22 december 2015

 

Akkoord over het strategisch plan voor Defensie 2030

Onderstaand persbericht werd door het kabinet MOD verspreid:


Vandaag werd een historische beslissing genomen voor de toekomst van de Belgische Defensie.

Principebeslissingen:

 • We positioneren ons als een gebalanceerde en multilateraal solidaire defensie ten opzichte van onze partners: de NAVO, de EU en de VN.
 • Er wordt een globaal budget ter beschikking gesteld van 9,2 miljard euro voor nodige investeringsdossiers voor de dimensies Land, Lucht, Maritiem en Cyber/Intelligence tegen 2030.
 • Defensie zal evolueren naar een personeelseffectief van 25.000 VTE militairen en burgers, met een gemiddelde leeftijd van ca 34 jaar (waar dat nu nog ca 40 jaar is) voor de militairen, en inzetten op een modernisering van het personeelsbeleid, het statuut, de vorming en het kennismanagement binnen de organisatie.

Enkele aandachtspunten:

 • We zullen streven naar een billijke verhouding tussen personeelskosten (50%), werkingskosten (25%) en investeringen (25%).
 • Het maximaliseren van de economische return relatief aan de grote investeringen, rekening houdend met alle vigerende nationale en Europese regelgeving. Dit zal in nauwe samenwerking gebeuren met de FOD Economie inzake kennis, technologie en werkgelegenheid.
 • De regionale evenwichten wat betreft geografische spreiding van kwartieren, personeel en capaciteiten zullen worden verzekerd.

Concreet:

 • 34 jachtvliegtuigen
 • 2 fregatten
 • 6 mijnenbestrijdingsvaartuigen
 • 6 drones; waarvan 2 in 2021 en 4 in 2030
 • Onderzoek voor inzet tankervliegtuig
 • Er wordt een business case uitgewerkt voor de witte vloot van Defensie en SAR
 • Ook de landcomponent zal volledig worden uitgerust om haar taken te kunnen vervullen.

Een nieuwe toekomst voor Defensie

Een overheid moet niet alles willen doen, maar zich focussen op haar kerntaken en die verantwoordelijk, efficiënt en kostenbewust uitoefenen. Eén van die kerntaken is veiligheid. Dat is immers de basis voor het welzijn, de vrijheid en de welvaart van ons allemaal. En veiligheid is niet gratis. Ze is dat nooit geweest én zal dat ook nooit zijn. De afgelopen decennia daalde het defensiebudget, middels het ‘vredesdividend’ voortdurend. Vandaag maken we een historische kentering.

De wereld is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Europa blijft een relatief veilige haven, maar wordt in toenemende mate omringd door een instabiele periferie in het Oosten én het Zuiden.

Europa kan deze problemen, vanuit een humaan, economisch en veiligheidsperspectief niet negeren en moet in staat zijn om in haar eigen periferie – autonoom van andere wereldspelers te handelen; en dat zowel politiek, economisch als militair. België zal zich hierin positioneren als een solidaire en betrouwbare partner.

Quote van minister Steven Vandeput:

“Ik wil de regering bedanken voor de moedige beslissing om te investeren in Defensie. Veiligheid is een kostbaar goed, maar is ook niet gratis. En met de beslissingen die we vandaag hebben genomen kunnen we een nieuw en hoopvol perspectief geven aan onze krijgsmacht en alle medewerkers die iedere dag het beste van zichzelf geven.

De eerste belangrijke horde werd genomen, maar er ligt nog veel werk op de plank. In de komende maanden zal ik, samen met de defensiestaf, een stuurplan uitwerken waarin we maatregelen zullen uitwerken die we deze legislatuur nog zullen uitvoeren. We zullen verschillende aanbestedingsprocedures opstarten om de beslissingen van de regering te concretiseren in contracten. Ondertussen blijven we inzetten op de verdere stroomlijning van structuren en processen, zullen we jonge mensen blijven werven en blijven we solidair met onze partners in operaties.”

 


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief