23 maart 2013

 

Aanpassing tweetaligheidstoelage Defensie

Bestaande regelgeving

Het koninklijk besluit van 23 december 1998 kent een toelage voor tweetaligheid toe aan sommige militairen in werkelijke dienst. Om aanspraak te maken de deze toelage moet men als officier de grondige kennis bezitten van de andere landstaal zijnde het Nederlands of het Frans en als onderofficier of vrijwilliger blijk geven van de werkelijke kennis van deze talen. Om recht te hebben op deze toelage moet men dient doen in ofwel een eenheid van gemengd taalstelsel ofwel in een eentalige eenheid van het andere taalstelsel. Daarenboven hebben de militairen die de wezenlijke kennis bezitten van het Duits en dienst doet in een Duitstalige eenheid ook recht op de tweetaligheidspremie.

Het bruto geïndexeerd maandbedrag van de premie bedraagt voor de officieren 39,87 euro (24,79 euro aan 100%) en voor de andere militairen 19,94 euro (12,40 euro aan 100%).

Belang van talenkennis!

Talenkennis is vanzelfsprekend van het allerhoogste belang in de mondialisering van onze maatschappij. Dat is binnen Defensie, met steeds meer internationale opdrachten in NATO-, UNO- of EU-verband, niet anders.

Waar bevinden zich onze militairen in opdracht?

Waar bevinden zich onze militairen in Opdracht

Een eerste stap in de goede richting

ACV Openbare Diensten gaf tijdens het onderhandelingscomité zijn akkoord op het koninklijk besluit dat de toekenningsvoorwaarden aanpast. Hierdoor verdwijnt de verplichting om te dienen in een eenheid van gemengd taalstelsel of in een eentalige eenheid van het andere taalstelsel. Vanaf het verschijnen van de wijziging in het staatsblad zal elke militair die slaagt in het voor zijn categorie voorziene taalexamen recht hebben op de toelage voor tweetaligheid.

Toch enig scepticisme!

Ondanks het feit dat elke militair die slaagt in het taalexamen van de andere taal de toelage zal ontvangen, is het bedrag van deze toelage niet van die grote dat het motiveert om de andere landstaal te leren. Deze toelage kan als motivatiebeleid dienen om meertalig te worden, doch dient dringend in overeenstemming gebracht te worden met de toelage die in andere overheidsdiensten aan hun personeel wordt toegekend.

Enkele voorbeelden

Bij het operationeel kader van de politie in het Brussels gewest ontvangt het hulpkader met taalkennis niveau 4 een maandelijkse geïndexeerde bruto toelage van 143,55 euro (89,25 euro aan 100%). Voor het basiskader en middenkader met taalkennis niveau 2 bedraagt dit respectievelijk 215,32 euro (133,87 euro aan 100%) en 287,08 euro (178,49 euro aan 100%) en voor het officierskader met taalkennis niveau 1 is de toelage minimaal 358,85 euro (223,11 euro aan 100%).

Ook de federale ambtenaar in het arrondissement Brussel-Hoofdstad heeft recht op een maandelijkse toelage na het afleggen en slagen van een taaltest bij Selor. Het bedrag van deze toelage hangt af van de moeilijkheidsgraad van de test. Bij het slagen in de test gericht op de vaardigheid om elementaire mondelinge boodschappen te begrijpen en te verstaan is al een bruto geïndexeerde toelage gekoppeld van 32,17 euro (20 euro aan 100%). Volgens de categorie en de moeilijkheidsgraad kan deze toelage oplopen tot 176,92 euro (110 euro aan 100%).

De toegekende geïndexeerde brutobedragen bij defensie van 39,87 euro voor de grondige kennis bij officieren, evenals de 19,94 euro voor de wezenlijke kennis van het ander personeel zijn zeker niet in overeenstemming met die van de andere overheidsdiensten.

Daarenboven bestaat er bij de politie ook een toelage voor meertaligheid. In het kader van onze internationale opdrachten wordt van de militair meer en meer verwacht dat hij bovenop de Franse taal ook nog het Engels goed beheerst, en liefst ook nog enkele andere talen.

Europa op dezelfde lijn

De Europese Commissie werkt samen met de regeringen van de EU-landen om: 

  • Alle burgers de kans te geven om al op jonge leeftijd naast hun moedertaal nog twee andere talen te leren 
  • Vriendelijkere samenlevingen te ontwikkelen, waar mensen, apart en als gemeenschap, met elkaar in dialoog gaan 
  • Meer nadruk te leggen op het belang van talen voor de kansen op de arbeidsmarkt en het concurrentievermogen.

Deze doelstellingen zijn de ruggengraat van het meertaligheidsbeleid.

Defensie als voortrekker?

ACV Openbare Diensten blijft de overheid confronteren met bovenstaande realiteiten. De huidige aanpassing is een eerste stap in de goede richting. ACV Openbare Diensten blijft bij de overheid aandringen om de toelage voor talenkennis verder uit te bouwen. Hierbij vragen we: 

  • Een forse verhoging van de tweetaligheidstoelage 
  • De invoering van een meertaligheidstoelage

Als motivatie zou dit tellen!


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief