9 oktober 2014

 

Regeerakkoord - Defensie.

Hieronder vindt u de tekst uit het regeerakkoord die handelt over Defensie.

9.3 Defensie

De machtsverhoudingen in de wereld zijn de laatste decennia sterk veranderd en verschuiven nog steeds. De voorspelbaarheid van ontwikkelingen en van het effect van dreigingen is er niet eenvoudiger op geworden, integendeel.

Internationaal terrorisme, proliferatie van massavernietigingswapens, cyberaanvallen, falende staten of conflicten die regionale instabiliteit veroorzaken met mogelijke weerslag op ons land of op Europa: de behoefte aan veiligheid is groot.

Een moderne Defensie blijft één van de cruciale bestanddelen van onze veiligheid en een absolute noodzaak om een geloofwaardig buitenland- en veiligheidsbeleid te voeren. In een wereld die tal van problemen en uitdagingen kent op het vlak van veiligheid is het belangrijk dat België zich blijft inschrijven in een model van internationale samenwerking en solidariteit binnen de NAVO, de EU en de VN.

De Belgische veiligheid is immers niet meer Europees dan Atlantisch en vice-versa. We hebben nood aan een sterke NAVO alliantie met de Verenigde Staten en deze laatste heeft nood aan een solide en goed geïntegreerde Europese Unie. De regering zal zich dan ook toeleggen op de versterking van het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid en de geloofwaardigheid van onze Defensie binnen de NAVO.

De NAVO blijft als organisatie een centrale rol spelen in onze veiligheids- en defensiepolitiek, zowel op het vlak van de afschrikking en de verdediging van het NAVO-grondgebied, als op het vlak van inspanningen voor vrede en veiligheid elders in de wereld. België zal zich binnen de NAVO dus blijven opstellen als een solidaire en geloofwaardige partner en er ook voor pleiten dat de NAVO blijft inspelen op nieuwe uitdagingen.

De EU dient nog meer haar rol van ‘global actor’ te spelen in het domein van vrede en veiligheid via een sterker veiligheids- en defensiebeleid, en de regering wenst daaraan bij te dragen. Ten aanzien van de NAVO is de EU in het veiligheids- en defensiedomein een complementaire speler, wat inhoudt dat Europa zelf meer verantwoordelijkheid moet nemen bij het oplossen van bepaalde crisissen. De regering zal op Europees niveau initiatieven opstarten en ondersteunen die de inzet van de EUBG’s moet vergemakkelijken. Zo zal de hervorming van de EUBG’s worden bepleit, waarbij onder andere billijkere lasten- en risicodeling tussen de lidstaten wordt nagestreefd.

Binnen de VN wenst België op een geloofwaardige en onvoorwaardelijke wijze te blijven bijdragen aan de inspanningen voor internationale vrede en veiligheid. De regering zal bij voorkeur enkel bijdragen aan VN-blauwhelmoperaties indien we een missie kunnen ondersteunen met specifieke capaciteiten waarin de VN met tekorten kampt.

Onze bilaterale partnerschappen, onder andere met Centraal Afrikaanse landen, worden beschouwd als een instrument om aan capaciteitsopbouw ten behoeve van vrede en stabiliteit te doen. De regering zal kritisch evalueren of de geleverde inspanningen van de laatste jaren daadwerkelijk vruchten hebben afgeworpen, alvorens de partnerschappen worden verlengd of nieuwe initiatieven worden ondernomen De interdepartementale samenwerking tussen Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (3D benadering) blijft behouden.

De hoofdtaak van het leger blijft de deelname aan buitenlandse missies met als doel het bevorderen van vrede en veiligheid in de wereld. Defensie streeft naar een geconcentreerde inzet van deze buitenlandse missies. Naast haar klassieke collectieve defensiemissies in het kader van de NAVO, de VN of de EU, de bescherming en de evacuatie van onze onderdanen, kustwacht – en reddingsoperaties op zee en de hulp aan de Natie in geval van een ramp of wanneer de civiele middelen ontoereikend zijn, neemt Defensie een reeks andere permanente taken op zich. De regering zal deze evalueren op hun werkelijk nut voor alle actoren, zonder dat dit nieuwe samenwerkingen, die een werkelijke meerwaarde bieden voor alle militaire en burgerlijke actoren, hypothekeert. Indien deze taken een meerkost betekenen voor Defensie, dan wordt deze doorgerekend.

Op budgettair vlak kan worden vastgesteld dat het budget van Defensie een grote inspanning heeft geleverd in de sanering van onze overheidsfinanciën in de afgelopen jaren.

De regering zal aan het leger terug de middelen geven om haar taken naar behoren te vervullen.

Er dient vermeden te worden dat in de toekomst de Belgische deelname aan buitenlandse operaties met onze partners in gevaar zou komen bij gebrek aan investeringen omdat de veiligheid van onze militairen niet gewaarborgd zou zijn.

Op sommige andere plaatsen in de wereld zijn defensiebudgetten drastisch gestegen. Europa moet in de toekomst op voldoende militaire capaciteit kunnen blijven rekenen indien het geloofwaardig wil zijn en blijven op de internationale scène. Zonder afbreuk te doen aan eventuele andere internationale initiatieven in dezelfde sfeer, die eveneens positief zullen worden bekeken, zal de regering daarom ijveren voor de totstandkoming van een verbintenis op NAVO en Europees niveau, op basis van een billijke lasten- en risicodeling (burden and risk sharing), waarin de deelnemende landen zich engageren om hun defensiebudgetten vanaf nu niet meer verder te laten dalen.

Hiertoe zullen er verdere initiatieven moeten worden genomen voor een gemeenschappelijke planning van de aankoop en de standaardisatie van wapensystemen, de invoering van een militaire planningscapaciteit en de uitvoering van gemeenschappelijke militaire en humanitaire operaties, op basis van een billijke lasten- en risicodeling (burden and risk sharing). De regering zal de pragmatische nastreving aanmoedigen van een Europees defensiebeleid, in samenwerking met de NAVO, op basis van dynamische nationale krijgsmachten die meer en meer onderling gaan samenwerken: onderwijs en vorming; onderzoek en ontwikkeling (O&O).

Op die manier kan Europa zich verzekeren van een security belt en vermijden dat de langetermijnvisie op gebied van defensie op een bepaald ogenblik onder druk zou komen te staan.

De regering houdt vast aan een inzetbaar, efficiënt, gerationaliseerd, modern, goed getraind en jong leger. Daarbij moeten de personeelskosten onder controle blijven en staat de veiligheid, de motivatie en het welzijn van het personeel centraal. De hervorming van het personeelsstatuut ter verbetering van de operationaliteit van het leger zal onverkort worden uitgevoerd. Een verdere optimalisatie van de statuten zal nagestreefd worden, indien dit nodig zou blijken met het oog op een verjonging en de noden van het leger. Om de fysieke paraatheid van onze militairen te vrijwaren, wordt gekeken om de voorbereiding op en de evaluatie van de sportproeven bij te stellen. De regering zal beslissen over de omvang en de samenstelling van het personeelsbestand waarmee Defensie zich zal stabiliseren. Een verdere reductie van het personeelsbestand zal niet automatisch gekoppeld worden aan een reductie van het defensiebudget. Ook de Reserve zal hierbij aan bod komen. De toekomstige inplanting van de eenheden van Defensie zal dienovereenkomstig vastgesteld worden, daarbij ook rekening houdend met het potentieel van kwartieren, de kosten en het evenwicht in regionale spreiding, de eventuele impact van de sub-regionale rekrutering, het welzijn van de militairen, regionale inplanting van hulp aan de Natie en een focus op de huidige of toekomstige multinationale samenwerkingen.

De wederkerigheid van samenwerking met de overige overheidsdepartementen, lokale overheden en met de privésector zal worden overwogen, zolang dit een toegevoegde waarde betekent voor alle betrokken actoren.

Met het oog op het kunnen optreden bij verkeersinbreuken, zal de bevoegdheid van de militaire politie worden uitgebreid. Dit kan echter niet tot gevolg hebben dat de militaire politie wordt ingeschakeld ter vervanging van de reguliere politiediensten.

Om de impact van de pensioneringsgolf met piek tussen 2019 en 2024 te beheersen, zal Defensie gefaseerd en met eerbiediging van het sociaal overleg alle activiteiten die geen militaire expertise en ervaring vereisen toevertrouwen aan statutaire of contractuele burgers binnen Defensie, of ze uitbesteden. De Minister van Defensie zal de noodzaak onderzoeken van een wetgevend initiatief ten einde de politieke rechten van de militairen op te lijnen met deze van de andere ambtenaren.

Defensie zal verdere inspanningen leveren om de diversiteit, in het bijzonder inzake gender, binnen het leger te verbeteren. De rekrutering zal met doelgerichte rekruteringscampagnes ervoor zorgen dat de maatschappij weerspiegeld wordt in het personeel van defensie.

De communicatie tussen Defensie en de bevolking is essentieel voor de rekrutering, het maatschappelijk draagvlak en het imago van het leger. Defensie zal meer aandacht besteden aan haar communicatie, onder andere inzake sociale media.

De Regering zal nastreven de aanbevelingen van de parlementaire werkgroep rond het taalevenwicht binnen het leger uit te voeren.

Het welzijn van onze militairen, de wetgeving inzake welzijn op het werk en het sociaal overleg blijven belangrijke bekommernissen van de regering. Defensie zal zijn medisch-militaire wetgeving blijven aanpassen zodat het welzijn op het werk gerespecteerd zal blijven, en zal het geïntegreerd gezondheids- en welzijnsmodel voortzetten, rekening houdende met alle reeds ervaren risico’s en al hun gevolgen op de gezondheid van het personeel, tijdens en na hun loopbaan.

Om internationaal relevant te blijven en om een aantrekkelijke werkgever te blijven, is een belangrijk luik investeringen in de toekomst nodig, zowel op het vlak van grond-, lucht- als marine-component-materieel. Hiervoor zullen dus belangrijke investeringsbudgetten moeten worden voorzien door de regering. Een modern leger is een strategische verzekering en dient over modern materieel te beschikken. De inspanningen om de nodige budgetten vrij te maken zijn echter niet alleen een kwestie van intergenerationele solidariteit, maar kunnen eveneens voor belangrijke economische stimuli en innovatie zorgen. In dit opzicht zal de regering rekening houden met de industriële en economische dimensie, naar het voorbeeld van sommige van onze Europese partners. Om dit maximaal te benutten zal de regering de opportuniteit onderzoeken van het inroepen van artikel 346 VWEU.

De enveloppebegroting zal worden behouden maar op het niveau van de investeringen zal de regering een militaire programmawet in werking stellen lopende over 10 jaar, met inachtname van een strategische visie op lange termijn, waarbij ook de mogelijkheid van alternatieve financieringswijzen zal onderzocht worden voor grote investeringsprogramma’s. Dit moet aan de ondernemingen toelaten om zich voor te bereiden op toekomstige, belangrijke militaire programma’s.

Vandaag kunnen wij voor ons buitenland- en veiligheidsbeleid nog steeds de vruchten plukken van investeringen in ons leger, sommige zelfs van meer dan 30 jaar geleden. Op dezelfde manier zullen onze kinderen in het kader van het buitenland- en veiligheidsbeleid gebruik moeten kunnen maken van adequate middelen. De regering zal een beslissing nemen die België toelaat op lange termijn een capaciteit jachtvliegtuigen te behouden in het licht van de aangekondigde vervanging van de huidige F-16, en zal een strategische oriëntatie bepalen voor de opvolging van onze M-Fregatten, Mijnenjagers en andere wapensystemen zoals de drones en het belangrijke materieel van de landmacht.

Defensie zal beschikken over een moderne militaire inlichtingendienst, georganiseerd en uitgerust voor de beveiliging van de nationale belangen zoals bepaald in de Wet en voor de steun aan militaire operaties. Een studie wordt doorgevoerd over de rol, bevoegdheden, financiering, interne organisatie en capaciteit van de inlichtingendiensten en de samenwerking tussen deze diensten, evenals over de aansturing en de controle op deze organen. Op basis van de studie vindt een optimalisatie van de werking plaats. Met deze behoefte zal ook rekening worden gehouden bij de evaluatie van de wetgeving inzake de inlichtingenmethoden. De regering zal ons land ook beter voorbereiden op cyberdreigingen. Ons leger zal zich in het bijzonder toeleggen op deze problematiek om specifiek het hoofd te kunnen bieden aan de dreiging van malware die voor spionage of andere schadelijke doeleinden werd ontwikkeld en kan worden ingezet tegen ons land.

De regering zal zich blijven inspannen voor de versterking van de internationale samenwerking – in Benelux-verband en ook op bilateraal en breder multilateraal vlak – om met onze bondgenoten te komen tot meer pooling & sharing en meer gemeenschappelijke materieelverwervingsprogramma’s.

Binnen deze contouren zal de minister van Defensie binnen de zes maanden een strategische langetermijnvisie voorstellen aan de regering zodat de nodige beslissingen genomen kunnen worden in verband met het globaal budgettair kader, het personeelsbestand, de loopbaan en de capaciteiten. Hierbij zullen onder meer aan bod komen: infrastructuur, bezettingsgraad, rekrutering, geografische spreiding, de rationalisering van de Generale Staf, de logistiek en andere ondersteunende diensten van Defensie.

Een grondige herstructurering van de medische component naar operationele inzet toe (herziening autonomie, afstoting louter civiele taken) wordt uitgevoerd. In dit kader wordt de toekomst van en de nood aan het Militair Hospitaal onderzocht. De beslissingen inzake deelname aan buitenlandse operaties gebeuren conform artikel 167 § 1 van de Grondwet. De regering zal het parlement onmiddellijk informeren. De regering zal samen met het parlement een nieuw, modern en transparant mechanisme zoeken voor de doorstroming van informatie aangaande lopende operaties, eventuele wijzigingen ervan en de militaire partnerschappen, dit met eerbiediging van de nodige graad van vertrouwelijkheid. Achteraf zal een eindevaluatie worden voorzien

België zal deelnemen aan de operatie Resolute Support post 2014 in Afghanistan en zal zich dit jaar terugtrekken uit de operatie in Libanon.

De Regering zal zich buigen over de toekomst, de plaats en het statuut van het NGI, het KLM, CDSCA en het IV-NIOOO. Een werkgroep onder toezicht van de minister van Defensie zal samen met de laatste twee administraties een evaluatie maken van de voor- en nadelen van een structurele toenadering tussen beide parastatalen. Een verslag zal aan de regering worden overgemaakt binnen het jaar van de nieuwe legislatuur

Naast haar rol in de herdenkingen heeft Defensie een belangrijke traditie inzake erfgoedwerking, denk aan de Historische Pool van Defensie, het Centrum voor Historische Documentatie of het Koninklijk Legermuseum. De regering wil deze traditie verderzetten. De regering zal bij de herdenking van de Eerste Wereldoorlog aandacht schenken aan de herinnering aan allen die door hun persoonlijk offer de oorlogsinspanning hebben gedragen en zal erover waken die gedachte over te dragen naar de volgende generaties.


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief