8 december 2014

 

Inzet van militairen

Groen op straat?

Jan Jambon, Minister van veiligheid en binnenlandse zaken, wil het leger inzetten op straat, onder meer voor bewakingsopdrachten. ACV Openbare Diensten gaat hiermee niet akkoord want militairen hebben een specifieke taak en opdracht te vervullen. Bovendien heeft een militair geen enkele politionele bevoegdheid. ACV Openbare Diensten staat wel achter de voorziene uitbreiding van de bevoegdheden van de militaire politie met het oog op het kunnen optreden bij verkeersinbreuken. Het regeerakkoord vermeldt hierover expliciet: “Dit kan echter niet tot gevolg hebben dat de militaire politie wordt ingeschakeld ter vervanging van de reguliere politiediensten”.

Doelstelling regeerakkoord

Het regeerakkoord voorziet in “een inzetbaar, efficiënt, gerationaliseerd, modern, goed getraind en jong leger”. Nochtans stelt ACV Openbare Diensten vast dat politieke uitspraken en beslissingen het tegendraadse effect zullen hebben.

In oktober 2012 verklaarde secretaris generaal Anders Fogh Rasmussen: "Onze alliantie heeft nood aan aangepaste legers, capaciteiten en structuren die een ontradend effect hebben en ons verdedigen tegen elke bedreiging van de veiligheid van onze bevolking en territoria", Om haar opdracht te volbrengen moeten de Navo-lidstaten volgens Rasmussen "blijven investeren in defensie. - Er is geen alternatief".

En wat doet België? Voor de zoveelste keer op rij wordt er, in tegenstelling tot wat er in het regeerakkoord staat, drastisch bespaard op het defensiebudget waardoor de toekomst van een Belgische Defensie ernstig in het gedrang komt. Eveneens schroeft men de aanwerving van militairen terug waardoor de gemiddelde leeftijd van de militair hoog zal blijven. De militaire getalsterkte zal hierdoor op vrij korte termijn zwaar krimpen. Hierdoor kunnen de doelstellingen uit het regeerakkoord niet worden bereikt.

Geen extra hooi op de Defensievork!

Daarenboven wordt het personeel van defensie opnieuw de dupe van deze onverantwoorde besparingen. Een nieuwe transformatie van Defensie zal zich opdringen, de werklast van het personeel zal nog verder worden opgedreven, de militair zal nog mobieler en flexibeler moeten zijn zonder dat er enige compensatie tegenover staat. Voor ACV Openbare Diensten wordt het hoogtijd om in het kader van een beheersbare werklast van het personeel en een leefbare Defensie, een debat te starten over het ambitieniveau van Defensie. Wat kunnen we nog doen, wat wil de regering dat we nog doen en welke middelen zijn hiervoor hoogstnoodzakelijk.

Terwijl binnen Defensie wordt onderzocht of, de wacht van onze eigen kwartieren vanwege de ontoereikende middelen niet moet worden uitbesteed, zijn er ministers die defensie willen belasten met extra (niet militaire) taken. Hierdoor wordt duidelijk dat de burgers en vele ministers niet de waarde en taken van ons leger kennen.

Onbekend is onbemind

Na inmiddels meer dan 60 jaar vrede in België percipiëren brede lagen van onze bevolking veiligheid als een impliciet kenmerk van onze samenleving en beseffen niet hoe de Belgische Defensie bijdraagt tot het vrijwaren van de nationale belangen. Deze nationale belangen draaien rond drie kernbegrippen, namelijk welvaart, welzijn en veiligheid, waarbij veiligheid de voorwaarde is om onze welvaart en ons welzijn te behouden. Deze veiligheidsomgeving is door de jaren heen fundamenteel veranderd. Terroristische groeperingen zijn hoofdactoren geworden in verscheidene conflicten. Grensoverschrijdende dreigingen zoals terrorisme en internationale criminaliteit bedreigen onze veiligheid. Een strikt nationale territoriale veiligheidsbenadering, die nog steeds leeft in onze maatschappij, is dan ook des te meer irrelevant geworden. Ten gevolge van aanslepende crisissituaties, terroristische acties, vluchtelingenproblematiek, polarisatie van etnische en religieuze bevolkingsgroepen, enz…, bestaat het risico dat we op ons eigen grondgebied secundaire effecten met betrekking tot veiligheid, welvaart en welzijn zullen ondervinden

De waarde van sommige militaire activiteiten zijn soms heel zichtbaar en evident. Het opruimen van oorlogsmunitie door DOVO en de reddingsacties voor de kust vinden plaats in België en leveren bijgevolg een grote visibiliteit op. Maar dit is niet het geval voor alle activiteiten die Defensie in België verricht. Sommige vinden plaats in ondersteuning van andere overheidsdiensten, anderen zijn onderhevig aan een zekere graad van vertrouwelijkheid, zoals de bestrijding van terrorisme of cyberaanvallen.

De waarde van de opdrachten die defensie buiten de landsgrenzen uitvoert passen in een bredere multidisciplinaire en multilaterale aanpak van de veiligheidsproblemen. Het succesvol aanpakken van een veiligheidssituatie wordt niet enkel bepaald door de militaire actie. Andere actoren en overheidsmiddelen zoals diplomatie, ontwikkelingssamenwerking en NGO’s spelen hier eveneens een grote rol. De opdrachten die defensie in dit kader uitvoert zijn dan ook minder zichtbaar. Bovendien is de impact op de veiligheid van de samenleving in België veeleer indirect.

Imago van Defensie

ACV Openbare Diensten pleit voor een mediacampagne waarin de meerwaarde van Defensie ter vrijwaring van onze veiligheid, het behoud van onze welvaart en ons welzijn, aan de burgerbevolking wordt verduidelijkt. De burger zal de noodzaak van een goed uitgebouwde Defensie beter accepteren indien ze Defensie beter leren kennen.

Maar ACV Openbare Diensten gaat niet akkoord dat militairen taken op zich moeten nemen die tot het takenpakket van andere overheidsdiensten behoren. Militairen zijn geen goedkope klusjesmannen. Militairen hebben vele competenties, maar deze competenties mogen door de overheid niet misbruikt worden. Men vraagt toch ook niet aan de mannen van de vuilkar om de post te bedelen, ook al kennen ze alle straten van de gemeente uit hun hoofd.

Defensie is als een brandverzekering
Iedereen vindt het te duur en je hebt ze toch nodig.


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief