1 februari 2022

 

Maaltijdcheques militairen

Maaltijdcheques militairen - voor wie en wanneer?

Elke militair en kandidaat militair in de deelstand “in normale dienst” en gestationeerd in België heeft recht op één maaltijdcheque per gewerkte kalenderdag.

Verduidelijking:

 • Onder elke militair dient men te verstaan zowel de actieve militair als de militair van het reservekader die een wederoproeping uitvoert of de militair die een vrijwillige encadreringsprestatie verricht.
 • Maaltijdcheques worden enkel toegekend in de deelstand “In normale dienst”
  Dit wil zeggen dat u GEEN maaltijdcheque krijgt in de andere deelstanden (“In intensieve dienst”, “in militaire bijstand”, “in operationele inzet”, “in hulpverlening” en “in vorming”)
 • Om recht te hebben op maaltijdcheques mag je niet gratis gevoed zijn.
 • De kandidaat militair die zich in een afwachtingsperiode of afwachtingsstage bevindt, wordt voor deze periode beschouwd als zijnde in de deelstand “in normale dienst” en heeft recht op de toekenning van maaltijdcheques.
 • Militairen in mobiliteit, gebezigd of ter beschikking gesteld bij de geïntegreerde politiedienst of bij een openbare dienst hebben GEEN recht op maaltijdcheques.

Bedrag van de maaltijdcheque.

De nominale waarde van een maaltijdcheque bedraagt 6 euro. Per maaltijdcheque is er een verplichte bijdrage van de militair van 1,09 euro. Deze verplichte bijdrage zal automatisch ingehouden worden van de maandwedde waarop de maaltijdcheques worden toegekend. De loonfiche zal melding maken van het aantal maaltijdcheques en de ingehouden bijdrage van de militair.

De bijdrage van Defensie bedraagt 4,91 euro.

Op het einde van de maand volgend op de maand waarop de dienstprestaties werden geleverd, worden de maaltijdcheques toegekend op de elektronische maaltijdchequekaart van “Edenred”

Berekening aantal maaltijdcheques.

Per kalenderdag (00 - 24 uur) wordt er slechts één maaltijdcheque toegekend en dit vanaf de eerste minuut en onafhankelijk van de duur van de dienstprestatie.

De maaltijdcheques worden toegekend op basis van uw administratieve toestand in HRM@Defence. Elke militair is dus verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat deze administratieve toestand overeenstemt met de werkelijkheid.

Opmerking ACV Defensie

Tijdens de onderhandeling heeft ACV Defensie gepleit voor een alternatieve telling voor het bepalen van het aantal maaltijdcheques voor militairen die tewerkgesteld zijn als nachtwaker, in ploegendienst, in arbeidsritmes volgend de gedefinieerde fiches in het reglement TRAVARB.

Het principe van één maaltijdcheque per dag is namelijk nadelig voor deze militairen waarvan de arbeidsdag tussen de 12 uur en de 24 uur bedraagt. Op jaarbasis moeten zij evenveel presteren als de andere militairen die gemiddeld 7 uur 36 minuten per dag werken.

ACV Defensie vroeg de overheid om in uitvoering van de richtlijnen van de Sociale Zekerheid voor deze militairen een alternatieve telling toe te passen.
https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest/instructions/salary/particularcases/lunchcheques/salaryfeatures.html

Deze alternatieve telling houdt in dat het aantal effectief gepresteerde uren van de werknemer tijdens het kwartaal gedeeld wordt de normale dagduur (7u36min) en afgerond wordt op de hogere eenheid. Het aantal maaltijdcheques wordt daarbij wel beperkt tot het maximum aantal werkbare dagen van de militair in een normaal regime.

Doordat de militaire en politieke overheid weigerde om deze alternatieve telling te voorzien voor de militairen in speciale werkregimes, worden die nu benadeeld ten opzichte van hun collega’s in een normaal arbeidsregime.

U hebt recht op een maaltijdcheque indien u:

 • Tewerkgesteld bent in een internationaal organisme gestationeerd in België.
 • Werkt op aftand (thuiswerk, telewerk of werken in een satellietkantoor)
 • U slechts een dagfractie werkt. (gecombineerd met verlof, compensatie in tijd, dienstontheffing, naar huis gestuurd wegens ziekte, …)
 • Op bevel tijdens het weekend moet komen werken.
 • … enz.

U hebt GEEN recht op een maaltijdcheque indien u:

 • In non-activiteit bent (TAPA, TALO, …)
 • Ontbrekend, achterwege, geschorst bij ordemaatregel, … bent.
 • Geen dienstprestaties verricht (verlof, compensatie, dienstontheffing, afwezig om gezondheidsredenen, … )
 • … enz.

Op dienstreis en niet gratis gevoed.

Tijdens een dienstreis in België en of het buitenland waarop u niet gratis wordt gevoed, hebt u recht op een maaltijdcheque. Een eventuele vergoeding voor maaltijdkosten wordt verminderd met de werkgeversbijdrage van 4,91 euro. Dit geld eveneens voor de ingesloten weekenddagen bij een langdurige zending. x

Betalen met maaltijdcheques in een militaire mess.

Vanaf 1 juli 2022 moeten alle ondernemingen een digitaal betaalmiddel ter beschikking stellen. BFA-RHDD heeft omwille van de invoering van de maaltijdcheques aan de messes gevraagd zich in regel te stellen en een betaalautomaat met de mogelijkheid tot betaling met maaltijdcheques (Maestro-functie) te installeren. x

Ontvangst elektronische maaltijdchequekaart "Edenred"

Edenred-kaart Miel Asevee

Vorige week en deze week is de firma “Edenred” gestart met het verzenden van de elektronische maaltijdchequekaart naar elk personeelslid van Defensie.

Zopas heeft Miel Asevee zijn kaart mogen ontvangen.

Bij de Edenred-kaart van Miel Asevee was een brief met uitleg hoe de kaart moet geactiveerd worden:

Een account aanmaken (activatie) kan via:

 • MyEdenred Belgium app
 • Website “www.myedenred.be/Welkom

Nadat u uw account heeft aangemaakt kan u zich aamelden op de site MyEdenred “Toegang gebruiker” (of op de app) waar u in de toekomst een overzicht zal zien van uw saldo, de geldigheidsperiode van uw saldo en de uitgaven (transacties) die u met uw Edenred-kaart hebt gedaan.

De eerste maal dat Defensie uw Edenred-kaart zal opladen is voorzien op 23 december 2022 en dit voor de dagen recht op maaltijdcheques van de maand november 2022.

Aanmelden Edenred Miel Asevee

 

 


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief