5 oktober 2014

 

"Benefits" in de startblokken!

Benefits voor militairen in oktober 2014

In de loop van de maand oktober 2014 zal het online beenefit-platform voor militairen door de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging (CDSCA) worden geïnstalleerd.

Logo CDSCA

Elke militair kan zich inschrijven op de webshop van CDSCA. Hiervoor gebruikt hij het best een privé-mailadres. Na zijn aanmelding op de webshop van CDSCA, zullen de gerechtigden via een link in de webshop van Rail Facilities terecht komen. De klanten krijgen bij hun eerste registratie een gebruikersnaam met dewelke zij zich bij Rail Facilities kunnen aanmelden.

Logo RailfacilitiesRail Facilities biedt producten aan zowel in de commerciële, financiële als culturele sfeer.

 

 

 

 

Jarenlang lobbywerk door ACV Openbare Diensten loont

 

Ten tijde van de transformatie van Defensie

Ten tijde van de transformatie van Defensie heeft ACV Openbare Diensten zijn ongenoegen geuit dat er enkel tijdelijke maatregelen werden genomen om de getroffen militairen te ondersteunen. Een koopkrachtverhoging door het aanpassen van de weddenbarema’s zat er ook niet in, alhoewel diezelfde barema’s als meegaan van 1994.

Wij hebben toen ons standpunt duidelijk verwoord door mee te delen dat indien er geen financiële verhoging aan de militair kon worden toegekend, de overheid op zoek moest gaan om langs de uitgavenkant van de militair en zijn familie in te grijpen. Een benefit-platform is hier een mogelijke optie.

ACV Openbare Diensten zette zijn voorstel kracht bij en:

  • vroeg aan het kabinet van de minister van Landsverdediging om na te gaan of ook de militairen konden aansluiten bij het benefitplatform van het openbaar ambt "Fed+" waartoe het burgerpersoneel van Defensie al toegang heeft.
  • organiseerde voor DGHR een uiteenzetting en voorstelling van het benefitplatform van de politie dat beheerd wordt door de sociale dienst SSDGPI.

De reacties op deze twee voorstellen waren minder gunstig. “Fed+” wou de militairen niet aansluiten tot de gerechtigden van hun benefit-platform en ook SSDGPI wilde niet uitbreiden en er de militairen bijnemen. SSDGPI verklaarde zich wel akkoord om Defensie te ondersteunen met technische middelen en ervaring uit te wisselen indien Defensie zelf een benefit-platform zou uitwerken. (zie ook onze nieuwsbrief van 27 juni 2012 – Ontvangt u als militair een korting op uw aankopen?)

Op het kabinet "De Crem"

Op 12 januari 2012 wordt ACV Openbare Diensten ontvangen door de heer Minister van Landsverdediging, Pieter De Crem, om hun verwachtingen mede te delen voor een sectoraal akkoord in de tweede legislatuur van Minister De Crem.

ACV Openbare Diensten presenteerde aan de minister de al ondernomen stappen met Fed+ en SSDGPI. De minister begreep de noodzaak en bevestigde ons dat hij nog tijdens zijn legislatuur de verschillende mogelijkheden zou onderzoeken om een benefitplatform uit te bouwen voor de militairen.

Tijdens de verschillende vergaderingen met DGHR"

We geven echter de moed niet op en blijven de overheid confronteren met de moeilijke situatie waarin de militair zich bevindt. Permanent wijzen we de militaire overheid op de verschillende maatregelen die men zou moeten treffen teneinde “een aantrekkelijke werkgever” te worden. Hiertoe vroegen we een financiële opwaardering van het personeel door het uitwerken van een benefitplatform.

(zie onze nieuwsbrief van 6 november 2012 – Defensie: Een aantrekkelijke werkgever?)

Op het kabinet "Tijdens de halfjaarlijkse vergadering tussen de CHOD en de vakorganisaties"

Telkens opnieuw informeert ACV Openbare Diensten naar de stand van zaken van het benefitdossier en verzoekt de CHOD om mede dit dossier te ondersteunen en druk uit te oefenen op de verschillende actoren om dit zo snel mogelijk te realiseren. (zie onze nieuwsbrief van 28 april 2013 – Meeting CHOD en de vakorganisaties)

Na het verschijnen van een artikel in de kant over de hoge attritiegraad binnen Defensie en de uitspraak van de CHOD roept ACV Openbare Diensten opnieuw op om het benefitplatofrm snel te realiseren. (Zie nieuwsbrief van 28 oktober 2013 – Verband tussen attritie en aantrekkelijke werkgever)

Achter de schermen

Verschillende instanties hebben verscheidene acties ondernomen. CDSCA heeft in opdracht van de minister een marktonderzoek uitgevoerd en de mogelijk te volgen pistes overgemaakt aan de minister. De minister heeft de piste weerhouden om een samenwerkingsakkoord met Rail Facilities te realiseren. DGJM moet de juridische haalbaarheid nagaan.

Enkele problemen dienen opgelost te worden. Zo moet het koninklijk besluit die de werking van CDSCA beschrijft aangepast worden.

Al deze stappen werden tevens opgevolgd door ACV Openbare Diensten. Door regelmatig met de verschillende actoren te communiceren over de stand van zaken bleef het dossier in de actualiteit en werd moeizaam stap voor stap gewerkt aan de concrete uitvoering van dit dossier.

(zie ook onze nieuwsbrief van 8 december 2013 – Nu al genieten van kortingen!)

Ondanks er nog enkele problemen dienen te worden opgelost, voorziet CDSCA om in de maand oktober 2014 te starten met het benefitplatform via Rail Facilities.

ACV Openbare Diensten zal u op de hoogte stellen als het benefitplatform beschikbaar is op de webshop van CDSCA.

 


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief