot een volwaardige en geloofwaardige Defensie die samen met zijn partners binnen de VN, EU en de NAVO de wereldvrede en onze democratie kunnen vrijwaren. Namelijk in het regeerakkoord kunnen we lezen:

“Op budgettair vlak kan worden vastgesteld dat het budget van Defensie een grote inspanning heeft geleverd in de sanering van onze overheidsfinanciën in de afgelopen jaren.
De regering zal aan het leger terug de middelen geven om haar taken naar behoren te vervullen. Er dient vermeden te worden dat in de toekomst de Belgische deelname aan buitenlandse operaties met onze partners in gevaar zou komen bij gebrek aan investeringen omdat de veiligheid van onze militairen niet gewaarborgd zou zijn.
Op sommige andere plaatsen in de wereld zijn defensiebudgetten drastisch gestegen. Europa moet in de toekomst op voldoende militaire capaciteit kunnen blijven rekenen indien het geloofwaardig wil zijn en blijven op de internationale scène. Zonder afbreuk te doen aan eventuele andere internationale initiatieven in dezelfde sfeer, die eveneens positief zullen worden bekeken, zal de regering daarom ijveren voor de totstandkoming van een verbintenis op NAVO en Europees niveau, op basis van een billijke lasten- en risicodeling (burden and risk sharing), waarin de deelnemende landen zich engageren om hun defensiebudgetten vanaf nu niet meer verder te laten dalen.”

En over dit regeerakkoord horen we steeds opnieuw door differente politici van de meerderheid uitspraken doen zoals: “We houden ons strikt aan het regeerakkoord.”, “Dit staat niet in het regeerakkoord, laten we uitvoeren wat in het regeerakkoord staat”.

Al snel ontdekten we dat dit stukje tekst waarschijnlijk per abuis in het regeerakkoord was weggeschreven, want de middelen voor Defensie werden verder afgebouwd in plaats van teruggegeven.

Deze verdere besparingen op het Departement Defensie zorgen ervoor dat de broodnodige investeringen zijn stilgevallen en hebben een grote impact op de werking van Defensie. De personeelsleden en hun gezinnen worden door deze besparingen eveneens hard getroffen. Door gebrek aan financiële middelen tracht de militaire overheid verscheidene taken te laten uitvoeren zonder toekenning van de voorziene toelagen.

Daarenboven krijgt Defensie verschillende taken of opdrachten toebedeeld door andere overheidsdepartementen. Een schouderklopje, een bedankje, voldoende middelen voor de uitvoering van deze taken of een correcte communicatie om bepaalde ongerustheden bij het personeel weg te nemen ontbreken. Als voorbeeld verwijzen we hier naar de steun die defensie levert aan de politiediensten door strategische punten te bewaken. U kan zich niet voorstellen in welke omstandigheden deze mensen worden gehuisvest. Maar eveneens willen vele militairen vragen en bezorgdheden beantwoord zien over de huisvesting van vluchtelingen in hun operationeel kwartier. Doch tot op heden blijft alle communicatie uit.

Meer nog! Stagnatie
Al verscheidene maanden liggen verschillende voorstellen op de regeringstafel over hoe een toekomstige defensie er zou kunnen uitzien. Doch, blijkbaar heeft dit voor deze regering geen prioriteit. Men laat hierdoor meer dan 30.000 gezinnen in de kou staan. 30.000 personeelsleden die zich dagdagelijks inzetten ter vrijwaring van onze veiligheid en onze welvaart worden langzamerhand moedeloos. Het gebrek aan middelen en aan toekomstperspectief zorgt ervoor dat deze militairen gedemotiveerd raken, en meerdere jongeren afhaken. Als men nog even wacht om de broodnodige beslissingen te nemen, zal men zelfs militairen met een hoge expertisegraad en vele competenties verliezen.

Andere Europese landen hebben de ogen reeds opengetrokken, maar onze Belgische regering geniet wat betreft het defensiedossier verder van zijn siesta. De explosieve wereldtoestand maakt het noodzakelijk dat er een stevige Defensie wordt uitgebouwd ter bescherming van onze Belgische welvaart, de verdediging van onze waarden en normen en bescherming van onze bevolking.

Het is voor Defensie geen vijf VOOR twaalf maar vijf NA twaalf om politiek daadkrachtig te handelen.

ACV Openbare Diensten stelt daarom volgende eisen:

  • Stop het rond de pot draaien over het dossier Defensie
  • Maak van Defensie een slagkrachtig instrument die onze welvaart en veiligheid kan vrijwaren.
  • Geef hiervoor voldoende middelen, zoals overeengekomen in afspraken met de NAVO partners, aan Defensie.
  • Zorg voor een toekomst van de meer dan 30.000 zeer trouwe landgenoten en hun gezinnen die deze moeilijke en gevaarlijke taak op zich nemen.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Walter Van den Broeck
Secretaris militairen

 


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief

Download de "Brief aan de Premier"