19 juli 2013

 

Persbericht versus taken Militaire Politie

Persberichten CGSP.

In de twee laatste maanden zijn verschillende franstalige persberichten verspreidt door het CGSP die een negatief beeld weergeven van de militaire politie. Het eerste bericht getiteld: “Vers un grand retour de la Gendarmerie?” verscheen op 31 mei 2013. Even later op 12 juli 2013 dook het bericht : “Le Ministre DE CREM siffle la fin de la récréation pour les Policiers militaires” op. En ten slotte publiceeerde La Dernière Heure deze week, op 16 juli 2013, een artikel getiteld : « Quand la police militaire joue les gendarmes. ».

Met het verspreiden van deze artikelen tracht CGSP aan te geven dat de militaire politie zijn bevoegdheden te buiten gaat.

Rol en bevoegdheden van de militaire politie

Op 16 januari 2012 tekende de CHOD een nota over de Orde en tucht binnen Defensie en de rol die de Military Police Group hierin te vervullen heeft. Laten we deze bevoedheden dus even op een rij zetten!

 • De Military Police Group is bevoegd om overtredingen van militaire reglementen en richtlijnen, begaan door het personeel van defensie, actief op te sporen en te rapporteren aan de commandoketen.
 • De leden van de Military Police Group hebben de plicht om misdaden en wanbedrijven waarvan zij kennis krijgen bij de uitoefening van hun ambt, te berichten aan de Procureur des Konings.
 • De commandant van de Military Police Group heeft de bevoegdheid om verkeersovertredingen waarbij de verantwoordelijkheid van het individu duidelijk is, te berichten aan de parketten.
 • De Military Police Group werkt in steun van het commando in onderstaande domeinen:
  • Orde en tucht. Dit omvat onder andere voorkomen, gedrag, …enz.OPSOMMING 3
  • Veiligheid. Hieronder vallen de escortes van het VIP personeel, de begeleiding van fondsen, … enz.
  • Alcoholpreventie bij gebruik van militaire voertuigen, tijdens de diens, … enz.
  • Verkeerscontrole bij het gebruik van militaire voertuigen, … enz.
  • Wegcontroles waaronder snelheidscontroles, het dragen van de veiligheidsgordel, de aanwezigheid van de wettelijke uitrusting, de reisdocumenten, het gebruik van de GSM aan het stuur van een militair voertuig, … enz vallen.
  • Korpsonderzoeken.
  • Bewarende maatregelen in geval van misdaden en wanbedrijven.

Foutief signaal via de Media!

ACV Openbare Diensten is van oordeel dat de discussie tot het al dan niet uitbreiden van de bevoegdheden van de militaire politie NIET mag gevoerd worden via de media. Daarom kunnen we ook niet akkoord gaan met de manier van handelen van andere organisaties, die gebruik maken van enkele individuele gevallen om een volledige groep personeelsleden in een slecht daglicht te plaatsen. Daarenboven moet elke functie binnen defensie met de nodige eerbied voor het individu behandeld worden. Dus zeker niet in de media!

Overgang naar Operationeel Korps van de Politie.

Eerst en vooral wil ik meegeven dat ACV Openbare Diensten al geruime tijd streeft om op permanente basis de overgang naar het operationeel korps van de politie voor alle categorieën mogelijk te maken. Ook in het kader van de aanpassingen aan de wet “Gemengd loopbaanconcept” en daar bijhorende wet “statuut beperkte duur” zou een goed georganiseerde overgang toekomstperspectieven kunnen bieden aan vele personeelsleden. (Verloning politie, alle bevoegdheden van de politie, veel meer keuze in standplaats, …). Deze langetermijnvisie beoogt een win-win situatie voor ieder betrokken personeelslid alsook voor de organisatie.

Uitbreiding van bevoegdheden?

Anderzijds vinden we dat zowel de defensiestaf, alsook onze politieke vertegenwoordigers deze problematiek moet onder handen nemen.

ACV Openbare Diensten kant zich niet a priori tegen een mogelijk debat omtrent de uitbreiding van de bevoegdheden, doch vindt dat een eventuele uitbreiding vanuit alle standpunten en invalshoeken moet worden bekeken, zeker de huidige financiële situatie van ons departement indachtig. Een bevoegdheidsuitbreiding brengt mogelijks bijkomende vormingen met zich mee, andere verantwoordelijkheden, … enz. Als het militair personeel extra politionele taken zou toegewezen krijgen, dan dient hieraan ook een vergoedingssysteem gekoppeld te worden dat vergelijkbaar is met wat het personeel in deze specifieke diensten ontvangt.

Met andere woorden, stof genoeg voor een diepgaand debat waarbij respect getoond wordt voor de standpunten van alle betrokken partijen.


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief