Nieuwsbrief 2013

 

8 december 2013 - Nu al genieten van kortingen!

Benefits voor militairen.

Enkele jaren geleden, tijdens de onderhandelingen over de transformatie van Defensie, eiste ACV Openbare Diensten om een benefit-platform te ontwikkelen voor de militairen. Personeel van andere overheidsdiensten hebben al een dergelijk platform. Zo kent het personeel van het openbaar ambt, inclusief de burgers bij defensie, de Fed+ kaart; de politie kent een benefit-platform via hun sociale dienst SSD/GPI; het personeel van de NMBS kan van kortingen genieten via NV Rail Facilities.

Bij de start van het kabinet “De Crem II” stelde ACV Openbare Diensten opnieuw de vraag om een benefit-platform te creëren voor de militairen. De minister nam het engagement op zich om dit te verwezenlijken voor het einde van zijn legislatuur.

Lees meer...

 

1 december 2013 - Militanten 29 Bn Log onderhandelen met succes!

Militanten van het 29ste bataljon te Grobbendonk onderhandelen met succes!

In het 29e bataljon van Grobbendonk hebben de lokale afgevaardigden Conny Braet en Lieve Van Gils onderhandeld met de plaatselijke kwartiercommandant om de wetgeving te laten toepassen.

Wat vooraf ging op nationaal niveau:

Lees meer...

 

23 november 2013 - Van korps/specialiteit naar vakrichting

Opheffing korpsen en specialiteiten

Op 31 december 2013 worden de korpsen en specialiteiten opgeheven en vervangen door de vakrichtingen. Dat betekent dat iedere officier en onderofficier in een vakrichting dient te worden ingeschreven, zoals hij/zij nu tot een welbepaalde korps en/of specialiteit behoort, los van de functie die hij vervult.

De indeling in een welbepaalde korps / specialiteit houdt niet in dat betrokken officier of onderofficier een functie binnen dit korps / specialiteit vervult. Dit is zo bij de jongere kaderleden na het slagen in de basisvorming. Dit is niet (meer) zo bij de oudere officieren en onderofficieren die een staffunctie uitoefenen, los van hun korps / specialiteit en dat zal zo blijven bij de inschrijving in een vakrichting.

Lees meer...

 

28 oktober 2013 - Verband tussen attritie en aantrekkelijke werkgever.

Defensie wil aantrekkelijker leger voor jeugd

Dit week-end Verscheen in de krant:

DEFENSIE WIL AANTREKKELIJKER LEGER VOOR DE JEUGD

“Te veel jonge militairen vertrekken uit opleiding”
Spectaculair slecht. “Zo evalueert generaal Van Caelenberge, chef van Defensie, de cijfers van jonge militairen die vertrekken voor hun opleiding af is. Defensie werkt aan oplossingen om het leger aantrekkelijker te maken voor jongeren. Er wordt onder meer gedacht aan een beter loon.
 

Lees meer...

 

26 oktober 2013 - Nieuw statuut voor beroepsmilitairen.

Het oorspronkelijk “gemengde loopbaan concept” (GLC)

Op 10 april 2007 werd de wet tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de Krijgsmacht van 28 februari 2007 gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. De nieuwe wet had tot doel de bestaande statuten te vervangen en een eenheidsstatuut te creëren. Dit nieuwe statuut zou er in de toekomst moeten voor zorgen dat defensie een gezonde leeftijdspiramide behoud. Elke kandidaat militair zou starten in de initiële militaire loopbaan. Deze fase zou 10 jaar duren en worden afgesloten met een oriëntatieproces dat maximaal twee jaar in beslag zou nemen. Tijdens het oriëntatieproces zouden de beoordelingen, het potentieel van de kandidaat, de wens van het individu, de behoefte van defensie en de operationele categorie van de militair mee de toekomst van de militair bepalen. Die mogelijke pistes konden plaatsvinden. De militair kon zijn loopbaan verderzetten, hij zou overgaan als burger binnen defensie of hij zou defensie verlaten.

Lees meer...

 

19 juli 2013 - Persbericht versus taken Militaire Politie.

Persberichten CGSP.

In de twee laatste maanden zijn verschillende franstalige persberichten verspreidt door het CGSP die een negatief beeld weergeven van de militaire politie. Het eerste bericht getiteld: “Vers un grand retour de la Gendarmerie?” verscheen op 31 mei 2013. Even later op 12 juli 2013 dook het bericht : “Le Ministre DE CREM siffle la fin de la récréation pour les Policiers militaires” op. En ten slotte publiceeerde La Dernière Heure deze week, op 16 juli 2013, een artikel getiteld : « Quand la police militaire joue les gendarmes. ».

Met het verspreiden van deze artikelen tracht CGSP aan te geven dat de militaire politie zijn bevoegdheden te buiten gaat.

Lees meer...

 

17 juli 2013 - Psychosociale aspecten op de werkvloer.

Wat is: “psychosociale belasting veroorzaakt door het werk”?

Als psychosociale belasting veroorzaakt door het werk kan, elke belasting van psychosociale aard die haar oorsprong vindt in de uitvoering van het werk of die voorkomt naar aanleiding van die uitvoering en die schadelijke gevolgen heeft voor de lichamelijke of psychische gezondheid van de persoon, beschouwd worden. De mogelijke oorzaken van psychosociale belasting zijn “Interpersoonlijke spanningen”, “Ongewenst seksueel gedrag op het werk”, “Pesterijen op het werk”, “Stress op het werk” en “Geweld op het werk”.

Lees meer...

 

9 juli 2013 - Brugdag burgers ook "vrije dag" voor de militairen.

Ook onze militairen krijgen op vrijdag 16 augustus 2013 vrij!

Deze morgen deelde het kabinet van de Minister van Landsverdediging “Pieter De Crem” ons mee dat de minister heeft beslist om vrijdag 16 augustus 2013 ook aan de militairen toe te kennen als vrije dag.

Wat ondernam ACV Openbare Diensten?

Dit jaar valt de feestdag “Onze lieve vrouw hemelvaart”, 15 augustus 2013, op een donderdag. Het federaal openbaar ambt heeft voor zijn leden, waaronder ook de burgers bij defensie, een brugdag voorzien op vrijdag 16 augustus 2013.

Lees meer...

 

24 juni 2013 - Afschaffing begrafenisvergoeding onaanvaardbaar!

De regering heeft beslist om de begrafenisvergoeding voor het overheidspersoneel te schrappen. Die schrapping maakt deel uit van een pakket besparingen die men de komende weken door het parlement wil jagen. ACV-Openbare Diensten zet zich hier uitdrukkelijk tegen af. Want de gepensioneerden worden gewoon bedrogen.

Zij moeten voortaan bijdragen betalen voor een vergoeding die wordt afgeschaft.

De begrafenisvergoeding is een soort overlijdensverzekering die deel uitmaakt van het overheidspensioen. Alle gepensioneerden betalen hiervoor een maandelijkse bijdrage van 0,5% op hun pensioen. Het systeem financiert hierdoor zichzelf. Bij hun overlijden krijgen de nabestaanden in ruil hiervoor een vergoeding. Die begrafenisvergoeding is gelijk aan het laatste bruto maandbedrag van het rustpensioen, beperkt tot 2.410,31 euro.

Lees meer...

 

15 juni 2013 - Website DGHR terug online.

Maanden geleden is de internet-website van DGHR van het net gehaald. Reden van de verwijdering van de site was een veiligheidsprobleem. Individuele informatie was ten prooi gevallen van krakers.

Doordat de internetversie van de DGHR-site voor vele militairen een gemakkelijk toegankelijke bron van informatie was, drong ACV Openbare Diensten bij DGHR er onmiddellijk op aan om de site te beveiligen en terug open te stellen voor het personeel. Meerdere militairen hebben in de eenheid moeilijk toegang tot de intranetsite van defensie en worden dus wel verplicht informatie te zoeken als ze thuis zijn. Vandaar ook het belang van een internetsite DGHR.

Lees meer...

 

10 juni 2013 - Toegelaten beroepsactiviteit na pensionering.

Hervorming cumulatieregeling!

Op 23 april 2013 lichtte Alexander De Croo, minister van pensioenen, de vakorganisaties in van zijn voorstel tot wijziging van de regeling van de cumulatie van pensioenen van de overheidssector met inkomsten voortvloeiend uit de uitoefening van een beroepsactiviteit of met een vervangingsinkomen. 

In grote lijnen bestaat dit voorstel uit een aantal maatregelen die in het regeerakkoord worden gegroepeerd onder de noemer vrijwillig werken na de pensioenleeftijd. Vooreerst schaft men de inkomensgrens af voor 65-plussers die minstens 42 loopbaanjaren kunnen bewijzen. Vervolgens wordt de sanctie bij overschrijden van inkomensgrens verruimd. Hiervoor wordt de proportionele vermindering van 15% opgetrokken na 25% alvorens het pensioen geschorst wordt. Ten slotte verhoogt men de inkomensgrens in 2013 met 2% en wordt ze vanaf 2014 gekoppeld aan het indexcijfer.

Lees meer...

 

6 juni 2013 - Netwerk defensie in onze Europese koepel

Het is al sinds enige tijd, met vallen en opstaan, dat we trachten een werkgroep defensie onder Europese noemer uit de grond te stampen.

Noodzakelijk?

Ja, Er zijn immers toch heel wat herkenbare situaties over de Europese grenzen heen, met een specifiek militair karakter die op syndicaal vlak nog heel wat ontginningswerk vergen, met in de eerste plaats de sociale dialoog zelf.

Maar alles behalve evident!

Want de specificiteit van, of zelfs defensie op zich in syndicaal daglicht, rijmt nog niet echt in vele geesten.

Lees meer...

 

28 april 2013 - Meeting CHOD en de vakorganisaties

De Chef van Defensie (CHOD), Generaal Van Caelenberg nodigde op 18 april 2013, naar halfjaarlijkse gewoonte, de syndicale organisaties uit op een informele vergadering. Gedurende deze informele vergadering krijgen de vakorganisaties antwoorden op hun vragen die ze ruimschoots vooraf moesten overmaken. Deze vragen worden geclusterd en per thema beantwoord. Deze manier van werken is weinig spontaan en we waren dan uiteraard tevreden dat de generaal alvast een poging ondernam om nadien in de varia meer op een echte dialoog aan te sturen.

Lees meer...

 

4 april 2013 - Welzijnsbeleid: Veilig sporten!

Preventiebeleid

ACV Openbare Diensten steunt de uitbouw door de overheid van een welzijnsbeleid in het kader van sportbeoefening binnen defensie. Een goed onderbouwd preventiebeleid vinden wij noodzakelijk.

Op stafniveau heeft de militaire overheid een inventaris opgemaakt van de verschillende sportdisciplines die men beoefend binnen defensie. Vervolgens heeft men voor het opmaken van een risicoanalyse en het uitwerken van preventiemaatregelen, prioriteiten gesteld. Het lijkt ons ook logisch dat voorrang wordt gegeven aan de sportdisciplines die voorkomen in de nieuw uit te voeren fysieke geschiktheidstesten. Als hoogste prioriteit vinden we hier dan ook lopen, fietsen en zwemmen terug. Maar ook andere zeer veel beoefende activiteiten zoals de koordenpiste, de hindernissenbaan, de natuurlijke omloop, Survival run, indoor klimmen, Close combat en gevechtszwemmen behoren tot deze hoogste prioriteit. Vervolgens zullen de risico’s geanalyseerd worden van hebertisme, fit-o-meter (vitaparcours), MTB, oriëntatieloop, klassieke balsporten (zoals volleybal, voetbal, handbal, basketbal, golf, …), Atletiek (zoals polsstok, speerwerpen, …), racketsporten, conditiegymnastiek, fitness training, skiën, kayakken, schaatsen en ijsschaatsen en schermen. Om af te ronden worden de risico’s bekeken van langlaufen en nordic walking.

Lees meer...

 

23 maart 2013 - Aanpassing tweetaligheidstoelage Defensie!

Bestaande regelgeving

Het koninklijk besluit van 23 december 1998 kent een toelage voor tweetaligheid toe aan sommige militairen in werkelijke dienst. Om aanspraak te maken de deze toelage moet men als officier de grondige kennis bezitten van de andere landstaal zijnde het Nederlands of het Frans en als onderofficier of vrijwilliger blijk geven van de werkelijke kennis van deze talen. Om recht te hebben op deze toelage moet men dient doen in ofwel een eenheid van gemengd taalstelsel ofwel in een eentalige eenheid van het andere taalstelsel. Daarenboven hebben de militairen die de wezenlijke kennis bezitten van het Duits en dienst doet in een Duitstalige eenheid ook recht op de tweetaligheidspremie.

Lees meer...

 

11 februari 2013 - Reglement TRAVARB - Ziek tijdens uv vakantieverlof!

Het zal u maar overkomen.

Je kijkt uit naar twee weekjes vakantieverlof om van te genieten. De tweede dag van uw vakantieverlof voel je je slecht en de dokter raad u aan om veel te rusten zodanig dat u kan herstellen van een griepvirus.

Al uw plannen: een uitstapje maken, eens lekker gaan eten met de partner, een avontuur in de Ardennen, … mag u vergeten. U ontspannen en nieuwe krachten opdoen lukt ook niet. Integendeel! Je voelt je uitgeteld, je zweet van de koorts, je hebt hoofdpijn en spierpijn en de wekker tikt verder. Met wat geluk kom je er terug bovenop tegen het einde van uw verlofperiode. Met wat meeval kan je zelfs nog genieten van uw allerlaatste dagje verlof.

Lees meer...

 

23 januari 2013 - Adviezen ACV op de wetsontwerpen "nieuw statuut"

Wetten “nieuw statuut”

Daar waar de wet van 28 februari 2007 over het gemengd loopbaanconcept een eenheidsstatuut nastreefde, werd diezelfde wet hervormd tot een algemeen overkoepelende wet voor het beroepskader. Het oriëntatiepunt waar de militair geheroriënteerd werd en ofwel militair kon blijven, burger bij defensie werd, extern overging naar een andere publieke werkgever of via een outplacement terug een job op de burgerarbeidsmarkt verkreeg is geschrapt uit de wetgeving.

Dus, een militair die een dienstneming aangaat bij defensie, in het kader van deze aangepaste wetgeving, wordt een statutair ambtenaar die mits te voldoen aan bepaalde voorwaarden een volledige loopbaan bij defensie kan uitbouwen tot aan de leeftijdsgrens.

Lees meer...

 

16 januari 2013 - Nieuw statuut voor militairen!

Aanpassing wet GLC en nieuwe wet BDL.

Op 28 februari 2007 is de wet tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de krijgsmacht verschenen in het Belgisch staatsblad. Behalve een deel over de pensioenen werd deze wet en zijn uitvoeringsbesluiten nooit gerealiseerd. Om in de huidige omstandigheden invulling te geven aan deze wet dringt een herziening zich op. In het laatste kwartaal van 2012 onderhandelden de syndicale organisaties over deze update van de wet. Al snel kwamen we tot de constatatie dat er niet veel overbleef van het oorspronkelijk concept. Doch het ideeëngoed was overeind gebleven. Het nieuwe statuut moet ervoor zorgen dat er een gezonde leeftijdspiramide ontstaat bij defensie en heeft tevens tot doel een leger te ontwikkelen waarin elke militair operationeel is.

Lees meer...