28 april 2013

 

Meeting CHOD en de vakorganisaties.

De Chef van Defensie (CHOD), Generaal Van Caelenberg nodigde op 18 april 2013, naar halfjaarlijkse gewoonte, de syndicale organisaties uit op een informele vergadering. Gedurende deze informele vergadering krijgen de vakorganisaties antwoorden op hun vragen die ze ruimschoots vooraf moesten overmaken. Deze vragen worden geclusterd en per thema beantwoord. Deze manier van werken is weinig spontaan en we waren dan uiteraard tevreden dat de generaal alvast een poging ondernam om nadien in de varia meer op een echte dialoog aan te sturen.

Bemerkingen van de CHOD

De toekomst van defensie wordt bepaald in het regeerakkoord en is sterk afhankelijk van het budget dat aan het departement wordt toegekend. Momenteel wordt het “Plan De Crem II” uitgevoerd. Na de verkiezingen van 2014 zal de nieuwe regering de koers uitzetten. Voor de defensiestaf is continuïteit zeer belangrijk.

Om een goede werking van defensie te verzekeren worden de staven gerationaliseerd. De eenheden zouden gespaard blijven van verdere besparingen. Om dit te verwezenlijken heeft de dienst “interne audit van defensie” (IAD) de opdracht gekregen een audit uit te voeren.

In de comités van de hogere kaders, (Adjudant Chef, Adjudant Majoor, Majoor, Luitenant-Kolonel, Kolonel) weerhoudt men minder kandidaten. Om de kansen van de kandidaten zoveel mogelijk te vrijwaren bestudeert de overheid om het maximum aantal maal dat men voorkomt voor een comité op te trekken.

Voor eind 2015 bereikt defensie de in het regeerakkoord voorziene aantal van 32.000 personeelsleden. Deze getalsterkte zal moeilijk kunnen behouden blijven omdat er jaarlijks ongeveer 3.000 mensen afvloeien op natuurlijke wijze.

Een kleiner leger brengt ook met zich mee dat er keuzes zullen moeten gemaakt worden. Om verlies van soepelheid en polyvalentie niet te verliezen zullen deze keuzes zeer goed moeten overwogen worden. Willen we op internationaal vlak blijven meedraaien mag er ook niet geopteerd worden om zich in de goedkoopste takken te specialiseren.

De medische component

De medische component blijft actief in de 1ste, 2de en 3de lijnsgeneeskunde. In het militair hospitaal blijft de curatieve geneeskunde beschikbaar, maar dan wel gespecialiseerd in domeinen waar de burgergeneeskunde minder met bezig is. Tevens is het militair hospitaal gegroeid als trainingscentrum voor het personeel in de 1ste en 2de lijnsgeneeskunde. Een andere belangrijke dienst in het hospitaal is het expertise centrum dat zich toespitst op specialisaties die enkel binnen defensie aanwezig zijn. Het kunnen uitsturen van een veldhospitaal blijft ook behoren tot een van de taken van het hospitaal. Verder blijft het hospitaal samenwerken met externe partners.

Voor de eerste lijnsgeneeskunde wordt gezocht naar een maximale complementariteit. Hiervoor werkt defensie aan een verbetering en vereenvoudiging van het netwerk van de externe zorgverstrekkers. Een datatransmissie systeem wordt momenteel ontworpen om de administratieve lasten voor de externe artsen te verminderen. Voor gespecialiseerde eerste lijnsgeneeskunde zoals sportgeneeskunde, luchtvaartgeneeskunde, vaccunologie …., kan je rekenen op de artsen van het militair hospitaal.

Conceptuele maatregelen en bijsturingen zullen genomen worden om aan deze basisprincipes te voldoen. Maar de schaarste aan geneesheren, ook binnen defensie, blijkt een moeilijk oplosbaar probleem te zijn. Zeker voor wat betreft de arbeidsgeneesheren. Vanwege dit deficit heeft defensie momenteel 3 artsen die nog in stage zijn als arbeidsgeneesheer in plaats gesteld. Defensie probeert dan ook via alle mogelijke kanalen geneesheren te werven. Tevens tracht defensie de job aantrekkelijk te maken door de verloning af te lijnen op de verloning in de privésector. Dit laatste aspect wordt momenteel onderhandeld met de syndicale organisaties.

Tot slot moeten we vaststellen dat de uitrusting en heruitrusting van de medische component onvoldoende is om een goede werking in de toekomst te garanderen. De grote schuldige blijkt de budgettaire beperkingen waarmee het departement kampt te zijn.

Personeelsbeheer

Het plan “De Crem” voorziet in een getalsterkte van 30.000 militairen, 2.000 burgers en 2.000 leerlingen. Er zijn vertragingen voor wat betreft de werken infra, materiaal, … . Op 1 januari 2015 zal dit proces nog niet zijn afgerond. Tegen eind 2013 is de sluiting van de verschillende kwartieren, voorzien in dit plan, voltooid. In een eerste tijd werden de slagorders (SlO) en de organieke tabellen (OT) bevroren. Nu wordt gekeken om de delta tussen de OT en de SlO te verminderen. Door de versnelde afbouw van personeel heeft defensie wel te kampen met verschillende kritieke functies die moeilijk kunnen ingevuld worden. De directeur generaal human resources (DGHR) benadrukte dat er geen studies lopende zijn om gevechtseenheden af te schaffen alsook niet om de horeca uit te besteden.

Fysieke testen

Het ontwerp van nieuw statuut voorziet in het statutair maken van de fysieke testen. ACV Openbare Diensten vroeg om een opvangnet te voorzien voor oudere militairen die om gezondheidsredenen problemen kregen om te slagen in wat momenteel voorzien wordt. Statutair wordt nu al een proeftijd voorzien. De militaire overheid deelde mee dat die proeftijd ingevoerd werd om na te gaan of de voorziene trainingsmogelijkheden in realiteit voor elke eenheid haalbaar zijn en eveneens om bij te sturen indien men ontdekt dat de vooropgestelde normen te hoog liggen.

Het door ons gevraagde opvangnet werd deels statutair bepaald. Enerzijds zal geen enkele militair die vijf jaar verwijderd is van zijn leeftijdsgrens nog gepenaliseerd worden en anderzijds wordt voor de jongere militair die vanwege het niet slagen in de geschiktheidscategorie D terechtkomt de mogelijkheid gegeven om tot twee maal toe een beroepsinstantie te vatten en op die manier nog tot maximaal 6 jaar uitstel kan bekomen.

Daarenboven engageert de militaire overheid zich om voldoende encadrering te voorzien op sportgebied om te beletten dat een militair in de geschiktheidscategorie D terecht komt.

Benefits

Opnieuw informeerde ACV Openbare Diensten zich naar de stand van zaken in het dossier “Benefit”.

De minister had ons op 12 januari 2012 bevestigd dat hij zou ingaan op onze vraag om een benifit-platform te voorzien voor de militairen. De militaire overheid verzekerde ons dat het kabinet van Minister De Crem nog tijdens deze legislatuur een benifit-platform zal uitbouwen. Hiervoor werden al verscheidene mogelijkheden onderzocht. Een dossier met concrete voorstellen ligt nu blijkbaar op het kabinet van Landsverdediging.

Cumuleren tijdens het pensioen

Een wetsontwerp dat drastisch ingrijpt op de cumulatieregeling geldig voor het pensioen op leeftijdsgrens van de militairen werd zopas verwezen naar een werkgroep om te herbekijken.

Bevoegdheden militaire politie (MP)

De problematiek van de bevoegdheden van de MP’s en de gevolgen hiervan voor het personeel (boetes omwille van rechtstreeks doorsturen van vaststellingen door de MP’s naar het parket) kreeg veel aandacht van de verantwoordelijke van het juridisch departement van defensie en human resources. De overheid zal dit probleem trachten op te lossen.

Een aantrekkelijke werkgever

ACV Openbare Diensten vroeg de overheid hoe zij zich zou profileren als een aantrekkelijke werkgever, wetende dat de attritie binnen Defensie zeer hoog is. We vroegen hoe defensie hieraan werkt in de verschillende domeinen van competentiebeleid, woon-werkverkeer, arbeidstijdorganisatie en arbeid en gezin, … . De chef van defensie bleek toch wel zeer gevoelig voor het probleem van de attritie. Hierdoor werd een discussie geopend over motivatie en mogelijkheden binnen defensie.

Tendens

ACV Openbare Diensten merkt op dat de huidige chef van defensie al heel wat meer ruimte biedt aan een open communicatie. We zijn voorstander dat de contacten met de chef van defensie verder evolueren naar een meer constructieve aanpak en een persoonlijk karakter krijgen. We hopen in de toekomst binnen de ganse organisatie van defensie een open debat cultuur te bewerkstellen.


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief