1 februari 2022

 

Simulatie weddeherziening 2022-2024

Vakbondswerk weddeherziening militairen

ACV Defensie lobbyt al jaren voor een marktconform inkomen van de militair. In 2019 brachten we een studie uit over de “attractieve verloning van militairen” waaruit bleek dat militairen een heel wat slechter loon ontvingen dan andere veiligheidsinstanties zoals de Federale Politie of zelfs de private bewakingssector.

Uiteindelijk werd op 10 juni 2020 een akkoord getekend tussen de vakorganisaties en de toenmalige CHOD, Generaal Marc Compernol om de wedde van de militairen te herzien.

De werkzaamheden startte onmiddellijk en leidde op 30 april 2021 tot een protocol van akkoord, het zij met bemerkingen, over het ontwerp van koninklijk besluit met de nieuwe weddebarema’s voor alle militairen.

Nog voor het zomerreces van 2021 stapte onze Minister, Ludivine Dedonder met dit dossier naar de ministerraad. Vanwege de grote budgettaire impact van dit dossier, zijnde 150 Mio euro weddeverhoging die gebudgetteerd was binnen het budget van Defensie en 307 Mio euro perequatiekost die niet gebudgetteerd was, schoof de ministerraad dit dossier door naar het begrotingsconclaaf van oktober 2021.

Op 12 oktober 2021 gingen de vice-premiers tijdens het begrotingsconclaaf akkoord met de weddeverhoging van 150 Mio euro van de militairen. Het luik perequatie van deze weddeverhoging werd wel begrensd. De perequatie moest beperkt blijven tot een kost van maximaal 150 Mio euro en ten vroegste impact hebben in 2025.

Door de tijdens het begrotingsconclaaf genomen beslissing diende het weddedossier volledig worden herwerkt. Om de perequatie te beperken werd de toegekende wedde opgedeeld in een deel “wedde” en een deel “loopbaantoelage”. Daarnaast werden voorziene maatregelen zoals de herberekening van de wedde-anciënniteit vanaf de leeftijd van 18 jaar voor alle militairen en de integratie van de meesterschapstoelage en de commandotoelage in de wedde uitgesteld tot 2024.

Op 19 november 2021 bereikten de vakorganisatie met de overheid tijdens het onderhandelingscomité hierover een akkoord. Het Zij eveneens met bemerkingen.

Het verdere verloop

Tijdens de onderhandeling werd berekend dat mits het volgen van een strikte timing de inwerkingstelling kan plaatsvinden op 1 maart 2022. Hiermee rekening houdende werd het voorziene budget van 2022 gespreid over 10 maanden.

Met het afsluiten van het protocol op 19 november 2021 startte het volgende traject van dit dossier. Op de eerste plaats moest het advies worden ingewonnen van de Inspecteur van Financiën.

Daaropvolgend werd het akkoord gevraagd op dit ontwerp van koninklijk besluit aan de Minister van Pensioenen, de Staatssecretaris van Begroting en de Minister van Ambtenarenzaken. Hierop volgend is het dan aan de Raad van State die 30 dagen de tijd krijgt om hun advies uit te brengen.

Tot slot ondertekent de Koning het koninklijk besluit en wordt het gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. Vanaf dit moment is de weddeherziening effectief realiteit geworden.

Waar staan we vandaag

Defensie ontving in de 3de week van januari 2022 het laatste akkoord van de Minister van Ambtenarenzaken.

Momenteel ligt het dossier bij de Raad van State die advies moet uitbrengen tegen uiterlijk 22 februari 2022.

Simulatie weddeherziening 2022 - 2024

Aangezien het succes tot slagen van deze weddeherziening zeer realistisch wordt, start ACV Defensie met het aanbieden van een weddesimulatie aan zijn leden.

Omdat een weddeberekening afhankelijk is van zeer vele elementen en we een kwaliteitsvolle en correcte simulatie aan onze leden willen bezorgen, hebben we gewacht totdat elke militair zijn wedde van januari 2022 kent. Deze wedde gebruiken we dan ook als referentiewedde om de correctheid van de simulatie na te gaan.

Een weddesimulatie kan je aanvragen door ons online aanvraagformulier (zie onderstaande link) in te vullen.

Weddesimulatie 2022-2024 (acvdefensie.be)

ACV Defensie bezorgt je dan zo spoedig mogelijk een gedetailleerde simulatie die het verloop van de weddeherziening weergeeft volgens de maand waarin een verhoging plaatsvindt:

  • januari 2022 (controlewedde)
  • maart 2022 – eerste verhoging
  • januari 2023 – tweede verhoging
  • januari 2024 – de totaliteit van de weddeherziening

Indien de wedde van januari 2022 (zonder regularisaties) meer dan enkele centimen verschilt met onze berekening van de maand januari 2022, neem dan zeker met ons contact op. Dit wil zeggen dat niet alle parameters correct werden ingebracht.

ACV Defensie staat voor kwalitatieve dienstverlening!

Meer informatie over de weddeonderhandeling en de wedde-evolutie van de militairen tussen 1994 en 2022 vindt u weldra op onze website www.acvdefensie.be terug. 

 

 

 


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief