19 oktober 2015

 

Ontmoeting Minister en evolutie syndicaal overleg.

In de maand september 2015 heeft ACV Openbare Diensten groep militairen naar aanleiding van bijna één jaar Minister Steven Vandeput een balans gemaakt van de al uitgevoerde projecten en de stand van zaken rond het strategisch plan.

Al snel moesten we vaststellen dat gedurende dit jaar verschillende projecten van de overheid op de onderhandelingstafel zijn terechtgekomen, maar dat er nog geen enkel van onze wensen en bezorgdheden die we al tweemaal aan de minister hebben doorgegeven in aanmerking werden genomen om te overleggen.

Nochtans vragen wij al vele maanden om bijvoorbeeld dringend een oplossing uit te werken voor de vrijwilligers uit het aanvullingskader die voordien de overgang naar het beroepskader hebben gemaakt. In het nieuwe statuut (wet G1) werden zij benadeeld ten opzichte van diegene die door de afschaffing van het aanvullingskader overgegaan zijn naar het beroepskader.

Eveneens dringen we al sinds begin van dit jaar aan bij de overheid om duidelijkheid te brengen rond de terugroepbaarheid van militairen. Een herziening van de mogelijke functies die recht hebben op een toelage van terugroepbaarheid, evenals een beperking van de duur van zeven dagen naar nog enkel in het weekend, beschouwen we als een besparingsmaatregel ten koste van het personeel. Onze vattingsaanvraag om deze materie te overleggen werd geweigerd door de minister met als reden dat dit geen overlegmaterie is omdat dit valt onder de paraatstelling en aanwending van de krijgsmacht.

Zoals hierboven beschreven stellen zich heel wat problemen omtrent het syndicaal overleg en het respect naar de sociale partners toe.

Maar ook het bestaande sociale overleg verloopt moeizaam. Aan de onderhandelingstafel en tijdens de technische vergaderingen vaardigt de overheid veelal militairen af die niet voldoende gemandateerd zijn om dit overleg te voeren wat leidt tot een moeilijk overleg en het ontbreken van de noodzakelijke beslissingen.

Bovenstaande problematiek was erkenbaar voor de vier vakorganisaties. Om deze redenen hebben we in gemeenschappelijk front beslist om geen adviezen uit te brengen op twee van de drie aan ons voorgelegde dossiers tijdens de onderhandelingen van vrijdag 18 september 2015. We hebben de overheid gemeld dat we pas bereid waren de onderhandelingen opnieuw op te starten nadat we in gemeenschappelijk front met de minister konden overleggen over een toekomstige visie en werkwijze van het sociaal overleg.

Op dinsdag 6 oktober om 15 uur 30 werden we ontvangen op het kabinet. De minister luisterde aandachtig naar de punten die de vier vakorganisaties samen aanbrachten. Wij vroegen de minister om een kader te creëren waarin onderhandeld kan worden tussen gemandateerden van de overheid en de vier vakorganisaties. We drongen eveneens aan op een constructieve samenwerking en dialoog met de overheid op alle niveau’s. Verder ijverden we om een aanvaardbaar arbeidsklimaat en werkbaar werk en een voorafgaandelijk overleg met ons over de overgangsmaatregelen vooraleer een herstructureringsplan wordt gepubliceerd. Ten slotte hebben we benadrukt dat het welzijn van alle personeelsleden van defensie onze hoogste prioriteit wegdraagt.

Vervolgens hebben we in grote lijnen onze bezorgdheden en punten kenbaar gemaakt waarover we in de rest van deze legislatuur willen werken en dit op gebied van het syndicaal statuut, het militair statuut, het pecuniair statuut en in het welzijnsdomein.

Afspraak met de Minister

De Minister heeft ons gemeld dat de Generaal Majoor Claeys op het onderhandelingscomité in zijn naam spreekt en dus gemandateerd is.

Verder vond de Minister ook dat het strategisch plan te lang op zich liet wachten, maar de beslissing in de regering moet nog worden genomen.

De Minister deelde ons mee dat hij bereid was om samen met ons te onderzoeken welke thema’s tijdens deze legislatuur kunnen worden behandeld. Bovendien verduidelijkte de Minister dat hij geen belofte ging doen om alles positief te beantwoorden, maar dat hij ging bekijken in hoeverre hij kon tegemoetkomen.

Vervolgens haalde de Minister meerdere van onze bezorgdheden aan zonder al een pasklaar antwoord te geven. Zo deelde hij onder andere mede dat er zowel op politiek als op militair niveau moet gewerkt worden om een perspectief te geven aan de militairen BDL die aan het einde van hun militaire carrière bij defensie komen.

Tot slot hebben de vier vakorganisaties duidelijke garanties gevraagd om opnieuw tot een constructief overleg te komen waarbij zowel bezorgdheden van de overheid als van de syndicale organisaties aan bod komen. Het kabinet voorzag in elk geval al een volgende vergadering op dinsdag 13 oktober om concreet de werkmethode en de prioriteiten vast te leggen.

Op 13 oktober vergaderden we op het kabinet met Generaal Majoor Claeys waarbij volgende afspraken werden gemaakt:

  • Vooreerst zullen we een inventaris maken van de onderwerpen die de vakbonden en de overheid willen realiseren in deze legislatuur.
  • Vervolgens gaan we een selectie maken van de onderwerpen die we weerhouden en daaraan een timing koppelen rekening houdende met de middelen en met het strategisch plan.
  • Tot slot gaan we een werkmethode vastleggen.

Om zeker te zijn dat er vooruitgang plaats vindt werd eveneens een bepaalde systematiek in de onderhandelingen vastgelegd. Nadat de Generaal Majoor Claeys alle onderwerpen van zowel de overheid als van de vakorganisaties heeft verzameld zullen we op 17 november 2015 samenkomen om een prioriteitenlijst samen te stellen om daarna tweewekelijks opnieuw bijeen te komen voor de verdere uitwerking ervan.

ACV Openbare Diensten hoopt in elk geval dat deze nieuwe start leidt tot een constructieve samenwerking met de overheid. We zullen er in elk geval op aandringen dat het rendement bij defensie enkel en alleen kan stijgen indien dat de balans tussen gezin en werk in evenwicht is en dat het werk terug werkbaar wordt. Onze voorstellen zijn er alvast op gericht om van Defensie terug een aantrekkelijke werkgever te maken. Want wie beveelt zijn job bij Defensie tegenwoordig nog aan bij een vriend of een familielid?

 


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief