15 september 2020

 

Verloven
- omzetten in Do Flex
- Een totaalconcept voor officieren

DO Flex - De flexibele dienstontheffing

Wat we al kenden - de flexibele dienstontheffing in grote lijnen:

De flexibele dienstontheffing is een spaarpotje aan uren, dagen (voor Offr) die militairen van het actief kader (en VEP) kunnen aanleggen door het opsparen van compensatie in tijd, te veel gepresteerde uren (wachtpersoneel en personeel in ploegdiensten), de dienstontheffing van het departement, de dienstontheffingen ten gevolge van een transformatie en de uithuizigheid.

De militair kan de opgebouwde flexibele dienstontheffing met een beperking opnemen tijdens de loopbaan of opsparen om op te nemen onmiddellijk voorafgaand aan het einde van de loopbaan. De onderofficieren en vrijwilligers kunnen zelfs een gedeelte of het geheel aan DO Flex laten uitbetalen.

Nieuw: Uitbreiding van opsparen Do Flex

Twee nieuwe spaarmogelijkheden DO Flex:

  • Opsparen van niet opgenomen vakantieverlof van het vorige jaar
  • Opsparen van dagen dienstontheffing voor officieren

Omzetten van vakantieverlof

Het resterend vakantieverlof van het vorige jaar wordt op 1 mei van het jaar volgend op de toekenning van dit vakantieverlof van ambtswege omgezet in de flexibele dienstontheffing (DO Flex). Voor de onderofficieren en de vrijwilligers komt een halve dag overeen met 3 uur en 48 minuten. Voor de officieren gebeurt de omzetting per dag of halve dag.

Van ambtswege wil zeggen dat de militair geen aanvraag moet indienen voor deze omzetting. De omzetting gebeurt automatisch.

Belangrijke opmerkingen:

  • De omzetting in DO Flex is beperkt tot maximum 3 dagen resterend verlof van het vorig jaar.
  • Indien het resterend verlof van het vorige jaar voldoet aan de voorwaarden om omgezet te worden in “dienstontheffing wegens operaties”, gebeurt er geen omzetting naar DO Flex.

Omzetten van vakantieverlof voor nachtwakers of militairen in ploegendienst

Om deze militairen de mogelijkheid te geven vakantieverlof om te zetten in flexibele dienstontheffing heeft deze militair het recht de jaarnorm te laten verhogen met een veelvoud van één tot drie keer 7 uur 36 minuten. (= Maximaal 3 dagen vakantieverlof). Een halve dag kan eveneens gespaard worden en wordt aangerekend aan 3 uur en 48 minuten.

Deze (halve) dag(en) wordt van ambtswege omgezet in flexibele dienstontheffing en wordt in mindering gebracht van de 47 beschermde dagen.

De nachtwaker of de militair in ploegendienst die hiervan wil gebruik maken moet dit ten laatste op het einde van het eerste semester van het jaar van toekenning van het vakantieverlof kenbaar maken.

Omzetten van vakantieverlof voor militairen werkende in arbeidsritmes

De militair tewerkgesteld in een dienstregeling van arbeidsritmes heeft recht op 228 uur vakantieverlof op jaarbasis.

Het restant van het vakantieverlof van het jaar van toekenning wordt op 1 mei van het jaar daaropvolgend van ambtswege omgezet in flexibele dienstontheffing met een maximum van 22 uur 48 minuten.

Totaalconcept verloven voor officieren

Evolutie verlofsysteem officieren tot 2020

De verloven van de officieren werden geregeld in het koninklijk besluit van 22 maart 1921. Hierbij konden de officieren 30 dagen korte verloven en 15 tot 30 dagen verlof van lange duur aanvragen. Het toekennen van een verlof van meer dan 15 dagen was geenszins een recht.

Voor de berekening van het resterend verlofkrediet van de officier, werden zaterdagen, zondagen, feestdagen bij Defensie en compensatieverlofdagen die omsloten worden door vakantieverlofdagen in zijn aangevraagde verlofperiode, eveneens als vakantieverlofdagen aangerekend. (omsluitingsregel)

Met de loop van tijd werd het verlof officieren ook uitgebreid met de dagen van het departement, de omstandigheidsverloven, …

Het is pas met de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat militairen van het actief kader (Wet G1) dat op vraag van ACV Defensie het recht op 30 kalenderdagen verlof voor alle militairen, inclusief de officieren, werd vastgelegd.

Dit verlofsysteem leidde tot heel veel discussie omdat verschillende korpscommandanten het verlofkrediet voor officieren informeel beperkten tot 45 dagen.

In het kader van verdere aanpassingen aan het reglement TRAVARB (De arbeidstijdregelingen, de verloven, de dienstontheffingen en de tijdelijke ambtsontheffingen op aanvraag voor de militairen) moest een duidelijk en eerlijk verlofbeleid voor officieren worden gecreëerd.

oktober 2016 - voorstel wijziging verlof officieren

De militaire overheid nodigde de vakorganisaties uit voor een hoog overlegcomité op 16 oktober 2016 (aanpassing reglement verlof officieren) en op 21 oktober 2016 voor een onderhandelingscomité (koninklijk besluit – aanpassen verlof officieren)

Voorafgaand aan deze comités hadden verschillende turbulente technische vergaderingen plaatsgevonden.

Het voorstel was toen:

  • In het koninklijk besluit: 38 dagen vakantieverlof (recht, geen omsluitingsregel)
  • In het reglement: 5 dagen dienstontheffing voor officieren (oplegbaar in het jaar toekenning, opneembaar resterende dagen in het daaropvolgende jaar voor 1 mei.)

De vier syndicale organisaties vonden dit voorstel ontoereikend en gaven geen akkoord op deze dossiers.

Uiteindelijk besloot de overheid deze twee projecten in te trekken.

10 juni 2020 - Hoog overlegcomité en onderhandelingscomité - wijziging verlof officieren

Om nieuwe maatregelen van loopbaansparen ook aan de officieren te kunnen toekennen was het noodzakelijk om een duidelijk recht op vakantieverlof te ontwikkelen. Bestaande recht in de wet G1 was 30 dagen.

Het voorstel van 2016 werd opnieuw voorgelegd aan de vakorganisaties. Na heel veel discussie en druk vanuit alle vakorganisaties, waarbij we allen duidelijk naar voor brachten dat het ontwerp van 2016 opnieuw vier niet akkoorden zou krijgen, stemde de militaire overheid in met het optrekken van het recht op vakantieverlof tot 40 kalenderdagen.

Het koninklijk besluit betreffende de verloven van de officieren van het actief kader van de Krijgsmacht werd op 9 augustus 2020 goedgekeurd en werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 24 augustus 2020.

Vanaf 1 januari 2021 wordt het koninklijk besluit van 22 maart 1921 opgeheven en zijn de nieuwe richtlijnen van toepassing. Ook de aanpassingen in het reglement TRAVARB zijn van toepassing vanaf 1 januari 2021.

Nieuwe regeling verlof officieren van toepassing vanaf 1 januari 2021

Elke officier heeft recht op :

  • 40 dagen vakantieverlof (zonder omsluitingsregel = 40 werkdagen)
  • 5 dagen dienstontheffing voor officieren

Het vakantieverlof is opneembaar van 1 januari in het jaar van toekenning tot 30 april in het jaar volgend op het jaar van toekenning.

De dienstontheffing voor officieren kan in het jaar van toekenning NIET worden aangevraagd. Deze 5 dagen kunnen enkel opgelegd worden door de korps voor bijvoorbeeld een sluiting van het kwartier.

Vanaf 1 januari van het jaar volgend op de toekenning tot 30 april van ditzelfde jaar heeft de officier recht om het resterend krediet aan dienstontheffing voor officieren aan te vragen en op te nemen.

Omzetting van vakantieverlof en dienstontheffing voor officieren in DO Flex

Zowel het resterend vakantieverlof als de resterende dagen dienstontheffing voor officieren worden op 1 mei van het jaar na de toekenning, van ambtswege omgezet in flexibele dienstontheffing.

Belangrijke opmerking !

De combinatie van de omzetting van dienstontheffing voor officieren en vakantieverlof in flexibele dienstontheffing is eveneens beperkt tot maximum DRIE dagen.

 


Download de "pdf" versie van deze nieuwsbrief