27 oktober 2020

 

Fysieke afspraak met de CHOD en online vergadering met de Minister

Vergadering CHOD

Donderdag 22 oktober 2020 had ACV Defensie een afspraak met de ‘Chief of Defence’ (CHOD). Het was de eerste keer, sinds de benoeming van admiraal Michel Hofman tot CHOD, dat elke vakorganisatie apart werd uitgenodigd op zijn kabinet. Het doel van deze ontmoeting was om te luisteren naar de bezorgdheden en de ideeën van de vakorganisaties.

De CHOD gaf ons zijn eerste indruk op het regeerakkoord. Volgens hem ziet de nota van de Formateurs er veel belovend uit maar we moeten wel rekening houden met de financiële put die de coronacrisis nalaat. Het effectieve budget van Defensie was nog niet gekend.

Vervolgens vertelde de CHOD ons over zijn contact met de nieuwe Minister van Landsverdediging, Ludivine Dedonder. De Minister had hem meegedeeld dat zij de belangen van de militairen zou verdedigen en dat ze invulling zou geven aan volgende krachtlijnen:

 • Het voortzetten van de modernisering
 • De herkapitalisering van het personeel
 • Veiligheid en “cyber security”

De resultaten van de personeelsinitiatieven zullen bijgevolg een effect hebben op de snelheid waarmee de personeelscurve zakt.

ACV Defensie

Van onze kant, hebben we de CHOD erop gewezen dat de media veel aandacht besteedt aan de toenemende problematiek van de personeelsuitstroom bij Defensie. Zo meldt een bepaalde krant: “Deze admiraal moet leegloop bij Defensie stoppen…”

CHOD - Leegloop Defensie stoppen

ACV Defensie stelt vast dat er politiek meer en meer draagvlak bestaat om Defensie opnieuw op de rails te plaatsen. Een resolutie over het HR-beleid werd op 9 juli aangenomen in de Kamercommissie van Landsverdediging in het Parlement. In deze resolutie erkennen de Kamerleden de problematieken van Defensie en de uitdagingen waarvoor dit departement staat.

Daarnaast vermeldt het regeerakkoord (de nota van de Formateurs ) dat de regering zal inzetten op een herkapitalisatie in het domein van het militair personeel om het beroep aantrekkelijker te maken.

De toekomst van Defensie?

Maar om de toekomst van Defensie veilig te stellen, moeten alle actoren samenwerken!

Hiervoor is een erkenning van de syndicale organisaties als volwaardige sociale partners absoluut noodzakelijk.

Vervolgens dient de militaire overheid actief te luisteren naar de noden en bezorgdheden van het personeel.

Pas daarna kunnen we samen op zoek gaan naar oplossingen die gedragen worden door alle partijen. Nieuwe visies, nieuwe projecten kunnen dan gezamenlijk van idee tot realisatie worden uitgewerkt. En dit natuurlijk met het nodige respect voor de mening en de opvatting van de andere actoren.

Enkel zo kunnen we Defensie een mooie toekomst geven. Samen maken we van Defensie een “Aantrekkelijke werkgever”.

Is Defensie een aantrekkelijke werkgever ?

De toekomstbarometer van Defensie zal slechts “mooi weer” aangeven als gewerkt wordt op twee domeinen:

 • Interne Defensie door een motivatiebeleid op te bouwen waarbij eerlijke en goede arbeidsvoorwaarden worden gecreëerd.
 • Extern Defensie door wervingscampagnes die realistisch aangeven waaraan de kandidaat zich mag verwachten indien hij kiest voor Defensie.

De imago audit (oktober 2019) van ACV Defensie, in samenwerking met de hogeschool Gent, gaf al aan dat het grootste probleem zich situeert intern Defensie.

Duurzame motivatie als oplossing

Wat is motivatie? Motivatie is het gevoel dat je aanzet tot het beginnen en afmaken van een taak. Of nog ruimer, dat je aanzet tot bepaald gedrag. Motivatie is belangrijk omdat gemotiveerde werknemers zorgen voor: effectieve prestaties, jobvoldoening, positieve werkattitudes, organisatiebewustzijn en een psychologisch welbevinden. Kortom net die zaken die we graag willen zien binnen Defensie.

Maar hoe blijven we gemotiveerd aan het werk?

Er zijn véél factoren die motiveren. Erkenning, waardering, afwisselend en uitdagend werk, zinvol bezig zijn, het sociale aspect van werken, verantwoordelijkheid hebben, leermogelijkheden, loopbaanmogelijkheden, ... . Een goed loon blijft in de eerste plaats belangrijk, maar wordt liefst geflankeerd door deze andere factoren.

Wat motiverend werkt varieert van persoon tot persoon en is afhankelijk van persoonlijkheidstype, achtergrond, gezinsleven en leeftijd. Motivatie kan ook veranderen met de tijd, wanneer de levens- en werkomstandigheden wijzigen, Bijvoorbeeld als iemand ziek wordt, kinderen krijgt, verhuist, … 

ACV Defensie gaf alvast mee aan de CHOD welke elementen nodig zijn om een toekomstige attractieve Defensie op te bouwen rond (duurzame) arbeidsmotivatie. Volgende 8 thema’s zijn hierbij ontontbeerlijk:

 • Een billijke verloning
 • Gepaste medische zorgverlening en mentale bijstand
 • Adequate steun voor de families tijdens operationele inzet
 • Correcte leefomstandigheden
 • Voldoening gevende loopbaanmogelijkheden
 • Mobiliteit, Work-life balance, leefbaar woon-werkverkeer
 • Outsourcing, werving, retentie
 • Respectvolle en waardige werkomgeving

Online vergadering met de Minister van Defensie, Ludivine Dedonder

Minder dan een week na onze vergadering met de CHOD, op dinsdag 27 oktober 2020, hadden de vakorganisaties, de defensiestaf en de nieuwe Minister van Defensie een eerste online-vergadering. Voor de vakorganisaties was het een eerste contact met onze nieuwe minister, Mevrouw Ludivine Dedonder.

Voor de minister , net als voor ons, voelde deze eerste online kennismaking anders aan dan een fysieke vergadering, doch de huidige coronacrisis noodzaakte ons op die manier te vergaderen.

De minister vertelde ons dat ze al heel wat briefings had gekregen over het personeel en dat zij zich er ook van bewust is dat een herkapitalisatie in het personeel absoluut noodzakelijk is. Er moet zowel gezorgd worden voor het huidige personeel als voor nieuwe kandidaten. Hierbij oppert ze onder meer om meer vrouwen aan te trekken. Zij ziet Defensie als een sociale springplank voor de jongeren. Doordat alle departementen ten gevolge van de coronacrisis moeten besparen gaat ze nog geen engagement aan. Ze wil namelijk niets beloven dat ze niet kan waarmaken. Ze wil in elk geval op zoek gaan naar de nodige middelen. Daarnaast hecht ze veel belang aan de publieke opinie. De inzetbaarheid van onze militairen ter ondersteuning van de coronapandemie draagt bij tot een goed imago.

Vervolgens deelde de Minister ons mee dat ze veel belang hecht aan de sociale dialoog en dat ze altijd beschikbaar is voor de vakorganisaties om problemen, suggesties, of andere zaken te bespreken. Haar objectief is: “samenwerken is het beste voor iedereen”. Hierbij moet het personeel centraal staan en dient een duidelijke visie worden vooropgesteld. Verder moet worden ingezet op een betere rekrutering en op het behoud van het bestaande personeel (retentie) door te werken aan een verbetering van het welzijn van het personeel, alsook aan het verloningsbeleid, …

Van zodra mogelijk (coronacrisis) zal ze de syndicale organisaties fysiek bilateraal ontvangen.

ACV Defensie

Het is te vroeg om nu al conclusies te trekken uit dit eerste contact. ACV Defensie onthoudt in elk geval:

 • Personeel is prioriteit
 • Samenwerken als objectief

We wensen onze minister in elk geval veel succes en volharding.

 


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief