20 juni 2014

 

Informele CHOD - Een stabiel Defensiebudget!

Op woensdag 18 juni 2014 namen de syndicale organisaties deel aan hun halfjaarlijkse vergadering met de CHOD.

Tijdens deze vergadering werden ons de ingrijpende maatregelen meegedeeld die de defensiestaf moet nemen omwille het feit dat Defensie in 2014 opnieuw 145 miljoen euro extra moet besparen. In de vorige legislatuur was het departement Defensie steeds slachtoffer als er diende ingeleverd te worden.

Defensie heeft tot op heden meer dan andere departementen bijgedragen aan de besparingsinspanningen!

 

Ten opzichte van het nulpunt in 2009 staat alleen Defensie in het rood. De Sociale departementen zagen in diezelfde periode hun budget met bijna de helft groeien. De economische departementen en de andere 'autoriteitsdepartementen' (Justitie, Federale Politie en Financiën) volgden de gezondheidsindex en gingen gemiddeld 10 procent vooruit. Alleen Defensie is gedaald met bijna 8 procent. Dat komt omdat ons huidige budget (2,618 miljard euro) geplafonneerd is en bovendien niet de inflatie volgt. Als we mee zouden gegroeid zijn met de index, dan hadden we nu 500 miljoen meer. We bereiken een kritisch punt waar we onze kerntaken niet meer zullen kunnen vervullen. We zijn nu al haast een defensieparasiet binnen de NAVO omdat we te weinig investeren.

Hoe overleeft Defensie 2014 met dit budget?

Om onze toekomst te vrijwaren worden sommige principes gegarandeerd. Zo zal Defensie zijn verplichtingen respecteren als werkgever, zijn contractuele verplichtingen nakomen en voldoen aan zijn internationale overeenkomsten.

Eveneens zal het niveau van aanwerving worden behouden. Daarenboven worden de activiteiten van onze “core business” (Operaties en Training) maximaal gevrijwaard. Doch, voor wat betreft de trainingen zal er een beperking zijn op zowel het aantal maneuverdagen alsook op het vlieg- en vaarplan. In de werkingsuitgaven wordt wel gesnoeid! Zo worden de uitgaven voor bestaansmiddelen zoals: gebruik en onderhoud infrastructuur, telefoonuitgaven, zendingen, uitgaven public relations, cursussen, … enz, tot een minimum beperkt. Bepaalde onderhoudsplannen worden zelfs herzien en de stock aan brandstof wordt verminderd. Naar investeringen toe is het helemaal dramatisch. Voor infrastructuurwerken is minder dan 40 procent van de behoeften gedekt. Voor kleine investeringen in materieel is dit zelfs minder dan 50 procent. Grote materieel investeringen zullen beperkt zijn tot 21 miljoen euro. Alleszins zal het huidig krediet een impact hebben op de finalisatie van de transformatie.

Wat is de concrete besparingsimpact in de verschillende domeinen?

Impact op het HR-domein

Defensie zal minder zichtbaar zijn in de media en in het straatbeeld door een besparing van 20 procent in de reclame voor de werving en het imago. Externe vormingen zullen toegestaan worden op basis van prioriteiten in samenspraak met de beheerders. Geplande HR initiatieven met een budgettaire impact, zoals het statuut van het Medisch Technisch Korps, zullen uitgesteld worden.

Maar de voorziene werving van 1.400 militair gaat door. Eveneens wordt er niet bespaard op de logementskosten van het personeel in I-organismen in het buitenland alsook niet op onontbeerlijke externe vormingen van de luchtcomponent en de medische component. Het onderhandeld dossier over de toekenning van de tweetaligheidstoelage in eentalige eenheden zal ook verder gerealiseerd worden.

Impact DGMR

De functioneringskredieten om de dagelijkse activiteiten te ondersteunen (energie, fuel voor de systemen, onderhoudscontracten, herbevoorrading aan wisselstukken, instandhouding & onderhoud infrastructuur, …) liggen 10 procent lager dan de behoefte. Het beschikbaar investeringskredieten dat nodig is om het materieel en de infra te vernieuwen of om nieuwe types materiaal aan te kopen ligt zelfs 66 procent lager dan het gevraagde.

Hierdoor dienen ingrijpende maatregelen te worden genomen.

Besparing op de systemen:

 • Besparingen op fuel worden gerealiseerd door een beperking van de stocks, een reductie van het vaar- en vliegplan met elk 8%. Daarenboven zullen de verplaatsingen met met militaire voertuigen moeten beperkt worden.
 • Berperking voorraad aan deicing producten
 • Uitstel van nieuwe initiatieven zoals aankoop individuele uitrusting (Gaiters, waterdichte zakken, multifunctionele messen, tactische lampen) en gereedschap en grondstoffen (2de set van Slat Armor voor Piranha, Transportverpakkingen SF, windscreens fims voor Dingo)
 • Beperking van de abonnementen

Besparingen CIS:

 • Beperking van de printing uitgaven door minder af te drukken en indien toch moet gedrukt worden in zwart-wit in plaats van in kleur.
 • Sensibilisering van de telefoonuitgaven
 • Kostbewust omgaan met Post uitgaven zoals voorkeur geven aan elektronische briefwisseling, gebruik maken van militaire adressen in plaat van burgeradressen, gebruik van standaard briefomslagen, …

Besparingen infra:

 • Een sensibiliseringscampagne om de Energie-uitgaven te beperken. Zo zal de buitenverlichting worden uitgeschakeld tussen 18.00 uur en 06.00 uur.
 • De schoonmaakprestaties worden aangepast. In de maanden juli en augustus zal de kuisfrequentie van burelen en gangen worden gehalveerd. De ruiten worden in 2014 zelfs helemaal niet gekuist.
 • De groenonderhoudsdienst wordt gereduceerd van 12 naar 10 maaibeurten.

Besparingen materieel:

 • Voor grote investeringen, zoals “Rapid Reaction Vehicles” en “Voice Communication System CRC”, is er in 2014 geen budgettaire dekking. Deze zullen uitgesteld worden tot in 2015.
 • Een aantal programma’s kleine investeringen worden eveneens uitgesteld.

Besparingen infra:

 • 3 van 5 overblijvende nieuwe dossiers 2014 worden uitgesteld tot 2015. Het gaat over de werken “Beauvechain CRC”, “Opslag materieel 2 EMI in Leopodsburg” en “Vernieuwing van de daken in Marche-en-Famenne”.
 • De open contracten worden met 50% verminderd.

Impact ACOS Ops&Trg

Het huidige budget heeft een grote invloed op Operaties, Training en Investeringen. De lopende operaties gaan conform het engagement van de regering gewoon door. Wel is er geen ruimte om nieuwe operaties op te starten of lopende operaties uit te breiden.

Het huidige budget beïnvloedt wel de paraatstelling. Zo zal men overuren, zendingen in België en in het buitenland tot een strikt noodzakelijke moeten beperken. De representatiekosten moeten zakken door enerzijds bepaalde PR-activiteiten, cohesie, … , te schrappen en anderzijds door de deelname aan diverse PR-activiteiten te laten betalen door de deelnemers. Eveneens zal er een vermindering plaatsvinden van de training op de schietstand. Daarenboven zal het aantal toegekende mandagen verminderen. Evenzo zal het vliegplan en vaarplan aangepast worden.

Voor de verschillende componenten houdt dit concreet in:

 • Landcomponent

  • Het schrappen van activiteiten zoals GTA, BOLETICE, HRADISTE
  • Herziening van het concept QUICK LION EUGB
  • Focus op training Combat units
 • Luchtcomponent

  • Vliegplan
   • Voornamelijk op de kwalificaties van de piloten (F16 – C-130)
   • Commerciële vloot: beperkte impact op klanten buiten defensie.
  • Maneuverdagen
   • AATTC (C-130): beperkingen kwalificaties
   • BFTS in BEL: vertraging basisvorming piloten
   • UAV Trg: beperkingen kwalificaties
 • Marine component

  • Schrappen van activiteiten non NRFschepen
   • LOMA: Vaarprogramma 2014/1 afgeschaft en beperkt tot één vaardag
   • PRIMULA: Vaarprogramma 2014 afgeschaft en schip onder statuut “materieelsgereed”
   • Campagne Navigatieschool (ENS) verminderd van 3 naar 2 weken.
  • SNMCMG1
   • BELLIS: vermindering met 2 weken effectief
   • BELLIS en CROCUS aan kaai NTM 5 D in juli en augustus.
 • Medische component

  • Vermindering van de reële medische steun
  • GEEN vermindering van de functionele medische training

Het behouden van onze operationele capaciteiten komt door de bezuinigingen in de investeringen (slijtage materieel, niveau van de trainingen, …) in het gedrang.

Conclusie

De huidige bezuinigingen zijn niet langer houdbaar. In deze situatie wordt het nog moeilijker om de job van militair attractief te maken en de motivatie van het personeel hoog te houden.

De volgende jaren moet Defensie over een STABIEL budget kunnen beschikken dat gelijke tred houdt met de economische groei. Anders komen we in een neerwaartse spiraal en kunnen we niet langer onze kerntaken vervullen.

ACV Defensie onderschrijft de noodkreet van de Chef van Defensie.


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief