9 juli 2013

 

Brugdag burgers ook "vrije dag" voor de militairen.

Ook onze militairen krijgen op vrijdag 16 augustus 2013 vrij!

Deze morgen deelde het kabinet van de Minister van Landsverdediging “Pieter De Crem” ons mee dat de minister heeft beslist om vrijdag 16 augustus 2013 ook aan de militairen toe te kennen als vrije dag.

Wat ondernam ACV Openbare Diensten?

Dit jaar valt de feestdag “Onze lieve vrouw hemelvaart”, 15 augustus 2013, op een donderdag. Het federaal openbaar ambt heeft voor zijn leden, waaronder ook de burgers bij defensie, een brugdag voorzien op vrijdag 16 augustus 2013.

ACV Openbare Diensten vroeg defensie of deze dag ook toegekend werd aan de militairen. Hierop werd binnen defensie een bericht verspreid, dat deze brugdag enkel en alleen werd toegekend aan het burgerpersoneel bij Defensie.

Ten gevolge van deze mededeling richtte ACV Openbare Diensten op 26 juni 2013 een schrijven aan de minister met de vraag om van 16 augustus ook een vrije (brug)dag te maken voor de militairen (zie ons schrijven hieronder)


Aan de heer Pieter De Crem
Minister van Landsverdediging
Lambermont 8
1000 BRUSSEL

Brussel, 26 juni 2013

Betreft: Toekennen van een dienstvrijstelling aan de militairen op 16 augustus 2013.

Referentie:

  1. Reglement TRAVARB – Deel II Verloven – Hoofdstuk 2 Feestdagen en compensatieverloven – Art 202 b. 2.
  2. Reglement TRAVARB – Deel III Dienstontheffingen en dienstvrijstellingen – Hoofdstuk 1 De gewone dienstontheffing /-vrijstelling.

Mijnheer de Minister,

De compensatieverloven toegekend aan het militair personeel voor de feestdagen die op een zaterdag of een zondag vallen zijn vastgelegd in het reglement TRAVARB. (ref 1)

Voor het burgerpersoneel van Defensie worden deze dagen jaarlijks toegekend door het openbaar ambt.  

Voor het jaar 2013 wordt aan het burgerpersoneel een compensatieverlofdag toegekend op vrijdag 16 augustus 2013.

ACV Openbare Diensten vroeg aan de Directeur Human Resources (DGHR) om deze dag in het kader van zijn bevoegdheden (ref 2) ook toe te kennen aan het militair personeel.

DGHR kent op deze dag GEEN dienstvrijstelling toe aan het militair personeel.

ACV Openbare Diensten vraagt de minister om op 16 augustus 2013 alsnog een dienstvrijstelling toe te kennen aan het militair personeel.

Motivatie van ACV Openbare Diensten voor deze aanvraag.

  • Binnen het departement Landsverdediging streeft men al jaren om de rechten op verlof en compensatie in tijd voor het burgerpersoneel en de militairen zoveel mogelijk te harmoniseren. Om diezelfde reden werden de rechten van beide groepen ook samengevoegd in één enkel reglement “TRAVARB”
  • In meerdere diensten werken burgers en militairen samen aan hetzelfde project.
  • Op vrijdagen die voorafgegaan worden door een feestdag zijn vele korpscommandanten geneigd om hun eenheid te sluiten en de brug te maken. In de mate van het mogelijke en binnen de reglementaire bepalingen leggen deze korpscommandanten compensatie in tijd op aan hun personeel.
  • Vorige jaren volgde DGHR het openbaar ambt en kende voor deze dagen dienstvrijstellingen toe. Hierdoor creëerde men bij het militair personeel bepaalde verwachtingen.

Wij danken u bij voorbaat voor het gevolg dat u aan ons verzoek wenst voor te behouden en verblijven,

Met bijzondere hoogachting,

Walter Van den Broeck
ACV Openbare Diensten
Groep militairen Secretaris


Op 9 juli 2013 vernamen we van het kabinet van de minister van Landsverdediging dat de minister ingegaan is op ons verzoek en eveneens een vrije dag voorziet voor het militair personeel op vrijdag 16 augustus 2013.

Waarvoor onze dank!


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief