3 oktober 2020

 

Wat betekent het regeerakkoord voor Defensie?

Defensie staat voor enorme uitdagingen

De resultaten van de imago audit die ACV Defensie vorig jaar liet uitvoeren (Zie nieuwsbrief – 16 december 2019 – Employer branding en resultaten imago audit Defensie) geven aan dat Defensie voor enorme uitdagingen staat om een attractieve en aantrekkelijke werkgever te worden.

Imago audit - Instrumentele items

Ook de huidige attritie, zelfs bij militairen die al enkele jaren meedraaien (30 à 45 jarigen), bewijzen dat er dringend actie moet worden ondernomen.

Defensie haalde in de imago audit vooral zwakke scores op “Kwaliteit van het management”, “loon”, “Secundaire voorwaarden” (benefits), “work-life balance”, … .

ACV Defensie checkte of het Vivaldi regeerakkoord van 2020 de nodige acties en middelen voorziet om Defensie terug op de rails te krijgen.

Het vivaldi regeerakkoord 2020

Vivaldi regeerakkoord - "Defensie"

Algemeen kader (samengevat)

De regering wenst een geloofwaardige bijdrage te leveren om de internationale vrede en veiligheid te handhaven waarbij buitenlandse opdrachten een sluitend internationaalrechtelijk mandaat behoeven. Daarnaast zal België zijn engagement voor een effectieve Europese Defensie voortzetten en versterken.

Voor het algemeen informatie- en evaluatiekader van het defensiebeleid zal aan het parlement meer transparantie en betrokkenheid worden gegeven.

Er zal onderzocht worden of een schadevergoeding aan burgerslachtoffers kan worden toegekend.

Het Rekenhof krijgt ook tijdens de aankoopprocedure controlebevoegdheid.

Aanvullende uitgaven voor infrastructuur kunnen in het interfederale investeringsplan worden opgenomen.

Voor België blijft het Non-Proliferatieverdrag de hoeksteen van het nucleaire non-proliferatie regime. Maar ook andere multilaterale initiatieven inzake ontwapening en wapenbeheersing worden door de regering gesteund.

Defensie middelen (tekst regeerakkoord)

De investeringen in Defensie vergen continuïteit binnen een langetermijnvisie. De regering zal de uitvoering van de Strategische Visie voor Defensie en de Militaire Programmatiewet voortzetten en actualiseren. De regering onderzoekt hoe ze tegen een groeipad kan uittekenen om onze defensie inspanning tegen 2030 opnieuw af te stemmen op de Europese niet-nucleaire NAVO bondgenoten.

De regering zal inzetten op een herkapitalisatie in het domein van het personeel om het militair beroep aantrekkelijker te maken. Dat moet leiden tot een betere rekrutering, een betere retentie, meer diversiteit en een betere leeftijdspiramide. Ook naar het welzijn van het militair personeel en hun gezin zal daartoe de nodige aandacht gaan.

Daarvoor zal de regering werk maken van een modernisering van het personeelsbeleid met onder meer een grotere mobiliteit binnen en buiten de overheid in samenwerking met de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling. Zij zal andere oplossingen bestuderen – bijvoorbeeld een flexibele en versterkte reserve of uitgebreider beroep op burgerpersoneel – die een positieve weerslag kunnen hebben op het personeelsbeleid van Defensie.

We besteden bijzondere aandacht aan de voorbereiding van opleiders en defensie-instructeurs voor de opvang en effectieve ondersteuning van nieuwe rekruten.

De regering zal maatregelen nemen om de regionale spreiding van de kwartieren te optimaliseren, waaronder projecten rond “het kwartier van de toekomst” in Vlaanderen en in Wallonië opstarten en versnellen.

Door middelen te garanderen voor infrastructuur, voor het onderhoud van het materiaal, voor de individuele uitrusting en voor de operationele voorbereiding moeten de strijdkrachten in staat worden gesteld hun opdrachten op haalbare en duurzame wijze te vervullen. Het concept van crisisbeheer en hulp aan de natie zal met aandacht voor de lessen uit de gezondheidscrisis worden beoordeeld. De regering bevestigt het belang van hulp aan de natie of aan de civiele maatschappij.

De centrale rol van het “War Heritage Institute” op het vlak van militaire geschiedenis, nagedachtenis en burgerzin zal worden versterkt.

Tot slot zal Defensie zich de komende jaren blijven concentreren op cyber(veiligheid), innovatie, onderzoek en technologie om zo niet alleen bij te dragen tot de veiligheid van ons land en van Europa, maar ook tot de economische heropleving. In dat verband zullen een defensie-, industrie-, en onderzoeksstrategie (DIRS) en de bijhorende nationale ondersteunende structuren worden ontwikkeld, in coördinatie met de gemeenschappen en de gewesten en onder meer met de medewerking van de KMS, het KHID en het militair hospitaal.

Commentaar van ACV Defensie

Naast de investeringen op lange termijn (strategische visie), voorziet het regeerakkoord eveneens dat middelen worden voorzien in het personeelsdomein met als doel Defensie aantrekkelijker te maken.

De laatste weddeonderhandeling dateert uit de regeerperiode van Minister André Flahaut (PS) en resulteerde in het koninklijk besluit van 18 maart 2003 die onder andere bestond uit nieuwe weddebarema’s en aangepaste toelagen en vergoedingen voor het militair personeel.

In 2003 besliste de regering om met beperkte financiële middelen, het financiële statuut van de militairen te verbeteren. Ze lichtten hun beslissing toe met argumenten die vandaag de dag, gezien de grote uitstroom en attritie evenzeer gelden. (Zie uittreksel KB 18 maart 2003).

Uittreksel uit het KB van 18 maart 2003

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

  • Overwegende dat deze maatregelen onontbeerlijk zijn om het moreel van de leden van de krijgsmacht te consolideren;
  • Overwegende dat deze maatregelen onontbeerlijk zijn om de attractiviteit van het beroep van militair te verbeteren;
  • Overwegende dat de competitiviteit op de arbeidsmarkt van het beroep van militair met sectoren die op geldelijk vlak aantrekkelijker zijn, de werving van jonge rekruten en bijgevolg de operationaliteit van de krijgsmacht in gevaar brengt;
  • Overwegende dat, op termijn, een marktconforme verloning voor de militairen moet bewerkstelligd worden;
  • Overwegende dat de beoogde maatregelen dus een geldelijke incentive inhouden, waarmee de militairen, begiftigd met specifieke competenties, kunnen aangemoedigd worden om welbepaalde prestaties te leveren in het belang van de Natie enerzijds en om in dienst te blijven anderzijds;
  • Overwegende dat, in de wijziging van 14 juni 2002 van het sectoraal akkoord van Defensie van 19 april 2001, 1 januari 2003 reeds vooropgesteld werd als streefdoel van de inwerkingtreding van de meeste van de met dit besluit beoogde maatregelen;
  • Overwegende de dringende noodzaak om de bepalingen van dit besluit zo snel mogelijk ingang te laten vinden omdat het moreel een directe invloed heeft op de operationaliteit van de eenheden;

Engagement marktconforme verloning

.

Meer nog, de regering engageerde zich om de lonen van de militairen op termijn marktconform te maken.

Voor ACV Defensie komen marktconforme lonen op de eerste plaats.

Daarnaast moet er ook ruimte zijn om verouderde vergoedingssystemen aan te passen aan de huidige maatschappelijke normen, evenals om nieuwe initiatieven ten voordele van het personeel te implementeren (vb. verwijderingstoelage voor militairen die zich ver moeten verplaatsen)

Maar ook het luik welzijn mag niet worden vergeten!

Hierbij zijn een op norm gebrachte infrastructuur en een voldoende beschermende en risicobeperkende moderne uitrusting absoluut noodzakelijk.

ACV Defensie verzoekt deze regering tevens om een regelgeving uit te werken waarbij de militair voldoende garanties krijgt om naast hun job en hun permanente beschikbaarheid, over voldoende (niet gehypothekeerde) vrije tijd te kunnen beschikken om bij hun gezin door te brengen. Hierbij moeten verschillende mogelijke flexibele pistes worden bekeken en uitgewerkt. (Bijvoorbeeld: een regelgeving waarbij de militair de mogelijkheid heeft om zich voor een bepaalde periode onbeschikbaar te stellen voor deelname aan Operaties.)

Om door te groeien tot een “aantrekkelijke werkgever” dringt een mentaliteitswijziging zich op.

Welzijn - Noden en bezorgdheden individu

Elke militair dient beschouwd te worden als een individuele persoon (burger in uniform) met zijn/haar noden en verlangens. Inspraak in het eigen loopbaanpad of bij mogelijke mutaties zijn absoluut noodzakelijk. Naast de operationele beslissingen moet samen overleggen en beslissen op basis van een compromis de nieuwe natuur worden bij Defensie.

Vivaldi regeerakkoord - "Pensioenen"

Rekening houdende met de regeringsbeslissing van 16 oktober 2016 waarbij het militair ambtshalve pensioen op 56 jaar zou worden afgeschaft en waarbij militairen vele jaren langer zouden moeten werken om een volwaardig pensioen te krijgen, bekijkt ACV Defensie de intenties van de huidige coalitie over pensioenhervorming.

Rustpensioen

Deze legislatuur wil de regering de kosten van de vergrijzing beheersbaar houden. Het optrekken van de activiteits- en werkgelegenheidsgraad van ouder werknemers is hierbij zeer belangrijk. 

De pensioenen van ambtenaren, werknemers en zelfstandigen zullen naar elkaar moeten toegroeien.

Een deeltijds pensioen wordt ontwikkeld dat toegankelijk moet zijn voor alle werknemers, zelfstandigen en ambtenaren die voldoen aan de voorwaarden voor vervroegd pensioen.

Om mensen aan te zetten om langer te werken, wil deze regering opnieuw een bonus invoeren (recht vanaf datum vervroegd pensioen) die eveneens bijkomende pensioenrechten oplevert en het wettelijk pensioen versterkt.

De Minister van Pensioenen zal van bij de start van de regering voorbereidende werkzaamheden en overleg opstarten om tegen 1 september 2021 een voorstel te kunnen voorleggen aan de Ministerraad. 

Hierbij blijven de opgebouwde rechten van de huidige gepensioneerden behouden. Maar ook de spelregels die van toepassing waren voor de ingang van de hervorming kunnen niet worden aangepast met betrekking tot de reeds opgebouwde rechten. Daarnaast worden overgangsmaatregelen uitgewerkt.

Het regeerakkoord voorziet hiervoor overleg met de sociale partners van de verschillende systemen.

Doelstelling Pensioenvoorstel

Het voorstel van de Minister van Pensioenen, zal naast een minimumloopbaanduur van 30 jaar voor het minimumpensioen ook een voorwaarde van effectieve tewerkstelling bepalen (of equivalente maatregel), zal de solidariteit tussen de hoogste en lagere pensioenen versterken en zorgt voor een convergentie tussen de verschillende stelsels.

Ziektepensioen

Het regeerakkoord voorziet in de evaluatie van de verouderde regeling van het ziektepensioen.

In overleg wil de regering, zeker voor de ambtenaren die nog ver verwijderd zijn van de pensioenleeftijd, dit systeem meer in lijn brengen met de regeling inzake arbeidsongeschiktheid en de daarbij horende re-integratietrajecten die bestaan bij werknemers.

Overlevingspensioen

De cumulregeling voor personen die een overlevingspensioen combineren met een beroepsinkomen zal geëvalueerd worden in het licht van de inactiviteitsvallen.

Commentaar van ACV Defensie

Momenteel kan de meerderheid van de militairen nog steeds genieten van een ambtshalve pensioen op de leeftijd van 56 jaar. En ook ons ziektepensioen en de procedure via MC(B)GR verschilt totaal van het ziektepensioen van toepassing op de ambtenaren en is nu al grotendeels gericht op re-integratie. Op basis van bovenstaande gegevens kan ACV Defensie momenteel niet duiden wat de impact zal zijn voor de militairen. We volgen alvast dit dossier van zeer nabij op.

Vivaldi regeerakkoord - "Overheidsbedrijven"

Wat “Skeyes” betreft stelt de regering vast dat de luchtvaartsector voor grote uitdagingen staat.

Zij steunt ten volle de verdere synergie met Defensie en de uitbouw van haar dronesactiviteit, in nauwe samenwerking met de gewesten binnen de betrokken bevoegdheden en door te zorgen voor eerlijke toegang voor actoren in de sector tot de openbare missiediensten van Skeyes.

Commentaar van ACV Defensie

ACV Defensie pleit voor een bijsturing van het verloningsbeleid van de militairen die op hetzelfde platform werken en dezelfde opdrachten uitvoeren als het personeel van Skeyes.

Vivaldi regeerakkoord - "Andere"

Commentaar van ACV Defensie

Door de geplande progressieve afbouw van de militaire aanwezigheid op straat kunnen de militairen zich opnieuw richten tot hun effectieve opdrachten. Daarnaast kan nu gekeken worden om de work/life balance van de militair en hun gezin in evenwicht te brengen.

ACV Defensie evalueert eveneens de algemene voorstellen om arbeid aan te passen in de andere items van het regeerakkoord en zal niet nalaten om nuttige en gunstige regelingen van anderen eveneens voor te stellen voor de militairen.

Minister van Defensie

ACV Defensie wenst de nieuwe Minister van Defensie, Ludivine Dedonder (PS), succes en hoopt op een constructieve samenwerking met de vakorganisaties in het belang van het militair personeel.

 


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief