7 januari 2014

 

Dienstontheffingen 2014 toegekend door minister.

Op 17 december 2013 richtte ACV Openbare Diensten een schrijven aan de minister met de vraag tot toekenning van een dienstvrijstelling aan de militairen op vrijdag 2 mei 2014 en maandag 10 november 2014.

Mijnheer de Minister,

De compensatieverloven toegekend aan het militair personeel voor de feestdagen die op een zaterdag of een zondag vallen zijn vastgelegd in het reglement TRAVARB. (ref 1)

De ministerraad keurde op 7 november 2013 op voorstel van staatssecretaris Hendrik Bogaert een ontwerp van omzendbrief goed met de brugdagen voor 2014 die toegekend worden aan de ambtenaren van de federale overheid, inclusief burgerpersoneel van Defensie.

Voor het jaar 2014 wordt aan het burgerpersoneel een compensatieverlofdag toegekend op vrijdag 2 mei 2014, vrijdag 30 mei 2014 en maandag 10 november 2014.

Voor de militairen is reglementair enkel vrijdag 30 mei 2014, dag volgend op Hemelvaart voorzien als compensatieverlofdag. Vrijdag 2 mei 2014, dag volgend op het Feest van de Arbeid en maandag 10 november 2014, dag voorafgaand aan de herdenking van de Wapenstilstand zijn geen reglementair voorziene brugdagen voor de militairen.

ACV Openbare Diensten vraagt de minister om op vrijdag 2 mei 2014 en op maandag 10 november 2014 eveneens een dienstvrijstelling toe te kennen aan het militair personeel.

Motivatie van ACV Openbare Diensten voor deze aanvraag:

    • Binnen het departement Landsverdediging streeft men al jaren om de rechten op verlof en compensatie in tijd voor het burgerpersoneel en de militairen zoveel mogelijk te harmoniseren. Om diezelfde reden werden de rechten van beide groepen ook samengevoegd in één enkel reglement “TRAVARB”
    • In meerdere diensten werken burgers en militairen samen aan hetzelfde project.
    • Op vrijdagen die voorafgegaan worden door een feestdag, of maandagen die gevolgd worden door een feestdag zijn vele korpscommandanten geneigd om hun eenheid te sluiten en de brug te maken. In de mate van het mogelijke en binnen de reglementaire bepalingen leggen deze korpscommandanten compensatie in tijd op aan hun personeel.
    • Vorige jaren werden de toegekende brugdagen voor het openbaar ambt, ook als dienstvrijstelling gegeven aan het militair personeel. Hierdoor creëerde men bij het militair personeel bepaalde verwachtingen.

Wij danken u bij voorbaat voor het gevolg dat u aan ons verzoek wenst voor te behouden en verblijven,

Vandaag, ontvingen we de beslissing van de minister waarin hij ons meedeelt dat hij voor alle personeelsleden (ook militairen) van defensie een dienstontheffing toekent op vrijdag 2 mei 2014 en op maandag 10 november 2014.

 

Dienstontheffingen 2014 toegekend door Minister

 


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief