12 december 2020

 

Nieuw vergoedingsselsel "vaste dienst"

Publicatie vergoedingsstelsel "vaste dienst"

Op woensdag 9 december 2020 werd het koninklijk besluit van 15 november 2020 met een nieuw vergoedingsstelsel voor vaste dienst, gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. De oorspronkelijke ontwerpen van koninklijk besluit en ministerieel besluit kregen al een akkoord van de vakorganisaties tijdens het onderhandelingscomité van 7 juni 2019. En dan was het wachten op de verschillende noodzakelijke adviezen die respectievelijk werden gegeven door de inspecteur van financiën op 24 januari 2020, de minister van begroting en de minister van ambtenarenzaken op 31 juli 2020. Daaropvolgend werden deze ontwerpen voorgelegd aan de Raad van State die op 30 september 2020 verschillende opmerkingen maakte, waardoor beide ontwerpen uiteindelijk samengevoegd werden in één enkel koninklijk besluit.

Dit nieuwe vergoedingsstelsel “vaste dienst” treedt in werking op 1 januari 2021.

Waarom een nieuw vergoedingsstelsel "vaste dienst"

Enerzijds wil Defensie de aantrekkelijkheid van opdrachten in het buitenland verhogen. Hiervoor wilt men een rechtvaardige compensatie toekennen die aangepast is aan de kosten voor levensonderhoud in het buitenland. Daarbij worden de afstand en de ontbering in aanmerking genomen, alsook wordt er speciale aandacht besteed aan de familiale situatie van de militair in vaste dienst.

Anderzijds was de doelstelling van Defensie om dit vergoedingsstelsel administratief te vereenvoudigen door af te lijnen op het gelijkaardig vergoedingsstelsel dat van toepassing is op het personeel van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken. Belangrijke elementen hierbij zijn het toekennen van geïndexeerde basisbedragen, een standaardisatie voor alle categorieën van militairen, het verschil tussen “vaste dienst” en “diplomaten” minimaal houden, waar mogelijk forfaitaire tarieven toepassen, ….

Doelgroep "vaste dienst"

Waar voorheen de doelgroep “vaste dienst” bestond uit:

 • militairen tewerkgesteld bij een Belgische, Buitenlandse, Internationale of Supranationale instelling
 • militairen verbonden aan diplomatieke posten

wordt de doelgroep uitgebreid tot alle militairen die in de deelstand “normale dienst” een dienstreis in het buitenland uitvoeren waarbij, bij aanvang, de duur minstens vijf maanden zal bedragen.

vergoeding "vaste dienst"

De vergoeding voor vaste dienst houdt rekening met de persoonlijke en familiale toestand van de militair en wordt onderverdeeld in:

 • een postvergoeding
 • een vergoeding voor logementskosten
 • een vergoeding voor schoolkosten
 • een vergoeding voor makelaarskosten

De Postvergoeding

De militairen hebben maandelijks recht op dezelfde postvergoeding als de uitgezonden agenten die bepaald wordt op basis van de omzendbrief van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking.

De postvergoeding is samengesteld uit een forfaitair, niet te rechtvaardigen gedeelte, “standplaats en mobiliteit” met als elementen mobiliteit, standplaats, verwijdering en hardship.

Bovenop de hiervoor vermelde vergoeding ontvangen de officieren die een diplomatieke post bekleden een forfaitaire vergoeding voor passieve representatie en een voorlopige tegemoetkoming in de kosten voor actieve representatie die jaarlijks moet gerechtvaardigd worden.

De mobiliteitsvergoeding en standplaatsvergoeding

Het basisbedrag van de mobiliteitsvergoeding en de standplaatsvergoeding worden vermenigvuldigd met een coëfficiënt volgens de levensduurte (jaarlijks vastgelegd door BuZa) van de plaats waar de militair in vaste dienst is.

Actueel basisbedrag:

 • mobiliteitsvergoeding: 930,95 euro * levensduurte plaats vaste dienst
 • standplaatsvergoeding: 744,77 euro * levensduurte plaats vaste dienst

De coëfficiënt van de kosten van levensduurte is het mathematisch verschil tussen de kosten voor levensduurte op de post van de vaste dienst en de kosten voor levensduurte in België. De minimale drempel ligt vast op 0,8.

Als de militair vergezeld is van zijn partner wordt een toeslag van 25% toegekend op de vergoeding.

Opmerkingen:

 • Indien beide echtgenoten tewerkgesteld zijn in eenzelfde of naburige internationaal organisme of diplomatieke post en over een gemeenschappelijke verblijfplaats beschikken, wordt de toeslagen voor de echtgenoten niet in rekening genomen.
 • 8% van de mobiliteitsvergoeding en de standplaatsvergoeding is belastbaar. Dit bedrag wordt bij het belastbaar inkomen gevoegd en wordt onderworpen aan de bedrijfsvoorheffing.

De verwijderingsvergoeding

De verwijderingsvergoeding is niet verschuldigd voor alle posten die in België gelegen zijn of die zich bevinden binnen een straal van 300 kilometer van onze landsgrenzen. Voor posten die verder gelegen zijn wordt het basisbedrag van de verwijderingsvergoeding vermenigvuldigd met een coëfficiënt tussen de 1 en de 4 afhankelijk van de afstand. De actuele bedragen bevinden zich tussen de 69,09 euro voor de coëfficiënt 1 en 276,35 euro voor coëfficiënt 4.

Aan de militair die vergezeld is van zijn partner wordt een toeslag van 100% van de vergoeding toegekend, en per kind ten laste wordt een toeslag van 50% van de vergoeding toegekend. Voor een alleenstaande militair met kinderlast wordt voor het eerste kind een toeslag van 100% van de vergoeding toegekend en voor elk volgend kind wordt een toeslag van 50% van de vergoeding toegekend.

De vergoeding "hardship"

Voor de vergoeding “hardship” worden 7 rangen bepaald (jaarlijks vastgelegd door BuZa) evenredig met het leefcomfort op de post. De klimatologische omstandigheden, het sociaal isolement, de veiligheid, de situatie op gebied van hygiëne en milieu, de beschikbaarheid en toegankelijkheid en kwaliteit van de medische voorzieningen alsook van de materiele voorzieningen en voorziening in primaire levensbehoeften worden voor het bepalen van het leefcomfort in aanmerking genomen.

Aan rang 1 wordt geen vergoeding toegekend. Voor rang 2 tot rang 7 ligt de vergoeding actueel tussen 148,95 euro en de 1.331,75 euro per maand.

Aan de militair die vergezeld is van zijn partner wordt een toeslag van 50% van de vergoeding toegekend, en voor elk kind ten laste wordt een toeslag van 25% van de vergoeding toegekend. Voor een alleenstaande militair met kinderlast wordt voor het eerste kind een toeslag van 50% van de vergoeding toegekend en voor elk volgend kind wordt een toeslag van 25% van de vergoeding toegekend.

Betaling

De postvergoeding wordt maandelijks betaald na vervallen termijn.

Voorbeeld Frankrijk (Eurocorps - Straatsburg)

De maandelijkse vergoeding van een gehuwde militair waarvan de partner zich eveneens op de locatie vaste dienst bevind.

  Basisbedrag Frankrijk Militair Partner Totaal
Mobiliteit 930,95 euro  1,03  958,88 euro  239,72 euro 
Standplaats 744,77 euro 1,03  767,11 euro 191,78 euro 
Verwijdering 69,09 euro  0 euro  0 euro 
Hardship 158,85 euro  0 euro  0 euro 
Totaal     1.725,99 euro  431,50 euro  2.157,49 euro 
 Belastbaar 8%     138,08 euro  34,52 euro  172,06 euro 

Vergoeding voor logementskosten

Militairen met vaste dienst in het buitenland die niet kosteloos worden gehuisvest of waarvan de logementskosten niet rechtstreeks door Defensie worden gedragen, ontvangen een vergoeding voor logementskosten.

Een lijst met forfaitaire logementskosten per land of stad zal jaarlijks op basis van de nationale huurprijzen worden herzien.

Enkele concrete voorbeelden van de maandelijkse vergoeding voor de logementskosten: 
(zie het koninklijk besluit voor de volledige lijst)

 • Congo: 3.000 euro
 • Frankrijk: 1.100 euro
 • Frankrijk – Parijs: 2.700 euro
 • Germany: 1.000 euro
 • Germany – Berlin: 2.000 euro
 • Luxembourg: 1.600 euro
 • Netherlands: 1.000 euro
 • Netherlands – The Haque: 2.000 euro

De forfaitaire logementskosten worden verhoogd met 10% voor de echtgenoot alsook met 10% per kind ten laste die op de verblijfplaats van de militair in vaste dienst verblijft. (minstens 8 maand per kalenderjaar op verblijfplaats vaste dienst)

Om recht te hebben op de forfaitaire vergoeding voor logementskosten dient de militair ten allen tijde minstens 80% van de maandelijkse forfaitaire vergoeding kunnen rechtvaardigen als werkelijk gedragen kosten. (huurprijs, huurlasten, verblijfstaksen, …

Indien de militair niet minstens 80% van de maandelijkse forfaitaire vergoeding kan bewijzen, dan ontvangt hij als vergoeding de werkelijke gedragen kosten

Maar ook zonder verrechtvaardigen van kosten kan de militair kiezen om 40% van de forfaitaire vergoeding te ontvangen.

Betaling

De vergoeding voor logementskosten wordt maandelijks betaald na vervallen termijn.

Vergoedingskosten voor schoolkosten

Een vergoeding voor schoolkosten wordt toegekend aan de militair met vaste dienst voor elk kind dat naar een erkende school gaat of in een erkende crèche of een gelijkaardige erkende instelling wordt opgevangen. De opvang van het kind in een erkende crèche of een erkende gelijkaardige instelling is beperkt tot de werkdagen. 

De vergoeding voor schoolkosten wordt berekend op basis van de globale schoolkosten die gedurende het betrokken schooljaar voor ieder kind worden gedragen, ten belope van een maximumbedrag van 6.500 euro.

De in aanmerking te nemen uitgaven zijn:

 • Inschrijvingskosten voor cursussen en examens
 • Met het oog op de terugkeer naar België, de kosten voor lessen in één van de Belgische landstalen voor kinderen die het lager en secundair onderwijs alsook het laatste jaar van het kleuteronderwijs volgen en die in het land van de vaste dienst verblijven. Deze kosten zijn beperkt tot 1.000 euro per kind per jaar. 
 • Met het oog op het vergemakkelijken van de overgang naar een ander schoolsysteem in het land van vaste dienst of het leren van een andere taal, de kosten voor voorbereidende of inhaallessen. Deze kosten zijn beperkt tot 2.000 euro per kind per volledige periode van vaste dienst;
 • De kosten voor crèche en opvang, enkel tijdens de werkdagen, in het land van vaste dienst voor de kinderen tot en met de leeftijd van 12 jaar;
 • De kosten voor maaltijden indien het kind in België blijft voor een forfaitair bedrag van 1.450 euro per schooljaar;
 • De kosten voor logement indien het kind in België blijft en mits voorlegging van een verantwoordingsstuk, beperkt tot 1.450 euro per schooljaar.

Op het totaalbedrag van de schoolkosten wordt er per kind en per schooljaar een franchise van 830 euro door de militair ten laste genomen. Ook eventuele ontvangen studietoelagen worden in mindering gebracht. In uitzonderlijke situaties kan het plafond worden overschreden.

Daarnaast worden de gemaakte reiskosten in het kader van gezinshereniging hetzij, voor het kind om de verblijfplaats in het land van vaste dienst te vervoegen wanneer het kind niet in het land van vaste dienst verblijft of hetzij, voor de militair of zijn echtgenote om het kind in België te bezoeken, vergoed. Deze kosten worden beperkt tot één enkele reis per schooljaar per kind.

Vergoeding voor makelaarsloon

De militair bekomt op voorlegging van een verantwoordingsstuk gestaafd door facturen de terugbetaling van het werkelijk betaald bedrag aan makelaarsloon beperkt tot een maximumbedrag dat gelijk is aan driemaal de maandelijkse huur die contractueel werd bepaald.

 


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief