11 februari 2013

 

Reglement TRAVARB - Ziek tijdens vakantieverlof!

Het zal u maar overkomen.

Je kijkt uit naar twee weekjes vakantieverlof om van te genieten. De tweede dag van uw vakantieverlof voel je je slecht en de dokter raad u aan om veel te rusten zodanig dat u kan herstellen van een griepvirus.

Al uw plannen: een uitstapje maken, eens lekker gaan eten met de partner, een avontuur in de Ardennen, … mag u vergeten. U ontspannen en nieuwe krachten opdoen lukt ook niet. Integendeel! Je voelt je uitgeteld, je zweet van de koorts, je hebt hoofdpijn en spierpijn en de wekker tikt verder. Met wat geluk kom je er terug bovenop tegen het einde van uw verlofperiode. Met wat meeval kan je zelfs nog genieten van uw allerlaatste dagje verlof.

Ziek tijdens verlof

En toch bent en blijft u in verlof!

De toestand waar u zich eerst in bevond, was bindend voor de andere dagen. Dit wil zeggen. Was je ziek voor de start van uw verlof, dan verviel uw verlof en werd je als afwezig beschouwd om gezondheidsredenen. Werd je echter ziek als je al in verlof was, dan bleef uw verlof doorlopen en verloor u uw verlofdagen aan ziekte.

Het Europees hof van justitie ziet het anders.

De Europese richtlijn van 10 augustus 2005 vermeld: “De lidstaten treffen de nodige maatregelen opdat aan alle werknemers jaarlijks een vakantie met behoud van loon van ten minste vier weken wordt toegekend, overeenkomstig de in de nationale wetten en/of gebruiken geldende voorwaarden voor het recht op en de toekenning van een dergelijke vakantie.”

In het Schultz-Hoff arrest van 20 januari 2009 heeft het Hof van Justitie deze richtlijn zo uitgelegd dat iedere werknemer binnen de EU minimaal recht heeft op vier weken vakantie per jaar. Dit recht van de werknemer kan niet uitgesloten of beperkt worden. Volgens het hof heeft dit als gevolg dat een werknemer die langdurig arbeidsongeschikt is geweest vanaf het moment dat hij terug arbeidsgeschikt is in de gelegenheid moet worden gesteld om deze minimale periode aan vakantiedagen op te nemen.

In het Pereda arrest van 10 september 2010 moet volgens het Hof het recht op een jaarlijkse vakantie met behoud van loon beschouwd worden als een bijzonder belangrijk beginsel van communautair sociaal recht. Het doel van het recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon is, de werknemer in staat te stellen uit te rusten en over een periode van ontspanning en vrije tijd te beschikken. Het doel van het recht op ziekteverlof wordt aan de werknemer toegekend om te kunnen herstellen van een ziekte.

Een werknemer die dus met ziekteverlof is tijdens een tevoren vastgelegd jaarlijkse vakantieperiode heeft het recht om, op zijn verzoek en teneinde daadwerkelijk van zijn recht van jaarlijkse vakantie gebruik te maken, deze vakantiedagen te nemen in een andere periode dan die welke samenvalt met de periode van ziekteverlof.

Het Hof maakt geen enkel onderscheid naargelang de ziekte begonnen is voor of tijdens de vakantieperiode.

ACV Openbare Diensten neemt actie:

Op 13 juni 2012 richt ACV Openbare Diensten een schrijven aan minister Pieter De Crem met het verzoek een onderhandelingscomité te vatten met als doel het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de afwezigheden om gezondheidsredenen van de militairen aan te passen conform de Europese richtlijn.

Aanpassing aan KB van 10 augustus 2005

Artikel 4. De verloven en de toegestane afwezigheden worden niet onderbroken om gezondheidsredenen, behalve in geval van hospitalisatie.

Het jaarlijks vakantieverlof wordt evenwel voor de volledige periode onderbroken, wanneer de militair gedurende deze periode als afwezig om gezondheidsredenen wordt beschouwd, overeenkomstig de bepalingen van dit besluit.

Belgisch Staatsblad

Na onderhandeling wordt de door ACV Openbare Diensten voorgestelde tekst op 11 januari 2013 gepubliceerd in het Belgisch staatsblad (Artikel 62.)

Hoog overlegcomité reglementen

Op vrijdag 8 februari 2013 werd het reglement met betrekking tot de arbeidstijdregeling (Reglement TRAVARB – vroegere A12/1) aangepast conform het gewijzigde artikel in het koninklijk besluit.

Een periode van afwezigheid wegens verlof, dienstontheffing of compensatie in tijd wordt niet onderbroken door een periode van afwezigheid wegens gezondheidsredenen, behalve:

  • bij opname in een ziekenhuis, of een rust- en verzorgingstehuis;
  • tijdens een periode van afwezigheid wegens vakantieverlof.

Na de aanvraag zoals beschreven in de DGHR-SPS-MEDAGR-001 worden de dagen afwezigheid om gezondheidsredenen die samenvallen met de dagen afwezigheid wegens vakantieverlof automatisch toegevoegd aan het jaarlijks verlofkrediet van het militaire personeelslid.

Voorbeeld

vakantieverlof van 01 Jul tot en met 14 Jul maar ziek van 07 tot en met 10 Jul = terugkeer in de eenheid op 15 Jul met aansluitend recuperatie van 4 dagen vakantieverlof

Recuperatie van verlofdagen

Als je vanaf het verschijnen van het erratum aan het reglement ziek wordt in uw vakantieverlof, worden uw verloren dagen vakantieverlof gerecupereerd. Hou er wel rekening mee dat je de procedure van afwezigheid om gezondheidsredenen strikt moet opvolgen, ook al ben je met vakantieverlof vertrokken.

Het vakantieverlof zijn de 30 kalenderdagen waarop men recht heeft. De recuperatie van ziektedagen is dus niet van toepassing indien je met compensatie in tijd bent of met andere types van verlof.


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief