16 november 2014

 

Wat is een regeerakkoord waard?

Regeerakkoord ten opzichte van een vermogenswinstbelasting?

De laatste dagen is er heel wat commotie ontstaan over een eventuele “vermogenswinstbelasting”. Zo stelde CD&V: “Als van iedereen inspanningen gevraagd worden, moeten ook de vermogenden bijdragen” en “De mensen verwachten dat we ook aan de vermogenden inspanningen vragen”. Daarenboven neemt de OESO hetzelfde standpunt in: “Verschuif de lasten van arbeid naar consumptie, vervuiling en vermogenswinst”.

Daarop benadrukte Vicepremier Jan Jambon (N-VA): “Extra bijdragen van vermogenden staat niet vermeld in het regeerakkoord”. Eveneens stelt Minister van Financiën, Johan Van Overtveldt (N-VA) dat een snelle beslissing over de invoering van een belasting op de meerwaarden uitgesloten is. Hij zegt: “Ik kan u zeggen dat de discussie vandaag gesloten is. We gaan nu absolute prioriteit geven aan de uitvoering van het regeerakkoord. Een vermogenswinstbelasting staat daar niet in”.

Tot slot vraagt Premier Charles Michel (MR) aan zijn ministers om de discussie over een eventuele uitbreiding van het regeerakkoord niet meer “op straat” te voeren, maar wel binnen de ministerraad. Verder verklaart de Premier: “We hebben bij de regeringsonderhandelingen al behoorlijk uitgebreid gediscussieerd over fiscaliteit. Het regeerakkoord is daar het resultaat van. Iedereen kan lezen wat daarin staat en wat er niet in staat. Ik vraag de vier partijen dat ze dat loyaal uitvoeren”.

Regeerakkoord ten opzichte van het defensiebudget

Als we ditzelfde regeerakkoord nemen en het deel Defensie onder de loep nemen, lezen we:

“Op budgettair vlak kan worden vastgesteld dat het budget van Defensie een grote inspanning heeft geleverd in de sanering van onze overheidsfinanciën in de afgelopen jaren.

De regering zal aan het leger terug de middelen geven om haar taken naar behoren te vervullen.

Er dient vermeden te worden dat in de toekomst de Belgische deelname aan buitenlandse operaties met onze partners in gevaar zou komen bij gebrek aan investeringen omdat de veiligheid van onze militairen niet gewaarborgd zou zijn.”

“Op sommige andere plaatsen in de wereld zijn defensiebudgetten drastisch gestegen. Europa moet in de toekomst op voldoende militaire capaciteit kunnen blijven rekenen indien het geloofwaardig wil zijn en blijven op de internationale scène. Zonder afbreuk te doen aan eventuele andere internationale initiatieven in dezelfde sfeer, die eveneens positief zullen worden bekeken, zal de regering daarom ijveren voor de totstandkoming van een verbintenis op NAVO en Europees niveau, op basis van een billijke lasten- en risicodeling (burden and risk sharing), waarin de deelnemende landen zich engageren om hun defensiebudgetten vanaf nu niet meer verder te laten dalen.”

Grote commotie of hypocritische opschudding?

De voorbije dagen hebben onze politiekers hevige discussies gevoerd over het al dan niet bespreekbaar maken van een vermogenswinstbelasting. Hierbij werd steeds opnieuw verwezen naar het regeerakkoord met uitspraken als:

“Een vermogenswinstbelasting is voor ons nooit echt aan de orde geweest, aangezien ze niet is opgenomen in het regeerakkoord, Ik vraag de vier partijen om het regeerakkoord loyaal uit te voeren.”

Hypocrisie?

Het regeerakkoord voorziet ook dat de Defensiebudgetten vanaf nu niet meer zullen dalen. Dat het leger terug de middelen krijgt om haar taken naar behoren te vervullen.

En wat stellen we vast?

Het defensiebudget wordt in 2015 structureel met 218 miljoen euro verminderd, en de vier daarop volgende jaren komt daar jaarlijks cumulatief nog 45 miljoen euro bij. Dus een budgetsvermindering van, ten opzichte van het huidige budget, in 2015 van 218 miljoen euro, in 2016 van 263 miljoen euro, in 2017 van 308 miljoen euro, in 2018 van 353 miljoen euro en in 2019 van 398 miljoen euro.

Totale inlevering van defensie in die vijf jaar zal dus 1.540 miljoen euro bedragen terwijl in het regeerakkoord voorzien is dat het defensiebudget NIET MEER zal dalen.

Waar blijven nu de politiekers die bij hoog en bij laag beweren dat het regeerakkoord loyaal moet worden uitgevoerd?

Of zal het regeerakkoord enkel loyaal worden uitgevoerd als het in eigen kraam past?


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief