28 maart 2021

 

Akkoord over de opwaardering weddetabellen

Belangrijk akkoord in de weddeonderhandeling

Vrijdag 26 maart 2021 bereikten de vakorganisaties met de overheid een akkoord over de nieuwe basistabellen van de militaire wedde. Deze basistabellen houden een weddeverhoging in, richting het niveau van de wedden van de politie. Dit hele concept zal nu verder worden uitgewerkt in regelgeving (ontwerp van koninklijk besluit) die dan in de weken na de paasvakantie formeel onderhandeld zal worden. Na het bereiken van een onderhandeld akkoord over deze wettelijke teksten moet dit dossier zoals gebruikelijk voorgelegd worden aan de Inspecteur van Financiën, de Minister van Begroting, de Raad van State, … . De allerlaatste stap in dit proces is de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

De doelstelling is in elk geval om deze weddeverhoging stapsgewijs in te voeren vanaf 2022. Tegen 2024 is de volledige implementatie voorzien.

De syndicale besprekingen

Tijdens de besprekingen met de overheid werden de krachtlijnen van de nieuwe weddebarema’s vastgelegd. Hierbij werd speciale aandacht besteed aan de jongeren en de 30 tot 45 jarigen. Voor beide categorieën moeten de nieuwe barema’s voldoende aantrekkelijk zijn. Voor de jongeren om de werving van kwalitatieve kandidaten te bevorderen en voor de 30 tot 45 jarigen om ze te behouden. Natuurlijk had ACV Defensie ook oog voor een algemene marktconformiteit waarbij de eindwedde en de totaal opgebouwde loonmassa van elke militair in overeenstemming is met deze van de politie.

Barema voorstellen ACV Defensie

Vooraleer te starten met het uitwerken van nieuwe aangepaste weddetabellen werd gediscussieerd over de basisprincipes van de weddeopbouw, zoals de startleeftijd van de baremische anciënniteit, de tussentijdse verhogingen, alsook over de manier van aflijnen op de politie.

Nadien stelde de overheid zoals gebruikelijk een concreet voorstel van weddetabel voor. Maar ook ACV Defensie maakte zijn huiswerk en heeft tijdens de besprekingen een eigen tegenvoorstel gelanceerd. Hierdoor konden de verschillen van uitwerking gedetecteerd en besproken worden.  Zowel de overheid als ACV Defensie hebben naar aanleiding van die discussies hun voorstel wat bijgestuurd. Uiteindelijk moeten we vaststellen dat het laatste voorstel van ACV Defensie en het uiteindelijk voorstel van de overheid waarover een akkoord werd bereikt, op enkele principepunten na, al vrij dicht bij elkaar aanleunden.

Kort, wat voorafging

Het koninklijk besluit van 18 maart 2003

De vorige weddeonderhandeling werd gerealiseerd in 2003. Evenzeer zoals de dag van vandaag was het toen dringend noodzakelijk om de wedde van de militairen op te waarderen. De redenen staan zelfs vermeld in het koninklijk besluit:

  • Maatregelen zijn onontbeerlijk om het moreel van de leden van de krijgsmacht te consolideren.
  • Maatregelen zijn onontbeerlijk om de attractiviteit van het beroep van militair te verbeteren.
  • De competitiviteit op de arbeidsmarkt van het beroep van militair met sectoren die op geldelijk vlak aantrekkelijker zijn, de werving van jonge rekruten en bijgevolg de operationaliteit van de krijgsmacht zijn in gevaar.
  • Op termijn moet een marktconforme verloning voor de militairen bewerkstelligd worden.
  • De maatregelen houden een geldelijke incentive in, waarmee de militairen, begiftigd met specifieke competenties, kunnen aangemoedigd worden om welbepaalde prestaties te leveren in het belang van de Natie enerzijds en om in dienst te blijven anderzijds.

De hierboven vermelde elementen duiden op een zeer acute situatie die we vandaag bij Defensie opnieuw terugvinden.

Lobbywerk van ACV Defensie

Al verschillende jaren kaart ACV Defensie de problematiek over de loonkloof aan bij de overheid. Enkele voorbeelden: Op 28 november 2018 organiseerde ACV Defensie een politiek debat waaronder één van de zes thema’s “Verloning” was. In maart 2019 maakte ACV Defensie zelfs een studie over de loonproblematiek bij Defensie. Dit dossier, “Attractieve verloning van militairen” hebben we sindsdien al verschillende keren besproken met militaire en politieke overheden. Op 29 januari 2020 heeft ACV Defensie een uiteenzetting gegeven in de Kamercommissie waarbij we ook veel aandacht besteden aan de verloning van militairen.

Akkoord met de CHOD

Uiteindelijk konden de vakorganisaties op 10 juni 2020 een akkoord afsluiten met de CHOD om een werkgroep wedde op te richten die de voorbereiding moest maken voor de echte weddeonderhandeling.

Minister Dedonder

Enkele weken voordat de Minister van Defensie haar beleidsbeslissing voorstelde aan de vakorganisaties had ACV Defensie een bilateraal onderhoud met de minister. Hierbij heeft ACV Defensie aan de minister een marktconforme verloning voor militairen als absolute prioriteit aangegeven.

Het beleid dat Minister Dedonder wil voeren legde ze op 4 februari 2021 uit aan de vakorganisaties met de slogan “People our priority

We waren dan ook zeer tevreden te horen dat de Minister om de attractiviteit te verbeteren en het beroep van militair concurrentieel te maken op de arbeidsmarkt voorziet in het dichten van de weddekloof tussen de militairen en de politie.

 

ACV Defensie werkt constructief verder aan een marktconforme verloning

 


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief