22 februari 2022

 

Weddeherziening 2022-2024

Herwerkte weddeonderhandeling van 19 november 2021

De voorzien implementatie.

Door het tijdsverlies, bekomen door de late beslissing van het begrotingsconclaaf en de herwerking van het weddedossier, is de implementatiedatum van de eerste fase op
1 januari 2022 niet haalbaar. Tijdens de onderhandeling werd hiermee rekening gehouden en werd geopteerd om de invoering van de eerste fase op de meer realistische datum van 1 maart 2022 te plannen. Het voorziene bedrag van 60 miljoen euro voor 2022 hebben we dan ook verdeeld over 10 maanden zodanig dat de militairen toch de volledige verhoging van 2022 zouden ontvangen.

Voor de weddeverhoging van 2022 en 2023 werden de jaarlijkse verhogingen toegepast zoals onderhandeld in april 2021, maar dan wel beperkt tot de huidige maximumwedde van de weddetabel. Voor de jaren na het bereiken van de maximumwedde, wordt een gedeelte van de loopbaantoelage toegekend. (60% in 2022, 65% in 2023). De commandotoelage en de meesterschapstoelage blijven als toelage behouden.

Voor de volledige weddeherziening in 2024 worden de maximumwedden opgetrokken alsook 100% van de loopbaantoelage toegekend. De commandotoelage en meesterschapstoelage zijn vanaf dan geïntegreerd in de wedde.

Uw wedde in 2024 - toelichting

stapel-munten

De grafieken hieronder geven u een overzicht van de weddeherziening in 2024 bij het bereiken van de totaliteit van de hervorming. De onderste kakigroene lijn in de grafiek is de huidige wedde toegekend met het koninklijk besluit van 18 maart 2003 inclusief de meesterschapstoelage voor de eerste korporaal chef en de commandotoelage voor de officieren. De blauwe streepjeslijn is de wedde van de politie waarop de aflijning gebeurde. De groene puntjeslijn is de onderhandelde wedde van april 2021. (zie uitleg op website dossier N526 – protocol april 2021)

De nieuwe weddebarema (protocol van 19 november 2021), in uitvoering van de beslissing van het begrotingsconclaaf, bestaat uit twee delen. Een gedeelte wedde die weergegeven wordt met de lichtgroene lijn in de grafieken. Dit is ook het gedeelte dat in aanmerking wordt genomen voor de berekening van het pensioen. En een gedeelte loopbaantoelage. De geeloranje lijn geeft het totaal weer van de wedde en de loopbaantoelage. De toegekende toelage is het verschil tussen de lichtgroene en de geeloranje lijn.

Zoals je kan vaststellen komt de totale weddeverhoging iets hoger uit dan de onderhandelde weddeverhoging van april 2021. Dit komt omdat de totaliteit van het voorziene budget van april 2021 wordt toegekend aan het personeel en op de toelage geen bijkomende kosten in rekening moeten worden gebracht. Deze bijkomende kosten dienen enkel in rekening te worden gebracht bij het toekennen van wedde. Deze bijkomende kosten dienen de uitgaven te dekken van de verhoging van de aan de wedde gekoppelde toelagen zoals de x/1850 alsook van de impact van de weddeverhoging op het vakantiegeld en de eindejaartoelage.

Zoals u eveneens op de grafiek kan aflezen wordt de loopbaantoelage pas toegekend vanaf een weddeanciënniteit van meer dan 12 jaar afhankelijk van de categorie van personeel. Aangezien de toelage van x/1850, toegekend in het kader van oefening en maneuvers en van operationele inzet, …, wordt berekend op de effectieve wedde en niet op de loopbaantoelage, ontvangen hierdoor de jonge operationele militairen een maximale toelage. 

De tabellen en grafieken van onderstaande personeelscategorieën alsook het volledig toegelicht proces van deze weddeonderhandeling inclusief onze uitgebrachte adviezen vindt u terug op:

De vrijwilligers

De onderofficieren Niveau C

De Lager onderofficier – Eerste sergeant-chef

De Keuronderofficier – Adjudant

De Keuronderofficier – Adjudant-chef 

De Keuronderofficier – Adjudant-majoor 

De onderofficieren Niveau B

De officieren Niveau B

De lager officieren Niveau A

De hoger officieren Niveau A

Lobbywerk

Onderhandelingen lopen niet van een leien dak. Voor moeilijke dossiers zoals het dossier van de weddeherziening van de militairen gaat heel wat lobbywerk vooraf. Maar ook tijdens de onderhandeling kunnen problemen opduiken die het dossier hypothekeren. Zo stelde de ministerraad in juli 2021 de beslissing over de weddeherziening uit naar het begrotingsconclaaf van oktober 2021

Om de realisatie van het weddedossier op 1 januari 2022 te kunnen laten starten, trachtte Minister Ludivine Dedonder voor het zomerreces 2021 een akkoord over het loondossier van de militairen te bekomen.

Gezien de grote financiële impact (150 miljoen uit budget Defensie en 307 miljoen aan perequatie) besliste de regering dit dossier later te behandelen tijdens het begrotingsconclaaf van oktober 2021.

Ondernomen acties door ACV Defensie

Nadat ACV Defensie vernomen had dat de beslissing uitgesteld werd, namen we onmiddellijk contact met de kabinetten van de vice-eersteministers die tijdens het begrotingsconclaaf de beslissing over onze loonsverhoging moeten nemen.

Nog voor het zomerreces hadden we een gesprek met vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de coördinatie van de fraudebestrijding, Vincent Van Peteghem (CD&V).

Na het zomerreces, werden we nog ontvangen door de adviseur van Vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee, Vincent Van Quickenborne (Open Vld), met de raadgever van Vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke (Vooruit) en met de diplomatiek adviseur van Vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post, Petra De Sutter (Groen).

Aan de hand van concrete elementen (evolutie wedde militairen, vergelijking met openbare en private bewakingssector, toetsing ten opzichte van de evolutie van de loonnorm die de private sector hanteert, …) streefde ACV Defensie de politici te overtuigen van de absolute noodzaak van een weddeherziening voor militairen.

Beslissing begrotingsconclaaf

Op 12 oktober 2021 hakten de vice-eersteministers de knoop door over de weddeherziening van de militairen:

  • De verhoging van 150 miljoen euro (vanuit het budget van Defensie) voor de weddeherziening werd goedgekeurd.
  • De impact op de perequatie moet worden beperkt:
    • Een maximum perequatie van 150 miljoen wordt toegestaan
    • De perequatie mag ten vroegste plaatsvinden in 2025

De gevolgen van de beslissing begrotingsconclaaf

De beslissing van het begrotingsconclaaf om beperkte perequatie van 150 miljoen euro toe te staan vanaf 2025 heeft dus grote gevolgen voor het in april 2021 onderhandelde dossier.

  1. De eindwedden van alle weddebarema’s mogen niet overschreden worden vóór 1 januari 2024. Dit houdt tevens in dat de implementatie van de meesterschapstoelage en de commandotoelage in de wedde pas kan plaatsvinden in 2024.
  2. Op 1 januari kunnen de eindwedden maar beperkt verhogen zodat de maximum toegestane perequatie van 150 miljoen in 2025 niet wordt overschreden. Om het totale voorziene bedrag van 150 miljoen euro voor weddeherziening aan het militair personeel toe te kennen in 2024, werd beslist om bovenop de maximale verhoging die in het kader van de perequatie werd toegelaten, een loopbaantoelage toe te kennen.

Met andere woorden, dient het onderhandeld dossier van 30 april 2021 volledig herwerkt te worden.

Barema's per graad

Pensioenen en perequatie

  • De impact van deze weddeonderhandeling voor de toekomstig gepensioneerde militair alsook deze voor de reeds gepensioneerde militair vindt u eveneens in ons online dossier "Weddeherziening 2022-2024"

 

ACV Defensie vindt het absoluut noodzakelijk dat bij een volgende evaluatie en bijsturing de situatie wordt rechtgezet alsook dat alle categorieën volledig marktconform worden bezoldigd.

 


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief