9 januari 2014

 

Vakbonden schorten de vergadering op!

Op 8 januari 2014 hebben de vier syndicale organisaties beslist niet meer deel te nemen aan syndicale vergaderingen met de militaire overheid in het kader van het nieuwe statuut. Met deze melding hebben de syndicale organisaties het technisch overleg over de postbeoordeling en de potentieelinschatting afgebroken.

Op 20 december 2013, hebben de vier syndicale organisaties eveneens geweigerd deel te nemen aan een technische vergadering over de nieuwe sporttesten. De reden hiervoor is dat de militaire overheid de overlegteksten heeft herwerkt en daardoor hun gemaakte beloften niet meer nakomt.
Het vertrouwen van de vakorganisaties in de militaire overheid werd hierdoor verbroken.

In het zoeken naar een oplossing hebben de vier syndicale organisaties op 20 december 2013 de minister verzocht om in hoogdringendheid een onderhoud met hem te hebben.

In afwachting van een gesprek met de minister schorten we op 8 januari voor de tweede maal de vergadering op en hebben we beslist eveneens de media in te lichten van het conflict binnen defensie. Zie hieronder ons persbericht.

Neder-Over-Heembeeck, 8 januari 2014

PERSBERICHT

Generaals Belgisch leger onderling oneens over nieuwe sportproeven!

Vakbonden schorten de vergadering op!

Uit een nieuw ontwerp van reglement over de sportproeven, op 20 december ’13 voorgelegd aan de vakbonden, blijkt dat de generaals het onderling oneens zijn. De vier representatieve vakbonden van het leger vragen de minister dringend te ontmoeten.

“Het is onaanvaardbaar dat voor strengere fitnessvereisten onvoldoende trainingsmogelijkheden gegarandeerd worden.”

De informele besprekingen met de vakorganisaties over de uitvoeringsmodaliteiten van de “Fysieke Evaluaties Fitness” werden het afgelopen jaar voor geruime tijd opgeschort. De militaire overheid verwees telkens naar het feit dat de onderhandelingen over de wettelijke basis van het nieuwe statuut voor de militairen, dat sinds 1 januari 2014 van kracht is, eerst volledig moesten afgerond worden. Met dit nieuwe statuut worden de sportproeven statutair en riskeren de militairen die niet slagen hun job te verliezen.

Maar de werkelijke reden voor het langdurig uitblijven van de besprekingen met de vakbonden, is dat de top van Defensie het al die tijd niet eens geworden is over de modaliteiten om aan sport te doen binnen Defensie.

De vernieuwde sportproeven zou een verhaal worden van rechten en plichten. M.a.w. om te bewijzen dat de militairen gedurende de ganse duur van hun loopbaan over een goede basisconditie beschikken, zullen ze verplicht worden om jaarlijks te slagen in hun sportproeven.

In ruil voor deze verplichting zou elke militair het recht hebben op minstens 3 aparte sessies, van telkens minimum 45 minuten, van effectieve fysieke training en sport per week. Defensie zou zich ook engageren om te voorzien in een goede omkadering, opdat de militairen zich in de best mogelijke omstandigheden zouden kunnen voorbereiden. Maar sommige generaals zien het niet zitten om hun personeel voldoende faciliteiten te bieden om hun fysieke conditie te onderhouden.

In het nieuwe voorstel wordt geen minimum aantal sportsessies meer gegarandeerd. Daar waar vandaag sprake is van een gedeelde verantwoordelijkheid om de fysieke conditie op peil te houden, zal de militair hiervoor straks zelf moeten instaan.

Een onaanvaardbare situatie voor de vakorganisaties. We hebben bijgevolg de besprekingen eenzijdig opgeschort en op 20 december 2013 een gemeenschappelijk schrijven gericht aan de minister van Landsverdediging om hem bij hoogdringendheid te kunnen ontmoeten.

De minister gaf tot op heden geen gevolg aan ons verzoek.

Zolang we de minister niet hebben ontmoet, nemen wij niet meer deel aan verdere besprekingen in het kader van de uitvoering van de nieuwe personeelsstatuten.

Intussen beraden we ons binnen onze instanties over verdere acties. De bal ligt nu in het kamp van minister De Crem.


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief