12 juni 2015

 

Nieuw reglement "Eretekens" gepubliceerd op E-dir.

Op 11 juni 2015 heeft de militaire overheid het nieuw overlegde reglement over de “Eretekens” gepubliceerd. ACV Openbare Diensten had de overheid verzocht om enkele bestaande problemen recht te trekken.

Minister hakt knopen door

Gouden Ereteken Laureaat van de ArbeidSinds 1951 bestaat er een vijfjaarlijkse burgerlijke procedure tot toekenning van titels en erekentekens van de arbeid die zich exclusief richtte tot de luchtmacht. Sinds 2010 werd deze procedure uitgebreid tot het geheel van Defensie. Voor het toekennen van deze eretekens wordt een Nationaal Organiserend Comité samengesteld bestaande uit vertegenwoordigers aangeduid door Defensie en leden van de representatieve syndicale organisaties. Dit comité werkt nauw samen met het Instituut der Eliten van de Arbeid van België.

De militaire overheid liet reglementair vastleggen dat deze medailles enkel mochten gedragen worden op het militair uniform tijdens de plechtigheid waarop ze werden toegekend. Als argumenten haalde ze aan dat betrokken militair niet wordt voorgedragen maar zelf een aanvraag kan indienen, dat er geen advies gevraagd wordt van de hiërarchische chefs, dat er inspraak is van de vakorganisaties, ….

Doordat de overheid na het hoog overleg bij zijn standpunt over het dragen van de Titels en erekentekens van de arbeid bleef, gaven de vier representatieve vakorganisaties een negatief advies op dit reglement.

Uiteindelijk hakte de minister de knoop door en wordt het dragen van de erekentekens op het militaire uniform wel toegelaten.

Toekenning eretekens op einde loopbaan

Elke vrijwilliger en onderofficier die benoemd wordt tot Ridder in één van de Nationale Orden verwerft hierdoor het recht op een onvervreemdbare en onaantastbare jaarlijkse belastingvrije rente. Als Ridder in de orde van Leopold II ontvang je 12,39 euro, als Ridder in de Kroonorde ontvang je 18,59 euro en als ridder in de Leopoldsorde ontvang je 24,79 euro. De toekenning van deze rentes zijn cumuleerbaar en verenigbaar met de betaling van een pensioen.

Doordat de toekenningsdatum van de eervolle onderscheidingen moet gebeuren tijdens de actieve dienst, konden militairen die op 1 april op pensioen werden geplaatst tot 2 medailles waaraan rente werd verbonden mislopen.

Hoe komt dit?

Voor het toekennen van de nationale orden wordt gebruik gemaakt van een berekeningsdatum voor het bepalen van de dienstanciënniteit en van een toekenningsdatum voor het effectief verlenen van de nationale orde aan de militair. Deze data zijn:

Berekeningsdatum anciënniteit  Toekenningsdatum nationale orde 
15 maart 8  april 
15 juli 21 juli
15 november  15 november

Zoals u in bovenstaande tabel kan vaststellen ontvangt de militair een ereteken op 8 april indien hij op 15 maart voldoet aan de anciënniteitsvoorwaarden.
Daarenboven kan de militair de nationale orde die toegekend wordt voor 40 jaren dienstanciënniteit ontvangen indien hij gepensioneerd wordt vanaf 56 jarige leeftijd (leeftijdsgrens) en hij al in het bezit is van de nationale orde die toegekend wordt voor 35 jaren dienstanciënniteit.
Door bovenstaande regeling verloor een militair die op 1 april met pensioen gestuurd werd en 15 maart van ditzelfde jaar voldeed aan de anciënniteitsvoorwaarden om de nationale orde van 35 jaar dienstanciënniteit te ontvangen, twee nationale orden, zijnde deze van 35 jaar dienstanciënniteit en deze van 40 jaar dienstanciënniteit.

Voor een vrijwilliger betekende dit concreet dat hij de eretekens “Gouden Palmen in de Kroonorde” en “Ridder in de Orde van Leopold II” niet ontving. Dit betekende dat deze vrijwilliger een jaarlijks levenslange rente van 12,39 euro misliep.

Een onderofficier misliep de nationale orde van 35 jaar dienstanciënniteit, “Ridder in de Kroonorde” waaraan een levenslange rente verbonden is van 18,59 euro en de nationale orde van 40 jaar, “Ridder in de Leopoldsorde” waaraan een rente verbonden is van 24,79 euro.

ACV Openbare Diensten klaagde deze onregelmatigheid aan en de overheid ging akkoord om uitzonderlijk, voor de militairen die op pensioen geplaatst worden op 1 april op leeftijdsgrens, en die op 15 maart voldoende dienstanciënniteit hebben, toch de nationale orde toe te kennen op 8 april.

Uitbetaling van de renten verbonden aan de Nationale Orden

De vrijwilliger en de onderofficier die benoemd wordt tot Ridder in één van de Nationale Orden, ontvangt samen met het toekenningsbrevet een speciaal formulier om de rente aan te vragen. Deze aanvraag moet gericht worden aan de Pensioendienst voor de overheidssector gelegen op het Victor Hortaplein recht tegenover het zuidstation te Brussel.

Banner PDOS 

Deze rente wordt uitbetaald door de Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS) via circulaire cheque. Dit houdt in dat je jaarlijks een circulaire cheque ontvangt met het bedrag van de rente (vb 12,39 euro) en je je dan moet verplaatsen naar een postkantoor om binnen de openingsuren dit bedrag af te halen.

In een tijdperk dat de meeste van onze inkomsten (vb onze wedde) gestort wordt op de rekening vroegen we ons af of deze rente ook niet kan gestort worden op de rekening. Voordelen: uw rente komt jaarlijks automatisch op uw rekening, de circulaire check kan niet verloren gaan en je moet je niet meer verplaatsen naar de post om uw rente te innen.

Wat moet je doen om rente op rekening te ontvangen

Dit kan heel eenvoudig.

Om uw pensioen of uw rente per overschrijving op uw financiële rekening geopend in België te kunnen ontvangen dient u een "verbintenisformulier voor staatspensioenen" in drievoud in te vullen en te ondertekenen.

Geef dit formulier af aan uw financiële instelling die het zal registreren en doorsturen naar PDOS – Dienst Betalingen, Victor Hortaplein 40 – bus 30, 1060 Brussel. Van zodra PDOS dit formulier ontvangt, zal het pensioen of de rente op uw rekening worden overgeschreven. Het verbintenisformulier is downloadbaar op de website van PDOS:

http://www.pdos.be/pay/nl/forms/forms_engagement.htm

Website PDOS - Het verbintenisformulier voor staatspensioen 

Voorbeeld invullen verbintenisformulier PDOS 

Opgelet!

Het nationaal nummer moet zeker worden ingevuld.

Het nummer van de rente vindt u terug op de circulaire cheque bij “mededeling”. Indien niet gekend mag u toch het verbintenisformulier via de bank doorsturen naar PDOS.


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief